Studiehandledning Omvårdnad inom äldrevård, O0006H

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Studiehandledning Omvårdnad inom äldrevård, O0006H...

Description

Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad

Studiehandledning Omvårdnad inom äldrevård, O0006H Omvårdnad, 7,5 hp

Sjuksköterskeprogrammet Termin 4, VT 2012, reguljär utb. Kursansvarig: Carina Lomgren Tel: 0920-49 38 27 e-post: [email protected]

Förord Välkommen till din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom omvårdnad av äldre. Under kursen kommer du i huvudsak att vistas på det äldreboende som du blivit tilldelad (se, http://klippnll.duoit.se/). I kursen får du möjlighet att omsätta din praktiska kunskap och utföra handlingar i syfte att förebygger och förbättrar hälsa hos den äldre människan. När du utför omvårdnad integreras alltid din praktiska kunskap med dina etiska reflektioner, dina teoretiska kunskaper, dina erfarenheter och din praktiska skicklighet. Du kommer att utveckla din förmåga att identifiera äldre människors omvårdnadsbehov och resurser och genom din planering av omvårdnad kan du göra det möjligt för den äldre människan att uppleva hälsa i deras dagliga liv trots sjukdom. Du får även möjlighet att samverka med andra yrkeskategorier och närstående. Vid avdelningen för omvårdnad, institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, beskrivs omvårdnad på följande sätt: Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i dagligt liv i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död.

Pedagogisk grundsyn Vår strävan är att du utvecklar en förståelse och djupinlärning av kursens mål. Ett djupinriktat lärande stimuleras av egen aktivitet, i utbyte och i samspel med andra, där du tar till vara dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Din uppgift är att ta ansvar för din inlärning samt bidra till ett bra inlärningsklimat som ska präglas av öppenhet och en tillåtande attityd för olika åsikter. Vår roll som lärare är att skapa en inlärningsmiljö med tydliga mål, god undervisning och studieuppgifter som stimulerar dig och gör det intressant att vilja lära dig mer om omvårdnad av äldre. En förtroendefull relation mellan dig som student och oss lärare är en förutsättning för att du ska våga ställa frågor och känna stöd i ditt lärande. Handledarens roll är att vara ett stöd i din utveckling mot din yrkesroll som sjuksköterska inom äldrevård och i frågor som handlar om arbetet som sjusköterska inom äldreomsorgen. Handledarens uppgift innebär även att hela tiden ge dig respons på hur du utvecklas och dina insatser i omvårdnadsarbetet för äldre, och även din förmåga till samspel med den äldre personen och

2

dennes närstående. I kursen sker lärandet enskilt och i grupp med hjälp av litteraturstudier, föreläsningar, studieuppgifter och examinationsseminarium.

Kursansvarig, lärare och föreläsare Kursansvarig Carina Lomgren (CALO) leg. distriktssköterska, universitetsadjunkt. Föreläser, handleder och examinerar omvårdnadsuppsats.

Lärare Eva Karlsson (EVKA) leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt, doktorand. Föreläser, handleder och examinerar omvårdnadsuppsats. Christina Harrefors (CHHA) leg. sjuksköterska, filosofie doktor, universitetsadjunkt. Föreläser, handleder och examinerar omvårdnadsuppsats.

Kursens mål Förmågor och färdigheter Efter att du gått kursen ska du utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna: •

skapa förutsättningar för en trygg och tillitsfull omvårdnadsrelation med den äldre och dennes närstående



tillämpa intervju- och observationsmetodik för att identifiera och bedöma behov av omvårdnad hos de äldre



utföra, dokumentera och värdera omvårdnadsinterventioner i avsikt att stärka och bibehålla hälsa hos den äldre människan



stödja och hjälpa människan att uppleva ett värdigt slut i livet



utföra omvårdnadstekniker och handha medicinteknisk utrustning med säkerhet utifrån hygieniska principer



hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlets effekter och biverkningar



förklara och tillämpa lagar och författningar gällande äldrevård



skriftligt sammanställa och värdera kunskaper i omvårdnad utgående från en äldre person i dennes livssituation

3



dokumentera på ett vetenskapligt sätt



kritiskt granska och värdera eget och andras uppsatsarbete



visa självkännedom och empatisk förmåga



identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursens innehåll Etik med fokus på relation och handling Omvårdnadsprocessen Omvårdnadsinterventioner Omvårdnadstekniker Läkemedel för den äldre personen, läkemedelshantering Aktuella lagar och författningar Vetenskaplig dokumentation i form av en omvårdnadsuppsats

Kursöversikt Denna kurs, O0006H, ges parallellt med kursen O0019H. Ni har indelats i två grupper och varje grupp kommer under 4 veckor vara på verksamhetsförlagd utbildning i respektive kurs.

Tidsplan Vecka

Aktiviteter

13

Kursintroduktion med föreläsningar.

14-17

Verksamhetsförlagd utbildning för grupp 2 (grupp 1 VFU O0019H). Identifiera omvårdnadsbehov och resurser hos utvalda äldre personer.

4

16

18/4 kl 8.00 Inlämning av utkast till uppsats inför handledning. Utkastet ska innehålla introduktion, anamnes och status samt identifierat omvårdnadsbehov hos den utvalda personen.

16

Handledning, se schema, grupp A-D, gruppindelning i Fronter.

17

26/4 kl 16.00 Inlämning av färdig uppsats inför examination.

18

Examination av uppsats, se schema.

18

Verksamhetsförlagd utbildning för grupp 1 (grupp 2 VFU O0019H)

18

Identifiera omvårdnadsbehov och resurser hos utvalda äldre personer

20

15/5 kl 8.00 Inlämning av utkast till uppsats inför handledning. Utkastet ska innehålla introduktion, anamnes och status samt identifierat omvårdnadsbehov hos den utvalda personen.

20

Handledning, se schema, grupp E-H, gruppindelning i Fronter.

21

24/5 kl 16.00 Inlämning av färdig uppsats inför examination.

22

Examination av uppsats, se schema.

Kursens genomförande Kontakta din handledare för att planera din VFU. Din verksamhetsförlagda utbildning är obligatorisk och ska omfatta 30 tim/vecka under 4 veckor, du följer din handledares schema.

Studera kursens mål och innehåll. Planera tillsammans med din handledare hur du ska nå målet. Din handledare har valt ut två personer med olika omvårdnadsbehov som du i samråd med henne/honom har omvårdnadsansvar för, vilket även innebär kontakter med andra vårdaktörer, att du deltar i teamträffar och läkarrond. Genom samtal och kliniska bedömningar i det nära omvårdnadsarbetet identifieras den äldres omvårdnadsstatus, omvårdnadsbehov och resurser. Därefter väljer och genomför du en omvårdnadsintervention som svarar mot den äldres behov. Du ska sträva efter att få de närstående att vara delaktiga i din planering. Ibland arbetar din handledare enbart dagtid. Det är då önskvärt att du under din praktikperiod förlägger ett kvällsskift. Då får du möjlighet att delta vid de konsultativa besök som den kommunala sjuksköterskan gör eftersom hon/han under kväll/natt/helg ansvarar för ett stort antal äldre personer.

5

I kursplanen anges att du ska ges möjlighet att under handledning planera en god palliativ omvårdnad för en person i livets slut. Praktiskt kommer inte alla att få den möjligheten. Tillsammans med din handledare går du igenom de riktlinjer som kommunen har för palliativ omvårdnad och hur omhändertagandet av den avlidna personen sker på din VFU-plats. Du som har förmånen att få delta i palliativ omvårdnad ska diskutera dina erfarenheter med din handledare och koppla det till kursens litteratur och föreläsning inom området. Att ge en god och säker vård innebär att följa den lagstiftning och de kvalitetskrav som finns för verksamheten. Observera särskilt den lagstiftning som gäller begränsningsåtgärder i omvårdnad! Läkemedelshantering inom äldrevård skiljer sig från sjukhusvården och delegering att administrera läkemedel är en stor arbetsuppgift för sjuksköterskan inom kommunal äldrevård. Du ska under handledning delegera läkemedelshantering till en vårdpersonal. Utgå från lagstiftning och rutiner på din VFU-placering. Att skriva dagbok är ett bra hjälpmedel för att göra dig medveten om din egen utveckling och de tankar och reflektioner som du gör under din tid inom din verksamhetsförlagda utbildning. Dagboken är ett värdefullt stöd för dig både vid mittbedömningen och vid det avslutande värderingssamtalet. Tänk på att avidentifiera personerna och lämna inte dina anteckningar så att någon obehörig kan komma åt dem!

Litteratur Kurslitteratur Se kursplan.

Artikel Wadensten, B., & Carlsson, M. (2003). Theory-driven guidelines for practical care of older people, based on the theory of Gerotranscendence. Journal of Advanced Nursing, 41 (5), 462– 470.

Referenslitteratur Fahlander, K., Karlsson, G., & Vikström, D. (2009). Demensboken: levnadsberättelse, upplevelse, fakta och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.

6

Karlsson, I. (2007). Förväntningar och realitet för sjuksköterskor verksamma i äldreboenden (avhandling för doktorsexamen, Karolinska institutet KI). Länk finns i ert kursrum, Fronter.

Studieuppgift Studieportfölj Studieportföljen ska följa dig under din utbildning. Syftet med studieportföljen är: •

att du skall kunna följa din utvecklingsprocess mot ditt yrke som sjuksköterska



att dina nya kunskaper ska bygga på det du lärt dig sedan tidigare

Studieportföljen består av dina dokument från tidigare teorikurser och verksamhetsförlagda kurser såsom kursplan, studiehandledning, studieplan och värderingsformulär. Inför dina verksamhetsförlagda studier ska du i din studieplan skriva ned inom vilka områden du behöver utvecklas och vad du behöver träna mer på. Det gör du med hjälp av kursens mål och signerat underlag för bedömning av din yrkeskompetens från tidigare VFU-placeringar.

Tag med dig din studieportfölj första dagen och visa tidigare värderingsformulär och studieplaner samt studiehandledningen för den här kursen och din individuella studieplan för din handledare. Referenslitteratur Handal, P., & Lauvås, G. (2000). På egna villkor – en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur.

Nairn, S., O´Brien, E., Traynor, V., Williams, G., Chapple, M., & Johnson, S. (2006). Student nurses knowledge, skills and attitudes towards the use of portfolios in a school of nursing. Journal of Clinical Nursing, 15, 1509-1520.

Renberg, B. (2004). Bra skrivet Väl talat. Luleå: Universitetstryckeriet.

Scholes, J., Webb, C., Morag, G., Endacott, R., Miller, C., Jasper, M., & McMullan, M. (2004). Making portfolios work in practice. Journal of Advanced Nursing, 46, 595-603

7

Studieuppgiftens syfte är att ge dig stöd att nå kursens mål, dessa är därför obligatoriska

Examination

Del I: Värdering av yrkeskompetens En värdering av vad du lärt dig och hur du utvecklats sker efter halva tiden av din VFU-period men även vid ett avslutande samtal mellan dig och din handledare. Värderingsformuläret finner du i kursrummet i Fronter. Halvtiddiskussionen och slutbedömningen genomförs utifrån kursens mål och signeras av din handledare och dig. Inför slutbedömningen görs en värdering av din yrkeskompetens genom ett tvåpartsamtal mellan dig och din handledare där ni utgår från kursens mål. Inför värderingen ska du ha gjort en självskattning som ska utgå från omvårdnadssituationer som du mött under din VFU. I samtalet ska du argumentera för hur du värderar dina kunskaper, där du berättar om vad du är bra på och vilka områden du skulle kunna bli bättre på utifrån bedömningsformuläret. Där ska det tydligt beskrivas hur du visar dina teoretiska kunskaper i ditt praktiska handlande. Även handledaren förbereder sig inför samtalet genom att göra en värdering av din utveckling mot arbetet som sjuksköterska inom äldrevård och kursens mål med exempel som konkret stärker hennes eller hans ställningstagande. Handledaren skriver en sammanfattande värdering av vad du är bra på och vilka områden och kunskaper du behöver träna dig i för att utvecklas.

Tiden för samtalet beräknas till 60 minuter. Efter din VFU är avslutad ska din handledare omgående skicka in ett ifyllt värderingsformulär (8 sidor) i original till examinerande lärande och lämna kopior till dig. Underlaget som lämnas in ska vara signerat av både dig och din handledare.

8

För mycket god måluppfyllelse krävs att du kan redogöra för en omvårdnadssituation där du argumenterar för din bedömning, reflekterar över situationen och kan jämföra och argumentera för dina val av handlingar utifrån kurslitteraturen och ett etiskt resonemang.

Den examinerande läraren deltar inte vid värderingssamtalet men ska kontaktas om du och din handledare inte är överens. Den examinerande läraren ska också kontaktas omgående om du eller din handledare upplever osäkerhet om du kommer att uppnå målen med kursen under din VFU-period. Examinerande lärare sätter betyg. Betyg och poäng för kursen kan inte rapporteras förrän samtliga dokument kommit in till examinerande lärare.

Del II: Uppsats i ämnet omvårdnad Syftet med uppsatsen är att du ska fördjupa dina kunskaper i omvårdnad som du tillägnat dig i tidigare kurser. Uppsatsen skrivs individuellt och bygger på att du genomför en omvårdnadsintervention som är relevant inom äldrevård. Omvårdnadsuppsatsen innebär en övning i att på ett systematiskt sätt dokumentera enligt principen för hur en vetenskaplig text skrivs.

Val av fall och omvårdnadsintervention Ett viktigt mål med uppsatsen är att du ska utveckla din förmåga att omsätta dina teoretiska kunskaper i omvårdnad i praktisk handling. Du ska därför fokusera på omvårdnadsbehov, resurser och relevant omvårdnadsintervention. En viktig princip är att utgå från en äldre person och beskriva denne noggrant i sitt sammanhang.

För att inte förlora omvårdnadsperspektivet är det mycket viktigt att du genom ditt samtal med den äldre personen tillsammans med din kliniska bedömning identifierar och utgår från vilka omvårdnadsbehov den äldre personen har. Därefter prioriterar du ett av dessa behov och väljer sedan med hjälp av omvårdnadslitteratur och vetenskapliga artiklar ut en omvårdnadsintervention som är lämplig för den unika personen.

Diskutera och förankra identifierade omvårdnadsbehovet och ditt val av intervention med din handledare på din VFU-plats!

9

Handledning under uppsatsarbetet Ställ frågor i Diskussionsforumet som du finner i kursrummet i Fronter. Du får svar på dina frågor inom 24 timmar under vardagar. Handledning sker i grupp, se schema.

Uppsatsens utformning och formalia Abstrakt Skrivs sist, får innehålla maximalt 300 ord exkl. mellanslag, och utgör en sammanfattning av uppsatsen. Se Backman (2008, s. 38, 211, 213).

Introduktion (rubriklös) Beskriv vilken vetenskaplig kunskap du har hittat i kurslitteratur och vetenskapliga omvårdnadsartiklar kring det omvårdnadsbehov du identifierat. Definiera begrepp som används. Introduktionen ska ge en bild över kunskapsläget för att sedan smalna av mot evidens för den omvårdnadsintervention du valt. Introduktionen avslutas med att du presenterar syftet med din intervention. Se Backman (2008, s.35-51).

Metod Här beskriver du hur du samlat information för att identifiera den utvalda personens omvårdnadsbehov. Det kan exempelvis vara intervjuer av den äldre, närstående och personal samt observationer av den äldre personen. Beskriv även om du använt bedömningsinstrument. Stöd din datainsamling med referenser från kurslitteratur.

Du beskriver personens kontext (sammanhang), genom att på ett detaljerat sätt beskriva den specifika personens anamnes och status. Använd gärna dessa begrepp som rubriker. Presentera de omvårdnadsbehov du identifierat och fördjupa din beskrivning kring det behov du valt ut. I kontexten ska du även beskriva sådant som kan påverka det specifika omvårdnadsbehovet, till exempel miljön på äldreboendet och personalens attityder och värderingar (värdegrund). Läs: Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2000).

10

Procedur Vilken omvårdnadsintervention har du prövat? Hur har du gått tillväga för att planera, genomföra och utvärdera interventionen? Motivera ditt tillvägagångssätt med stöd av kurslitteraturen. Har du gjort systematiska observationer, intervjuer, använt dagboks- eller journalanteckningar eller en kombination för att utvärdera omvårdnadsinterventionen? Här beskriver du även vilka etiska överväganden du gjort innan du genomförde interventionen. Är deltagarna informerade om dina intentioner, har de gett sitt samtycke och hur kan de ta del av resultatet? Hur har du förhållit dig till konfidentialitet och vilken bedömning gör du gällande nytta/risk med denna intervention? Se Polit och Beck (2012, s.141-161, 340-397; 2008, s. 167-189) samt Kvale och Brinkmann (2009).

Resultat Här redovisar du resultatet av din genomförda omvårdnadsintervention. Beskrivningen ska vara tydlig, kortfattad och logisk i förhållande till din procedur. Resultatet innehåller inte referenser. Se Backman (2008, s.35-51).

Reflektion Här reflekterar du över vilken effekt den valda omvårdnadsinterventionen haft för den unika personen genom att värdera och tolka resultatet. Vilka slutsatser kan du dra? Hur kan det du kommit fram till bidra till större kunskap i att möta det specifika omvårdnadsbehov som du identifierat? I denna uppsats har reflektionen inget krav på referenser.

Referenser Se universitetsbibliotekets rekommendationer enligt American Psychological Association (APA).

Inlämning för examination Uppsatsen lämnas in i Fronter under mappen Inlämning examination. Namnge filen enligt följande: ”förnamn efternamn+ kurskod”. Du ansvarar själv för att ta del av dina kurskamraters arbeten.

11

Uppsatsen kommer att plagiatkontrolleras genom verktyget Ephorus.

Examinationsseminarium Fördelning av opponentskap presenteras i Fronter 2 dagar innan seminariet. Tid för varje examinationsuppgift är 35 minuter varav 20 minuter utgör diskussion med opponenten och avslutas med 15 minuter för diskussion i auditoriet. Opponenten ansvarar för att tiderna respekteras.

Genomförande av seminarium Respondenten presenterar sitt arbete. Opponenten diskuterar uppsatsens fördelar och brister och försöker så långt som möjligt följa de anvisningar som finns i Backman (1998, s.146-147; 2008, s. 157-159) och Trost (2002, särskilt s. 9-12, s. 47-52, s. 55-66, s. 69-79).

Opponenten lyfter därefter fram tre frågeställningar som diskuteras med respondenten. Frågeställningarna måste grunda sig på uppsatsens innehåll och inte på frågor som berör verksamhetens arbetssätt och deras prioriteringar av vårdinsatser. Respondenten förklarar och förtydligar frågeställningarna. Samtliga deltagare ska ha läst igenom varandras uppsatser och ska ha en fråga till varje författare.

Uppsatsen ges betyget Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Godkänd uppsats kan med fördel delges personalen på din VFU-placering.

Krav för godkänd omvårdnadsuppsats I den inlämnade uppsatsen ska du ha identifierat och beskrivit omvårdnadsbehov, redogjort för och tillämpat en vetenskapligt förankrad omvårdnadsintervention som är relevant för det omvårdnadsbehov du identifierat och prioriterat. Du ska ha följt anvisningarna i studiehandledningen när det gäller uppsatsens innehåll och utformning. Du ska också ha använt ett klart och tydligt språk som följer vedertagna grammatiska principer. Du ska ha medverkat aktivt vid seminariet.

12

Krav för väl godkänd omvårdnadsuppsats Du ska ha uppfyllt kriterierna för betyget godkänd och alla delar av uppsatsen ska vara väl bearbetade. Opponentskapet ska vara väl utfört.

Betygskrav för godkänd kurs •

Du ska ha genomfört studieuppgiften



Du ska ha uppnått kursens mål med god måluppfyllelse i din verksamhetsförlagda utbildning



Du ska ha uppnått betyget godkänd för omvårdnadsuppsatsen

Betygskrav för väl godkänd kurs Att du uppfyller kraven för godkänd på kursen enligt ovan men även: •

Att du uppnått kursens mål med bedömningen mycket god måluppfyllelse i din verksamhetsförlagda utbildning



Att du uppnått betyget väl godkänd för din omvårdnadsuppsats

Utvärdering

I samband med examinationen kommer du att få ett utvärderingsformulär, EvaSys, som du besvarar och lämnar in. Dina synpunkter vad som varit bra och vad som kan förbättras är mycket värdefulla och gör att kursen kan utvecklas. Lycka till!

Carina Lomgren

13

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF