Titel van de leertaak

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download Titel van de leertaak...

Description

Klas:V4 Leerjaar: Leertaak nr:

Titel van de leertaak Idioom in context

Naam: Klas:

Inleiding Leerdoelen Je kent

eindtermen schrijven Duits ERK A2 Basiskennis essay  

… …

Vaardigheden Je kunt…

Idioom uit Idioomtrainer toepassen in een nieuwe context Grammatica toepassen Je mening in het Duits verdedigen en reflecteren op de mening van de ander  Benodigdheden

Computer Een medeleerling Grammaticus Idioomtrainer

  

.. .. ..

Leerplek …

Resultaat gecheckt door:Praktisch nut van de taak leerling/medeleerling/docent/ande rs…je mening over een thema Je traint je schrijfvaardigheid Duits. Je verdedigt en leert reflecteren op de mening van een medeleerling in het Duits.Betekenis vanuit de belevingswereld van de leerling -Je werkt samen met medeleerling . Je mag zelf een voor jou boeiend thema kiezen en je mening ventileren.

 Uitdaging in de leertaak -Kritisch reflecteren op de mening van de ander. -Samenwerken.-Schrijfvaardigheid Duits trainen. Verwerken van moeilijk Idioom in eigen verhaal.  Activeren van de voorkennis Schrijfvaardigheid met grammatica Duits. Essay schrijven. Toepassen vertrouwd Idioom. Werkwijze en instructie .Werk in tweetallen .Kies een voor jou maatschappelijk relevant en inspirerend thema waar jij je mening over wilt formuleren. Kies iets wat jou raakt. Dit mag uit een ander vak komen of een thema uit de actualiteit zijn. .Één van de leerlingen schrijft een essay in het Duits. Kritisch en persoonlijk. In het essay verdedig je beschaafd standpunten over jouw thema. Bespreek wel met je medeleerling of deze ook uit de voeten kan met het onderwerp. .In het essay verwerk je 20 woorden uit je idioomtrainer Duits Hoofdstuk….woorden die jij als moeilijk ervaart. .Je laat je essay aan je medeleerling lezen. .Je medeleerling heeft een (deels) andere mening over jouw thema en benoemt in zijn/haar essay tegenargumenten met dezelfde voorwaarden als voor de éérste schrijver. Layoutregels per leerling : 1,5 A4. Lettertype Arial 12 regelafstand 1,5. Wat meer mag ook maar niet meer dan 2 A4. Geef aan op welke bladzijde in de Idioomtrainer het woord staat. Resultaat: Eind van de week. Je wisselt van gedachten over jullie essays en verbetert samen de fouten in de teksten. Je stuurt jullie essay naar de docent. Verdieping: Geen extra taak. Je bent met elkaar over een thema in gesprek in het Nederlands en een vreemde taal . Je bent je bewust van verschillende standpunten op één thema.

Evaluatie van de leertaak Eindtermen (bovenbouw)

eindtermen schrijven ERK A2

Beoordeling - product 

……

Goed gedaan (product) Beschrijf concreet en zichtbaar waaraan het resultaat moet voldoen Waar let je op?

Waar moet het aan voldoen?

O

T

V

G

Link met andere vakken

Nederlands en maatschappijleer

 

… …

Totaalbeeld

Beroep

Schrijfvaardigheid en reflectie Voorbereiding WO Oefening tandemleren

(Burgerschap) Maatschappelijke thema`s bewerken .Je eigen mening uiten en verdedigen in een vreemde taal.

  

.. .. ..

Beoordeling - proces Goed gegaan (proces) In hoeverre beheerst de leerling de algemene competenties waaraan in deze leertaak is gewerkt? Vaardigheid O T V G

Totaalbeeld

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF