Undergräver internetspriten alkoholmonopolet_Ida

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Marknadsföring
Share Embed Donate


Short Description

Download Undergräver internetspriten alkoholmonopolet_Ida...

Description

Undergräver Internetspriten alkoholmonopolet? Alkoholpolitiskt forum Seminarium onsdagen den 3 juli 2013 kl. 10-11 EU-advokat Ida Otken Eriksson

Förutsättningar • Systembolaget har detaljhandelsmonopol. – 5 kap 1 och 2 §§ AL.

• Detaljhandel definieras som försäljning till konsument. – 1 kap 11 § andra stycket AL.

Ingen annan svensk aktör än Systembolaget får sälja alkoholdrycker till konsumenter!

Rosengren-domen (2007) • Systembolagets detaljhandelsmonopol omfattar inte import av alkoholdrycker. • Förbud mot privatimport –är inte ändamålsenligt för att uppnå syftet att allmänt begränsa alkoholkonsumtionen, –står inte i proportion till syftet att skydda ungdomar mot alkoholkonsumtionens skadeverkningar.

Lagändring 2008 • Enskild person som har fyllt 20 år får genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand föra in alkoholdrycker om införseln sker från ett land inom EU/EES och dryckerna är avsedda för den enskildas eller dennes familjs personliga bruk. – 4 kap 4 § andra stycket 7 AL.

Definition av införsel • Ger rätten till införsel även en rätt till att köpa alkoholdrycker från en svensk näringsidkare genom dennes hemsida, vartefter näringsidkaren i sin tur importerar dryckerna från ett EU/EES-land? • IOGT-NTO polisanmälan hösten 2011 • Förundersökning inledd hösten 2012

Frågor • Vad menas med “yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand” i lagändringen från 2008? • I vilken utsträckning får man “langa”/köpa ut internetsprit? (“tillhandahålla andra med att anskaffa”) • Vad är ”försäljning”/ekonomisk verksamhet? Knappast samma sak som att tillåta svenska företag att bedriva kommersiell förmedlingsverksamhet i de facto konkurrens med Systembolaget!

Frågan om marknadsföring av ”Internet-sprit” • Innebär Rosengren-domen också en ovillkorlig rätt för alkoholaktörer att på Internet göra reklam för sina produkter gentemot svenska konsumenter? • Är effektlands-principen hotad? – Detta antyds i SOU 2009:22 och prop. 2009/2010:125 En ny alkohollag.

Svenska regler gäller fortfarande för marknadsföring riktad mot svenska konsumenter! • Svenska aktörer måste respektera marknadsföringslagens regler. • Gäller även marknadsföring som från EU/EES tydligt riktas mot svenska konsumen-ter. • EU-rätten stadgar ingen ovillkorlig ursprungslandsprincip vad gäller alkohol.

Vad händer? • Till synes väldigt lite … bortsett från IOGTNTO:s polisanmälan. • Varför används inte MFL:s sanktionssystem? – 47 § MFL möjlighet för organisationer att väcka talan – Prisinformationslagen – Olovlig försäljning av alkohol: böter eller fängelse i högst två år (11 kap 3 § AL)

Risker • Tillåtande av kommersiell förmedling av alkoholdrycker innebär att Systembolagets detaljhandelsmonopol bryts. • Därmed kan detaljshandelsmonopolets förenlighet med EU-rätten ifrågasättas. • Ett monopol måste nämligen vara sammanhängande och systematiskt – Jvf. diskussionen om gårdsförsäljning samt spelmonopolets existens i Sverige och andra EU-medlemsstater.

Möjligheter • Paralleller till marknadsföring av spel och EUdomstolens acceptans av främjandeförbudet i Sjöberg & Gerdin-målet? • Artikel 56 FEUF hindrar inte en medlemsstats lagstiftning, enligt vilken det är förbjudet att göra reklam för hasardspel anordnade i andra medlemsstater av privata arrangörer i vinstsyfte som riktar sig till personer som är bosatta i medlemsstaten. • Samma desinteresseringsprincip spel/alkohol!

Kontakt Advokatfirman Öberg & Associés AB www.obergassocies.eu

EU-advokat Ida Otken Eriksson [email protected] Mob +46 70 97 12 556

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF