Sveriges första plusenergiarena

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webbdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download Sveriges första plusenergiarena...

Description

Sveriges första plusenergiarena

Projektet kommer att startas av representanter från Nässjö Kommuns Barn & Utbildningsnämnd, Kultur & Fritidsnämnd, Tekniska nämnden tillsammans med de ideella föreningarna Nässjö IF, IFK Nässjö samt intresseföreningen SmålandArena. En ambition ska vara att så långt möjligt försörja arenan med lokalt producerad energi, men det främsta målet är att energiförbrukningen ska vara helt klimatneutral, CO2-fri energieffektiv och smart.

1

Sveriges första plusenergiarena Målet med förundersökningen är

1. Projektet skall i detalj undersöka möjligheterna att bygga om Skogsvallen till Sveriges första helårsidrottsarena (med bl.a. inomhushall för bandy och fotboll) som är klimatneutralt på energi. 2. En ambition kan vara att så långt möjligt försörja arenan med lokalt producerad energi, men det främsta målet är att energiförbruk-ningen ska vara helt klimatneutral, CO2-fri, energieffektiv och smart. 3. Att pröva om detta kan göras med en budget på max 25-30 mkr

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 2

Sveriges första plusenergiarena Målet med förundersökningen är

4. Att skapa ett så detaljerat program som möjligt för genomförandet. Detta program skall vara fullvärdigt även beträffande arkitektoniskt uttryck och funktionalitet. 5. Att skapa en finansieringsplan och budget för genomförandet. 6. Att i detalj undersöka och planera företagens och skolornas medverkan i företags- och utbildningsateljén.

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 3

Sveriges första plusenergiarena

Förstudien skall ge en detaljerad bild

 av hur en sådan anläggning skall se ut  vad den kommer att kosta  vilka samarbetspartners som skall delta  hur samarbetet (ateljén) skall utformas mm.

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 4

Förundersökningen skall pröva om det så långt som möjligt går att försörja arenan med lokalt producerad energi. Kan uppnås genom att…. • egen energiproduktion genom solfångare, solceller.

• Återvinning av överskottsvärme för uppvärmning • Minimering av Skogsvallens energiförbrukning

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 5

Sveriges första plusenergiarena Att skapa en anläggning syftar till

 att stimulera intresset för idrottsutövning med bl.a bandy och andra vinteridrotter  att särskilt stödja kvinnors och utlandsföddas idrott

 att stimulera intresset för energieffektivt byggande och underhåll  att vara en växthusmiljö för regionala företag av olika slag, för att utveckla innovativa metoder för energihushållning.

 att ge de regionala företagen ett projekt där de kan visa upp sig och sin kompetens inom energiområdet.

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 6

Sveriges första plusenergiarena GENOMFÖRANDE o Förundersökningen skall pröva om självförsörjningssyftet kan uppnås genom: • • •

1. minimering av Skogsvallens energiförbrukning 2. återvinning av överskottsvärme för uppvärmning 3. egen energiproduktion genom solfångare/solceller.

o Den skall också pröva om och hur detta kan göras inom ramen för en budget på max.25-30 mkr. • o Ett tekniskt-arkitektoniskt program skall skapas som utgör en tillräcklig grund för projektering av bygget.

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 7

Sveriges första plusenergiarena DELTAGARE i förstudien behövs kompetens för …

o allmän projektplanering t ex för överenskommelse och planering med företag och skolor

o konstruktion och kostnadsberäkning o arkitektonisk programformulering inkl. design o energifrågor o idrottsliga frågor Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 8

Minska kostnaden för kylenergi Idag kostar kylenergin på bandybana ca. 800.000 kronor Väggar & Tak halverar kylenergin Invallning av ”is-pisten” ”Tunnare is” = laserstyrning

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 9

Minskad kostnad belysning Idag kostar belysningen på bandybana ca. 100.000 kronor

Möjlig besparing Moderna armaturer Ljusautomatik för minskad belysning Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 10

Återvinning av överskottsvärme Idag kostar uppvärmning och varmvatten ca. 500.000 kronor

Överskottsvärmen tas tillvara i begränsad omfattning Ta tillvara på överskottsvärmen från kylanläggning Konvertering av uppvärmningssystem i omklädningsbyggnaden

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 11

Egen energiproduktion

Solfångare – Solceller

Små vindkraftverk på taket Bidragsmöjligheter för energiutveckling ? Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 12

Förstudien skall ge en detaljerad bild av om detta kan göras med en budget på max 25-30 mkr Administration • •

Projektorganisation Köpa färdigt / plocka ihop ?

Klubbarnas engagemang • • •

Enighet i klubben vad vill vi ? Projektgrupp med mandat Arkitekt – bollplank

Organisationsform - Arenabolag ? • • •

Samarbete med näringsliv och kommen Egen ekonomi Underlätta samutnyttjande

Projektledning • • • • •

Arkitekt – Skisser, visualisering och partner Projektledare – Genomför projekt gentemot entreprenörer och samordnar konsulter och upphandling Konsulter Lyhörd och smidighet i organisation, god stämning viktigt Tydliga avtal

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 13

Form • Sadeltak • Plåthall / Träväggar ? • Fackverk i balk och pelare • Rak underkant på 12 m nivå

Konstruktion • Oisolerade väggar • Isolerat tak, kondensisolering • Stängd hall, inneluft kontrolleras av lufttorkar • Färdig hall framtagen av tillverkare

Energifrågor Isolerat tak Isolerade väggar Solpaneler - belysning uppvärmning Sarger runt ispisten Samkörning med andra hallar / funktioner

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 14

Förstudien skall ge en detaljerad bild av företagens och skolornas intresse att medverka o projektet undersöka förutsättningarna för att skapa en företags- och utbildningsateljé som kopplas till projektet.

vilka samarbetspartners som skall delta

hur samarbetet (ateljén) skall utformas mm.

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 15

Tidplan April - Projektansökan - Ta fram projektgrupp

- Förbereda projekt

Maj - Analys av nuvarande energiförbrukning - Presentation om möjlig byggnation

Juni - Beslut regionförbundet - Kommunalt beslut om fortsatt projekt

September– december - Genomförande förstudie projekt Sveriges första plusenergiarena

Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! 16

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF