vakbondsinformatie voor werknemers van strukton worksphere

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download vakbondsinformatie voor werknemers van strukton worksphere...

Description

VAKBONDSINFORMATIE VOOR WERKNEMERS VAN STRUKTON WORKSPHERE

Een kloppend hart voor STRUKTON heeft STERKE mensen nodig!

IN DIT INFORMATIEPAKKET STAAT INFORMATIE WAAR DE FNV VOOR STAAT. •

De Missie van de FNVOver de vereniging FNVHet ontstaan van de vakbewegingWat zijn de belangen van de FNVDe 10 FNV BondsstandpuntenWat doet de FNV voor de leden van Strukton WorksphereActiviteiten van de BGA leden van Strukton WorksphereVoordelen van het lidmaatschap

DE MISSIE VAN DE FNV De FNV is de grootste vakbond in de marktsector. Wij behartigen de belangen van onze leden op het gebied van werk en inkomen. Voor werkgevers en overheid is de FNV een kritische, zelfbewuste onderhandelingspartner. Betrouwbaarheid, deskundigheid en gedrevenheid zijn daarbij vanzelfsprekend. Wat FNV vooral bijzonder maakt, is dat we dichtbij mensen staan en oog hebben voor hun verscheidenheid. De FNV stelt haar leden in staat hun positie te versterken en hun wensen te realiseren. Solidariteit is hiervoor de beste basis. Wij denken en werken vanuit een visie waarin democratie, mensenrechten en duurzaamheid centraal staan. De FNV werkt intensief met andere vakbonden samen. Nationaal en internationaal. De activiteiten van FNV worden uitgevoerd door vrijwilligers en eigen werknemers. Voor hen creëert de bond een inspirerende werkomgeving.

OVER DE VERENIGING FNV De FNV is een vereniging en bestaat uit een hoofdbestuur en ledenparlement. Verder is er nog de werkorganisatie, die ervoor zorgt dat het beleid zoals uitgestippeld door het ledenparlement wordt uitgevoerd. De FNV is lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van deArbeid (StAr). SER en StAr zijn overlegorganen waar vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers belangrijke maatschappelijke onderwerpen bespreken en daarover advies geven aan de regering. De bond bestaat behalve uit de vereniging ook uit een werkorganisatie. Die organisatie en haar medewerkers zijn er voor de nodige professionele ondersteuning. Kern van het vakbondswerk is de inspanning die de duizenden kaderleden leveren. Kaderleden zijn leden van de bond die voor, binnen of namens de bond één of meer functies vervullen. Zij leveren allemaal een inspanning, voor alle leden. Zij bepalen niet de koers of het beleid van de bond, dat doen de leden. De FNV is een democratische bond, waar de leden het laatste woord hebben.

HET ONTSTAAN VAN DE VAKBEWEGING De ontwikkeling van de vakbeweging hangt nauw samen met de industriële revolutie. Die heeft zijn oorsprong in Engeland, rond 1750. Duitsland, Amerika en Japan volgden rond 1870. Met industriële revolutie bedoelen we een samenleving waar de productieprocessen van goederen op een industriële manier, dus via massaproductie, verlopen. Momenteel worden in Nederland en veel Westerse landen vooral diensten, kennis en informatietechnologie geproduceerd.

ARBEIDERS Tot de industriële revolutie voerde de agrarische samenleving de boventoon, waarbij boeren veelal eigen baas waren. In Nederland kwam de industrialisatie pas na 1900 pas echt op gang. Er ontstond een indeling in arbeiders, met alleen hun werkkracht, tegenover eigenaren van de fabrieken, met geld en positie. Hier lag de basis voor een ongelijke machtsbalans, die veelal in het nadeel van de arbeider uitpakte. De 19de eeuw kende schrikbarende omstandigheden voor arbeiders. Kinderarbeid, lage lonen, gevaarlijke werksituaties. Steeds meer zuilen (protestanten, de katholieken, enkele liberalen en de socialisten) trokken zich het lot van de arbeiders aan en gingen bezig met activiteiten om hier verandering in te brengen. Vaak waren het de arbeiders zelf die er middenin stonden en een bindende factor werden.

ORGANISEREN Meer mensen namen inititiatieven om zich te organiseren en richtten vakverenigingen op, waarvan de Bredase vereniging van drukkersknechten Door Eendragt t’ Zaam Verbonden (D.E.t’z.V.) in 1837 de eerste was. En al snel volgden er meer. De oprichting van de Algemene Diamantwerkersbond ANDB in 1894 was heel belangrijk voor de latere FNV-bonden. Deze bond streed de acht-urige werkdag en de eerste vakantiedagenregeling. Vakbondsmuseum De Burcht in Amsterdam was het hoofdkantoor van de ANDB. In het begin kenden vakbonden veel tegenwerking. Ze waren lange tijd illegaal en er stonden strenge straffen op het oprichten van een bond. Maar dat hield de ontwikkeling van de krachtenbundeling van werknemers niet tegen.

WAT ZIJN DE BELANGEN VAN DE FNV Drie soorten belangen De FNV komt op voor de belangen van werknemers en uitkeringsgerechtigden maar ook voor zelfstandigen zonder personeel. De bond behartigt voor hen drie soorten belangen: •

Individuele belangenCollectieve belangenMaatschappelijke belangen

Individuele belangen WERK De bond behartigt je individuele belangen die verband houden met je werk. Denk aan het vorderen van achterstallig loon, het vorderen van niet betaald overwerk, het opkomen voor een werknemer die zijn ADV dagen nooit kan opnemen, het aanvechten van onterecht ontslag of het aantekenen van protest tegen een boetekorting op de WW-uitkering van een uitkeringsgerechtigde.

PRIVE De bond behartigt in het kader van de individuele ook sommige van je privé belangen. Denk hierbij aan het beantwoorden van vragen over huursubsidie, het helpen bij de aanvraag van een studiebeurs voor kinderen, het invullen van belastingformulieren, of aan loopbaanbegeleiding.

COLLECTIEVE BELANGEN De bond behartigt ook collectieve belangen, de belangen van groepen. Denk maar eens aan het afsluiten van een sociaal plan bij een reorganisatie, aan de onderhandelingen over je loonhoogte of over het aantal vakantiedagen dat je op jaarbasis krijgt. De bond zet zich op dat terrein bijvoorbeeld ook in voor goede persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers en voor een goed verzuimbeleid.

MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN Maatschappelijke belangen spelen vaak rond zaken, waar je als vakbond geen directe invloed op hebt, maar die wel door lobbywerk en publiciteit en argumenten kunt bijsturen. De bond behartigt die maatschappelijke belangen dus wel, bijvoorbeeld door: •

Lobbyen voor een wettelijk recht op deeltijdwerkVoorstel doen voor het op peil houden van AOW-uitkeringEen lans te breken voor goede arbeidsomstandighedenAanvraag van een algemene verbinding voor een zojuist afgesloten CAO

DE 10 BONDSSTANDPUNTEN Hieronder staan de tien belangrijkste standpunten van de FNV op een rijtje. Zodat je in één oogopslag kunt zien waar we voor staan.

1. GEWOON GOED WERK Gewoon goed werk, dat is volgens de FNV heel simpel: iedere werknemer heeft recht op een goed loon, goede arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden. En werk dat zekerheid biedt. Ook als hij niet in vaste dienst is. En ongeacht religie, geslacht of nationaliteit.

2. WERKZEKERHEID De FNV stelt werk boven inkomen. Werkzekerheid betekent voor de FNV: de zekerheid om aan het werk te komen, te zijn en te blijven. Dit kan in de huidige baan, maar dat kan ook in een andere functie bij dezelfde werkgever of een andere werkgever.

3. BELONING Beloning moet volgens de FNV in een redelijke verhouding staan tot de offers en inspanningen die arbeid met zich meebrengt. Een fatsoenlijk loon begint bij 130 procent van het minimumloon.

4. ARBEIDSTIJDEN Arbeidstijden vormen een belangrijk aandachtspunt in het cao-beleid. Uitgangspunt van de FNV is een zo groot mogelijke zeggenschap van de werknemer over zijn werktijden, binnen verantwoorde grenzen en tegen een passende beloning.

5. WERK & PRIVÉ Werkgevers, overheid en werknemers moeten eraan wennen dat werknemers behalve betaald werk ook een privé-leven hebben en dat arbeid en zorg niet meer van elkaar te scheiden valt. Zorg voor kinderen en ernstig zieken of gehandicapten zijn voor onze samenleving van net zo groot belang als betaalde arbeid.

6. PENSIOENEN Een zo hoog mogelijke opbouw, individuele keuzemogelijkheden, indexatie gelijk aan loonstijging en opbouw tijdens een ww- en arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat zijn enkele van de belangrijkste standpunten van de bond op het gebied van pensioen.

7. TOPBELONINGEN Topsalarissen moeten binnen de perken blijven. Dat vertalen we als: in redelijke verhouding met de beloning van het overige personeel in de onderneming. Daarover moeten afspraken topsalarissen in cao’s worden vastgelegd.

8. SOCIALE ZEKERHEID De FNV vindt dat bij een solidair Nederland een gedegen sociale zekerheid hoort. Sociale zekerheid is meer dan alleen een inkomensvoorziening voor hen die niet meer kunnen of hoeven te werken.

9. VEILIGHEID OP HET WERK Veilig en gezond werk: voor de FNV een elementair werknemersrecht. Zolang elk jaar in Nederland nog zeker 3000 werknemers overlijden door onveilig en ongezond werk, en een veelvoud daarvan arbeidsongeschikt raakt door slechte werkomstandigheden, zal dit onderwerp hoog op de vakbondsagenda blijven staan.

10.

SCHOLING

Werknemers moeten een individueel scholingsrecht krijgen. Werknemers moeten ook verplicht kunnen worden tot het volgen van scholing, gericht op de huidige en toekomstige functie, zodat hun werkzekerheid wordt vergroot.

WAT DOET DE FNV VOOR DE LEDEN VAN STRUKTON WORKSPHERE VAKBONDSBESTUURDER De vakbondsbestuurder is onze vertegenwoordiger in het overleg met de werkgever. Een bestuurder onderhandelt namens jou over je arbeidsvoorwaarden en alles wat nog meer met je werk te maken heeft. Strukton heeft op dit moment vanuit de FNV een vakbondsbestuurder voor heel Strukton. In het regelingen boek van Strukton Worksphere staan een heleboel regelingen. Sommige regelingen zijn tot stand gekomen met de ondernemingsraad van Strukton Worksphere. Andere regelingen zijn tot stand gekomen met de vakbonden. De werkgever heeft dus niet altijd dezelfde gesprekspartner.

BEDRIJFSGROEPAFDELING Binnen Strukton Worksphere is de FNV bestaat een bedrijfsgroepafdeling (BGA). Dit zijn kaderleden die werkzaam zijn binnen Strukton. De bedrijfsgroepafdeling geeft vorm en inhoud aan het collectief en individuele vakbondswerk binnen Strukton Worksphere. Denk aan het vaststellen van CAO voorstellen, het beoordelen van onderhandelingsresultaten, kandidaatstelling voor OR-verkiezingen en ook de ledenservice binnen Strukton Worksphere. Alle leden doen werkzaamheden binnen de BGA naar gelang hun tijd en mogelijkheden. Dit bestaat uit het informeren van de achterban, voorbereiden van aandachtspunten welke onder de aandacht worden gebracht binnen Strukton Worksphere tot het uitdelen van flyers. Het is dus van groot belang dat de BGA wordt vertegenwoordigd uit alle regio’s zodat de BGA weet wat er speelt binnen het bedrijf zodat als dat nodig is er maatregelen getroffen kunnen worden.

BEDRIJFSGROEPAFDELINGSBESTUUR De bedrijfsgroepafdeling heeft een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en secretaris en 2 leden. Samen vormen zij het dagelijks bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor het Jaarplan en de uitvoering hiervan. Samen met de BGA wordt dan bepaald wat er dat jaar gaat gebeuren en in welke hoedanigheid dat wordt uitgevoerd.

ONDERNEMINGSRAAD EN FNV Binnen de ondernemingsraad van Strukton Worksphere zijn ook een aantal FNV leden actief. Deze leden zijn automatisch lid van de BGA. Vanuit de BGA krijgen deze OR leden extra informatie over dingen die binnen Strukton Worksphere spelen. Het is dus van groot belang dat de BGA wordt vertegenwoordigd uit alle regio’s zodat zij weten wat er speelt binnen het bedrijf. Want een goed functionerende OR kan het niet alleen, maar is afhankelijk van de informatie die zij van de werkgever en heel belangrijk ook van de werknemers ontvangt.

CONTACTPERSONEN EN INFORMATIE Als je vragen, informatie of opmerkingen hebt die je wilt delen met de BGA leden dan kun je deze bereiken via de website die de BGA van Strukton Worksphere heeft. fnv.nl/mijnbranche/bedrijven/strukton/

ACTIVITEITEN VAN BGA LEDEN VAN STRUKTON WORKSPHERE LEDENPARLEMENT •

Hoogste orgaan binnen de vakbondsdemocratie108 gekozen leden vertegenwoordigen de diverse sectoren (Metaal & Techniek 5 zetels,Bepaalt de te volgen lange termijn koersControleert het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur of het uitgestippelde beleid

sector Metaal in totaal 8)

ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd

SECTORRAAD METAAL •

Landelijke groep kaderleden afgevaardigd vanuit de (regionale BGA’s)Adviserend maar ook besluitvormendAdviesorgaan voor de CAO onderhandelaars

VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP Als grootste vakbond van Nederland behartigen we jouw belangen op het gebied van werk en inkomen. Hoe meer leden, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op arbeidsvoorwaarden, sociaal plan bij reorganisatie en eventuele conflicten met werkgevers. Dat geldt ook binnen jouw bedrijf. Daarom verwelkomen wij je graag als nieuw lid bij FNV. Waarom lid worden? De voordelen op een rij: •

Samen sta je sterker voor Gewoon Goed WerkAltijd op de hoogte van ontwikkelingen in jouw werkgebiedPersoonlijk advies over werk en inkomenRechtsbijstand bij arbeidsconflictenJuridische hulp op het gebied van werk en inkomenJuridische hulp bij letselschade of beroepsziekteKorting op aanvullende rechtsbijstandsverzekeringVoordelige ziektekostenverzekeringBepalen van je arbeidsvoorwaardenMeedoen en meebeslissenLoopbaanadvies en loopbaantrainingBelastingadviesStudenten/scholieren zijn eenmalig het eerste jaar gratis lidKorting met je ledenpas bij o.a. KwikFit, Kras en Greenchoicex per jaar ledenblad FNV-B Magazine

IK WORD LID!

en betaal de eerste 4 maanden in totaal € 25,-*

DIRECT LID WORDEN? BEL 088 – 368 0 368 Voorletters

Tussenvoegsels

Achternaam

M

V

Adres Postcode

Woonplaats

Geboortedatum Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres Naam werkgever Adres werkgever Postcode

Vestigingsplaats

Soort bedrijf/sector/branche Ik betaal mijn contributie per automatische incasso

JA

NEE

IBAN (rekeningnummer)**

JA, u mag met mij contact opnemen over de producten en diensten van de FNV Datum

Handtekening

* Voor informatie over alle lidmaatschapsmogelijkheden en algemene voorwaarden surft u naar fnv.nl/contributie of belt u 088 – 368 0 368. Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat het Contact Centrum van de FNV dit inschrijfformulier ontvangen heeft. Stuur het volledig ingevulde formulier naar FNV, t.a.v. Contact Centrum, Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht. Een postzegel is niet nodig.

IK WERF EEN LID (Op het moment dat het introductielidmaatschap na 4 maanden wordt omgezet in een regulier lidmaatschap, ontvangt u uw wervingspremie.) Voorl.(s) + naam

Ik ontvang mijn wervingspremie à € 10,- op

Adres

IBAN (rekeningnummer)**

Postcode Woonplaats

BIC code** (bij betaling naar buitenlands rekeningnr.)

E-mailadres Lidmaatschapsnummer

** Kijk voor meer informatie op fnv.nl/iban

Dit aanbod is geldig tot 31-12-2015

BIC code** (bij betaling vanaf buitenlands rekeningnr.)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF