Uavtalsmall021114

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Contract Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Uavtalsmall021114...

Description

Datum

Diarienr

2008-04-16 Ert datum

Beteckning

02-25

AVTAL

Arbets- och skyddskläder m.m. Upphandling 02-25 Innehållsförteckning

2017-07-14

Sid nr

1

AVTALSPARTER

3

2

AVTALSFORM

3

3

AVTALSOMFATTNING

3

4

AVTALSTID

3

5

KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET

3

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

KOMMERSIELLA VILLKOR Priser Prisjustering Valutajustering Leveransvillkor Leveranstid Leveransförsening och vite Leveransadress Fakturerings- och betalningsvillkor

4 4 4 5 5 5 5 6 6

7

KVALITET OCH UTFÖRANDE

7

8

INFORMATION, UTPROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP

7

9

UPPHANDLINGSVOLYMER

7

10

UPPFÖLJNING OCH STATISTIK

7

11

AFFÄRSUTVECKLING/ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

8

12

SEKRETESS

8

13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11

ÖVRIGA VILLKOR Skadestånd Avtalspart Försäkring Omförhandling Fel i vara Ändringar och tillägg Handlingars inbördes ordning Överlåtelse av avtal Hävning Befrielsegrunder (Force Majeure) Tvist

8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10

14

UNDERSKRIFTER

10

02-25, Avtal, Järn AB Södertorg

1 (11)

Datum

Diarienr

2008-04-16 Ert datum

Beteckning

02-25

BILAGOR: 1. Specifikation produkter 2. Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor (ALOS 05)

2017-07-14

02-25, Avtal, Järn AB Södertorg

2 (11)

Diarienr

Datum

2008-04-16 Beteckning

Ert datum

02-25

1

AVTALSPARTER

Köpare Gotlands kommun 621 81 VISBY Org nr: 212000-0803 Telefon: 0498 26 93 58 Telefax: 0498 20 35 37 Hemsida: www.gotland.se

2

Leverantör Järn AB Södertorg Box 1174 621 22 VISBY Org nr: 556323-1850 Telefon: 0498 20 28 00 Telefax: 0498 20 28 01 Hemsida: www.jabs.se

AVTALSFORM

Avtal sluts genom detta ramavtal som undertecknas av parterna.

3

AVTALSOMFATTNING

Leverantören (nedan kallad säljaren) åtar sig att till Gotlands kommun (nedan kallad köparen) leverera arbets- och skyddskläder m.m. i enlighet med bilaga 1 till detta avtal och det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen, samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud.

4

AVTALSTID

2008-04-01 – 2011-03-31 med option om förlängning maximalt ett (1) år. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning. Avisering om förlängning bör ske senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång. Oaktat ovanstående avtalstid äger köparen rätt att förlänga avtalstiden i lämplig omfattning, dock högst sex månader i det fall en överprövning enligt Lag (1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande upphandling.

5

2017-07-14

KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET

Köpare

Leverantör

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Upphandlare Roland Engström

Bo Gunnarsson

E-post:

E-post:

[email protected] Telefon: 0498 26 93 58

[email protected] Telefon: 0498 20 28 16

Mobil: Telefax:

Mobil: Telefax: 0498

0498 20 35 37

02-25, Avtal, Järn AB Södertorg

20 28 01

3 (11)

Datum

Diarienr

2008-04-16 Ert datum

Beteckning

02-25

6

KOMMERSIELLA VILLKOR

6.1 Priser  Enligt specifikation bilaga 1, nettoprissatt sortiment.  Arbesko, nettoprislista  Fristad, gällande bruttoprislista f.n. 080331 ./. 36 % Angivna priser gäller i svenska kronor (SEK) exkl mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring, tull, miljöavgift och transport. I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).

6.2 Prisjustering 6.2.1 Nettoprissatt sortiment Priserna är fasta tolv (12) månader fr.o.m. 2008-04-01. Efter 2009-03-31 gäller punkterna b – f. b) Om priset/priserna (exkl. valutakostnader) avseende de varor som omfattas av detta avtal förändras med minst tre (3) procent jämfört med kostnaderna under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära förhandling om justering av priset/priserna med ett belopp motsvarande kostnadsförändringen. c) Begäran om prisändring enligt punkt b skall framställas skriftligen och träda i kraft tidigast en månad efter undertecknandet. Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader. Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring antingen hänvisar till ett överenskommet index eller på annat sätt verifierar att den åberopade kostnadsförändringen inträffat. d) Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med verkan från månadsskiftet närmast efter det att två (2) månader förflutit från det att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall i så fall det ursprungliga avtalade priset gälla. e) Prisjustering får inte ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna prisregleringsbestämmelser. f) Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.

2017-07-14

02-25, Avtal, Järn AB Södertorg

4 (11)

Datum

Diarienr

2008-04-16 Ert datum

Beteckning

02-25

6.2.2 Bruttoprislistor För bruttoprislistor gäller att ny prislista skall anmälas till köparen senast en månad innan de träder i kraft.

6.3 Valutajustering Efter det att fastprisperioden löpt ut äger parterna rätt att kompensera sig för valutaförändring överstigande tre (3) % och med en varaktighet av minst en (1) månad före aviseringen genom justering av gällande pris/priser. Avisering skall ske senast en (1) månad före ändringens ikraftträdande. Växelkurs: SEK:

EUR:

Anm.: Om särskild valutaklausul överenskommits skall växelkursförändring ej föranleda prisjustering enligt denna klausul.

Parterna har rätt att med två (2) månaders varsel upphäva avtalet om yrkandet förändrar priserna till en nivå som inte kan anses skälig eller inte överensstämmer med marknadens prisjusteringar. Tidigare avtalade priser gäller t o m avtalets upphörande.

6.4

Leveransvillkor

Leverans sker DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven leveransadress. Varor kan även, om så överenskommes mellan säljaren och beställaren, hämtas i butikerna i Visby, Klintehamn eller Slite. Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå förpackning.

6.5 Leveranstid Leverans skall ske inom 5-10 dagar efter inkommen beställning. Leveranser till förråd skall ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl. 08.00-15.00. Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då säljaren mottagit beställningen till den dag produkter kan garanteras vara levererade till angiven leveransadress.

6.6 Leveransförsening och vite Om leveransförsening inte kan undvikas skall säljaren omgående meddela köparen, som bedömer om senareläggning av leveransen kan accepteras.

2017-07-14

02-25, Avtal, Järn AB Södertorg

5 (11)

Datum

Diarienr

2008-04-16 Ert datum

Beteckning

02-25

Vid försening från leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte beror på köparen, skall köparen vara berättigad att av säljaren erhålla vite i enlighet med ALOS 05. Detta vite skall utgå med 1 % vecka, max 10 %. Alternativt har säljaren rätt att leverera av köparen godkänd likvärdig produkt utan merkostnad för köparen. I de fall säljaren inte kan tillhandahålla likvärdig produkt skall köparen äga rätt, efter meddelande till säljaren, att beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan leverantör. Merkostnaden för detta debiteras säljaren. Villkor i övrigt enligt ALOS 05 p 9-10.

6.7 Leveransadress Leverans av ingående produkter sker till av beställaren angiven leveransadress.

6.8 Fakturerings- och betalningsvillkor 6.8.1 Faktureringsvillkor Fakturering sker löpande i efterskott till respektive beställare. Varje beställning/order faktureras separat. På samtliga fakturor till Gotlands kommun skall under ”Er referens” följande framgå: ZZ + 4-6 tecken (ex ZZ0000). Referensen varierar beroende på vilken förvaltning och enhet som beställer. Referensen skall finnas med på beställningen. Om referens saknas på fakturan kan det medföra försenad betalning.

6.8.2 Faktureringsadress Faktura i 1 exemplar ställs till: Gotlands kommun Box 1341 621 24 VISBY Anm.: Endast fakturor samt eventuella påminnelser och krav sänds till denna adress.

6.8.3 Betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas ankomstdag. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans. Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från leverantören eller tredje part. Inte heller andra typer av avgifter såsom påminnelse- eller förseningsavgifter etc. debiteras. Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder ej särskild debitering.

2017-07-14

02-25, Avtal, Järn AB Södertorg

6 (11)

Datum

Diarienr

2008-04-16 Ert datum

Beteckning

02-25

6.8.4 Dröjsmålsränta Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f.n. referensräntan + 8 %).

7

KVALITET OCH UTFÖRANDE

Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som köparen fått i samband med att avtal slutits. Förslag till ändringar under avtalstiden skall meddelas köparen i god tid, så att denne kan ta ställning om ändringen kan accepteras eller inte.

8

INFORMATION, UTPROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP

Säljaren lämnar information om upphandlade produkter direkt till de av köparens användare/användargrupper som efterfrågar detta. Det gäller även behov av utprovning, tygprover, profiltryck etc. Önskar säljaren lämna information till större grupp av användare inom kommunen kontaktas den centrala upphandlingsenheten för eventuell samordning. Köparen förbehåller sig rätten att, vid sidan av avtalet och under begränsad tid, prova produkter med motsvarande funktion från annan leverantör. Likaså förbehåller sig köparen rätten till kompletteringsköp när särskild anpassning krävs.

9

UPPHANDLINGSVOLYMER

Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Köparen lämnar ingen garanti om avrop av vissa volymer eller av vissa värden. Skulle köparens avrop enligt detta avtal under- resp. överstiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas som avtalsbrott från köparens sida utan leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet.

10

UPPFÖLJNING OCH STATISTIK

Säljaren skall lämna statistikuppgifter vid anmodan avseende exempelvis kvantiteter och inköpsbelopp totalt, per varugrupp och per beställande enhet. Redovisning skall kunna ske minst en gång per år.

2017-07-14

02-25, Avtal, Järn AB Södertorg

7 (11)

Datum

Diarienr

2008-04-16 Ert datum

Beteckning

02-25

11

AFFÄRSUTVECKLING/ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

Säljaren skall i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling och ökad kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt skall drivas enligt tidplaner som gemensamt upprättats och godkänts av båda parter. Ett exempel på sådan utveckling är införande av elektronisk handel. Anm.: I Gotlands kommun pågår f.n. en större organisationsutredning (”Struktur 2007”). En del i utredningen innefattar beslut om en gemensam Serviceförvaltning för administration och försörjning. Eventuella förändringarna kan förväntas träda i kraft under upphandlingsperioden. Skulle detta påverka avtalet kommer köparen att ta initiativ till diskussion om förändringar i avtalet. Se även nedan punkt 13.4.

12

SEKRETESS

Sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För säljaren och dennes personal gäller samma sekretess som för personal anställd av köparen. Säljaren förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma säljaren tillkänna. Säljaren innefattar alla personer som säljaren på något sätt involverar för att fullgöra sina åtaganden mot köparen och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna. Motsvarande förbindelser gäller i tillämpliga delar för köparen.

13

ÖVRIGA VILLKOR

13.1 Skadestånd Skadeståndsanspråk riktade mot köparen, som beror på att den andra avtalsparten inte uppfyllt avtalade villkor, skall ersättas av den avtalsparten.

13.2 Avtalspart Säljaren skall i alla frågor vara köparens motpart. Säljaren skall även ansvara för eventuell underleverantörs egen arbetsinsats eller leverans.

13.3 Försäkring Säljaren skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring anpassad för den aktuella verksamheten.

2017-07-14

02-25, Avtal, Järn AB Södertorg

8 (11)

Datum

Diarienr

2008-04-16 Ert datum

Beteckning

02-25

13.4 Omförhandling Köparen förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Säljaren skall meddelas om omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.

13.5 Fel i vara Villkor enligt ALOS 05, 19-24.

13.6 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och säljaren.

13.7 Handlingars inbördes ordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal detta avtal med bilagor inkl ALOS 05 eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget förfrågningsunderlag med bilagor eventuella kompletteringar av anbudet anbud

13.8 Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga godkännande.

13.9 Hävning Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. Avtal till följd av denna förfrågan hävs med automatik om länsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse i sådan omfattning att det påverkar val av leverantör. Inga skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från säljaren till köparen. Köparen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det framkommer att säljaren lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet.

2017-07-14

02-25, Avtal, Järn AB Södertorg

9 (11)

Datum

Diarienr

2008-04-16 Ert datum

Beteckning

02-25

13.10 Befrielsegrunder (Force Majeure) Gäller enligt gängse grunder för force majeure. Den part som önskar åberopa sådan omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten härav.

13.11 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Visby.

14

UNDERSKRIFTER

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.

För köparen Datum: 2008-04-

Ort:

______________________________________________________________ Underskrift

______________________________________________________________ Namnförtydligande

För säljaren Datum: 2008-04-

Ort:

______________________________________________________________ Underskrift

______________________________________________________________ Namnförtydligande

2017-07-14

02-25, Avtal, Järn AB Södertorg

10 (11)

Datum

Diarienr

2008-04-16 Ert datum

Beteckning

02-25

ORDERANVISNINGAR Ordermottagning Kontaktpersoner: E-post:

[email protected] Telefon: 0498 20 28 00 Orderfax: 0498 20 28 01 Öppettider:

Hemsida på Internet: www.jabs.se Plusgiro: 14 36 77-3 Bankgiro: 835-1090

SORTIMENT OCH PRISER Enligt bilaga 1. Priset gäller i svenska kronor (SEK), exkl. mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring, tull, miljöavgift och transport. I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).

LEVERANSVILLKOR Leverans skall ske Fritt levererat angiven leveransadress. Varor kan även, om så överenskommes mellan säljaren och beställaren, hämtas i butikerna i Visby, Klintehamn eller Slite. Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå förpackning. Leveranstid Leverans skall ske inom 5-10 dagar efter inkommen beställning. Leveranser till förråd skall ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl. 08.00-15.00.

REKLAMATIONSANVISNINGAR Villkor enligt ALOS 05, 19-24 (bifogas) och enligt säljarens rutiner. Säljaren kontaktas alltid vid garantifel, felleveranser, reklamationer o.d.

2017-07-14

02-25, Avtal, Järn AB Södertorg

11 (11)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF