Tarmfysiologins påverkan på absorption och metabolism av

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download Tarmfysiologins påverkan på absorption och metabolism av...

Description

Tarmfysiologins påverkan på absorption och metabolism av läkemedel Petra Bertilsson Inst. För Hälsa och miljö Avd. för Med. Mikrobiologi Hälsouniversitet 581 85 Linköping Projekt: 4/00 Nyckelord: Läkemedelsabsorption, inflammation/infektion, tarm, Caco-2 celler

Det är känt att biotillgängligheten hos vissa läkemedel ökar vid infektion/inflammation och att detta beror på att leverns metaboliserande förmåga minskar. Nyligen har man även börjat intressera sig för hur tarmens fysiologi påverkar olika läkemedels perorala biotillgänglighet. Egenskaper som i detta avseende är speciellt intressanta är epitelets permeabilitet, blodflödet i tarmslemhinnan, uttryck av läkemedelsmetaboliserande enzymer och transportproteiner, där det s.k. P-glykoproteinet är särskilt viktigt. Infektion och/eller inflammation kan påverka dessa egenskaper. Trots att tarmen är ett mycket viktigt organ för upptag och metabolism av läkemedel är existerande kunskaper om hur tarmens patofysiologiska förändringar influerar på läkemedels biotillgänglighet endast fragmentariska. I detta modellsystem har vi studerat hur inflammation i tarmen påverkar upptag och metabolism av läkemedel. Detta studeras i en modell med en human tarmepitelcellinje (Caco-2) som utsatts för inflammationsreglerande ämnen, s.k. pro-inflammatoriska cytokiner, för att efterlikna en naturlig inflammation. Uttryck av transportproteiner, läkemedelsmetaboliserande enzym och proteiner från de täta fogarna mäts på mRNA, protein och funktionell nivå. Kunskap om hur infektion och inflammation påverkar upptag och metabolism av läkemedel är viktig bl.a. för att förstå variationen i läkemedels biotillgänglighet inom- och mellan individer. Kunskapen kan även utnyttjas för att göra mer exakta förutsägelser om doseringar och val av administrerings sätt. Det finns en del studier om hur inflammation stör leverns metaboliserande förmåga. Men eftersom även tarmen styr den orala tillgängligheten, är det viktigt att också studera hur patofysiologiska förändringar i detta organ och i enskilda epitelceller fungerar sammanhanget.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF