UD:s rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i världen

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download UD:s rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i världen...

Description

UD:s rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i världen Utrikesdepartementets rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i världen är ett viktigt underlag i regeringens arbete med de mänskliga rättigheterna, både i enskilda länder och i olika tematiska frågor. De speglar regeringens ambition att arbetet för de mänskliga rättigheterna ska genomsyra utrikespolitikens alla delar och är ett led i arbetet med att slå vakt om människovärdet och den enskilda människans integritet, frihet och okränkbarhet. Rapporterna som presenteras våren 2014 rör Asien och Oceanien. Liksom 2012 och 2013 är rapporteringen koncentrerad till en region. Rapporterna har en likartad utformning i fråga om format, innehåll, och terminologi, är skrivna av berörda ambassader och konsulat och har kompletterats av UD:s enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt samt av UD:s enhet för Asien och Oceanien. Efter en sammanfattande analys anger rapporterna de konventioner om mänskliga rättigheter som ratificerats. Därefter redovisas medborgerliga och politiska rättigheter, bl.a. respekten för liv och kroppslig integritet, eventuell förekomst av dödsstraff, rätten till frihet och personlig säkerhet, rättssäkerhet, straffrihet samt yttrande-, press-, mötes- och religionsfrihet. Dessutom beskrivs valsystem och politiska institutioner. Rapporterna redovisar också ekonomiska och sociala rättigheter, t.ex. rätten till arbete, hälsa, utbildning och rätten till en tillfredsställande levnadsstandard. Särskilda avsnitt beskriver villkoren för grupper som ofta riskerar diskriminering, såsom kvinnor, barn, urfolk, homo-, bi-och transsexuella personer, flyktingar och personer med funktionsnedsättning. Dessutom rapporteras om civilsamhällets och internationella organisationers arbete med mänskliga rättigheter. 2013 års rapporter avseende Asien och Oceanien Asien och Oceanien uppvisar stora politiska, ekonomiska och kulturella skillnader vilket leder till att rapporterna om läget för de mänskliga rättigheterna i regionen visar på betydande variation i fråga om respekten för såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska och sociala rättigheter. I denna sammanfattande text förs några generella tendenser fram om läget för de mänskliga rättigheterna i regionen. Det ska inledningsvis betonas att flera länder i regionen har ett gott konstitutionellt skydd som också i praktiken motsvaras av stor respekt för mänskliga rättigheter. Det gäller främst ekonomiskt högt utvecklade länder men även enstaka fattiga länder. I flera länder görs dock betydande inskränkningar i respekten för de mänskliga rättigheterna, inte sällan under åberopande av säkerhetsskäl, behov av åtgärder mot terrorism m.m. I flera länder åberopas också religiösa skäl för inskränkningar i t.ex. yttrande-, mötes- och religionsfrihet samt för åtgärder som särskilt begränsar kvinnors rättigheter och friheter på en rad områden. Dödsstraff förekommer i ett tiotal länder i regionen. Det finns betydande inskränkningar i fråga om press- och yttrandefriheten i regionen. Det gäller både formella inskränkningar i form av förbud av ”förtal” av politiker som hindrar kritisk granskning av makthavare och hot och våld mot journalister vilket ofta leder till självcensur i media. I flera länder är regelverken för sociala medier och nätfrihet mindre restriktiva än de som gäller för media i övrigt medan den statliga regleringen är mycket omfattande i andra länder med hänvisning till landets

säkerhet. I flera länder finns också stora inskränkningar i nätfriheten med hänvisning till religiösa överväganden. Brist på resurser försvagar rättsväsendet på flera håll och i allmänhet är rättssäkerheten mindre för människor på landsbygden där traditionell rättsskipning tillämpas vilket enligt flera rapporter missgynnar fattiga kvinnor. Polisbrutalitet omnämns i flertalet av rapporterna från regionen. Det rör bl.a. övervåld och outredda dödsfall vid polisingripanden. Merparten av rapporterna innehåller uppgifter om korruption inom polisväsenden. I flera länder finns exempel på godtyckliga frihetsberövanden. Från en handfull länder rapporteras om hur stränga tolkningar av religion utgör både formella och reella inskränkningar av religionsfrihet och andra mänskliga rättigheter och fundamentala friheter. Hänvisningar till sharia leder t.ex. till förbud mot att missionera och mot att häda, förbud för muslimer att konvertera, förbud mot att läsa vissa böcker, att röra sig på offentliga platser, tvång för kvinnor och flickor att bära slöja, förbud mot alkohol och mot sex utanför äktenskapet. Rapporterna visar vidare hur kvinnor i ett antal länder diskrimineras enligt lag vad gäller arv, skilsmässa och i vårdnadstvister om barn. I flera länder utdöms med hänvisning till sharia hårda straff inklusive spöstraff av minderåriga. Utbredd fattigdom i många länder i regionen innebär inskränkningar i rätten till godtagbar levnadsstandard, hälsa och utbildning och blockerar ofta möjligheterna för stora grupper att utöva sina medborgerliga och politiska rättigheter. Mötes- och föreningsfrihet och möjligheten att organisera sig i fackliga organisationer är god i flera länder men kraftigt inskränkt i andra. I regionen som helhet finns en stor informell sektor där många hushållsarbetande kvinnor och flickor är särskilt utsatta, både för sexuellt och annat våld, låga löner, oreglerad arbetstid och ibland slavliknande levnadsförhållanden. Rapporterna visar på förekomsten av betydande våld mot kvinnor och diskriminering av kvinnor och flickor i form av våld inom äktenskapet, inom familjer, i form av prostitution, människohandel samt mot hushållsarbetare och gästarbetande kvinnor. Få anmälningar görs mot förövare eftersom kvinnorna ofta är ekonomiskt beroende av dessa. Våld i form av barnäktenskap förekommer. I länder med minoriteter av urfolk är dessa ofta diskriminerade och utsatta, även om flera länder gjort riktade insatser bland olika urfolk. Det finns flera rapporter om tvångsförflyttning av urfolk när gruv- och timmerbolag exploaterar mineraler och skogar. Genom en hög ekonomisk tillväxt i regionen har stora grupper, främst i städerna och bland medelklassen, fått väsentligt förbättrade levnadsvillkor. Hundratals miljoner människor har de senaste decennierna lyfts ur fattigdom och stora framsteg har uppnåtts i fråga om FN:s millenniemål vad gäller t.ex. hälsa, utbildning och rent vatten. Men trots ökat välstånd som stärker stora gruppers ekonomiska och sociala rättigheter finns fortfarande hundratals miljoner undernärda i regionen. Många av dessa är barnarbetare som saknar utbildning, barn som är sårbara för våld och övergrepp och som är utsatta för sexuell exploatering, bl.a. vid turistorter. Åtnjutandet av rätten till hälsa har förbättrats för miljontals människor, särskilt när stater ökat sina satsningar på sjukvård, rent vatten och sanitet. Tillgången till abort är fri i vissa länder medan det råder totalt förbud för abort i andra länder. Den ekonomiska tillväxten har i flera länder skett till

priset av kraftiga miljöföroreningar av luft och vatten vilket lett till en ökning av fall av för tidig död i bl.a. lungsjukdomar. Bristande arbetssäkerhet i många länder leder också till såväl dödsfall som ohälsa. Utbildningssystemen har förbättrats påtagligt i flera länder samtidigt som utbredd fattigdom i flera länder särskilt bland kvinnor och urfolk innebär att stora grupper förblir analfabeter. Villkoren för fysiskt och mentalt funktionshindrade varierar från goda och jämförbara med OECDländernas till mycket utsatta, inklusive för sexuella övergrepp, vilket främst rör de fattigaste grupperna i regionen. Rapporterna visar hur toleransen för hbt-personer är god i flera länder i, bl.a. med acceptans för transgenderpersoner och laglig rätt till samkönade äktenskap. Det rapporteras dock från flera länder i regionen om trakasserier och diskriminering av hbt-personer och om att ökad religiös påverkan från såväl islam som kristendom har beskurit hbt-personers rättigheter. Flyktingar är mycket ofta utsatta för kraftiga inskränkningar rörande mänskliga rättigheter, och många utsätts för internering på obestämd tid. Civilsamhället kan i flera länder arbeta utan inskränkningar från regeringarnas sida men i flera länder rapporteras om att villkoren för civilsamhällets aktörer alltmer begränsas.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF