Upprättande och utvärdering av

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Upprättande och utvärdering av...

Description

Likabehandlingsplan för Lillåns södra skola 2009/2010

Verksamhetens vision På Lillåns Södra skola tar vi avstånd från alla former av kränkande behandling och diskriminering. Med diskriminering menar vi diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Detta gäller elever så väl som personal. Alla på skolan arbetar aktivt för att förhindra detta. Alla barn och ungdomar i Örebro har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom för alla barn och ungdomar (Örebros trygghetsvision 2002)

Ansvarsfördelning Ledningsfunktion Det är ledningsfunktionens ansvar enligt lag och förarbeten att: – se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. – se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt annan kränkande behandling. – årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och barn/elever (om möjligt även vårdnadshavare). – se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och annan kränkande behandling. – om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. Ledningsfunktionen bör även: Se till att trygghetsgruppen har kontinuerliga träffar. Se till att kamratstödjarna ges möjlighet till kontinuerliga träffar och utbildning och att de synliggörs i verksamheten.

2

Personal All personal på skolan har ansvar för att se till att åtgärder vidtas vid diskriminering och kränkande behandling enligt skolans likabehandlingsplan. Skolpersonalens ansvar är även att dokumentera och att bevaka utredda fall.

Barn/Elever Elevers ansvar är att påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan.

Barn och elevers delaktighet Kamratstödjare som består av en pojke och en flicka från år 4, 5 och 6. Kamratstödjarna går igenom trygghetsplanen tillsammans med representanter från trygghetsgruppen. Där diskuterade man igenom planen punkt för punkt så att alla förstod dess innebörd. Vi anordnar tvärgruppsdagar och samarbetsdagar för att lära känna varandra. Vi har även stormöten i arbetslagen där möjlighet till olika framträdanden ges.

Barn/Elevers rätt till stöd Så snart skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling har eller kan ha inträffat kontaktas trygghetsgruppen och likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning tillämpas. Trygghetsgruppen ansvarar för att utreda och dokumentera vad som har hänt/pågår. Innan samtalet med de inblandade eleverna samlar trygghetsgruppen in så mycket information som möjligt. Därefter ska samtal med den/de som har blivit utsatt för kränkningen genomföras. Efter detta ska samtal med dem/de som utövat kränkningen utföras. Vid samtalen medverkar alltid två personer ur trygghetsgruppen varav en dokumenterar. Samtalet hålls med en åt gången och direkt efter varandra för att undvika att de ges möjlighet att prata ihop sig. Vid samtalet upplyses den/de som utfört diskrimineringen eller den kränkande behandlingen om att vi vet vad som inträffat och att det omedelbart måste upphöra. När samtalen med de inblandade är avklarade tas kontakt med berörda föräldrar så snabbt som möjligt. Vid samtalen är det viktigt att både den kränkte och den/de som kan ha/har diskriminerat eller kränkt inser sin roll i situationen och vad man kan göra för att förändra/förbättra situationen. Vi informerar alla inblandade om att vi kommer att ha uppföljande samtal inom två veckor. Om behov finns skall åtgärdsprogram upprättas för de inblandade eleverna. Eleven och dess vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka vid upprättandet av åtgärdsprogrammet. Om diskrimineringen eller den kränkande behandlingen inte upphör efter dessa åtgärder kallar rektor vårdnadshavare till en elevvårdskonferans. Då upprättas åtgärdsprogram för de inblandade eleverna. Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller kränkande. Om personal misstänks för kränkning av en elev ansvarar rektor för utredningen. Först hålls samtal med den utsatte eleven där denne får ge sin version av det inträffade därefter hålls samtal med den inblandade personalen.

3

Allmänna åtgärder Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplanen Mål Ha en fungerande likabehandlingsplan. Alla ska kunna ta del av skolans trygghetsplan. Utvärdera/reviderar trygghetsplanen en gång per år. Aktiviteter för att nå målen Vi avsätter tid på minst en arbetsplatsträff per läsår till att diskutera likabehandlingsplanen och de normer och värderingar skolan företräder. Vi använder oss av olika trygghetsmaterial Likabehandlingsplanen skall delas ut till föräldrar och personal vid läsårsskiftet samt finnas tillgänglig på skolans hemsida. Vi informerar föräldrarna på hösten och eleverna vid terminsstart. Utifrån samtal med personalen utvärderar/reviderar rektor/trygghetsgruppen likabehandlingsplanen en gång per år. Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet, ändring (2006:279). Tidpunkt Utvärdering/revidering av likabehandlingsplanen sker under oktober månad.

Ansvar Rektor/trygghetsgruppen är ytterst ansvarig för att likabehandlingsplanen upprättas och revideras årligen. Rektor/trygghetsgruppen är även ansvarig för att skolpersonal, elever och vårdnadshavare känner till likabehandlingsplanen på skolan. Rektor/trygghetsgruppen ansvarar för att trygghetsplanen tas upp och diskuteras på arbetsplatsen.

4

Information Mål All personal, elever och föräldrar ska känna till likabehandlingsplanen och dess innehåll. Aktiviteter för att nå målen Likabehandlingsplanen skall delas ut till föräldrar och personal vid läsårsskiftet samt finnas tillgänglig på skolans hemsida. Vi informerar föräldrarna på hösten och eleverna vid terminsstart.

Tidpunkt Så snart som möjligt efter revideringen distribueras likabehandlingsplanen

Ansvar Rektor/trygghetsgruppen är ytterst ansvarig för att likabehandlingsplanen upprättas och revideras årligen. Rektor/trygghetsgruppen är även ansvarig för att skolpersonal, elever och vårdnadshavare känner till likabehandlingsplanen på skolan.

5

Kartläggning Mål Vi ska ha en väl fungerande trygghetsgrupp. Vi ska uppmärksamma diskriminering och kränkande behandling tidigt. Vi ska ha en väl fungerande kamratstödjarorganisation. Vi ska ha kunskap om var på skolan barnen känner sig otrygga respektive trygga. Alla elever ska få tillgång till något trygghetsmaterial. Aktiviteter för att nå målen Trygghetsgruppen ska ses regelbundet varannan vecka Vi använder oss av kamratstödjare som extra ögon och öron. Vi har rastvärdar på skolgården på alla gemensamma raster och vi har anslag vid dörrarna för att alla ska veta vem som är rastvärd. Kamratstödjarna ska träffas regelbundet var tredje vecka och få stöd och handledning av representanter från trygghetsgruppen. Vi gör en kartläggning av skolans fysiska och sociala miljö ur trygghetssynpunkt. Vi använder oss av olika trygghetsmaterial, ”Livsviktigt”, ”Projekt Charlie” och ”Kompissamtal”.

Tidpunkt Detta arbete pågår under hela läsåret. Kartläggningen görs under november månad.

Ansvar Ansvarig är rektor samt all övrig personal på skolan.

6

Uppsikt/upptäckt Mål Att vi ska upptäcka diskriminering och kränkande behandling så snabbt som möjligt. Att all personal ser till att åtgärder vidtas enligt skolans likabehandlingsplan vid diskriminering och kränkande behandling. Att ha en medvetenhet bland personalen om hur vårt förhållningssätt är gentemot eleverna och hur vi bemöter eleverna. Aktiviteter för att nå målen Vi använder oss av en trygghetsgrupp som består av lärare, fritidspedagog och rektor. Dess uppgift är att leda arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Vi använder oss av kamratstödjare, en grupp som består av en pojke och en flicka från år 4, 5 och 6. Vi har rastvärdar på skolgården på alla gemensamma raster. Vi avsätter tid på minst en arbetsplatsträff per läsår till att diskutera likabehandlingsplanen och de normer och värderingar skolan företräder. Vi har kategoriträffar en gång i veckan där värderingsfrågor och attityder mellan elev - elev, elev - personal och personal - personal diskuteras.

Tidpunkt Dessa aktiviteter pågår kontinuerligt under hela läsåret

Ansvar Ansvarig är all personal på skolan samt rektor.

7

Specifika åtgärder Kön Mål Att vi ska ha en jämställd verksamhet där alla ska ha samma möjligheter, rättigheter oberoende av kön. Aktiviteter för att nå målen Vi arbetar med olika trygghetsmaterial som ”Livsviktigt”, ”Projekt Charlie” och ”Kompissamtal” Vi avsätter tid på minst en arbetsplatsträff per läsår till att diskutera likabehandlingsplanen och de normer och värderingar skolan företräder. Vi har kategoriträffar en gång i veckan där värderingsfrågor och attityder mellan elev - elev, elev - personal och personal - personal diskuteras. Vi har nolltolerans mot nedsättande språk och könsdiskriminerande ord. Vi arbetar aktivt med könsblandade grupper.

Tidpunkt Arbetet pågår under hela läsåret.

Ansvar Ansvar har all personal på skolan samt rektor.

8

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Mål Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter och inte utsättas för diskriminering eller kränkande behandling oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Aktiviteter för att nå målen Vi avsätter tid på minst en arbetsplatsträff per läsår till att diskutera likabehandlingsplanen och de normer och värderingar skolan företräder. Vi har kategoriträffar en gång i veckan där värderingsfrågor och attityder mellan elev - elev, elev - personal och personal - personal diskuteras. Vi arbetar med olika trygghetsmaterial som ”Livsviktigt”, ”Projekt Charlie” och ”Kompissamtal” Vi arbetar enligt svensk läroplan och i enlighet med den undervisar vi i de olika världsreligionerna. Vi har regelbundna klassråd och elevråd där beslut tas i demokratisk anda.

Tidpunkt Arbetet pågår under hela läsåret.

Ansvar Ansvaret har alla på skolan samt rektor.

9

Funktionshinder Mål Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter och inte utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av ett funktionshinder Aktiviteter för att nå målen Vi jobbar med ”Livsviktigt”, ”projekt Charlie” och ”kompissamtal”. Vi har kategoriträffar en gång i veckan där värderingsfrågor och attityder mellan elev - elev, elev - personal och personal - personal diskuteras. Vi avsätter tid på minst en arbetsplatsträff per läsår till att diskutera likabehandlingsplanen och de normer och värderingar skolan företräder. Vi har hiss inne på skolan för att alla ska kunna ta sig till alla utrymmen på skolan och vi har ramp fram till ytterdörren på skolan för att alla oavsett förmåga ska kunna ta sig in.

Tidpunkt Arbetet pågår under hela året.

Ansvar Ansvaret har alla på skolan samt rektor

10

Sexuell läggning Mål Att vi ska ha en jämställd verksamhet där alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oberoende av sexuell läggning. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av sin sexuella läggning. Aktiviteter för att nå målen Vi har kategoriträffar en gång i veckan där värderingsfrågor och attityder mellan elev - elev, elev - personal och personal - personal diskuteras. Vi avsätter tid på minst en arbetsplatsträff per läsår till att diskutera likabehandlingsplanen och de normer och värderingar skolan företräder. Vi har nolltolerans mot nedsättande språk och könsdiskriminerande ord. Vi arbetar aktivt med könsblandade grupper. Vi jobbar med ”Livsviktigt”, ”projekt Charlie” och ”kompissamtal”.

Tidpunkt Arbetet pågår under hela året.

Ansvar Ansvaret har alla på skolan samt rektor

11

Annan kränkande behandling Mål Att vi ska ha en jämställd verksamhet där alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling. Aktiviteter för att nå målen Vi jobbar med ”Livsviktigt”, ”projekt Charlie” och ”kompissamtal”. Vi har nolltolerans mot nedsättande språk och diskriminerande ord. Vi avsätter tid på minst en arbetsplatsträff per läsår till att diskutera likabehandlingsplanen och de normer och värderingar skolan företräder. Vi arbetar aktivt med blandade grupper. Vi har kategoriträffar en gång i veckan där värderingsfrågor och attityder mellan elev - elev, elev - personal och personal - personal diskuteras. Vi har regelbundna klassråd och elevråd där beslut tas i demokratisk anda. Vi använder oss av en trygghetsgrupp som består av lärare, fritidspedagog och rektor. Dess uppgift är att leda arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Vi använder oss av kamratstödjare, en grupp som består av en pojke och en flicka från år 4, 5 och 6. Vi har rastvärdar på skolgården på alla gemensamma raster.

Tidpunkt Arbetet pågår under hela året

Ansvar Ansvaret är alla på skolans samt rektor

12

Rutiner för utredning och dokumentation Varje skola måste enligt lag ha tydliga rutiner för hur man hanterar situationer som uppstår. Använd en metod som bygger på beprövad erfarenhet och forskning.

Utredning Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifterna utredas skyndsamt. Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. Vårdnadshavare till elever som är inblandade (både den kränkte och de som kränkt) ska informeras skyndsamt. Rutiner bör finnas om hur kommunikationen ska ske mellan rektor, personal, elever och vårdnadshavare när kränkningar misstänks, upptäcks eller anmäls. Om personal misstänks för kränkning av en elev ska rektor ansvara för utredningen. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är, om anmälan till socialtjänsten eller polis ska göras och om skolan behöver ta hjälp av andra instanser som t ex psykolog. Vid allvarliga kränkningar bör utredningen resultera i ett individuellt åtgärdsprogram som beskriver nuvarande situation, målsituation och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet. På vår skola utreds kränkningar enligt nedan: Så snart skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling har eller kan ha inträffat kontaktas trygghetsgruppen och likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning tillämpas. Trygghetsgruppen ansvarar för att utreda och dokumentera vad som har hänt/pågår. Innan samtalet med de inblandade eleverna samlar trygghetsgruppen in så mycket information som möjligt. Därefter ska samtal med den/de som har blivit utsatt för kränkningen genomföras. Efter detta ska samtal med dem/de som utövat kränkningen utföras. Vid samtalen medverkar alltid två personer ur trygghetsgruppen varav en dokumenterar. Samtalet hålls med en åt gången och direkt efter varandra för att undvika att de ges möjlighet att prata ihop sig. Vid samtalet upplyses den/de som utfört diskrimineringen eller den kränkande behandlingen om att vi vet vad som inträffat och att det omedelbart måste upphöra. När samtalen med de inblandade är avklarade tas kontakt med berörda föräldrar så snabbt som möjligt. Vid samtalen är det viktigt att både den kränkte och den/de som kan ha/har diskriminerat eller kränkt inser sin roll i situationen och vad man kan göra för att förändra/förbättra situationen. Vi informerar alla inblandade om att vi kommer att ha uppföljande samtal inom två veckor. Om behov finns skall åtgärdsprogram upprättas för de inblandade eleverna. Eleven och dess vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka vid upprättandet av åtgärdsprogrammet. Om diskrimineringen eller den kränkande behandlingen inte upphör efter dessa åtgärder kallar rektor vårdnadshavare till en elevvårdskonferans. Då upprättas åtgärdsprogram för de inblandade eleverna. Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller kränkande. Om personal misstänks för kränkning av en elev ansvarar rektor för utredningen. Först hålls samtal med den utsatte eleven där denne får ge sin version av det inträffade därefter hålls samtal med den inblandade personalen.

13

Åtgärder Skolan ska ha tydliga rutiner för hur skolan ska agera och vilka som ska agera när kränkningar inträffat. Åtgärderna ska grunda sig på utredningen av vad som skett i det enskilda fallet och bör som regel riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den/de som utövat kränkningen. Åtgärderna bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna mer långsiktiga lösningar. Skolan ska också överväga om åtgärder även behöver vidtas i syfte att förändra förhållanden på grupp- och skolnivå utifrån de enskilda fallen. Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att klara upp en situation ska hjälp tas utifrån. För ledning kontakta skolans huvudman, TRAgruppen eller annan kompetens (se kontakter och länkar i del 3). På vår skola vidtar vi nedanstående åtgärder när kränkningar inträffat: Så snart skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling har eller kan ha inträffat kontaktas trygghetsgruppen och likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning tillämpas. Trygghetsgruppen ansvarar för att utreda och dokumentera vad som har hänt/pågår. Innan samtalet med de inblandade eleverna samlar trygghetsgruppen in så mycket information som möjligt. Därefter ska samtal med den/de som har blivit utsatt för kränkningen genomföras. Efter detta ska samtal med dem/de som utövat kränkningen utföras. Vid samtalen medverkar alltid två personer ur trygghetsgruppen varav en dokumenterar. Samtalet hålls med en åt gången och direkt efter varandra för att undvika att de ges möjlighet att prata ihop sig. Vid samtalet upplyses den/de som utfört diskrimineringen eller den kränkande behandlingen om att vi vet vad som inträffat och att det omedelbart måste upphöra. När samtalen med de inblandade är avklarade tas kontakt med berörda föräldrar så snabbt som möjligt. Vid samtalen är det viktigt att både den kränkte och den/de som kan ha/har diskriminerat eller kränkt inser sin roll i situationen och vad man kan göra för att förändra/förbättra situationen. Vi informerar alla inblandade om att vi kommer att ha uppföljande samtal inom två veckor. Om behov finns skall åtgärdsprogram upprättas för de inblandade eleverna. Eleven och dess vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka vid upprättandet av åtgärdsprogrammet. Om diskrimineringen eller den kränkande behandlingen inte upphör efter dessa åtgärder kallar rektor vårdnadshavare till en elevvårdskonferans. Då upprättas åtgärdsprogram för de inblandade eleverna. Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller kränkande. Om personal misstänks för kränkning av en elev ansvarar rektor för utredningen. Först hålls samtal med den utsatte eleven där denne får ge sin version av det inträffade därefter hålls samtal med den inblandade personalen.

14

Uppföljning och utvärdering Det är viktigt att skolan har rutiner för hur varje enskilt fall ska följas upp. Det är viktigt att alla inblandade får komma till tals i uppföljningen. Därför rekommenderas att uppföljningen inleds med ett samtal med den som varit utsatt. Uppföljningen bör innehålla en utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen samt göras inom rimlig tid. Vad gjorde skolan bra, vad kunde göras bättre och nådde skolan målet med de vidtagna åtgärderna. På vår skola följer vi upp och utvärderar varje enskilt fall enligt nedan: Vi informerar alla inblandade om att vi kommer att ha uppföljande samtal inom två veckor. Om behov finns skall åtgärdsprogram upprättas för de inblandade eleverna. Eleven och dess vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka vid upprättandet av åtgärdsprogrammet. Om diskrimineringen eller den kränkande behandlingen inte upphör efter dessa åtgärder kallar rektor vårdnadshavare till en elevvårdskonferans. Då upprättas åtgärdsprogram för de inblandade eleverna.

Dokumentation Skolan ska ha rutiner för hur utredning av kränkningar ska dokumenteras. Dessa rutiner ska följa Örebro kommuns övriga rutiner för dokumentation. Varje misstanke om kränkning ska utredas och dokumenteras. Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras. Uppföljningen av varje fall ska dokumenteras. På vår skola dokumenterar vi utredning, åtgärder och uppföljning enligt nedan: Vi använder oss av tjänsteanteckningar, åtgärdsprogram som sätts in elevakter.

15

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF