Teknisk beskrivning av metadataformuläret

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download Teknisk beskrivning av metadataformuläret...

Description

Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Innehåll: ● ● ●Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet ❍ Starta ❍ Fylla i metadata ❍ Skapa metadatafiler och leverera paket ❍ Spara uppgifter som default ❍ Redigera en sparad metadatafil Konfigurationsfiler

Metadataformuläret - allmänt Detta är ett fristående program skrivet i Java. Eftersom det är skrivet i Java så är det fullt möjligt att köra på alla moderna operativsystem (t ex Windows, Linux och Mac OS X), förutsatt att Java Runtime Enviroment (JRE) finns installerat i minst version 1.4.2. Om detta krav inte skulle uppfyllas från början så finns JRE att ladda ner eller uppgradera gratis från http://java.sun.com/j2se/1.5.0/. Det huvudsakliga syftet med programmet är att man på ett enkelt sätt skall kunna ange bibliografisk metadata för ett visst objekt utifrån ett färdigt leveranspaket kan skapas som innehåller: 1. Själva objektet (för tillfället stödjer programmet bara objekt som består av en enda fil). 2. Bibliografisk metadata i form av en xml-fil. 3. Teknisk metadata i ytterligare en annan xml-fil. Läs mer om leveranspaketets uppbyggnad i Teknisk beskrivning av insamlingsverktyg (pdf). När ett leveranspaket har skapats så kan man med hjälp av programmet överföra detta paket till KB via FTP, förutsatt att man har ett konto hos KB och erhållit användarnamn och lösenord. Programmets layout är till stora delar konfigurerbar för att möta olika leverantörers olika behov.

2006-10-08

Digitala leveranser - Metadataformuläret

1 av 6

Layout och uppbyggnad Själva formulärdelen av programmet är uppbyggt av ett flertal olika komponenter. Varje komponent är en liten tabell med information att fylla i och som sedan mappas direkt till ett specifikt metadataelement i MODS och enligt KB:s Specifikation för metadata vid digitala leveranser... (pdf). Informationen fylls antingen in i ett textfält, eller så väljer man ett värde från en rullgardinsmeny. Viss metadata är repeterbar och i de fallen kan man genom en enkel knapptryckning (på +-tecken) få tillgång till fler komponenter av samma slag att fylla i. Ett typiskt exempel är när två eller fler författare för ett och samma objekt ska redovisas.

Vilka komponenter som skall gå att fylla i, och vilka som skall vara repeterbara, går enkelt att styra via konfigurationsfiler. En enklare lösning, ett grafiskt gränssnitt till programmet, är under arbete. En tabell över vilka komponenter som finns tillgängliga visas nedan. De existerande komponenterna motsvarar som tidigare nämnts de metadataelement som specificerats för MODS enlig KB. Om det i framtiden skulle uppstå behov av ytterligare bibliografisk metadata så är denna komponentmodell väl förbered för tillägget av nya komponenter.

2006-10-08

Digitala leveranser - Metadataformuläret

2 av 6

Komponentens namn

Metadataelement

se.kb.diglev.form.mods.TitleInfo

Titel

se.kb.diglev.form.mods.Identifier

Identifikator

se.kb.diglev.form.mods.TypeOfResource

Typ av resurs

se.kb.diglev.form.mods.Name

Upphovsman, Medarbetare

se.kb.diglev.form.mods.Language

Språk

se.kb.diglev.form.mods.PhysicalDescription

Antal sidor

se.kb.diglev.form.mods.OriginInfo

Förlag, ort och år

se.kb.diglev.form.mods.AccessCondition

Rättigheter

se.kb.diglev.form.mods.Genre

Publikationstyp

se.kb.diglev.form.mods.Subject

Ämne

se.kb.diglev.form.mods.Abstract

Beskrivning

se.kb.diglev.form.mods.RelatedItem

Annan version

se.kb.diglev.form.mods.HostRelatedItem

Värdpublikation

se.kb.diglev.form.mods.SeriesRelatedItem

Serie

Hur man använder programmet Starta programmet För att starta programmet så gör man något av följande: 1. Generiskt På alla plattformar som har en fungerande version av JRE 1.5.0 så kan man starta programmet genom att, i en kommandoprompt, gå till katalogen DiglevTool och skriva "java -jar DiglevTool.jar". 2. Windows Dubbelklicka på den exekverbara filen DiglevTool.jar som finns i mappen DiglevTool. 3. Mac OS X Här kan man också öppna programmet genom att dubbelklicka på DiglevTool.jar. * OBS: Programmet kommer ej att kunna köras på äldre versioner av Mac OS, då Apple ej har uppdaterat sin JRE till dessa på flertalet år. 4. Linux Kör filen med namnet DiglevTool.sh. Detta kan göras antingen via kommandoprompten (./ DigelvTool.sh) eller via dubbelklickning i fönstersystemet. Programmet kan länkas till andra platser, dock bör inte själva filen DigelevTool.sh flyttas från sin mapp. Fylla i metadata När man väl har startat programmet så möts man endast av en stor tom yta. För att gå vidare så skall man nu välja den fil man vill ange bibliografisk metadata för (och

2006-10-08

Digitala leveranser - Metadataformuläret

3 av 6

eventuellt paketera och sända till KB). Detta görs antingen via knappen "Välj fil" eller via menyn "Arkiv->Välj fil". Observera att man ännu så länge bara kan välja objekt som är enstaka filer, till exempel ett pdf-dokument eller ett Word-dokument. När så ett objekt har valts så kommer själva metadataformuläret att bli synligt. Det är nu bara att fylla i sin bibliografiska metadata. Vissa värden som är repeterbara går att välja antalet inmatningskomponenter på med hjälp av "plus" och "minus"-knapparna som tillhör dessa. Man kan dock inte ta bort alla exemplar av en komponent, utan minst en komponent blir alltid kvar. Skapa metadatafiler och leverera paket Slutligen när allt som skall är ifyllt så har man nu två olika alternativ: 1. Skapa metadata i en xml-fil. Detta görs via menyalternativet "Arkiv->Spara XML" eller snabbknappen i verktygsraden. Detta kommer att skapa en fil med samma namn som objektet men med filändelsen ". xml". Filen kommer att ligga i samma mapp som objektet. 2. Skapa ett helt färdigt paket. Detta görs via menyalternativet "Arkiv->Skapa paket" eller via snabbknappen (med ett paket på) i verktygsraden. Resultatet av detta blir att en xml-fil skapas och paketeras ihop med en kopia av objektet samt ytterligare en xml-fil innehållande teknisk metadata. Alla dessa kommer att zippas ihop och resultera i en fil med ett kryptiskt namn som slutar med ".md5.zip". Exempel: " 977f9503e863bdbdf70e8e0d30144dee.md5.zip". Den långa strängen med siffror och bokstäver i namnet är MD5-checksumman för det färdiga paketet och är till för att senare verifiera att paketet förts över korrekt. I och med detta så dyker även paketet upp i den lista med namnet "Färdiga paket" som finns under fliken "Pakethantering". På detta sätt kan man nu fortsätta tills man skapat metadata för alla de objekt man vill. Om man då enligt ovan har skapat ett antal paket så kan man nu gå in under fliken "Pakethantering" och markera de paket man har för avsikt att leverera till KB. Via menyalternativet "Arkiv->Skicka mha FTP" eller snabbknappen i verktygsraden kan man sedan skicka dessa till KB:s FTP-server. Själva överföringen kan, beroende på antalet objekt och deras storlek, ta ganska lång tid och statusen på överföringen kommer då att visas under tiden. Spara uppgifter som defaults Uppgifter som brukar finnas med i alla xml-poster (t.ex. utgivarens namn), kan sparas och behöver inte fyllas i varje gång. Man fyller i de delar av formuläret som upprepas, t ex förlagsinformation, och i menyn väljer "Arkiv->Spara som defults". Varje gång man hädanefter väljer ett nytt objekt så kommer de värden man angav tidigare att vara förifyllda. Om man senare vill återgå till att ha ett blankt formulär så rensar man bara alla fält och väljer "Spara som defaults" igen. Redigera en befintlig metadatafil Om man vill redigera i en MODS-fil så kan detta enkelt ske genom att man på nytt väljer objektet i fråga. Om programmet då hittar en fil med ändelsen ".xml" och samma namn som objektet i rätt katalog så kommer filens metadata att läsas in och visas i formuläret. Sedan är det bara att ändra eller lägga till och spara igen. Observera att detta inte kommer att slå igenom på xml-filer som redan har paketerats ihop med objektet. I dessa fall måste man skapa ett nytt paket och helst rensa bort det gamla.

2006-10-08

Digitala leveranser - Metadataformuläret

4 av 6

Konfigurationsfiler För att styra vissa beteenden hos programmet, så att det bättre skall passa den enskilda användarens behov, finns det ett antal konfigurationsfiler att ändra på. Dessa finns alla i katalogen "conf" och är som följer: diglevtool.props Detta är huvudkonfigurationen för programmet. Här anges vilken fil som innehåller layouten, vilken fil som defaultvärdena skall sparas i samt namnen på eventuella flikar i formuläret. Dessutom så anger man här de nödvändiga inställningarna för ftpöverföringen. I original så ser denna fil ut som följer: Obligatoriska inställningar: layout.file=conf/layout.props defaults.file=conf/defaults.xml tabs.name=Info,Mer info Ftp-inställningar: ftp.host=ftp.host.se ftp.username=user ftp.password=passwd layout.props Här anger man vilka av komponenterna som skall vara synliga. Man anger även i vilken flik (ett nummer) dessa skall visas, samt om komponenten är repeterbar. Det är denna fil som "layout.file" under obligatoriska inställningar ovan skall peka på. Exempel: se.kb.diglev.form.mods.TitleInfo:repeatable,1 languages.props I denna fil anges vilka språk som skall gå att välja mellan, samt även en mappning till den tresiffriga språkkoden (enligt iso639-2b) som kommer att skrivas i xml-posten. Exempel: Svenska:swe Engelska:eng Arabiska:arb marcrelators.props Här anger man vilka olika roller som en upphovsman kan ha samt vilken tresiffrig kod detta har i MARC-formatet. Exempel: Författare:aut Fotograf:pht Kompositör:cmp resourcetypes.props Här konfiguerar man vilka olika typer en viss resurs kan tänkas vara. Man anger först namnet som det skall dyka upp i rullgardinsmenyn och sedan vad den skall mappas till i

2006-10-08

Digitala leveranser - Metadataformuläret

5 av 6

xml-posten. Exempel: Text:text Karta:cartographic Musiknoter:notated music Ljudinspelning:sound recording Stillbild:still image Film:moving image mediatypes.props Här anger man vilka mediatyper som ett relaterat objekt kan ha. Exempel: text/html application/pdf application/ms-word text/xml Av alla filerna ovan så är det bara diglevtool.props och layout.props som måste finnas, övriga har defaultvärden angivna och går att klara sig utan. Oskar Grenholm

Senast uppdaterad: 2006-09-21 Kungl. biblioteket / IDA - Avdelning för insamling och dokumentation

2006-10-08

Digitala leveranser - Metadataformuläret

6 av 6

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF