Termodynamik lektion 8

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Termodynamik
Share Embed Donate


Short Description

Download Termodynamik lektion 8...

Description

Repetition

Termodynamik lektion 8

2:a H.satsen “säger” i vilken riktning processen kan gå. Använder tillståndsvariabel Entropi (S) för att matematiskt beskriva denna H.sats. Reversibel process: en process utan förluster. Faktorer som ger upphov till irreversibilitet: Friktion Hastig expansion Blandning av gaser Temperatur differenser

Värmemaskin 1: a H .sats ger för kretsprocess Q = W Positivt nettoarbete och värmeflöde Termisk verkningsgrad F0004T T8

QC nyttigt W e= = = 1− tillfört QH QH 1

FÖRBRÄNNINGSMOTORER Luft s tan dard cykel ; luft där värme tillförs / avges (luft ideal gas) Otto − cykel : 2 adiabater , 2 isokorer luft : γ = 1.40 (tillägg tabell 2)

e = 1−

1 r

γ −1

( sid 191 PH )

r = 8 − 10

Diesel − cykel : 2 adiabater , 1 isobar , 1 isokor r = 15 − 20

CARNOT cykel Maximal verkningsgrad mellan två givna temperaturer. 2 isotermiska , 2 isentropiska processer (isentrop=reverisbel adiabatisk process) ecarnot , värmemaskin

F0004T T8

TC nyttigt (TH − TC ) = = = 1− tillfört TH TH

( sid 190 − 191 PH )

2

Kapitel 20.4 Kylmaskin Tar upp värme vid en låg temperatur avger den vid en högre temperatur , 2 : a H .sats säger att arbete måste tillföras 1: a H .sats : QH − QC = W QH = QC + W

(QH och W negativa )

Termisk verkningsgrad : Köldfaktorn − K K=

QC nyttigt QC = = tillfört W QH − QC

K Carnot =

F0004T T8

TC TH − TC

3

Kylskåp

F0004T T8

4

Värmepump Fungerar som en kylmaskin, dock är den nyttiga energin värme som avges i kondensor , QH Termisk verkningsgrad : Värmefaktorn − K ' QH nyttigt QH K = = = tillfört W QH − QC '

K

' Carnot

TH = TH − TC

F0004T T8

5

Termodynamikens 2:a huvudsats

e 12 T dQ dS ≥ irrev. strä var alltid att öka entropin T reversibel process S 2 − S1 =

T

T

p2 2s

2

p1 1

p1 1 Kompressor F0004T T8

p2 S

2s 2

S

Turbin 9

Minska S: Överföra värme från systemet Öka S: 1) Värmetillförsel 2) Irreversibilitet Adiabatisk process: ändring av S endast pga irrev. Irreversibilitet medför att mindre arbete erhålls jämfört med rev process Irreversibilitet medför att mer arbete krävs jämfört med rev process

F0004T T8

10

För helheten tar med omgivningen dQ dS system ≥ T − systemets temperatur T −dQ dSomg = T0 − omgivningens temperatur T0 dStotal = dS net = dS system + dSomg ≥ 0 1 1 dQ ( − ) ≥ 0 T T0

(T0 > T värme till system)

dStotal > 0 ⇒ irrev process = 0 ⇒ rev process < 0 ⇒ omöjlig process dS system beräknas samt Q12 , därefter dSomg och slutligen dStotal

F0004T T8

11

Kaffekoppen! Kaffe med T = 60D C ,

omgivnings temperatur T0 = 20D C

1 1 värme omg → kaffe ( − ) < 0 60 20 1 1 värme kaffe → omg (− + ) > 0 60 20

F0004T T8

(omöjlig process ) (möjlig irrev process )

12

Exempel 20.9 • Carnot cykel TH=500 K, QH=2000 J, TC=350 K, QC=1400 J Beräkna entropiändringen under en cykel

Exempel 20.10 Anta att 1.00 kg vatten med temperaturen 100°C bringas i kontakt med 1.00 kg vatten med temperaturen 0°C. Konstant värmekapacitet c=4190 J/kg,K Beräkna totala entropiändringen

F0004T T8

13

Uppgift 20.32 •

Kopparklump med massan 3.50 kg och temperaturen 100°C läggs i vatten med temperaturen 0.0°C och massan 0.800 kg Beräkna a) Sluttemperatur b) Totala entropiändringen

F0004T T8

14

Uppgift 20.11 En luft konditionerings anläggning absorberar 9.80·104 J per minut från rumsluften och avger 1.44·105 J per minut till utomhusluften. Bestäm a) Eltillförseln till kylanläggningen b) Köldfaktorn

F0004T T8

15

Uppgift 20.16

(20.17)

En Carnotkylmaskin arbetar mellan temperaturerna 320 K och 270 K. Om kylmaskinen upptar 415 J från reservoaren (270 K) i varje cykel Bestäm a) Avgiven värme per cykel b) 165 cykler per minut, vilken effekt måste tillföras till kompressorn. c) Köldfaktorn F0004T T8

16

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF