Titel - Webs

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Titel - Webs...

Description

Opdracht Albert Hahn prenten. Lees eerst de inleiding hieronder door. De Industriële Revolutie had als gevolg dat veel mensen in de fabrieken kwamen te werken als arbeiders. Rechten hadden ze niet en in veel gevallen moesten ze lange dagen werken onder slechte omstandigheden voor weinig geld. Het gevolg was grote armoede. Kleine woningen, veel kinderen, vrouwen en kinderarbeid, weinig geld, geen steun van de overheid, geen onderwijs. Met andere woorden een troosteloos leven en nauwelijks kans op verbetering. Aan de andere kant waren er mensen die altijd al rijk waren geweest een en nieuwe groep ondernemers zoals fabriekseigenaren die erg rijk werden. Zij leefden in luxe en kwamen niets tekort. De verschillen tussen mensen werden dus groter en dat viel op. Sommigen vonden het een gewone zaak: er was altijd armoede en rijkdom geweest. Een andere groep vond dat het zo erg nog nooit was geweest en dat er wat aan gedaan moest worden. Albert Hahn maakte prenten over deze tegenstelling tussen rijk en arm, tussen kans en geen kans, tussen hoop en hopeloos. Hij stond erg kritisch tegenover de gevolgen van de Industriële Revolutie en de macht van het kapitalisme. Zijn prenten geven een scherp beeld van de sociale verschillen/tegenstellingen tussen mensen. Albert Hahn was een socialist. Socialisten waren tegen de oneerlijke verdeling van welvaart. Zij wilden de leef-en werkomstandigheden van de arbeiders en armen verbeteren. Karl Marx, de “vader” van het socialisme/communisme zei dat privé bezit de oorzaak van alle ellende was. De bezitters hadden de macht over de niet-bezitters. De bezitters(kapitalisten) beschermden hun macht met wetten, politie, leger en kerk. Alleen door een revolutie van arbeiders(proletariërs) tegen de kapitalisten (boureoisie) kon een betere wereld ontstaan: de klassenloze maatschappij, waarin iedereen gelijk was en privebezit afgeschaft. Socialisten waren ook fel tegen de kerk. De kerk koos vaak de kant van de rijken en deed te weinig om het leven van de arme gelovigen beter te maken. Andere socialisten wilden de wereld verbeteren door invloed te krijgen in het parlement en het bestuur. Zij streden voor algemeen kiesrecht en hoopten zo op de steun van de massa arbeiders. In het parlement zouden ze dan veel (sociale) wetten aan kunnen nemen die het leven en werken aangenamer maakten. Over al deze zaken tekende Albert Hahn zijn prenten. Opdracht: 1 Open een Worddocument en noem het: Albert Hahn. Zet de namen van de groepsleden bovenaan. Maak een tabel in je document van 4 kolommen en 15 rijen. Zie hieronder voor een voorbeeld. Zet de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14(Aalberse was minister van Arbeid), 15, 19, 23, 26 van de prenten onder elkaar in de tabel. Sla het bestand op. Alle woorden die in de titel van een prent of als bijschrift bij een prent staan moet je begrijpen. Begrijp je een woord niet ga dan naar bv: http://www.encyclo.nl/ 2

Ga nu naar website www.freewebs.com\pjstanna\geschiedenis terug en klik op Albert Hahn. Je krijgt dan de site met alle prenten van Albert Hahn te zien. Klik de nummers van de prenten aan die je nodig hebt en ga de opdracht doen.

Ga nu alle prenten bij langs en schrijf per nummer op waar Albert Hahn het in die prent over heeft. Daarbij kun je uit de 4 onderstaande categorieën kiezen. Per prent niet meer dan één categorie gebruiken. Leg bij elk gekozen nummer kort uit waarop je keuze is gebaseerd. Gebruik daarvoor beeldelementen uit de prent , daaronder vallen ook teksten en bijschriften. Categorieën waar je uit moet kiezen: 1 Prenten waaruit blijkt dat er een groot verschil is tussen rijke en arme mensen. Of zoals je ook kunt zeggen: dat de sociale verschillen tussen mensen groter werden als gevolg van de Industriële Revolutie. 2 Prenten waaruit duidelijk naar voren komt dat AH een socialist is. 3 Prenten waaruit duidelijk naar voren komt dat AH kritiek had op de kerk. 4 Prenten die gaan over de problemen die arbeiders hadden en die vaak samenhingen met hun armoede en uitzichtloos bestaan. Denk hierbij aan huiselijk geweld, drankgebruik, slechte toegang tot gezondheidszorg, gebrek aan scholing en kennis over opvoeding. VOORBEELD Prentnummer

Gekozen categorie

Waarom hoort het bij die categorie? Wat wil A.H. duidelijk maken?

x

4

Het gaat over drankmisbruik. Drankmisbruik was een groot sociaal probleem bij arbeiders. De mannen verdronken hun loon ten koste van het gezin.

Welke beeldelementen gebruikt hij om zijn boodschap duidelijk te maken. De vader bij de drankwinkel, de moeder die huilt, het dochtertje dat hem probeert tegen te houden.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF