Strategier/handlingsplaner – Ledarskap (fortsättning)

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Strategier/handlingsplaner – Ledarskap (fortsättning)...

Description

Från mångsyssleri till specialiserad mångfald Fyra år i utveckling

Starten maj 2000 Jag vill: - Att medborgare i Nacka kommun, som får ett bistånd beviljat avseende insatser från Äldre och Omsorgsområdet ska välja oss, den kommunala produktionen som det bästa alternativet. - Att medborgare i Nacka Kommun ska känna till och veta vad det innebär att välja det kommunala / bästa alternativet. - Att medarbetare i Nacka Kommuns Äldre och Omsorgs verksamheter ska känna att de kan stå upp för och vara det bästa alternativet till medborgarna i Nacka Kommun. - Att medarbetare i Nacka Kommuns Äldre och Omsorgs verksamheter ska känna att de har en organisation och ett ledarskap som stödjer deras möjlighet att vara det bästa alternativet. - Att allt detta ska uppnås genom att stödja det initiativ, de förmågor och det engagemang som finns hos våra medarbetare. Men även genom en strategisk och medveten planering av kompetensförsörjning. - Att vi genom ett ekonomiskt sinne och högt kvalitets tänkande / arbete ska uppfattas som en kompetent samarbetspart av våra kunder. Christina Klang Verksamhetschef

Produktionsnämnden Inriktningsmål

• Tillhandahålla kommunal verksamhet i egen regi, i den omfattning och den kvalitet som efterfrågas

Äldrenämnden Inriktningsmål

• Nacka skall vara en kommun där man åldras i trygghet • Äldreomsorgen skall bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Effektmål

• Andelen nöjda personer (och anhöriga) inom äldreomsorger skall öka. (Mäts genom brukarundersökning) • För varje individuellt ärende skall finnas mål och göras utvärdering/uppföljning. (Mäts genom intern statistik/uppföljning) • Beslut skall vara välgrundade och korrekta och inte föranleda ändring av överordnande instans. (Mäts genom att följa upp besvärsärenden)

Socialnämnden Inriktningsmål • Invånare i kommunen som är i behov av omsorg eller vård skall erbjudas sådan av hög kvalitet med möjlighet till valfrihet. Effektmål • Andelen nöjda personer (och anhöriga) inom handikapps- och övriga omsorger skall öka. (Mäts genom brukarundersökning) • För varje individuellt ärende skall finnas mål och göras utvärdering/uppföljning. (Mäts genom intern statistik/uppföljning)

Kundval krav på organisationen

fortsättning

• Ett ökat krav på att tala om vilka vi är och vad vi gör och vad vi vill stå för. • Detta för att underlätta och ge underlag för den enskilde att kunna välja • Marknadsföring • Fokus på att bli efterfrågad • Ekonomi

Kundval krav på organisationen • • • • • •

Kompetens Flexibilitet i arbetssätt och planering Kvalitetsutveckling Kvalitetssäkring Rutiner administrativa Tydligt fokus på vad som efterfrågas och av vem

Äldre och Omsorgerna • • • • • • • •

Värderingsplattformen Våra värderingar Kommunikationsprojektet Växaprojektet Genomförda mässor Äldrebilaga Alleatoprojektet Målarbetet

Äldre och omsorgerna forts • Hemtjänstprojektet • KuBen • Projekt översyn omsorg, socialpsykiatri och personlig assistans • Organisationens roll • Lärande organisation

Vision KuBen

Kompetens utveckling

Bemanning

Resultat enhet

Resultat enhet

Resultat enhet

Resultat enhet

Roller

Organisationen

Roller

Organisationen

Verksamhetschef, Ä&O Christina Klang Resultatenhetschefer Träffpunkten Stödteam 197:an Gruppboende

Solveig Hovbrandt Ingmarie Bäckström

Måsen Gruppboende

Ulla-Carin Karlström

Björknäs/Björkebo Korttidsboende Hedvigslund Gruppboende Älta Äldreboende

Lyktan Stödteam

Carin Bokegård

Ektorpshemmet Äldreboende

Kastanjen Stödteam

Marika Jansson

Sofiero Äldreboende

Anita Sjökvist

Sjötäppan Äldreboende

Eva Olsson

Bikupan Äldreboende

EKO Daglig verksamhet

Marie Kronosjö

Bergåsen Träningsboende Fisksätra Gruppboende

Robert Zima

Tuula Chambert

Tallidsgården Äldreboende

Ektorp Daglig verksamhet

Lena Jungnelius

Marie Ardström

Hemtjänst Kväll &nattpatrull

Äldre & Omsorgernas fyra målområden

EKONOMI

LEDARSKAP

Att Äldre & Omsorgerna ska minska sitt underskott.

Att vi ska ha kompetenta ledare som kan möta framtiden.

Att det är ledningsgruppens gemensamma ansvar att verka för en budget i balans

Att chefer och ledare ska vara nöjda med de förutsättningar som ges för det goda ledarskapet.

Att det är varje enskild medarbetares ansvar att verka för bästa resursanvändande.

Att medarbetare skall känna att ledarskapet är engagerat och tydligt

KUND

MEDARBETARE

Att kunderna väljer oss och att vi därmed ökar våra marknadsandelar.

Att vi ska öka frisknärvaron till riksgenomsnittet till år 2004.

Att andelen nöjda kunder i Äldre & Omsorgerna ska öka.

Att medarbetare ska vara nöjda med att arbeta i Äldre & Omsorgerna

Ledningsorganisation Äldre och Omsorgerna Verksamhetsområden m. ledningsgrupper Äldreboenden

Socialpsykiatri

Strategisk ledningsgrupp

Hem tjänst

Omsorg

Strategiska projekt och stödprocesser

Gemensamt ledningsforum Äldre & Omsorgerna

Förändringsarbetet fortsättningen • • • • • • • • •

Äldreomsorgsprojektet Analys och åtgärdsprogram Åtgärder hos finansieringen Kvalitid Införandet av Tuppen och Medvind Psykiatrin lämnade oss, gick över till VSS Vårt nya ledningsarbete och mål 2004 Med sikte på balanserande styrkort Kvalitetssäkring, den fortsatta utvecklingen

Äldre & Omsorgerna Christina Klang Verksamhetschef telefon: 718 76 35

Äldreboenden Bikupan

LSS-verksamhet

Eva Olsson telefon: 718 75 68

Bergåsens träningsboende EKO daglig verksamhet Kärrtorpet

Ektorpshemmet

Marie Kronosjö telefon: 718 87 11

Carin Bokegård telefon: 781 99 51

Hemtjänst

Björknäs /Björkebo korttidsboende

Sjötäppan

Hemtjänst område1

Malin Löfgren telefon: 718 95 57

Anita Sjökvist telefon: 718 84 01

Camilla Estlind telefon: 718 90 58

Fisksätra gruppbostad

Sofiero

Hemtjänst område 2

Robert Zima telefon: 718 83 70

Marika Jansson telefon: 718 87 81

Malin Westerback telefon: 718 90 55

Ektorps dagliga verksamheter

Tallidsgården

Kristina Norling Carlén telefon: 718 90 90

Tommy Andersson telefon: 718 99 61

Övriga verksamheter

Hedvigslunds gruppbostad

Älta Äldreboende

Assistansverksamhet och ledsagning

Ulla-Carin Karlström telefon: 718 88 76

Ulla-Carin Karlström telefon: 718 88 76

Solveig Hovbrandt telefon: 718 94 40

Ledningsorganisation Äldre och Omsorgerna Strategisk ledningsgrupp Strategiska projekt och stödprocesser

• Verksamhetschef • Representanter från verksamhetsområden • Representanter från projekt/stödprocesser

Gemensamt ledningsforum Äldre & Omsorgerna

•Fördjupningsfrågor •Temadagar •Grundläggande

Ledningsgrupper för verksamhetsområden • Omsorg • Personliga assistenter • Hemtjänst • Äldreboende

Mål - Ekonomi •Att Äldre & Omsorgerna ska ha ett resultat i balans •Att det är ledningsgruppens gemensamma ansvar att verka för ett resultat i balans •Resultatenhetschefen har ansvar för att väl förankra enhetens ekonomiska information/process till medarbetarna •Att det är varje medarbetares ansvar att verka för bästa resursanvändande

Mätmetoder - Ekonomi •Mäts genom samtliga månadsavstämningar och tertial samt årsbokslut •Medarbetarenkät

Strategier/handlingsplaner Ekonomi •Att fortsätta med den strategiska ekonomigruppen •Att fortsätta utveckla verktyg för uppföljning och kontroll av den ekonomiska utvecklingen på enhetsnivå och för hela verksamhetsområdet •Ekonomiutbildning •Ge inblick och förståelse för alla våra olika ekonomiska ersättningssystem och förutsättningar. Med kundval som fokus (utifrån den politiska viljeinriktningen)

Strategier/handlingsplaner – Ekonomi (fortsättning) •Varje enhet har att göra sina medarbetare informerade och delaktiga i den ekonomiska spelregler som gäller (hos oss) •Ett pedagogiskt verktyg ska skapas, tas fram, för att understödja arbetet med att göra medarbetarna informerade och delaktiga •Aktuell ekonomiinformation på Äldre & Omsorgernas hemsida

Mål - Ledarskap •Att vi ska ha kompetenta ledare som kan möta framtiden •Att chefer och ledare ska vara nöjda med de förutsättningar som ges för ett framgångsrikt ledarskap •Att medarbetare ska känna att ledarskapet är engagerat och tydligt

Mätmetoder - Ledarskap •Medarbetarenkät •Effekten mäts även genom måluppfyllelse inom andra målområden

•Utvecklingsamtal

Strategier/handlingsplaner Ledarskap •Skapa kompetens och kravprofil för chef och ledare. Gemensamt och individuellt ledarutvecklingsprogram, vilket kan innehålla ren kunskapsförstärkning men även mentorskap och olika former av handledning. •Fördjupad kunskap i teamarbete och teamroller. •Teamrollsanalys

Strategier/handlingsplaner – Ledarskap (fortsättning) •Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer •Erfarenhetsutbyte externt •Utveckla strategier och beredskap för att hantera omställning och förändringar av verksamheten

Mål - Kund •Att vi ökar våra marknadsandelar •Att kunderna väljer oss som det bästa alternativet

•Att andelen nöjda kunder i Äldre & Omsorgerna ska öka

Mätmetoder - Kund •Mäts genom årlig kundundersökning •Mäts genom statistik från kommunens finansiär

Strategier/handlingsplaner - Kund •Tillsätta strategisk grupp – Kund •Koppla kundundersökningen till analys och handlingsplaner

•Marknadsananlys •Anbudsprocessen – hitta strategier

Mål - Medarbetare •Att vi ska sänka sjukfrånvaron •Att medarbetare ska vara nöjda med att jobba i Äldre & Omsorgerna

Mätmetoder - Medarbetare •Medarbetarenkät •Temperaturmätning •Sjukstatistik •Hälsoprofil •Utvecklingssamtal

Strategier/handlingsplaner Medarbetare En strategisk grupp är inrättad med syfte att ta fram modeller och verktyg för att stödja processers behov av utveckling på respektive resultatenhet. Processerna som gruppen fokuserar på är: •Rehabilitering •Förebyggande hälsoarbete i arbetslivet •Delaktighet, inflytande •Friskvård, vad är det?

•Sunda arbetsmiljöer och att förstärka arbetsmiljöarbete

Fortsättning följer

• Tack för mej!

• Christina E. Klang

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF