Vattenmiljöer i Mölndalsåns avrinningsområde

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Geovetenskap, Oceanografi
Share Embed Donate


Short Description

Download Vattenmiljöer i Mölndalsåns avrinningsområde...

Description

Vattenmiljöer i Mölndalsåns avrinningsområde - en resurs för människor och ekosystem Vattendirektivet, artikel 1 Syftet med detta direktiv är att upprätta en ram för skyddet av inlandsytvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och grundvatten, för att hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem och, såvitt avser deras vattenbehov, även terrestra ekosystem och våtmarker som är direkt beroende av akvatiska ekosystem. (HELHETSSYN) Syftet - underlag till åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk status enligt vattendirektivet - översiktligt sammanställa och analyser värden kopplade till vatten, hotbilder, samt ge förslag till åtgärder

Peter Nolbrant BioDivers Naturvårdskonsult

Metod • Kartor: markslag, flygfoto, jordarter, historiska kartor

• Höjddatabas och GIS-analys: Nasa 90x90 m, SAGA

• Inventeringar: ArtDatabanken, kommuner, länsstyrelsen, Skogstyrelsen, Naturskyddsföreningen m fl

Markslag 275 km2 Sjöar 2827 ha 10,3 % Våtmarker 2576 ha 9,3 % Höjd över havet 0-195 m

Höjdanalys

Jordarter

Arter-Strukturer-Processer Flodpärlmussla Lax Smal dammsnäcka Strandsandjägare

Erosionsbranter Älvvallar Riffle-pool system Trädstammar

Erosion Sedimentation Vattenståndsfluktuationer

Erosion-transport-sedimentation Erosion dominerar Transport dominerar Sedimentation dominerar

Kornstorlek

Lutning

Ero sion

Sediment

n sitio o p De

Vatten

Meandring och riffle-pool

Flöde från utloppet av Västra Nedsjön till Mölndalsån mellan 2005 och 2010 (SMHI Vatt enWeb).

Viktigt med svämplan Viktigt med död ved i vattendrag Problem med ökad andel hårdgjorda ytor

Svämplan

Vanliga problem -Dammar (vandringshinder, sedimentfällor) -Regleringar (onaturliga fluktuationer) -Bebyggda svämplan (översvämning) -Rensningar (biotopförstörelse, ökad översvämning och erosion nedströms) -Rätning (biotoförstörelse, ökad översvämning och erosion nedströms) -Stenskoning (biotopsförstöresel, förlust av sediment, erosion nedströms)

Svämplan

Artrika Hög biologisk produktion Viktiga för vattendragsfåran Vattenrenare Flödesutjämnare

Våthetsindex

Landvettern 1779

Råvatten

Naturvärden

Vattenväxter

Bottenfauna

Fisk

Fåglar

Lavar och mossor

Ekologisk status

Reglering

Kanalisering/kuvertering

Hårdgjorda ytor

Exploatering

Helhetssyn - på grundvatten, ytvatten och svämplan - på biologi på hydromorfologi - på ekosystem och samhälle Långsiktiga lösningar ! Undersök innan åtgärder ! Följ upp efter åtgärder !

TACK ! Peter Nolbrant BioDivers Naturvårdskonsult

Vattendragsenergi

Antropogen fosfortillförsel

Miljögifter/miljöfarlig verksamhet

Kalkning

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF