Teaterhögskolans strategi 2013-2016

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Performing Arts, Theatre
Share Embed Donate


Short Description

Download Teaterhögskolans strategi 2013-2016...

Description

s t r a t egic pl a n of t he t he a t r e ac a de m y of t he u n i v e r si t y of t he a r t s hel sin k i 2 013 – 2 016

s t r a t egi f ör k ons t u n i v e r si t e t e t s t e a t e r hö g sk ol a 2 013 – 2 016

t a ide y l iopis t on t e a t t e r ik or k e a k ou lu n s t r a t egi a 2 013 – 2 016

t a i de y l iop i s t o n t e a t t e r i k or k e a k o u l u n s t r a t e g i a 2 0 1 3 – 2 0 16

1 t oimin t a-aja t us Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu vastaa esittävien taiteiden ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta sekä vahvistaa taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Teatterikorkeakoulu raivaa tilaa dynaamiselle kiistalle ja rakentavalle yhteistyölle.

Luottamus · Opetustilanne on luottamuksellinen. · Jokaisella yksilöllä on oikeus tulla kuulluksi ja otetuksi huomioon. · Hajautetaan päätösvaltaa ja vastuuta organisaatiossa. · Johdetaan ja viestitään avoimesti ja johdonmukaisesti.

2 arvot Taide ja taiteen arvostus näkyvät kaikessa Teatterikorkeakoulun toiminnassa. Yhteisöllisyys · Kehitetään työympäristöä ihmisten kohtaamisen mahdollistavaksi. · Tuetaan yhteisöjen muodostumista Teatterikorkeakoulun ja Taideyliopiston sisällä ja avataan yhteisöjen välisiä rajapintoja. · Kehitetään toimintaa ja työympäristöä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. · Pidetään huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssä kehittymisestä. · Kohdellaan kaikkia yhdenvertaisesti ja hyväksytään Taideyliopiston moniarvoisuus. · Kunnioitetaan työyhteisön jäseniä.

Ruumiillisuus · Otetaan ihminen huomioon kokonaisuutena. · Arvostetaan ruumiillista ja hiljaista tietoa. · Arvostetaan käsityötaitoja. · Panostetaan ergonomiaan ja turvalliseen työympäristöön. · Viestitään myös suullisesti ja ruumiillisesti.

3 t a ide y l iopist on t e a t t er ikor k e akou lu n v isio Taideyliopisto on Suomen kiinnostavin yliopisto ja eurooppalainen edelläkävijä taiteen, koulutuksen ja tutkimuksen kohtauspaikkana. Taideyliopisto profiloituu kansainväliseksi taiteen, koulutuksen ja tutkimuksen vuorovaikutusta vahvistavaksi vapaan taiteen yliopistoksi, jolla on merkittävä rooli yhteiskunnan kehittämisessä. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on peloton taiteen uudistaja ja moniarvoinen esittävien taiteiden koulutuksen ja taiteellisen tutkimuksen eurooppalainen edelläkävijä.

t a i de y l iop i s t o n t e a t t e r i k or k e a k o u l u n s t r a t e g i a 2 0 1 3 – 2 0 16

lokki | kuva: anna niskanen

t a i de y l iop i s t o n t e a t t e r i k or k e a k o u l u n s t r a t e g i a 2 0 1 3 – 2 0 16

4 t a ide y l iopist on t e a t t er ikor k e akou lu n st r a t egise t k ehi t t ä mis a lu ee t Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun strategisiin kehittämisalueisiin panostamalla tavoitellaan vision toteutumista: · Osallistutaan rohkeasti ja ennakkoluulot tomasti Taideyliopiston luomiseen. · Kehitetään moniarvoista kansainvälistä vuorovaikutusta. · Kehitetään taiteellista tutkimusta ja sen profiilia. 4.1 perustutkintokoulutus 4.1.1 Teatterikorkeakoulu · Kehitetään Teatterikorkeakoulua vahvaksi akatemiaksi, joka sisältää 15 koulutusohjelmaa/pääainetta ja lisätään vähitellen professoreiden valtaa ja vastuuta omasta koulutusohjelmastaan ja varmistetaan tämän muutoksen edellytykset. · Kehitetään yhteissuunnittelua ja koulutusohjelmien välistä vuorovaikutusta. · Lisätään perustutkinto- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta.

· Pohditaan esittävien taiteiden maisteriohjelman mahdollisuutta (modulaarisuus) ja sen kytköstä mm. jatko-opintoihin. · Mitoitetaan opinnot Taideyliopiston tarjonnasta huolimatta siten, että hidas oppiminen on edelleen kunniassa. · Rekrytoidaan ulkomaisia opettajia ja lisätään kansainvälistä opettajavaihtoa. · Kehitetään englanninkielisiä/kaksikielisiä koulutusohjelmia (Advanced Visual Studies for Performance Arts -maisteriohjelma Taideyliopistoon tai TeaK–Aalto-alustalle). · Kehitetään yhteistä alustaa Aaltoyliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa. · Lisätään Teatterikorkeakoulun ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta (mm. sosiaalisesti osallistavat projektit, harjoittelu). · Kehitetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja siten työllistymistä.

4.1.2 Taideyliopisto · Kehitetään Teatterikorkeakoulun yhteisiä opintoja avoimeksi taideyliopistolaisille. · Kehitetään uusia yhteistyöalueita Taideyliopistossa. · Luodaan mahdollisuuksia erilaisille oppimispoluille Taideyliopistossa mm. takaamalla tietty määrä vapaavalintaisia opintoja kaikissa koulutusohjelmissa. · Kehitetään yhteisiä sivuaineopintoja (esim. performance studies, taidekirjoittaminen) ja maisteriohjelmia Taideyliopistoon (esim. Esitys 2014, ääniteknologia). · Pyritään saamaan oikeus Taideyliopistolle akkreditoida opettajan pedagogiset opinnot. · Osallistutaan Taideyliopiston opettajien taidepedagogisten opintojen kehitystyöhön.

t a i de y l iop i s t o n t e a t t e r i k or k e a k o u l u n s t r a t e g i a 2 0 1 3 – 2 0 16

4.2 jatkotutkintokoulutus · Kehitetään yhteistyössä Taideyliopiston akatemioiden kanssa jatkotutkintokoulutuksen ja tutkimuksen infrastruktuuria kuten tutkijakoulua ja tutkimuspalveluita. · Kehitetään jatko-opintojen sisältöjä. · Kehitetään jatko-opintojen ohjausta. · Vakiinnutetaan jatko-opiskelun prosessi ja sen kesto. · Profiloidaan Teatterikorkeakoulun oma ja Taideyliopiston yhteiset tohtoriohjelmat. · Pyritään turvaamaan jatko-opintojen rahoitus jatko-opiskelijoille. · Kehitetään väitöstöitä esim. ryhmämuotoisen tutkimisen ja verkkopohjaisen raportoinnin avulla. 4.3 taiteellinen tutkimus · Perustetaan tutkimusinstituutti (post-doc) yhteistyössä Taideyliopiston akatemioiden kanssa. · Kehitetään Taideyliopistossa taiteellista tutkimusta kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. · Synnytetään dialogia tiedeyliopistojen kanssa.

Jokaisella yksilöllä on oikeus tulla kuulluksi ja otetuksi huomioon.”

· Kehitetään valo- ja äänisuunnittelun tutkimusta. · Kehitetään tutkimuspalveluita ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseksi. · Kehitetään ryhmämuotoisia esittävän taiteen tutkimushankkeita. · Kehitetään keinoja viedä taiteellisen tutkimuksen tuloksia taiteen kenttään ja laajemmin yhteiskuntaan. 4.4 muu koulutus- ja kehittämistoiminta · Eriytetään koulutus- ja kehittämistoiminta järkeviksi kokonaisuuksiksi. · Pilotoidaan taidealan erityispätevyydet Taideyliopisto-kontekstissa ja mietitään työelämätarpeita tyydyttäviä koulutusratkaisuja Taideyliopiston akatemioiden kanssa. · Viedään kehittämis- ja hanketoiminta ja tutkinnon jälkeisen koulutuksen

kehittäminen lähemmäksi tutkimustoimintaa. · Otetaan kehittämis- ja hanketoimintaan strategisempi ohjausote tavoitteena: · Tutkimuksesta kehitystoimintaan ja palveluiden tuotteistamiseen · Työelämästä kehitystoimintaan ja tutkimukseen. · Järjestetään avoin yliopistotoiminta perusopetuksen yhteisten opintojen ja muiden kandidaattivaiheen opintojen yhteydessä sekä akkreditoimalla Teatterikorkeakoulun opistotasoisten kumppaneiden kandidaatin opintoja vastaavat avoimet koulutuspaketit. 4.5 henkilöstö · Toimitaan Teatterikorkeakoulussa pitäen huolta yhteisön jäsenten työhyvinvoinnista ja työssä kehittymisestä

t a i de y l iop i s t o n t e a t t e r i k or k e a k o u l u n s t r a t e g i a 2 0 1 3 – 2 0 16

·

·

· ·

·

·

· ·

sekä siirrytään Taideyliopistoon hallitusti ja osallistavasti siten, että Teatterikorkeakoulun henkilöstön toimintakyky ja työhyvinvointi säilyvät. Kehitetään johdonmukainen johtamisjärjestelmä ja linjaorganisaatio, jossa kaikki tietävät kenellä on valta ja vastuu ja kuka mistäkin päättää. Kehitetään vankka perehdytys ja sitoutetaan alusta asti Teatterikorkeakoulun avoimeen toimintakulttuuriin. Kehitetään Teatterikorkeakoulusta houkutteleva akatemia työpaikkana. Kehitetään henkilöstöä entistäkin osaavammaksi ja neuvottelutaitoisemmaksi. Ylläpidetään työn iloa ja mutkatonta, suoraa meininkiä Teatterikorkeakoulussa mm. viestimällä avoimesti. Luodaan esimiestyön esimerkillä johtamisen avulla innostunut ja työhön sitoutunut henkilöstö. Luodaan selkeät ja läpinäkyvät opettajien ja tutkijoiden rekrytointiprosessit. Luodaan mahdollisuuksia opettajakunnalle omaan taiteelliseen työskentelyyn ja tutkimuksen tekemiseen mm. sapattivapaiden avulla.

· Annetaan opettajille mahdollisuus pedagogisesti pätevöittäviin koulutuksiin osana työaikaa. · Annetaan opetus- ja tutkimushenkilöstölle mahdollisuus urakehitykseen. · Lisätään ulkomaisen henkilöstön määrää ja nähdään kansainvälisyys voimavarana. · Lisätään tukipalveluhenkilöstön mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin. · Syvennetään tukipalveluhenkilöstön osaamista Taideyliopiston myötä mm. antamalla mahdollisuus työnkiertoon. 4.6 tukipalvelut · Osallistutaan proaktiivisesti Taideyliopiston ja sen akatemioiden yhteisten palveluiden ja omien lähipalveluiden kehittämiseen. · Vaikutetaan aktiivisesti siihen, että Taideyliopistossa on toimivat ja yhtenäiset järjestelmät (mm. sähköiset järjestelmät). · Panostetaan Taideyliopiston akatemioiden väliseen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. · Kehitetään läsnäolon kulttuuria

mm. kokouksissa ja hyödynnetään uutta teknologiaa. · Huomioidaan kansainvälistyminen myös palveluissa. · Sovelletaan tehokkaammin Green Office -järjestelmää ja kehitetään green theatre -ajattelua. · Kehitetään prosessi- ja projektijohtamista sekä osaamisen johtamista.

5 y h t eisk u n n a l l ise t pa lv elu t · Vastataan teatteri- ja tanssialan osaamisen ja taidelähtöisten menetelmien kysyntään kehittämällä Kokos Oy:stä vireä koulutus- ja suunnittelupalveluita tarjoava yritys. · Tavoitellaan kannattavaa elinkeinotoimintaa. · Kehitetään taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia sekä kehittämistoiminnan että Kokos Oy:n toiminnan kautta.

s trategi för kons tuniver sitetets teater högsk ola 2013–2016

st r a t egi f ör konst u n i v er si t e t e t s t e a t er hög skol a 2 013 – 2 016

wcwbf | kuva: sanna käsmä

s t r a t e g i f ör k on s t u n i v e r s i t e t e t s t e a t e r hö g s k ol a 2 0 1 3 – 2 0 16

1 v er k s a mhe t sidé

· Alla bemöts jämlikt och Konstuniversitetets pluralism omfattas av alla. Konstuniversitetets Teaterhögskola · Arbetsgemenskapens medlemmar svarar för den högsta undervisningen respekteras. och forskningen inom teater, dans och performance samt stärker konstens Förtroende samhälleliga genomslagskraft. Teaterhögskolan bereder utrymme för dynamisk · Undervisningssituationen är förtrolig. · Varje individ har rätt att bli hörd och polemik och konstruktivt samarbete. beaktad. · Beslutsmakt och ansvar decentraliseras 2 vä r den inom organisationen. Konst och uppskattningen av konst · Öppenhet och konsekvens i beslutsgenomsyrar all verksamhet på Teaterfattandet och i all kommunikation. högskolan.

Gemenskap · Arbetsmiljön utvecklas så att den möjliggör mänskliga möten och växelverkan. · Uppmuntran till att det inom Teaterhögskolan och Konstuniversitet bildas gemenskaper och till att gränserna mellan dem öppnas. · Verksamheten och arbetsmiljön utvecklas enligt principerna för hållbar utveckling. · Omsorg om personalens arbetshälsa och möjlighet till professionell utveckling i arbetet.

Kroppslighet · Varje individ beaktas som en helhet. · Kroppslig och tyst kunskap uppskattas. · Uppskattning av hantverket. · Satsningar på ergonomi och en trygg arbetsmiljö. · Också kroppspråket och den muntliga kommunikationen är viktiga.

3 v ision f ör konst u n i v er si t e t e t s t e a t er hög skol a Konstuniversitetet är Finlands intressantaste universitet och en europeisk föregångare och mötesplats för konst, utbildning och forskning. Konstuniversitetet profilerar sig som ett internationellt universitet för den fria konsten, stärker interaktionen mellan konst, utbildning och forskning samt spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen. Konstuniversitetets Teaterhögskola är en djärv förnyare av konsten och en pluralistisk europeisk föregångare inom utbildning och konstnärlig forskning.

s t r a t e g i f ör k on s t u n i v e r s i t e t e t s t e a t e r hö g s k ol a 2 0 1 3 – 2 0 16

4 st r a t egisk a u t v eck l ing somr å den Konstuniversitetets Teaterhögskola förverkligar sin vision genom att satsa på följande strategiska utvecklingsområden: · Modigt och fördomsfritt arbete för att etablera Konstuniversitetet. · Utvecklingsarbete för en pluralistisk internationell växelverkan. · Utveckling av den konstnärliga forskningen och dess profil. 4.1 grundutbildningen 4.1.1 Teaterhögskolan · Teaterhögskolan utvecklas till en stark akademi med 15 utbildningsprogram/ huvudämnen, gradvis ökas professorernas makt över och ansvar för utbildningsprogrammen och samtidigt säkras förutsättningarna för denna reform. · Gemensam planering och samverkan mellan utbildningsprogrammen. · Interaktionen mellan studerande för grund- och påpyggnadsexamen ökas. · Kartläggning av förutsättningarna för ett magisterprogram i performativ

·

· ·

·

·

·

konst (en modell med moduler) och programmets kopplingar till påbyggnadsstudierna. Trots Konstuniversitetets studieutbud dimensioneras studierna så att långsam inlärning fortfarande ses som något positivt. Utländska lärare rekryteras och det internationella lärarutbytet ökas. Engelskspråkiga/tvåspråkiga utbildningsprogram utvecklas (magisterprogrammet Advanced Visual Studies for Performance Arts på Konstuniversitetet eller på samarbetsplattformen för Teaterhögskolan och Aaltouniversitetet). Utveckling av en gemensam plattform för Teaterhögskolan och Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Interaktionen mellan Teaterhögskolan och samhället ökas (bl.a. sociala projekt, praktik). Utveckling av de studerandes arbetslivsfärdigheter för att förbättra deras möjligheter till arbete och sysselsättning.

4.1.2 Konstuniversitetet · Teaterhögskolans gemensamma studier utvecklas och öppnas för Konst universitetets studerande. · Nya samarbetsområden utvecklas inom Konstuniversitetet. · Det bereds möjlighet för olika studiestigar inom Konstuniversitetet bl.a. genom att garantera ett visst antal valfria studier i alla utbildningsprogram. · Utveckling av gemensamma biämnesstudier (t.ex. performance studies, konstskrivande) och gemensamma magisterprogram (t.ex. Föreställning 2014, ljudteknologi). · Åtgärder för att Konstuniversitetet ska få rätt att ackreditera pedagogiska studier för lärare. · Utveckling av konstpedagogiska studier för lärarna vid Konstuniveristetet. 4.2 påpyggnadsutbildningen · I samarbete med Konstuniversitetets akademier utvecklas strukturerna för påbyggnadsutbildningen och forskningen, t.ex. forskarskola och forskningstjänster. · Påbyggnadsstudiernas innehåll utvecklas.

s t r a t e g i f ör k on s t u n i v e r s i t e t e t s t e a t e r hö g s k ol a 2 0 1 3 – 2 0 16

Teaterhögskolan bereder utrymme för dynamisk polemik och konstruktivt samarbete.”

· Påbyggnadsstudiernas handledning utvecklas. · Påbyggnadsstudiernas process och omfattning i tid fastställs. · Profilering av Teaterhögskolans doktorandprogram och av Konstuniversitetets gemensamma. · Åtgärder för att trygga finansieringen för påbyggnadsstuderandenas studier. · Utveckling av forskningsarbetet, t.ex. genom gruppbaserad forskning och on-line rapportering. 4.3 den konstnärliga forskningen · I samarbete med Konstuniversitetets akademier inrättas ett forskningsinstitut (post-doc). · Konstuniversitetets konstnärliga forskning utvecklas i internationell växelverkan.

· Dialogen med de vetenskapliga universiteten inleds. · Forskningen inom ljus- och ljuddesign utvecklas. · Utveckling av forskningstjänster för att erhålla extern finansiering. · Utveckling av forskningsprojekt för forskargrupper. · Utvecklingsarbete för att föra ut den konstnärliga forskningens resultat till konstfältet och samhället i stort. 4.4 annan utbildnings- och utvecklingsverksamhet · Utbildnings- och utvecklingsverksamheten differentieras och organiseras som rationella helheter. · Konstuniversitetet gör ett pilotprojekt om konstfältets specialkompetenser och överväger olika utbildningslös-

ningar för att svara på arbetslivets krav. · Utvecklings- och projektverksamheten och fortbildningen förs närmare forskningsverksamheten. · Ett strategiskt grepp om utvecklingsoch projektverksamheten med målet att skapa synergi och sammanhang så att: · forskningen levererar material till utvecklingsverksamheten och utvecklingen av kommersiella tjänster · arbetslivet levererar material till utvecklingsverksamheten och forskningen. · Det öppna universitetets verksamhet arrangeras i samband med grundundervisningens gemensamma studier och andra studier för kandidatexamen samt genom att ackreditera öppna utbildningspaket på kandidatnivå som arrangeras av Teaterhögskolans samarbetspartners på institutsnivå. 4.5 personalen · Teaterhögskolan vinnlägger sig om arbetstagarnas arbetshälsa och professionella utveckling och ser till att övergången till Konstuniversitetet sker på ett behärskat och involverande sätt

s t r a t e g i f ör k on s t u n i v e r s i t e t e t s t e a t e r hö g s k ol a 2 0 1 3 – 2 0 16

·

·

· · ·

·

· ·

så att personalens prestationsförmåga och arbetshälsa säkras. Teaterhögskolan utvecklar ett konsekvent ledningssystem och en linjeorganisation som klart anger vem som har makt, myndighet och ansvar i respektive ärenden. Grundlig orientering i arbetsuppgifterna och i Teaterhögskolans öppna och engagerande verksamhetskultur. Teaterhögskolan utvecklas till en attraktiv arbetsplats. Personalens professionella kunnande och förhandlingsförmåga stärks. Den informella atmosfären och arbetsglädjen på Teaterhögskola upprätthålls bl.a. genom rak och öppen kommunikation. Med förmansarbetet som exempel på ett föredömligt ledarskap utvecklas en entusiastisk och engagerad personal. Klara och transparenta rekryteringsprocesser för lärare och forskare. Lärarna bereds möjlighet att också fungera som konstnärer och forskare, t.ex. sabbatsledighet.

· Lärarna erbjuds möjlighet till kompetensgivande utbildning i pedagogik under en del av arbetstiden. · Undervisnings- och forskningspersonalen ges möjlighet till karriärutveckling. · Den utländska personalens andel ökas och det internationella samarbetet ses som en resurs. · Stödpersonalen ges bättre möjlighet att delta i utbildning och skolning. · Stödpersonalens kunnande stärks i samband med övergången till Konstuniversitetet bl.a. genom arbetsrotation. 4.6 stödtjänsterna · Proaktivt deltagande i utvecklingen av Konstuniversitetets och Teaterhögskolans egna stödtjänster. · Aktivt arbete för att Konstuniversitetets system är enhetliga och välfungerande (bl.a. elektroniska system). · Den inre och yttre kommunikationen och informationen mellan Konstuniversitetets akademier stärks. · Etablering av en arbetskultur som bygger på närvaro (t.ex. möten) och användning av ny teknologi.

· Också stödtjänsterna och -funktionerna tar hänsyn till internationaliseringen. · Effektivare tillämpning av Green Office- systemet och utveckling av green theatre-filosofin. · Utveckling av process- och projektledning och kunskapsledning.

5 s a mh ä l l el iga t jä nst er · Genom att utveckla Kokos Oy till ett företag som erbjuder utbildnings- och planeringstjänster svarar Teaterhögskolan på efterfrågan på expertis inom teater- och dansområdet och på konstbaserade metoder. · Målet är lönsam näringsverksamhet. · Teaterhögskolans utvecklingsaktiviteter och Kokos Oy:s verksamhet leder till att konstnärernas sysselsättningsmöjligheter förbättras.

s t r a t e gic p l a n of t h e t h e a t r e a c a de m y of t h e u n i v e r s i t y of t h e a r t s h e l s i n k i 2 0 1 3 – 2 016

st r a t egic pl a n of t he t he a t r e ac a de m y of t he u n i v er si t y of t he a rt s hel sin k i 2 013 – 2 016

kolme ajatusta, tuhat tunnetta | kuva: mikko haiko

s t r a t e gic p l a n of t h e t h e a t r e a c a de m y of t h e u n i v e r s i t y of t h e a r t s h e l s i n k i 2 0 1 3 – 2 016

1 mission The Theatre Academy of the new University of the Arts Helsinki shall be responsible for academic instruction and research in the performing arts as well as enhance the social impact of art. The Theatre Academy shall pave the way for dynamic debate and constructive collaboration.

2 va lu e s Art and its appreciation are evident in all operations of Theatre Academy Helsinki. Sense of community · Developing the working community to enable meaningful encounters between people. · Supporting the creation of communities within the Theatre Academy and the University of the Arts Helsinki and the crossing of the boundaries between them. · Developing operations and the work environment according to the principles of sustainable development. · Ensuring the (occupational) wellbeing of personnel and their opportunities for professional development.

· Treating all individuals equally and embracing the pluralism of the University of the Arts Helsinki. · Respecting all members of the work community. Trust · Teaching situations are confidential. · Each individual has the right to be heard and taken into account. · Responsibilities and decision making will be decentralised in the organisation. · Leadership and communication will be open and consistent. Corporality · Taking each individual into account comprehensively. · Appreciating bodily and tacit knowledge. · Valuing craftsmanship. · Investing in ergonomics and a safe work environment. · Promoting oral and physical communication.

3 v ision of t he t he a t r e ac a dem y of the u n i v er si t y of t he a rt s hel sin k i As a meeting place for art, education and research, the University of the Arts Helsinki will be the most interesting university in Finland and a European pioneer. The University will profile itself as an international arts university promoting the freedom of the arts, enhancing the interaction of art, education and research, and playing a key role in the development of society. The Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki will be a fearless artistic reformer and pluralist European pioneer in performing arts education and artistic research.

s t r a t e gic p l a n of t h e t h e a t r e a c a de m y of t h e u n i v e r s i t y of t h e a r t s h e l s i n k i 2 0 1 3 – 2 016

4 st r a t egic de v el opmen t a r e a s of t he t he a t r e ac a dem y of the u n i v er si t y of t he a rt s hel sin k i The Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki strives to realise its vision by investing in its strategic development areas as follows: · Contributing boldly and openly to the establishment of the new University of the Arts Helsinki. · Developing pluralist international interaction. · Developing artistic research and its profile.

Art and its appreciation are evident in all operations of Theatre Academy Helsinki.”

4.1 undergraduate education 4.1.1 Theatre Academy · Developing the Theatre Academy into a strong academy comprising fifteen study programmes/major subjects, gradually increasing professors’ influence on and responsibility for their respective programmes, and creating the conditions for this reform. · Developing joint planning processes and interaction between study programmes. · Increasing interaction between undergraduate and postgraduate students. · Researching the possibility to implement a Master’s programme in the performing arts (modularity) and its connection to, for example, postgraduate studies. · Continuing to respect slow learning and determining the scope of studies accordingly, irrespective of studies offered by the University of the Arts Helsinki. · Recruiting foreign teachers and increasing international teacher mobility. · Developing bilingual or Englishlanguage study programmes (Master’s

programme in Advanced Visual Studies for Performance Arts at the University of the Arts or within the collaborative project between the Theatre Academy and Aalto University). · Developing a joint platform with the Aalto University School of Arts, Design and Architecture. · Increasing social interaction (e.g., socially inclusive projects, training). · Developing students’ career skills and, hence, increasing their opportunities for employment. 4.1.2 University of the Arts Helsinki · Developing the Theatre Academy’s joint studies into studies available to all students of the University of the Arts Helsinki. · Developing new areas of collaboration within the University of the Arts. · Creating opportunities for different learning pathways at the University of the Arts by, for example, offering a certain amount of elective studies in all study programmes. · Developing joint minor subject studies (e.g., performance studies, artistic

s t r a t e gic p l a n of t h e t h e a t r e a c a de m y of t h e u n i v e r s i t y of t h e a r t s h e l s i n k i 2 0 1 3 – 2 016

mannerheimintiellä | kuva: kerttu malinen

s t r a t e gic p l a n of t h e t h e a t r e a c a de m y of t h e u n i v e r s i t y of t h e a r t s h e l s i n k i 2 0 1 3 – 2 016

writing) and Master’s programmes for the University of the Arts (e.g., Performance 2014, sound technology). · Striving to secure the right to accredit studies in the education required of theatre and dance pedagogues. · Participating in the development of studies in art pedagogy for the teachers of the University of the Arts. 4.2 postgraduate education · Developing postgraduate education and research infrastructure, such as doctoral programmes and research services, in collaboration with the academies of the University of the Arts. · Developing the content of postgraduate studies. · Developing the supervision of postgraduate studies. · Consolidating the postgraduate study process and its duration. · Profiling the Theatre Academy’s doctoral programme as well as joint doctoral programmes of the University of the Arts. · Striving to ensure research funding for postgraduate students.

· Developing doctoral research through, for example, group-based research and online reporting. 4.3 artistic research · Establishing a research institute (postdoctoral) in collaboration with the academies of the University of the Arts. · Developing artistic research with international partners at the University of the Arts. · Engaging in dialogue with science universities. · Developing research in lighting and sound design. · Developing research services to acquire external funding. · Developing group-based research projects in the performing arts. · Developing means to apply the results of artistic research in the arts sector and the wider community. 4.4 other education and development · Separating education and development activities into appropriate sections. · Piloting special qualifications in the arts in the context of the University of

the Arts and researching educational solutions that satisfy the needs presented by employment. · Bridging the gap between development and project activities, including the development of post-degree education, and research activities. · Adopting a more strategic approach to the management of development and project activities in order to achieve the following goals: · To move from research to development and the commercialisation of services · To grow from a focus on employment to include development and research. · Organising Open University education in connection with the joint studies included in undergraduate instruction and other studies included in Bachelor’s level instruction as well as by accrediting open education packages, provided by the Theatre Academy’s vocational education partners, that correspond with Bachelor’s level instruction. 4.5 human resources · Ensuring the personnel’s occupational wellbeing and professional development

s t r a t e gic p l a n of t h e t h e a t r e a c a de m y of t h e u n i v e r s i t y of t h e a r t s h e l s i n k i 2 0 1 3 – 2 016

·

·

· · ·

· ·

at the Theatre Academy as well as at the future University of the Arts in a controlled and inclusive manner, maintaining the occupational wellbeing and performance of Theatre Academy personnel. Developing a logical management and leadership system and line management in which power, responsibilities and decision-making authorities are clearly determined. Developing a strong induction procedure and committing staff to the Theatre Academy’s open operational culture from the onset. Moulding the Theatre Academy into an attractive workplace. Enhancing the personnel’s competence and negotiation skills. Maintaining a warm and friendly work atmosphere at the Theatre Academy through, for example, open communication. Creating a committed and motivated workforce through leading by example. Establishing clear and transparent recruitment processes for teachers and researchers.

· Creating opportunities for teachers to engage in artistic work and research through, for example, sabbaticals. · Providing teachers with the oppor tunity to participate in pedagogical training as part of their work. · Providing teaching and research staff with opportunities for career development. · Increasing the number of international personnel and seeing the international dimension as an asset. · Providing support staff with more opportunities to participate in training. · Enhancing the support staff’s competence, for example, through job rotation at the University of the Arts. 4.6 support services · Participating proactively in the development of the joint services of the University of the Arts and its academies and the Theatre Academy’s own services. · Actively contributing to establishing functional and unified systems (e.g., online systems) at the University of the Arts. · Investing in internal and external

·

· ·

·

communication between the academies of the University of the Arts. Developing a culture of attendance (e.g., at meetings) and using new technologies. Considering international aspects in the provision of services. Applying the Green Office system more efficiently and developing the Green Theatre approach. Developing business process and project management as well as knowledge management.

5 soci a l ser v ices · Meeting the demand for competence in theatre and dance as well as in artbased methods through the development of Kokos Oy into a dynamic limited-liability company providing education and design services. · Striving towards profitable business activities. · Creating employment opportunities for artists through both development activities and Kokos Oy.

Graafinen suunnittelu: Hahmo

teatterikorkeakoulu Teaterhögskolan Theatre Academy Helsinki Haapaniemenkatu 6 · Aspnäsgatan 6 p.o.box 163, fin-00531 Helsinki tel. +358 (0) 400 792 000 fax +358 (0)9 753 0170 www.teak.fi

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF