SVF

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download SVF...

Description

Skillnader i medianväntetid

Satsning på cancervården • Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 – 2018 för att

– – – – –

Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman

Inte bara kortare tid … • Tiden från misstanke, remiss och diagnos till start av behandling ska bli så kort den överhuvudtaget kan bli. • Men det får inte bli snabbhet som går ut över kvaliteten. • Det är tid OCH kvalitet som gäller….

• … och att den som är sjuk är involverad och införstådd med vad som väntar härnäst och när det ska ske.

Misstanke

Beskrivning av standardiserat vårdförlopp –

– – Välgrundad misstanke

Utredning Behandling

Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder.

Nationell väntetidsmätning

Så arbetar vi fram beskrivningarna av vårdförloppen Utkast med ordförande

Internat

Remissrunda

RCC beslutsgrupp

Från vårdprogram till standardiserade vårdförlopp

Det standardiserade vårdförloppet, SVF ska betraktas som en sammanfattning av det nationella vårdprogrammet och talar om VAD som ska göras. Vårdprogrammet ger svar på VARFÖR och HUR man ska utföra en rekommendation

Standardiserat vårdförlopp Kort dokument som beskriver:• • •

2014-03-14

Hur går man från misstanke till välgrundad misstanke?

Vad ska göras? Vilka tidsramar, nationell väntetid och vilka deltider består detta av? Vilka övriga kvalitetsindikatorer behöver följas upp?

Stimulansmedel 2015 –

– – – –

Alla landsting och regioner har beslutat påbörja införandet av standardiserade vårdförlopp under 2015 med de fem första diagnoserna.

Alla landsting och regioner lämnade i mars in en handlingsplan om hur de ska införa de standardiserade vårdförloppen. Finns att ladda ner på cancercentrum.se. Landstingen, 1 november 2015, redovisade arbetet enligt handlingsplanerna till Socialdepartementet. Finns att ladda ner från Socialdepartementet samt snart på cancercentrum.se Landsting och regioner arbetar tillsammans med regionala cancercentrum för att införa de standardiserade vårdförloppen. I December kom överenskommelsen från Socialdepartementet för 2016

Standardiserade vårdförlopp Införs under 2015

– – – – –

AML (Akut myeloisk leukemi) Huvud- och halscancer Matstrupe- och magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa och urinvägar

Införs under 2016

• • • • • • •

Bröstcancer Cancer utan känd primärtumör (CUP) Lungcancer Lymfom Tjock-och ändtarmscancer Bukspottkörtelcancer Cancer i galla och gallvägar

• • • • • •

Levercancer Malignt hudmelanom Myelom Äggstockscancer Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom Hjärntumörer

Cancersamordnare södra sjukvårdsregionen Från vä. SUND Cecilia Utterström SUS Maria Gustavsson Kryh Marie Busch Halland Cecilia Littorin Halland Jeanette Törnqvist

Saknas på bild: Skåne, Johan Cosmo Kronoberg, Tina Eriksson Blekinge Thomas Troëng

Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning

Mätning och redovisning av vårdförloppen – via de vårdadministrativa systemen • • • • •

KVÅ-koder finns för varje vårdförlopp Vägledningar för kodning finns på cancercentrum.se Landstingen förbereder automatiserad överföring av data till SKLs databas. Databasen klar att ta emot data i september 2015. Redovisning av data kommer bl.a. på cancercentrum.se

Regelverk vid rapportering till nationella väntetidsdatabasen Det landsting/region som genomför ”Start av första behandling” ska ansvara för rapporteringen av ledtider till den nationella väntetidsdatabasen.

Varje överflyttat SVF märks med vilket landsting/region det är överflyttat från, vilket innebär att man kan följa var det startades respektive avslutades. När processerna för SVF standardiseras och införs i landsting/region och man beslutar om respektive SVF ska utredas inom det egna landstinget eller om ansvaret ska överföras till annat landsting under vårdförloppet ska även ansvaret för rapportering av ledtider regleras. I den strukturerade dokumentation som följer med när SVF/patienten överförs till annat landsting ska även tidsatta KVÅ-koder som är obligatoriska ingå för den del av SVF som hittills genomförts.

Tillgänglighetsnätverket Södra sjukvårdsregionen

Åsa Berling, [email protected] Thomas Frisk, [email protected] Carina Werner, [email protected] Caroline Hydén, [email protected]

Information till patienten Muntlig o skriftlig info vid välgrundad misstanke (i primärvåden eller i specialistvården – beroende på diagnos)

PREM– patient reported experience measures

– – – –

RCC och SKL tar under 2015 fram enkät för mätning av patienternas upplevelse av utredning via standardiserat vårdförlopp Mätningen administreras enligt samma struktur och rutiner som nationella patientenkäten Validerat enkätinstrument planeras klart januari 2016

Utskick från landsting/regioner ska kunna starta under våren 2016

Enkäten ska öka transparensen till landstingens/regionernas resultat och analyser. Resultatjämförelser såväl inom som mellan landsting/regioner kommer bli möjliga.

Mer information om vårdförlopp och tillämpning • • • • •

Frågor och svar – plus funktion för skicka in egna frågor Primärvårdsversioner Patientversioner Så här gör vi …

Här speglar vi förändringsarbetet med exempel från olika verksamheter runt om i landet

Information om SVF via 1177 Vårdguiden – Projekt avtalat, arbete pågår, klart december

Info SVF till Primärvård Skåne • Gå in på www.skane.se/AKO SVF är sedan enkelt nåbart via en "rullgardin" i mittspalten under rubrik Standardiserade vårdförlopp cancer -SVF Här finner ni ex. info om varje SVF kortversion för primärvård, telenummer till koordinatorer för respektive förvaltning, patientinformations broschyr som skall lämnas till patient vid välgrundad misstanke etc. etc.

Information och distribution av standardiserade vårdförlopp www.cancercentrum.se

Mobilappen Cancervård

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF