Vad händer i hjärnan när vi åldras?

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Anatomi, Neuroanatomy
Share Embed Donate


Short Description

Download Vad händer i hjärnan när vi åldras?...

Description

Vad händer i hjärnan när vi åldras?

Jonas Persson ABF 3/12 2013

• Förändringar i hjärnan • Det åldrande minnet • Vad påverkar dessa förändringar? • Kan man göra något åt detta?

Jonas Persson

3 December 2013

Vi lever allt längre

Jonas Persson

3 December 2013

Åldrandets dimensioner

Optimalt Normalt Patologiskt

Jonas Persson

3 December 2013

Åldersförändringar i hjärnan • Nervceller dör – hjärnans volym minskar med ca. 5% per decennium efter 50 års ålder. • Neurotransmittorer, dopamin, acetylcholin, noradrenalin etc. • Blodflödet i hjärnan • Hjärnans plasticitet

Jonas Persson

3 December 2013

Minne och hjärnans funktion • Hur förändras hjärnans struktur och funktion med ökad ålder? • Hur är dessa förändringar relaterade till minnesprestation? • Kan studeras med magnetkamera (MRI/fMRI)

Jonas Persson

3 December 2013

Den grå och vita substansen

T1

DTI

Jonas Persson

3 December 2013

Hippocampus är viktig för minnet

Jonas Persson

3 December 2013

Hippocampus storlek minskar med ökad ålder

Jonas Persson

3 December 2013

Hippocampusvolym och ålder

Jonas Persson

3 December 2013

Påverkan på minnesförmågan Olika minnessystem Korttidsminne

Arbetsminne

Långtidsminne Icke språkligt

Språkligt

Perception Episodiskt Stress-, Ålders-, och Sjukdomskänsligt...

Jonas Persson

Semantiskt

Procedurminne

3 December 2013

Förändring i episodiskt minne

Tvärsnittsdata: Yngre jämfört med äldre

Jonas Persson

Longitudinella data: Förändring inom individer

3 December 2013

Hippocampusvolym och episodiskt minne

Jonas Persson

3 December 2013

Prestation i olika test över åldersspannet • Den åldersrelaterade försämringen är jämn över åldersspannet • Marginell skillnad mellan processintensiva test • Marginell skillnad mellan test av visuospatial och verbal information • Aningen mindre nedgång i STM jämfört med mer process-intensiva test • Test av kunskap uppvisar marginell ökning Jonas Persson

3 December 2013

Förändringar i hjärnans vita substans Skador i den vita substansen leder till minnesförsämringar

Jonas Persson

3 December 2013

Jonas Persson

3 December 2013

Minnesförmåga

Högre täthet  bättre minne

Jonas Persson

3 December 2013

Förändringar i hjärnans funktion

Minskad

Andra områden

Ökad

Yngre

Äldre

Jonas Persson

3 December 2013

Förändring i aktivering – ett sätt att kompensera? Yngre personer

Äldre lågpresterande

Äldre högpresterande

Jonas Persson

3 December 2013

Ett bra åldrande

Jonas Persson

3 December 2013

Stor individuell variation

Jonas Persson

3 December 2013

Multifaktoriell bakgrund till funktionell åldersvariation • Genetisk • Socioekonomisk status • Civilstånd • Nutrition • Fysisk aktivitet • Psykisk stimulans • Tillgång till sjuk- och hälsovård • Personlighet • Intelligens • Socialtnätverk och tillhörighet • Riskfaktorer: högt blodtryck, övervikt, rökning, alkohol Jonas Persson

3 December 2013

Träning och erfarenhet Hjärnan är plastisk – möjlig att förändra genom systematisk träning och erfarenheter. Gäller även i hög ålder

Jonas Persson

3 December 2013

Exempel 1 Att göra två saker samtidigt – träning med TV-spel

60-85 år

Jonas Persson

3 December 2013

Jonas Persson

3 December 2013

Exempel 2 Träning av arbetsminnet

Jonas Persson

3 December 2013

Andra faktorer som påverkar – fysisk aktivitet

Jonas Persson

3 December 2013

Tack för visat intresse!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF