Trygghet Respekt Ansvar

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Trygghet Respekt Ansvar...

Description

Vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Färgelanda

2013

2

1.

Inledning

1.1

Bakgrund

1.2

Relevanta lagar och styrdokument

1.3

Värdegrund

1.4

Definition och begrepp

1.4.1

Diskriminering och diskrimineringsgrunderna

1.4.2

Kränkande behandling

1.5

Repressalier

2.

Kartläggning av situationen på Vuxenutbildningen

2.1

Utsatta platser/miljöer/aktiviteter

2.2

Särskild riskbild på Vuxenutbildningen

3.

Mål och åtgärder för likabehandlingsarbetet

3.1

Konkreta och läsårsspecifika mål

3.2

Konkreta och läsårsspecifika åtgärder

4.

Förebyggande åtgärder

4.1

Allmänt

5.

Aktiv åtgärder vid uppkomst av trakasserier eller kränkande behandling

6.

Uppföljning, Utvärdering och dokumentation

6.1

Allmänt

6.2

Rutiner för dokumentation av arbetet under året

7.

Delaktighet, ansvar och kvalitetssäkring

diskriminering,

3

1. INLEDNING 1.1. Bakgrund Den 1 januari 2009 fördes reglerna som rör diskriminering och kränkande behandling över till diskrimineringslagen (2008:567) samt i ett nytt kapitel i skollagen (14 a). Enligt ovanstående lagar är det skolans huvudman, det vill säga kommunen, som ansvarar för att verksamheter som regleras i skollagen genomför arbetet med att ta fram planer, så kallade likabehandlingsplaner, vilka beskriver arbetet med att följa den nya lagen. Varje rektor har i sin tur ansvar för att arbetet genomförs på respektive enhet och i samarbete mellan skolans elever, samt skolans personal. Det här häftet är resultatet av arbetet med framtagandet av likabehandlingsplanen på Vuxenutbildningen.

1.2 Relevanta lagar och styrdokument Diskrimineringslagen 1 §: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i Skollagen (1985:1100). Skollagen 1 kap. 2 § tredje stycket: Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Läroplanen LPF – 94: Alla som jobbar inom skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1993:17): Arbetsgivaren skall planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs. Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten. (Observera att denna föreskrift gäller i skolan likaväl som på andra arbetsplatser. De studerande är jämställda med andra arbetstagare enligt Arbetsmiljölagen.)

1.3 Värdegrund Verksamheten ska utformas på ett sätt som främjar goda relationer och miljöer. Detta tankesätt ska finnas med på såväl organisationsnivå som i det dagliga arbetet på skolan. Alla, såväl personal som studerande inom Vuxenutbildningen har rätt att bli behandlade med respekt och värdighet. Det är viktigt för trivseln och därmed för att kunna lyckas med sina studier eller arbete, att känna sig trygg och välkommen hos oss. Vi vill visa omtanke och hänsyn mot varandra och få alla att känna att de duger som de är. Hos oss finns nolltolerans mot alla former av kränkande behandling.

1.4 Definitioner och begrepp 1.4.1 Diskriminering och diskrimineringsgrunderna Direkt diskriminering När en studerande blir sämre behandlad än vad en annan studerande blir i en liknande situation, och det har samband med ditt kön, din etnicitet eller religion, med din sexuella läggning eller att du har en funktionsnedsättning.

4 Indirekt diskriminering När det finns regler som verkar vara rättvisa. Reglerna gäller alla, men egentligen drabbas några studerande hårdare än andra. Det kan t ex vara att alla studerande serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de studerande som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Instruktioner att diskriminera Ledningen för en verksamhet, eller annan personal, får inte ge order eller instruera om att studerande ska diskrimineras. Trakasserier Personalen i verksamheten får inte bete sig på ett kränkande sätt gentemot någon studerande. Trakasserier blir det om kränkningarna har samband med någon av diskrimineringsgrunderna Diskrimineringsgrunderna: o Kön (När studerande blir olika behandlade beroende på om de är män eller kvinnor) o Köns överskridande identitet eller uttryck o Etnisk tillhörighet (När ett studerande blir orättvist behandlad för att han eller hon har en viss hudfärg, kommer från ett visst land eller hör till ett visst folk.) o Funktionshinder (När en studerande blir orättvist behandlad på grund av en varaktig fysisk, psykisk eller begåvningsmässig begränsning). Som funktionshinder räknas både sådana som syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks så lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. o Sexuell läggning (När en studerande blir illa behandlad på grund av sin egen eller närståendes sexuella läggning: hetero-, bi- eller homosexualitet). o Ålder

1.4.2 Kränkande behandling Kränkande behandling Kränkande behandling är när någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar är uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Det kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar, och inte får avfärdas. Kränkningarna kan vara: • fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar), • verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög), • psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning), • text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, msn, sms och mms) 1.5 Repressalier En studerande som påtalat eller anmält någon ansvarig person enligt lag för diskriminering eller annan kränkande behandling eller som medverkat i en utredning kring detta får inte till följd av sitt agerande utsättas för repressalier av huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal

2. Kartläggning av situationen på Vuxenutbildningen 2.1 Utsatta platser/miljöer/aktiviteter All personal bör vara speciellt uppmärksam på aktiviteter i samband med raster, vid elevköket och utanför entrédörrarna, eller där rökning sker. Det är viktigt att vara observant i samband med aktiviteter utanför skolan samt i klassrummet när aktiviteterna är ”fria” och gruppindelningar skall göras, så att ingen känner sig utanför eller påhoppad.

5 De gånger som undervisningen bedrivs vid Dalslands folkhögskola kan de studerande komma i kontakt med deras personal och elever. Viktigt att då ha informerat om varandras verksamheter. Studerande på Särvux och SFI skall informeras om varandras verksamhet. Extra viktigt de gånger som de har verksamhet samtidigt på vuxenutbildningen.

2.2 Särskild riskbild på Vuxenutbildningen När olika språk och kulturer möts är det svårt att förstå och lätt att missförstå. Olika seder och bruk kan ibland vara svåra att förstå. Genom förberedande samtal och diskussioner kan man lindra ”kulturkrockar” som annars skulle kunna leda till allvarliga konflikter.

3. Mål och åtgärder för likabehandlingsarbetet Ingen mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling ska förekomma i Vuxenutbildningens verksamhet. Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av t.ex. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska förekomma i Vuxenutbildningens verksamhet. Om det trots förebyggande insatser ändå uppstår sådana situationer är det skolans skyldighet att se till att det upphör.

3.1 Konkreta och läsårsspecifika mål Detta läsår skall vi fokusera på förebyggande arbete och information vid uppföljningssamtal med lärare och studerande

3.2 Konkreta och läsårsspecifika åtgärder Detta läsår skall vi i samråd med de studerande göra planen mer känd. Kritiskt granska den litteratur som används.

4. Förebyggande arbete 4.1 Allmänt        

Att uppföljningssamtal mellan lärare/studerande och chef/medarbetare alltid har med en punkt om trivsel, trygghet och kränkande behandling. Att kritiskt granska den litteratur som ingår i undervisningen. Att studeranderåden har med trivsel och trygghet som en punkt vid sina möten. Att all personal tar ett gemensamt ansvar för att granska innehållet på våra anslagstavlor. Att de policydokument som finns för datoranvändande följs. Att likabehandlingsplanen ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen. Lärare diskuterar likvärdig betygsättning och jämför sin egen betygsättning med nationell och lokal statistik. Lärare ansvarar för att samtliga studerande involveras och blir delaktiga när det gäller olika typer av grupparbeten.

5. Aktiva åtgärder vid uppkomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling   

Uppmärksamma genom, samtal enskilt eller i grupp, enkäter, lednings- eller arbetslagsmöten, information från andra studeranden eller personal eller information från annat håll. Utreda Vid kännedom/upptäckt utreds det inträffade genom samtal med berörd individ I de fall där personal är inblandad lämnas ärendet över till rektor. Dokumentera

6 Dokumentation ska ske kontinuerligt under processens gång. Det är viktigt att såväl små som stora händelser dokumenteras. Det skall tydligt framgå o Vad som har hänt och när o Vem som har blivit utsatt o Vem som har utsatt någon annan o Vilka åtgärder som har vidtagits o Hur anmälaren vill hållas underrättad/informerad Blankett för kränkningsanmälan finns som bilaga till detta dokument. Dokumentationen överlämnas till rektor tillsammans med en muntlig redogörelse 

Åtgärda Berörda parter kallas till samtal. Vid samtalet bestäms vilka ev. åtgärder som behöver vidtas. Uppföljningssamtal ska alltid göras och datum bestäms vid mötet. I de fall det är frågan om ett lagbrott görs alltid en polisanmälan och ev. en anmälan till socialtjänsten. Rektor är ansvarig att det görs.Utvärdera Uppföljning av och eventuella nya åtgärder dokumenteras. Om problemen kvarstår trots vidtagna åtgärder överlämnas ärendet till chef/rektor för fortsatt handläggning i form av EVK. Händelsen rapporteras till enhetschefen om vidtagna åtgärder inte hjälper. Avstängning av studerande kan bli aktuell enl. förordningen för kommunal vuxenutbildning 6 Kap. 4-7 §.

6. Uppföljning, utvärdering och dokumentation 6.1 Allmänt Likabehandlingsplanen är ett dokument som ska hållas aktuell. Uppföljning och revidering av likabehandlingsplanen genomförs i samband med en APT i slutet varje läsår. Rektor är ansvarig för att arbetet med likabehandlingsplanen sker kontinuerligt. I samband med att kvalitetsredovisningarna görs bör även resultaten från Vuxenutbildningens uppföljning samt utvärdering redovisas.

6.2 Rutiner för dokumentation av arbetet med ärenden under året. Dokumentation i form av minnesanteckningar ska göras vid alla kontakter och samtal som behandlar någon form av kränkande behandling eller diskriminering. Dessutom ska alla fall anmälas och dokumenteras på medföljande blankett. Vid elevvårdskonferenser förs anteckningar. Rektor upprättar ett beslutsprotokoll.

7. Delaktighet, ansvar och kvalitetssäkring All personal som får kännedom om diskriminering eller annan kränkande behandling ansvarar för att åtgärder enligt denna plan aktualiseras. Rektor har det övergripande ansvaret att lagen upprättas, genomförs och följs.  Vuxenutbildningens policy och mål anges i informationshäftet.  Information till nyanställd personal om planen lämnas av rektor.  Information till de studerande ges vid introduktionen för respektive utbildning.  Planens innehåll diskuteras och uppföljning sker på APT (arbetsplatsträffarna).  I Vuxenutbildningens allmänna utvärdering finns frågor som berör diskriminering och trygghet.

................................................... Ingvar Onsjö Rektor Vuxenutbildningen 2013-03-05

7

Anmälan av händelse från studerande Enligt likabehandlingsplanen Berätta vad som har hänt dig!

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Har det hänt en gång eller flera gånger?

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………….................................................................................... ......... Har du pratat med någon på Vuxenutbildningen om det som har hänt?

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….... Har personal från Vuxenutbildningen eller någon annan försökt hjälpa dig?

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Beskriv vad som har gjorts.

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

Namn:…………………………………………….. telefonnummer:……………………….. mailadress……………………………………………………………………………………..

8

Likabehandlingsplan 2013

Dokumentation av händelse av personal

Anmälares namn:………………………………………………………………….. Blanketten upprättad av: ………………………………………Datum:…………… Datum för kränkningen:………….. Plats:…………………………………............ Utsatt för kränkningen: ……………………………………………………………. Aktiva:…………………………………………………………………………….. Övriga inblandade:………………………………………………………………… Beskrivning av händelsen: …………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………. ……….…………………………………………………………………………… ………. Vad har gjorts hittills? Av vem? ……………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………… Rektors beslut:

Fortsatt utredning

Ärendet avskrivs och arkiveras

Annat beslut………………………………………………………. Motivering:

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Datum:…………………

………………………………………………….

9 Rektor

Minnesanteckningar:

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF