Tijdlijn Oude Testament

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Tijdlijn Oude Testament...

Description

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

Zondvloed

Simeon

Profeten

Levi

Jakob (Israël)

Amos Jona Elisa

Juda

Elia

Dan

Jerobeam

Naftali

Aser

Richteren

Issakar

Jakob en zijn zonen

Manasse

Egypte Mozes

Koninkrijk Juda Profeten

Samuël

Ruth

Efraïm

David Salomo

Gideon

Debora

Jozef

Jozef

Saul Koningen

Jozua

Zebulon

Benjamin

Simson

Land Kanaän (Palestina)

Gad

Babylon Babylonische ballingschap

Koninkrijk Israël

Ruben

Rechabeam

400 v.C. Ester

Ezechiël

Tien stammen

Mesopotamië

500

Daniël

Jesaja

Terugkeer van de Joden Terugkeer van de Joden Terugkeer van de Joden

1900

Isaak

Broeder van Jared gaat naar Amerika

Tijdlijn Oude Testament

Metuselach 969

Henoch 430 Jered 962 Set 912

Adam 930

2000

Abraham

Toren van Babel

27 0

95 0

3100 3200

2100

Assyrië

Cham

3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900

2200

Judea Zacharia Ezra

Jeremia

Lehi gaat naar Amerika

2300

Noa ch

280

2400

30 0 0

290 0

2450

t Jafe S em

00

00 26

0 250

Maleachi

Kernteksten Oude Testament

Tijdschema van het Oude Testament Adam 4000 v.C.

Mozes 1:39  Mozes 7:18 

Dit is Gods werk en heerlijkheid. 3750 Zion — een volk dat één van hart en zin is, en zonder armen in rechtvaardigheid leeft. Abraham 3:22–23  God koos in het voorsterfelijk bestaan edele en grote 3500 geesten tot zijn regeerders uit. Genesis 1:26–27  God schiep man en vrouw naar zijn beeld. Henoch Genesis 2:24  Man en vrouw moeten van elkaar houden en elkaar 3250 trouw zijn. Genesis 39:9  Jozef weerstaat de verleiding om overspel te plegen. Exodus 19:5–6  Indien u mijn verbond bewaart, zult u een heilig volk zijn. 3000 Exodus 20:3–17  De tien geboden. Noach Jozua 24:15  Kies er dan heden voor de Heer te dienen en geen andere goden. 2750 1 Samuël 16:7  De Heer ziet het hart aan, niet het voorkomen. Psalmen 24:3–4  Die rein is van handen en zuiver van hart. Psalmen 119:105  Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 2500 mijn pad. Psalmen 127:3  Kinderen zijn een erfdeel des Heren. Spreuken 3:5–6  Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. 2250 Jesaja 1:18  Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Jesaja 5:20  Wee hun die het kwade goed noemen, en het goede kwaad. Abraham 2000 Jesaja 29:13–14  De herstelling van het evangelie is een wonderbaar Isaak Jakob werk en een wonder. 1750 Jesaja 53:3–5  Jezus Christus heeft onze ziekten op Zich genomen, onze smarten gedragen, en werd om onze overtredingen doorboord. 1500 Jesaja 58:6–7  Vasten maakt de boeien der goddeloosheid los en verlicht onze lasten. Mozes Jesaja 58:13–14  De sabbat van de Heer is een dag van verlustiging. Jozua 1250 Jeremia 1:4–5  God kende Jeremia vóór hij in de moederschoot Samuël gevormd was. Ezechiël 37:15–17  Het stuk hout van Juda (de Bijbel) en het stuk hout van David 1000 Jozef (het Boek van Mormon) worden samengevoegd. Amos 3:7  God openbaart zijn verborgenheden aan zijn profeten. Elia Maleachi 3:8–10  Als we tiende en gaven betalen, zegent de Heer ons. Maleachi 4:5–6  Elia zal het hart van de vaderen en van de kinderen tot Jesaja 750 elkaar terugvoeren. Jeremia Maleachi

500

250

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Alle rechten voorbehouden. Printed in the USA. Engels origineel vrijgegeven: 6/12. Ter vertaling vrijgegeven: 6/12. Titel van het origineel: Old Testament Bookmark. Dutch. 10554 120

Christus 1 n.C.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF