Vad betyder alla förkortningar och tekniska termer?

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Vad betyder alla förkortningar och tekniska termer?...

Description

Ordlista

Vad betyder alla förkortningar och tekniska termer? Accessnät Den yttersta delen av ett tele- eller datakommunikationsnät, som når in i abonnentens fastighet och som denna utnyttjar för att få åtkomst till annat nät eller nätet som helhet. Accesswitch Den dataväxel som abonnenterna och dess datorer (PC, IPtelefonidosa och TVbox) ansluts till. Accesswitchen betjänar i regel en hel fastighet. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), en teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på befintligt telenät med koppartråd. Tekniken bygger på assymetrisk dataöverföring där överföringshastigheten till abonnent (nedströms) är högre än från abonnent (uppströms). Aktiv utrustning Den ofta övervakningsbara och elförsörjda utrustning som kopplar samman de olika delarna av nätet. Jfr med passivt nät. Analog Metoder för att representera data (värden) steglöst och kontinuerligt, med mellanvärden. Exempel är vanlig fotografering och traditionell telefoni. Analoga data måste omvandlas till digital form för att man ska kunna bearbeta dem i en dator. Anslutningspunkt Plats där möjlighet finns att ansluta dator eller nät till Internet eller annat nät. I trådlösa nät syftar anslutningspunkt på basstation. Heter på engelska ”access point”. Asymmetrisk Asymmetrisk kommunikation innebär att överföringskapaciteten är högre i riktningen in till abonnenten än ut från abonnenten. Bandbredd Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Ordet bandbredd är hämtat från radioteknik, där det syftar på frekvensomfång; stort frekvensomfång (bredd) ger stor kapacitet för dataöverföring. Uttrycket bandbredd anger inte hastighet utan kapacitet i en överföring, ungefär som lastkapaciteten hos en långtradare eller personbil, vilka färdas med samma hastighet, anger respektive fordons överföringskapacitet. Heter på engelska bandwidth. Best effort Leverans efter bästa förmåga. Ett nät som erbjuder anslutna datorer/användare "best effort" lämnar inga garantier vad gäller fördröjningar etc utan levererar tjänsten efter bästa förmåga. Detta är en fundamental princip för många tjänster på Internet. Blogg Kortform för webblogg, logg eller dagbok på webben. Blogg är en webbsida med ett eller flera avgränsade ämnen, där presentation sker i kronologisk ordning med det mest aktuella överst. En del bloggar har formen av dagbok, andra är länklistor eller diskussionslistor.

Bloggar kan vara personliga och knutna till en person eller publika och knutna till ett bredare innehåll. Bloggar kan vara ideella eller kommersiella Brandvägg Hinder mot oönskad kommunikation mellan olika datornät eller datorer, främst mot intrång i dator eller lokalt datornät. En brandvägg kan vara antingen hårdvara i form av bredbandsrouter eller ett program som installeras på din dator. Heter på engelska firewall. Bredband Nät med hög överföringskapacitet. Vad som är ”hög” varierar dels över tiden, dels med olika myndigheters, organisationers, företags och personers uppfattning. ITinfrastrukturutredningen (SOU 1999:85) och FN-organet Internationella teleunionen sätter gränsen vid minst två megabit per sekund i båda riktningarna. Heter på engelska broadband. Bredbandsrouter En produkt som kan installeras för att dela Internetanslutning mellan flera datorer. Innehåller ofta brandvägg för att öka säkerheten. Bredbandstelefoni Vanlig telefoni som använder bredbandsanslutningen istället för traditionell kopparanslutning. Bredbands-TV Digital-TV distribuerad över bredbandet istället för via kabel-tv eller via det marksända TVnätet. Browser Se webbläsare Cat5, Cat 5E, Cat 6 Standardiserad kopparkabel för datatrafik med hög överföringskapacitet i fastighetsnät. Chat, chatta Chat, eller att chatta, är en skriftlig dialog i realtid på Internet, det vill säga att man kommunicerar direkt med varandra över Internet genom att skriva på tangentbordet. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), En standard för att automatiskt konfigurera datorernas Internet adress. Innebär att du inte behöver konfigurera din dator eller bredbandsrouter för att nå Internet. Digital Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation. Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är digitalt. En fördel med digital data är att informationen kan kopieras många gånger utan att informationen försämras. Digital-TV Ett sätt att överföra TV via digitala nätverk. Fördelen är att bilden blir bättre och att man kan sända fler kanaler samtidigt.

DNS (Domain Name Server) Det system som översätter domännamn till IP-adresser. Domän Ett sätt att namnge och gruppera datorer, som är anslutna till Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner, som går från mindre grupper till allt större. Exempel på en domän (ett domännamn) är zitius.com. E-mail, e-post Elektronisk post, meddelande som skickas mellan användare i datornät. Själva meddelandet kallas e-brev, e-meddelande eller mejl (även engelska e-mail eller mail används). I e-postadresser på webben delar tecknet @ (snabel-a) av adressen i en namnadress före snabel-a och en domänadress efter snabel-a. Exempel på epostadress: [email protected] Ethernet Standard för lokala nät (LAN), som kan användas med de flesta typer av datorer. Finns med olika överföringskapacitet. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät FAQ Frequently asked questions, ofta ställda frågor. Lista med ofta ställda frågor och svar för en webbplats, ett datorprogram och liknande, som ska hjälpa användare till rätta. Fastighetsnod Det utrymmet i fastigheten som användes för utrustning som sammanbinder alla lägenheter i fastighetsnätet. Fastighetsnät Det nät som sammanbinder alla lägenheter i fastigheten. Fastighetsswitch Se accesswitch. Fiber Se optofiber. FTP (File Transfer Protocol) En standard för att överföra datafiler över Internet. FTTH (Fiber To The Home) Fiber till hemmet, det vill säga optofiber in i bostaden. Gbit/s Gigabit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 000 bit per sekund. Förkortas Gb/s, Gbit/s och Gbps. Gigabit Ethernet Ethernet med överföringskapacitet om 1Gbit/s. Gruppanslutning Avtalsform som innebär att samtliga boende i en fastighet/område obligatoriskt kopplas

upp. Avtalsformen minskar kostnaden för de som nyttjar nätet, på bekostnad av övriga boende som får betala för uppkopplingen oavsett om de använder tjänsten eller inte. Helpdesk Engelska för kundtjänst. Internet Globalt datornät baserat på kommunikationsprotokollet TCP/IP. Namnet Internet lär komma från begreppet att koppla ihop nätverk med varandra, på engelska inter networking. Internetoperatör Företag eller institution som tillhandahåller anslutning (access) till Internet eller specifik Internetbaserad tjänst som e-post, tv eller telefoni. Intranät Vanlig benämning på ett företags interna nät som byggs och fungerar efter samma principer som Internet. IP (Internet Protocol) Kommunikationsprotokoll som handhar adressering och vägval för datapaket på Internet och i andra IP-baserade nät. Idag används version 4 av IP på Internet. Nästa version heter IPv6. IP-adress Unik adress som tilldelas alla datorer på Internet. Varje dator ansluten till Internet måste ha en unik adress. Publik IP-adress innebär att adressen är direkt adresserbar för alla datorer på Internet. Privat IP-adress används på lokala nätverk bakom bredbandsrouter eller brandvägg.. IP-adressen består av ett nummer med fyra siffergrupper åtskilda av punkter. Det är Internets motsvarighet till telenätets telefonnummer. IP-telefoni Telefoni eller telefontjänst över Internet via kommunikationsprotokollet IP, det vill säga telefoni via Internet istället för vanliga telefonnätet. ISP (Internet Service Provider) Engelsk benämning för Internetoperatör. Kabel-TV Teknik för att distribuera tv-signalen via ett kabelsystem i stället för radiosignaler i luften och antenner. Kabel-tv-kablar av traditionellt snitt (koaxialkabel) kan i begränsad omfattning även användas för att transportera datatrafik och ge Internetuppkoppling. Kanalisation Utrymme som används för att installera kablage. Vanligt är att utnyttja befintlig kanalisation vid installation av nytt koppar eller fibernät. Kbit/s Kilobit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 bit per sekund. Förkortas kbit/s och kbps. Koaxnät

Nät förlagt med koaxialkabel. Används för kabel-TV. Kollektiv anslutning Se gruppanslutning. Kommunikationsoperatör En Kommunikationsoperatör (KO) ansvarar för trafiken mellan tjänsteleverantörerna och slutkunderna. KO sluter avtal med tjänsteleverantören och hanterar den aktiva utrustningen i nätet. KO förser fastighetsägaren med uppgifter om antal uppkopplade noder samt med e-postadress, nätadress m.m. till fastighetsägarens kunder. I KO:s roll ingår att garantera att slutkunden kan byta tjänsteleverantör t ex via en s k påloggningsportal, där även fastighetsägaren kan lämna meddelanden till en eller flera slutkunder. KO bör inte konkurrera med tjänsteleverantörerna. Kopparkabel Kabel för överföring av elektrisk signal. Finns av många olika slag: Cat 5/6, koaxnät eller vanligt telefonnät. LAN (Local Area Network) Datanät med begränsad geografisk funktion. Utvecklades för att sammanbinda datorerna på företag och organisationer. Används idag generellt för att ansluta flera datorer. LAN har stor dataöverföringskapacitet, i allmänhet 10-1000 Mbit/s. Lägenhetsnät Det nät som sammanbinder rummen i en lägenhet eller ett hus. Mask Mask är en typ av skadlig kod. Masken kopierar sig vidare mellan datorer, oftast med hjälp av e-post, för att spridas och infektera så många datorer som möjligt. Mask förekommer ofta i kombination med s k trojaner, t ex Mellissa, Loveletter och Sobig.F Mbit/s Måttenhet på överföringskapacitet i datakommunikation, 1 000 000 bit per sekund. Förkortas Mb/s, Mbit/s eller Mbps. Modemkapning Den som har uppringd Internet-anslutning riskerar att få modemet kapat (ett litet program laddas ner i datorn), med höga telefonräkningar som följd. De som främst drabbas är uppringda anslutningar och ISDN-anslutningar. Med en annan typ av anslutning är risken för modemkapning minimal. Multimodfiber En optisk fiber med tjockare kärna än singelmodfiber. Multimodfiber används för överföring på relativt korta avstånd, främst i fastigheter och fastighetsområden, sällan på avstånd över 1–2 kilometer, eftersom överföringskapaciteten snabbt minskar med avståndet. Kallas ofta bara multimod. Se även singelmodfiber. Nedströms När data överförs i riktning från operatören till abonnent. Nod Inkopplingspunkt i ett nätverk, exempelvis ett stadsnät.

ODF (Optical Distribution Field) Korskopplingsenhet för optofiberkablage i fastighet eller liknande. O/e omvandlare Elektrisk dosa som omvandlar ljussignalen på fiber till en elektrisk signal på kopparnät. Områdesnät Ett nät som sammanbinder flera fastigheter inom ett geografiskt område, vanligen knutet till en nod (områdesnod). Operatörsneutralitet Anslutna abonnenter – hushåll och företag – har möjlighet att välja mellan flera och sinsemellan konkurrerande tjänsteleverantörer, både för Internettjänster och för innehållstjänster. Konkurrenssituationen är en förutsättning för att prisdiskriminering av enskilda kunder skall kunna undvikas. Optofiber En tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus istället för via elektriska signaler. Optofiberns kärna består av ”dopat” glas, ren kiseloxid med en liten tillsats av grundämnet germanium. Optofiberns mantel består av ren kiseloxid. Peer to Peer Datorkommunikation som går direkt mellan vanliga datorer utan att passera någon central server. Mycket populär teknik som utnyttjar Internets möjligheter till direkt kommunikation. Phishing Phishing är en sorts spam som syftar till att samla in känslig information från Internetanvändare. Det finns två typer: 1. E-postmeddelande som skickas från avsändare med falsk identitet. Tanken är att lura mottagaren att lämna ifrån sig personlig eller ekonomisk information. 2. E-postmeddelande med ett lockande erbjudande och en länk till en webbsida. På webbsidan laddas ett program ner till datorn utan att det märks. Programmet samlar automatiskt in känslig information och skickar den vidare. POD (Program On Demand) Beställprogram. PSTN (Public Switched Telephone Network) Engelsk benämningen på publika/allmänna telefonnätet PTS (Post- och Telestyrelsen) PTS är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation inkluderar telekommunikationer, IT och radio. Redundans Ett sätt att höja driftsäkerhet genom att dubblera utrustning eller kablage. RJ45 Elektriska kontakten som används i LAN för anslutning av datorer eller liknande.

Router Kommunikationsdator (”växel”) i ett datornät, vilken tolkar adresser i inkommande datapaket, väljer den bästa vägen för datapaketen i nätet och kopplar ihop olika nätverk. Router motsvarar i telefonivärlden televäxel och växeltelefonist. Server En dator, ett program eller en kombination av dessa som sköter vissa uppgifter på uppdrag av andra datorer eller för deras räkning. En serverdator bör kommunicera snabbt med nätet. Set top box Engelskt uttryck oftast använt för att beskriva den box som ansluter en traditionell TV till bredbandsnätet. Singlemodefiber Den optiska fibern med bäst överföringskapacitet. Den har en mycket smal kärna, vanligen 0,008–0,01 millimeter. Den används för överföring på både långa och korta avstånd. Se även multimodfiber. SLA (Service Level Agreement) Avtal som reglerar servicenivå. Spam Skräppost, s k spam är e-postmeddelanden (ofta reklam) som mottagaren inte bett om att få. Investeringsbedrägerier (ofta s k Nigeriabrev) och falska virusvarningar är den typ av skräppost det gäller att vara extra uppmärksam på. Svara aldrig på dessa epostmeddelanden. Svartfiber Optisk fiber utan ändutrustning, ”råfiber”. Namnet svartfiber syftar på att fiber, utan ändutrustning och därmed utan ”ljus”, i ändarna blir ”svart”. Switch Utrustning som kan förbinda en eller flera kommunikationslinjer med en eller flera andra kommunikationslinjer. Kallas även växel. En switch skickar rätt data till rätt mottagare. Symmetrisk kommunikation Kommunikation som innebär att överföringskapaciteten är lika hög till respektive från abonnent. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Protokollen som Internet bygger på, finns till de flesta datasystem. TCP/IP krävs för att kunna utnyttja Internets tjänster fullt ut. TCP delar upp meddelanden i lagom stora bitar, paket, som skickas över nätet och att de kommer fram. IP ser till att varje paket har en ”adresslapp”. I praktiken tillkommer i de flesta fall ett antal andra protokoll som HTTP, FTP och PPP. Tjänsteleverantör Tjänsteleverantören levererar tjänster t.ex. Internet, IP-tv och IP-telefon till slutkunderna. Tjänsteleverantören ersätter Kommunikationsoperatören med en fast summa per uppkopplad kund eller med en procentsats av intäkterna från slutkunderna samt förser

KO med anslutningsuppgifter. Triple play Internet, telefoni och tv i samma nätanslutning. Trojan Trojan är en skadig kod och finns i ett program eller i en bit kod som verkar ofarlig. En trojan inväntar en förutbestämd tidpunkt, instruktioner utifrån eller ett lämpligt tekniskt tillfälle för att utföra sitt uppdrag. Trådlösa nät Förbindelser där informationen överförs i luften via radiovågor eller infrarött ljus. Uppströms När data överförs i riktning från användaren till operatören. VDSL (Very high-rate Digtal Subscriber Line) En teknik för hög överföringskapacitet på befintligt telenät med koppartråd. Tekniken liknar den för ADSL, men har inte samma räckvidd. Webbläsare Datorprogram för hämtning och visning av information på webben eller ett intranät. Heter på engelska browser. När man är uppkopplad mot ett nät med en webbläsare och söker information kallas det att surfa. Video on demand Beställd video distribuerad över bredbandsnät. Virus Virus är en typ av skadlig kod. Kännetecknas av att den kopierar sig själv från fil till fil på datorn och därmed infekterar den drabbade datorn. Koden kan göra allt från att lägga till några tecken till att radera innehållet på datorns hårddisk. W-LAN (Wireless Local Area Network) Trådlöst licensfritt lokalt nät, trådlös radioteknik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd. Förbinder ett antal datorer, mobiltelefoner etc. Wlan kallas även radio-lan. Ett wlan är ofta begränsat till ett rum, ett hus men kan också omfatta större områden. WDM (Wavelength Division Multiplexing) Flerkanalsteknik speciellt utvecklad för dataöverföring i fiber. WDM skickar varje dataström in i fibern i olika delar av färgspektrumetd hjälp av IP-protokoll. VOIP (Voice Over Internet Protocol) Förmedling av tal (telefoni) via Internet, intranät och lokalnät med hjälp av IP-protokoll. VPN (Virtual Private Network) Virtuellt privat nät. Teknik för att avlyssningssäkert överföra data på publika nät, till exempel Internet, genom att skapa en krypterad förbindelse mellan två utrustningar, som kan användas som om de hade direkt kabelförbindelse.

Överlämningspunkt En precisering av den punkt där ansvaret övergår från en part till en annan. Ordlistan lånad av kommunikationsoperatören Zitius

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF