Studiehandledning Omvårdnad inom anestesisjukvård VFU II

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Studiehandledning Omvårdnad inom anestesisjukvård VFU II...

Description

Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad

Studiehandledning Omvårdnad inom anestesisjukvård VFU II O7014H Vårterminen 2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Kursansvarig: Linda Gustavsson Mail: [email protected] Telefon: 0920-49 29 28

1

Innehållsförteckning

Kursinformation

Sid 3

Kursinnehåll

Sid 5

Kursmål

Sid 6

Kursöversikt och tidsplan

Sid 7

Kursens genomförande

Sid 7

Studieuppgift 1: Loggbok

Sid 11

VFU

Sid 11

Litteraturlista

Sid 12

Examinationer

Sid 14

Delexamination 1: AssCE

Sid 14

Delexamination 2: Patientfalls seminarium

Sid 15

Delexamination 3: Individuell skriftlig tentamen

Sid 16

Kursbetyg

Sid 17

2

Förord Välkomna till den andra yrkesspecifika omvårdnadskursen av tre i utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård. Denna kurs, O7014H, är en fortsättning av dina tidigare studier i omvårdnad. Teori växlas med verksamhetsförlagd utbildning. Kursen omfattar 7,5 hp och det huvudsakliga innehållet är en fördjupning av omvårdnadsinterventioner inom anestesisjukvård vid svårt sjuka specifika tillstånd samt barn, gravida och äldre. I kursen studeras även medicinskt indicerade åtgärder, medicinsk teknik, arbetsledning och organisation. Kursintroduktionen finns inspelad i canvas. Kursen läses parallellt med examensarbetet, O7067H, för vilken Åsa Engström är kursansvarig. Omvårdnad inom anestesisjukvård kräver speciella kunskaper: anestesisjuksköterskans specifika funktioner består i att ge omvårdnad och att upprätthålla patientens fysiologiska processer under anestesi så att de är optimala. En anestesisjuksköterskas vardag består huvudsakligen i att självständigt styra anestesiförlopp. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att skapa tillit, förtroende och trygghet hos patient och närstående, att genomföra anestesi utifrån patientens, anestesiologens och operationens, behandlingens eller undersökningens specifika förutsättningar. Att etablera och upprätthålla fria luftvägar och övervaka, assistera eller ventilera patienten. Att göra relevanta observationer av patientens tillstånd innan, under och efter operationen. Att administrera och dosera läkemedel på basis av noggranna observationer av vitala kroppsfunktioner. Olika situationer ställer olika krav, ett planerat operativt ingrepp på en i övrigt frisk person till en akutsituation. Anestesisjuksköterskor befinner sig ofta i patientsituationer som kräver att de snabbt fattar beslut och vidtar nödvändiga åtgärder. Detta ställer höga krav på anestesisjuksköterskans kompetens för att kunna bedöma, utföra och utvärdera omvårdnadsbehov och behov av medicinskt indicerade åtgärder. Omvårdnad beskrivs på avdelningen för omvårdnad, institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet på följande sätt: Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död.

3

Pedagogisk grundsyn Vår strävan är att du utvecklar en förståelse och djupinlärning av kursens mål. Det innebär att du kan se samband mellan begrepp och fenomen som studeras. Ett djupinriktat lärande stimuleras av egen aktivitet, i utbyte och i interaktion med andra, samt med anknytning till din tidigare kunskap och erfarenhet. Din roll är att ta ansvar för din inlärning och att bidra till ett bra inlärningsklimat. Klimatet ska präglas av öppenhet och en tillåtande attityd för olika åsikter, så att trygghet skapas i gruppen. Vår roll som lärare är att skapa en inlärningsmiljö med klara mål, undervisning och studieuppgifter som stimulerar dig och gör det intressant att vilja lära dig. En förtroendefull relation mellan dig som student och oss som lärare är en förutsättning för att du vågar ställa frågor och känner stöd i ditt lärande. I denna kurs sker lärandet, enskilt eller i grupp med hjälp av litteraturstudier, föreläsningar, laborationer och studieuppgifter. Även kursens examination är ett inlärningstillfälle.

Kursansvarig, lärare och föreläsare

Kursansvarig: Linda Gustavsson. Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi samt adjunkt och tillhör avdelningen för medicinsk vetenskap. Jag jobbar 30% på LTU och 60% som anestesisjuksköterska på Örnsköldsvik sjukhus. Ett par dagar i veckan när jag jobbar på operation kommer jag inte att ha möjlighet att svara i telefon. Du kan alltid maila mig om du har några frågor. Mail besvaras så snabbt som möjligt.

Examinator: Åsa Engström, professor i omvårdnad.

Lärare och föreläsare Linda Gustavsson, Anestesisjuksköterska, universitetsadjunkt Johan Carré, Anestesisjuksköterska, universitetsadjunkt

4

Therese Lindh, Sjuksköterska med specialistutbildning i vård av äldre, universitetsadjunkt Veronica Ekh, Anestesisjuksköterska, AKA anestesi, Gör AssCe-bedömningarna under VFU:n Johan Kruse, Radiolog, universitetsadjunkt, doktorand Birgitta Lindberg, Barnsjuksköterska, universitetslektor Örjan Lestander, Intensivvårdssjuksköterska, lärare Försvarsmakten Ted Nilsson, Ambulanssjuksköterska, Luleå Andreas Hansson, Anestesisjuksköterska, Ambulansflyget samt Bodens ambulans Emma Sundwall, Anestesiläkare, Sunderby sjukhus Patrik Pekkari, ST-läk i anestesi, Sunderby sjukhus Tyberiusz Moska, Anestesiläkare, Sunderby sjukhus Ulf Jonsson, Anestesiläkare, Sunderby sjukhus

Kursens innehållPersoner och närståendes upplevelse i samband med anestesiEtiska ställningstaganden och förhållningssätt inom anestesisjukvårdAnestesiologisk omvårdnad av akut, svårt sjuka personerAnestesiologisk omvårdnad av barn, gravida kvinnor och äldre personerOmvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder till personer som vårdas inom anestesisjukvården riskbedömda ASA I-IIISäkerhet under transportMedicinsk teknikEvidensbaserad omvårdnadDokumentation av omvårdnadOrganisation och ledarskap inom anestesisjukvårdAktuella lagar och författningarVerksamhetsförlagd utbildning inom anestesisjukvård

5

Kursens mål

Du skall efter genomgången kurs visa upp teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder inom anestesisjukvård för patienter i olika åldrar. Vidare ska du efter genomgången kurs visa på och kunna argumentera för val av omvårdnadsinterventioner utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiska principer. Du skall kunna organisera och leda det anestesiologiska arbetet i anslutning till patientomhändertagandet. Målet är vidare att du kan visa på förmåga att utöva arbetsledning samt kunskaper i att planera, uppfölja och utveckla verksamheten inom anestesisjukvård. Med detta som mål ska du efter avslutad kurs kunna visa på följande förmågor och färdigheter till personer som är riskbedömda ASA I-II och vid mindre avancerade operationsingrepp, samt under handledning till personer riskbedömda >ASA II och större ingrepp kunna: •

Kunna identifiera och bedöma behov samt utvärdera anestesiologisk omvårdnad med olika metoder (t.ex. intervju, observation, tekniska hjälpmedel) till personer i olika åldrarGe förslag till vilka omvårdnadsinterventioner som ska vidtas och i vilken ordning de ska vidtas, prioritering av arbeteVilka medicinskt indicerade åtgärder som du som anestesisjuksköterska kan och bör vidta (enligt lagar och författningar, enligt ordination/delegation)Tillämpa och utföra individuellt anpassad anestesiologisk omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder utifrån ett evidensbaserat och etiskt förhållningssättOrganisera och leda det anestesiologiska arbetet i anslutning till patientomhändertagandetMotivera och ge förslag på metoder för att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom anestesisjukvårdRedogöra för och tillämpa kvalitativa forskningsmetoder för dataanalysTillämpa gällande lagar och författningarDokumentera vård och omvårdnad på ett vetenskapligt sätt

6

Kursöversikt och tidsplan

Tidsplan (utöver egna studier)

Vecka

Aktiviteter

Studieuppgifter och examinationer

3

Campusvecka

Laborationer; patientfallsimulering och

Kursintroduktion

barn A-HLR

Föreläsningar

Klinisk undervisning (Sunderby sjukhus)

(LTU/Canvas/Adobe)

4-7 alt.

VFU

Loggbok, bedömningssamtal

8-11

Egna studier

12

Seminarium Patientfall 170322

Skriftlig individuell Tentamen 170324 (Omtentamen 170511)

Kursens genomförande

Föreläsningar och laborationer

Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska laborationer. Inspelade introducerande föreläsningar finns i Canvas.

7

Johan Carre, undervisar i laborationer/simulering utifrån patientfall med fokus på anestesiologisk omvårdnad. Medverkar även under etik föreläsning. Deltar i examinationen patientfalls seminarium.

Linda Gustavsson, undervisar i laborationer/simulering utifrån patientfall med fokus på anestesiologisk omvårdnad. Medverkar på genomgång av utrustning på Sunderby sjukhus samt under etik föreläsning. Deltar i examinationen patientfalls seminarium.

Veronica Ekh, undervisar i laborationer/simulering utifrån patientfall med fokus på anestesiologisk omvårdnad. Medverkar på genomgång av utrustning på Sunderby sjukhus.

Örjan Lestander, undervisar i laborationer/simulering utifrån patientfall med fokus på anestesiologisk omvårdnad.

Therese Lindh, föreläser under campusveckan om äldre inom akutsjukvård, fysiologiska förändringar/specifika behov och om förvirringstillstånd.

Johan Kruse, föreläser under campusveckan om olika radiologiska metoder och hur vi ska skydda oss mot strålning.

Birgitta Lindberg, föreläser under campusveckan om etik och etiska ställningstaganden.

Ted Nilsson, är instruktör och undervisar i Barn A-HLR under campusveckan.

Andreas Hansson, är instruktör och undervisar i Barn A-HLR under campusveckan samt föreläser om transport av patient.

Emma Sundwall, föreläser om barnanestesi på Sunderby sjukhus.

8

Patrik Pekkari, inspelad föreläsning om obstetrisk anestesi.

Tyberiusz Moska, deltar och undervisar i genomgång av svårluftvägshantering under campusveckan.

Ulf Jonsson, deltar under examinationen patientfalls seminarium.

Laboration/Patientfallsimulering Inför denna laboration är det bra om du hinner läsa på i kurslitteraturen om luftvägshantering hos barn och vuxna, olika luftvägshjälpmedel samt hur ett anestesiförlopp går till. Simuleringen kommer att ske i halvklass, en grupp kommer att få simulera anestesiförlopp (induktion, pågående anestesi eller extubation) hos vuxen patient. Den andra gruppen kommer att få träna och simulera luftvägshantering hos barn. Byte efter halva tiden.

GRUPP 1

GRUPP 2

Åsa Borg

Tobias Marmdal

Claudia Juhl

Karmen Videll

Ida Snaar

Marius Dabija

Johan Wikholm

Helena Jonsson

Matilda Hofvendahl

Fredrik Nuland Fedog

Johanna Ekros

Molina Palm

Viktor Triumf

Julia Halachev

9

A-HLR Barn Obligatoriskt moment. Förbered dig innan undervisningen i A-HLR till barn genom att: -

Läsa litteraturen: A-HLR till barn, kursboken

Via följande länk http://webbutbildning.hlr.nu/index.php/kursdeltagare finns en webbaserad utbildning du skall genomföra inför undervisningen. Följ instruktionerna och registrera dig på denna sida. Det är utbildningen som heter A-HLR till barn du skall genomgå. Den innebär att du svarar på kunskapsfrågor inom ämnet. När du klarat testen, minst 100% rätta svar, får du ett kursbevis. Det finns en mapp i canvas döpt inlämning av godkänt kursintyg där lämnar du in ditt kursbevis senast kl 17 dagen innan undervisningen. För att förtydliga detta: Om du inte har lämnat in kursbeviset innan undervisningen får du inte delta i undervisningen. Det är viktigt att du kommer väl förberedd till undervisningen eftersom den kommer att bestå av patientfall där du tillsammans med kurskamrater får öva på att ta hand om barn med hjärtstopp, enligt de nya riktlinjerna för Barn A-HLR. Instruktör: Ted Nilsson och Andreas Hansson.

Litteratur: Svenska rådet för hjärt-lungräddning (senaste upplagan). Avancerad hjärtlungräddning till barn: kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR Boken beställs här: http://www.hlrwebbutik.se/produktkategori/barn-a-hlr/

Kunskapsmål: Efter genomgånget moment skall du kunna organisera och leda arbetet under en situation med ett svårt sjukt barn enligt riktlinjerna för A-HLR till barn. Om du önskar tillgodoräkna momentet måste du kunna visa upp intyg på genomgången utbildning i Barn AHLR enl de nya riktlinjerna från 1/11 2016.

Klinisk undervisning- Genomgång av svår luftvägshantering Genomgång av algoritmen för svår luftvägshantering samt vilka hjälpmedel vi har att tillgå sker på Sunderby sjukhus av Tyberiusz Moska. Kom gärna förberedd. Lästips: •

Anestesi (Lindahl, Winsö & Åkeson) kap 20, sid 363-379Anestesiologisk omvårdnad (Hovind) kap 14, sid 243-246Nurse anesthesia (Nagelhout & Plaus) kap 22, sid 437-461

10

Studieuppgift 1: Loggbok Loggboken fortsätter ni att skriva i för att reflektera över egna och kurskamraters erfarenheter och är ett krav för godkänd kurs. Ge feedback på varandras inlägg och skriv ner dina egna reflektioner en gång per vecka. Ta med ett utdrag från din loggbok till bedömningssamtal och använd detta som underlag när ni diskuterar de olika punkterna. Eftersom ni kan göra er VFU under olika veckor är det viktigt att ni kontinuerligt läser loggboken för att kunna ge feedback på de inlägg som görs.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I den här kursen genomför du VFU v 4-7 alt v 8-11. Praktisk kunskap är att veta hur du handlar och att kunna utföra handlingar i olika situationer. Den är personlig och situationsbunden. I den praktiska kunskapen integreras etisk reflektion, teoretiska kunskaper, egna erfarenheter och praktisk skicklighet i en konkret vårdsituation. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska tillsammans med teoretisk kunskap och personlig kunskap göra att du förvärvar praktisk kunskap inom anestesisjuksköterskans kompetensområde. Din VFU inom anestesisjukvård omfattar minst 30 tim/vecka och kan inkludera kvälls, natt- och helgskift. All verksamhetsförlagd utbildning är obligatorisk. Tid för litteraturstudier etc. tillkommer utöver dessa timmar. Institutionens utbildningsplan och kursplan ligger till grund för dina kliniska studier. Planera din verksamhetsförlagda utbildning tillsammans med din handledare.

11

Litteratur

American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association.

Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Ählén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.

Hovind, I.L. (Red.). (2013). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Jacobson, B., & Öberg, P.Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. Stockholm: Svenska fören. för medicinsk teknik och fysik.

Nagelhout, J.J. & Plaus, K.L. (Red.) (2013[2014]). Nurse anesthesia. (5. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Lindahl, S., Winsö, O., & Åkeson, J. (Red.). (2016). Anestesi. Stockholm: Liber.

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing Research-Generating and Assessing Evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Läs om evidensbaserad vårdomvårdnad.

Raadu, G. (Red.) (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber.

12

Renck, H. (2003). Svikt av vitala funktioner. Torekov: Aniva förlag.

Socialstyrelsen (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag (Elektronisk resurs). Stockholm: Folkhälsomyndigheten. Svenska rådet för hjärt-lungräddning (senaste upplagan). Avancerad hjärt-lungräddning till barn: kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR. Bokhttp://www.hlrwebbutik.se/produktkategori/barn-a-hlr/

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad- en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

Dessutom tillkommer de artiklar och litteratur som du själv söker och som är relevanta för kursen.

13

Examination

Delexamination 1: Värdering av verksamhetsförlagd utbildning (AssCe) I kurser som är verksamhetsförlagda bedöms dina prestationer i form av: •

Halvtidsdiskussion (HD) eller ”mittbedömning” sker om möjlig med både handledare och adjungerande klinisk adjunkt (v 5 eller v 9). Samtalet utgår från bedömningsunderlaget samt checklistan (se AssCe-bilaga). Vid avslutande bedömningsdiskussion ”slutbedömning”(AB) medverkar alla tre parter (v 7 eller v 11) och den adjungerande klinisk adjunkten betygsätter studentens VFU om ingen annan överenskommelse görs.Vid de två bedömningstillfällena skall bedömning ske utifrån konkreta händelser/situationer. Du som student redogör för din självbedömning och huvudansvarig yrkeshandledare och klinisk adjunkt kommenterar och ställer frågor.Bedömningsformuläret AssCe hittar Du i Canvas, bifogad checklista är specifik för denna kurs. (Läs mer om AssCe i bilagan.)

Du ska i denna kurs med hjälp av egna studier och handledning i klinisk verksamhet inhämta kunskap i omvårdnad inom anestesisjukvård för att kunna bedöma, planera, utföra och utvärdera omvårdnad till patienter (och deras närstående) som vårdas inom anestesisjukvård, i denna kurs framför allt av svårt sjuka personer i olika åldrar.

För betyget Godkänd skall: •

Du ha fullföljt din verksamhetsförlagda utbildning dvs. varit aktivt närvarande under minst 30 timmar/VFU-vecka.Din utveckling av olika förmågor befinna sig på skalan lägst god förmåga/acceptabel måluppfyllelse och uppfyller kursplanens fastställda mål.

14

För betyget Väl godkänd skall: •

Du ha fullföljt din verksamhetsförlagda utbildning dvs. varit aktivt närvarande under minst 30 timmar/VFU-vecka.Din utveckling av olika förmågor befinna sig övervägande på skalan mycket god förmåga/stark måluppfyllelse och uppfyller kursplanens fastställda mål.

Du ansvarar för att signerat underlag för bedömning av olika förmågor, medtas till nästa kurs i verksamhetsförlagd utbildning. Därigenom kan du själv, adjungerande klinisk adjunkt och huvudansvarig yrkeshandledare följa tidigare kursers bedömning och din utveckling över tid.

Rutiner vid betyget icke godkänd: Adjungerande klinisk adjunkt skall med stöd av bedömningsunderlaget motivera betyget skriftligt samt underteckna yttrandet. Kursansvarig lärare planerar tillsammans med berörd student när och var han/hon skall genomföra den underkända kursen. Underkänd kurs i verksamhetsförlagd utbildning omfattar hela kursens längd. Slutbedömning av verksamhetsförlagd utbildning sker under v. 7 respektive v.11 eller enligt överenskommelse.

Delexamination 2: Patientfalls seminarium Seminariets delar: •

Specifik anestesiologisk omvårdnad vid valt tillståndÖvervakning, omvårdnadsinterventioner och medicinskt inriktade åtgärder till valt patientfallSpecifika patientgrupper/omvårdnad vid olika operationer/tillstånd som kommer att behandlas är: Överviktiga/obesa patienter, Lungsjuka patienter, Brännskadade patienter, Neurokirurgi, Kärlkirurgi, Thoraxkirurgi, Malign hypertermi, Porfyri.

Du väljer alternativt tilldelas ett patientfall (detta sker under campusveckan) där en patient skall genomgå en specifik anestesi. Du skall besvara frågeställningar kring ditt patientfall i ett skriftligt dokument (max 4 sidor exkl försättsblad och referenslista). Referera till kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. Referera enligt APA. Detta dokument skall senast 170319 lämnas

15

in i inlämningsmapp i canvas under specifik omvårdnad. Du som student skall inför seminariet hinna läsa igenom varandras arbeten. Under seminariet kommer varje student kort få presentera sitt fall och hur de resonerat kring frågeställningarna. Därefter kommer övriga studenter att få diskutera kring det aktuella patientfallet. Deltagande under seminariet är obligatoriskt. Du kommer att bedömas individuellt under seminariet. Ett krav för att du ska få delta på seminariet är att du använder webbkamera, headset med mikrofon. Vid seminariet medverkar anestesiläkare och anestesisjuksköterskor, deras uppgift är att ställa fördjupande frågor och klargöra frågetecken/oklarheter. För varje patientfall avsätts ca 30-45 minuter. Om du inte uppnår målet för godkänt under seminariet får du en kompletterande inlämningsuppgift.

Krav för godkänt seminarium För betyget godkänd: Det ska tydligt framgå att du är väl påläst och förberedd inför seminarierna, alla delar skall finnas med och vara väl beskrivna. Du skall visa på ett aktivt deltagande vid samtliga presentationer. För betyget väl godkänd: Det ska tydligt framgå att du är väl påläst och förberedd inför seminarierna, alla delar skall finnas med och vara väl beskrivna med god analytisk förmåga. Du skall visa på ett aktivt deltagande och reflekterande vid samtliga presentationer.

Delexamination 3: Individuell skriftlig tentamen Avser att utvärdera att du nått kursens mål. Tentamen sker individuellt för att utvärdera att du innehar grundläggande teoretisk kunskap som fordras i professionen som specialistutbildad sjuksköterska. Tentamen är utformad så att den ska visa att du har teoretisk beredskap att tillgodose behovet till personer som vårdas inom anestesisjukvård, i denna kurs framför allt av svårt sjuka personer i olika åldrar d.v.s. barn, den gravida kvinnan, den äldre samt sövning av akuta patienter. Samt hantering av svår luftväg och kunskap om algoritmen för svår luftvägshantering. Säker transport av patient. Frågorna besvaras utifrån kurslitteraturen och föreläsningar och du ska visa att du har förstått och därigenom uppnått målet med kursen.

För att uppnå betyget Godkänd krävs minst 70% rätta svar. För att uppnå betyget Väl Godkänd krävs minst 90% rätta svar.

16

Kursbetyg Betyget i delexamination 1, delexamination 2 och delexamination 3 sätts samman och ett gemensamt betyg sätts därefter på kursen. För betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på alla delexaminationerna.

Utvärdering

Mot slutet av kursen kommer du att få ett mail med erbjudande om att delta i en kursutvärdering, (EvaSys). Använd din rätt till studentinflytande genom att besvara enkäten. Det tar bara några minuter. Kursutvärderingen hjälper mig som kursansvarig att utveckla kommande kurser. Syftet är att utvärdera kursens form och innehåll och om du nått kursens mål.

17

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF