styrkort

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download styrkort...

Description

Balanced scorecard Visioner erbjuda bästa omsorg

Strategier fokusera på personer i behov av hjälp

Perspektiv

Perspektiv Finansiellt

Kritiska lönsamhet framgångs- kostnadsfaktorer effektivitet

Mått

lönsamhet

Person med behov

Process

leveransrätt precision metod nöjd person processorientering precision kvalitetsservicegrad bristkostnader ledtid

Utveckling

nya metoder initiativsrikedom antal nya idéer

Medarbetare

kompetens trivsel

andel högskoleutbildade attityder

Handlings- Ansvariga och tidsplaner för att nå uppsatta mål planer

BS • Vision; övergripande mål för verksamheten – vad vill vi uppnå • Strategi; beskriver hur vi kommer dit och hur vi utnyttjar resurserna • Perspektiv; på vilka områden ska vi fokusera på • Kritiska framgångsfaktorer; vad som är avgörande att vi gör bra saker • Mått; vad bör vi mäta för att säkerställa de kritiska framgångsfaktorerna • Handlingsplaner; vilka åtgärder behövs för att kunna uppnå våra mål

Vision • Vem är organisationen till för? • Inom vilket område ska organisationen verka? • I vilken riktning ska organisationen utvecklas? • Andra viktiga principer?

Strategier Konsten att utnyttja tillgängliga resurser för att uppnå visionen - Vem har glädje av det vi gör? - Vem konkurrerar vi med? - Nya lösningar? - Hur kommer vi dit? - Vägvalen; behålla, utveckla, avveckla?

SWOT(Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) • Vad bör vi? (hot och möjligheter) • Vad kan vi? (styrkor och svagheter) • Vad vill vi?( vilka ekonomiska mål, vilka kvalitets mål?)

Kritiska framgångsfaktorer och perspektiv • -

Vad är viktigt för oss att göra bra? servicegrad tillgänglighet kontinuitet bemötande pålitlighet och trygghet kompetens

Bra med 6-8 kritiska faktorer

Mått Hur mäter vi att det går bra? Utifrån målen? Synliga, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta

Utvärdering • Sambandsanalys • Värdering av sambanden Tex. budget i balans – nöjd personal och nöjda pensionärer

Handlingsplan • Exempelvis - kartlägg ärendets gång - skapa förståelse - riv reviren - tänk på alternativa processer - minimera antalet inblandade - skapa flexibilitet - rätt kompetens på rätt plats

Uppföljning Analysera

Agera

Prova

Planera

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF