Taxa för tillsyn enl. alkohollagen, tobakslagen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Farmakologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Taxa för tillsyn enl. alkohollagen, tobakslagen...

Description

Taxa alkohol, tobak, läkemedel

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Taxa för Sollentuna kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Antagen av fullmäktige 2009-03-26, § 26 Reviderad av fullmäktige 2008-05-21, 51 (p.1d) att gälla från och med 2008-06-01. Reviderad av fullmäktige 2009-10-21, 95 (p.B) att gälla från och med 2009-11-01. Reviderad av fullmäktige 2011-12-16, § 147 Dnr 2011/554 KS.111 att gälla från och med 2012-01-01 Reviderad av fullmäktige 2013-09-18, § 100 Dnr 2013/0256 KS.111 att gälla från och med 2013-10-01

Innehållsförteckning A. SERVERINGSTILLSTÅND FÖR SPRITDRYCKER, VIN OCH STARKÖL ..................................................................................................2 1

Ansökningsavgifter ..............................................................................2

2

Årliga tillsynsavgifter ..........................................................................3 2.1

Fasta avgifter ................................................................................3

2.2

Rörliga avgifter ............................................................................3

B DETALJHANDEL MED ÖL, TOBAKSVAROR OCH VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL ...................................................................4 1 C

SERVERING AV ÖL..........................................................................4 1

D

Årliga tillsynsavgifter ......................................................................4 Årliga tillsynsavgifter ......................................................................4 REVIDERING AV TAXAN ...............................................................4

C:\Documents and Settings\margab\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\69GDAY9I\Taxa Förslag SFS 2013-0256 KS-6 Taxa för tillsyn enl alkohollagen tobakslagen nikotinläkemedelslagen D 568950_2_0.docx

Sida 1 av 4

Taxa alkohol, tobak, läkemedel

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

A. 1

SERVERINGSTILLSTÅND FÖR SPRITDRYCKER, VIN OCH STARKÖL Ansökningsavgifter Ansökningskategori (per tillfälle)

Avgift kr per år

a)

Stadigvarande tillstånd till allmänheten

10 000

b)

Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap

10 000

c)

Stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap

10 000

d)

Stadigvarande tillstånd vid gemensam serveringsyta

10 000

e)

Stadigvarande ändring av gällande tillstånd

4 000

f)

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, varav 1 500 kr utgör tillsynsavgift (återbetalas vid avslag)

5 000

g)

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap varav 500 kr utgör tillsynsavgift (återbetalas vid avslag)

1 500

h)

Tillfälligt tillstånd för provavsmakning till allmänheten

3 500

i)

Tillfällig ändring av gällande tillstånd

1 000

j)

Ändrade ägarförhållanden, upp till 50 %

5 000

k)

Ändrade ägarförhållanden, mer än 50 %

10 000

l)

Anmälan om ändring av ledamot, suppleant eller firmatecknare (ej ägare)

m) Anmälan om servering av alkoholdrycker vid catering till slutet sällskap

0 500

n)

Anmälan om egen kryddning av snaps

0

o)

Anmälan om provsmakning för servering med gällande tillstånd

0

p)

Provtillfälle för Folkhälsoinstitutets test för nya tillståndshavare

1 000

C:\Documents and Settings\margab\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\69GDAY9I\Taxa Förslag SFS 2013-0256 KS-6 Taxa för tillsyn enl alkohollagen tobakslagen nikotinläkemedelslagen D 568950_2_0.docx

Sida 2 av 4

Taxa alkohol, tobak, läkemedel

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

2

Årliga tillsynsavgifter

2.1

Fasta avgifter Tillsynskategori

Avgift kr per år

a) Fast tillsynsavgift, samtliga tillståndshavare

2.2

1 506

Rörliga avgifter

Rörliga avgifter baseras på omsättning av alkoholförsäljning. Tillsynsklass

kr

Avgift kr per år

a)

0-50 000

1 506

b)

50 0001-100 000

3 262

c)

100 001-250 000

4 266

d)

250 001-500 000

6 524

e)

500 001-750 000

8 532

f)

750 001-1 000 000

10 539

g)

1 000 001-2 000 000

13 550

h)

2 000 001-3 000 000

15 558

i)

3 000 001-4 000 000

17 565

j)

4 000 001-

22 584

Påminnelseavgift för ej inlämnad restaurantrapport

Avgift kr

a) Påminnelse 1

500

b) Påminnelse 2

1 000

Tillsynsavgifterna för tillfälliga tillstånd till allmänheten respektive till slutna sällskap inkluderas i ansökningsavgiften enligt ovan.Avgifterna är uppräknade för 2013 motsvarande förändringar i konsumentprisindex enligt beslut i socialnämnden 2013-01-29, § 19. C:\Documents and Settings\margab\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\69GDAY9I\Taxa Förslag SFS 2013-0256 KS-6 Taxa för tillsyn enl alkohollagen tobakslagen nikotinläkemedelslagen D 568950_2_0.docx

Sida 3 av 4

Taxa alkohol, tobak, läkemedel

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

B

DETALJHANDEL MED ÖL, TOBAKSVAROR OCH VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

1

Årliga tillsynsavgifter

Tillsynskategori

Avgift kr per år

a) Detaljhandel med enbart öl

1 255

b) Detaljhandel med enbart tobaksvaror

1 255

c) Detaljhandel med enbart vissa receptfria läkemedel

1 255

d) Detaljhandel med två eller tre av varugrupperna öl, tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel

1 877

C

SERVERING AV ÖL

1

Årliga tillsynsavgifter

Tillsynskategori

Avgift kr per år

a) Servering av öl

1 049

D REVIDERING AV TAXAN Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Socialnämnden får dock för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2002 (kommunfullmäktiges beslutsår). Avgiftsintäkterna får inte överstiga kommunens självkostnad.Avgifterna är uppräknade för 2013 motsvarande förändringar i konsumentprisindex enligt beslut i socialnämnden 2013-01-29, § 19.

C:\Documents and Settings\margab\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\69GDAY9I\Taxa Förslag SFS 2013-0256 KS-6 Taxa för tillsyn enl alkohollagen tobakslagen nikotinläkemedelslagen D 568950_2_0.docx

Sida 4 av 4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF