Veel belangstelling voor mini symposiu

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Psychiatrie
Share Embed Donate


Short Description

Download Veel belangstelling voor mini symposiu...

Description

Veel belangstelling voor mini Ruim tweehonderd arbeidsdeskundigen verzamelden zich op 8 maart in Houten voor het minisymposium ‘Arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking’. De middag werd georganiseerd door Platform AD11 in samenwerking met regio West. Sprekers uit wetenschap en praktijk bespraken de kansen en mogelijkheden van visueel beperkten op de arbeidsmarkt

N

een groot sociaal netwerk en zelfstandig-

ook de Nederlandse Oogvereniging, Barti-

heid/zelfredzaamheid. Daarnaast spelen

méus en Visio hebben veel nuttige tips en

individuele factoren een rol. Zo maken

informatie, net als gespecialiseerde bedrij-

mannen überhaupt meer kans, net als

ven als Buro Obol en Eye2Work. “En natuur-

ouderen en hoogopgeleiden (vanwege hun

lijk via bijeenkomsten als deze”, aldus

kennis/ervaring/arbeidsverleden) en inwo-

Monique Klompé.

ners van verstedelijkte gebieden (meer werkgelegenheid). Verder concludeert Inge

Monique stelde vast dat er betrekkelijk

Houkes dat zelfvertrouwen en motivatie

weinig onderzoek is gedaan naar re-integra-

meer effect hebben dan bijvoorbeeld braille

tie van blinden en slechtzienden. Iets dat

kunnen lezen.

bevestigd werd door Inge Houkes, assistant professor aan Maastricht University. Ze

Geringe participatie

amens platform AD11 heette Mieke

werkt met een team aan de ontwikkeling van

Opvallend is de geringe arbeidsparticipatie.

Rabou Iedereen van harte welkom.

een assessmentinstrument dat visueel

“Als je de kleine contracten en het SW-werk

Speciale dank ging uit naar arbeids-

gehandicapten helpt bepalen welke factoren

niet meerekent, blijft de arbeidsparticipatie

kundige Michel van Lookeren wiens Buro

ze moeten aanpakken om de kans op werk te

steken op 28%. Wel zijn mensen redelijk

Obol twintig jaar bestaat. “Michel heeft voor

vergroten. “In ons literatuuronderzoek

tevreden over hun werk, maar ze ervaren

een mooi samengesteld programma van

kwamen we 22, voornamelijk Amerikaanse,

under employment: ze werken onder hun

gastsprekers gezorgd.”

studies tegen.” Wel leverde het interessante

niveau of verdienen minder dan mensen die

Dagvoorzitter Monique Klompé opende het

feiten op. Zo is tussen 33 en 42% van de

wel goed zien.”

minisymposium. “Er zijn in Nederland circa

visueel gehandicapten aan het werk en is er

Van de niet-werkenden is maar 5% actief op

76.000 blinden en 222.000 mensen slecht-

geen lineair verband tussen de mate van

zoek. Een veel groter deel zoekt niet, maar is

zienden. Al met al een aanzienlijke groep

beperking en de arbeidsparticipatie. Ook

wel bereid om werk te accepteren. “Ze

mensen die hier mee te maken heeft. De

maakt het voor de arbeidsparticipatie niet uit

vinden werk zoeken ingewikkeld, weten niet

vraag is waar je als arbeidsdeskundige nu je

of mensen vanaf de geboorte of pas later

goed waar ze op kunnen solliciteren of er is

kennis vandaan haalt.” Ze had enkele goede

visueel beperkt zijn (geworden). Wel van

geen directe noodzaak omdat er een kost-

tips. Allereerst natuurlijk de Kennisbank van

(positieve) invloed zijn: een arbeidsverleden,

winner is of een uitkering. Die sociale

Inge Houkes (Maastricht University)

22

onze eigen website arbeidsdeskundigen.nl,Prof.mr. Maurits Barendrecht Wouter Schakel (VUmc)

advisie | april 2017

Richard Heling sprak namens de NVvA Michel van Lookeren (Buro Obol)

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

symposium visuele beperking Richard Struve vond zijn plek bij de Nationale Politie

Politie

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen Monique Blom, dienstenmanager bij de Nationale Politie

Vanuit de praktijk was Monique Blom

zekerheid werkt ook belemmerend. Mensen

ervaart 34% inefficiëntie door zijn visuele

zijn bang dat ze hun uitkering niet terugkrij-

probleem en is er sprake van een problema-

gen als blijkt dat het met een baan toch niet

tisch hoge herstelbehoefte na het werk (53%

lukt.”

t.o.v. 25%), met risico op psychische klach-

team dat medewerkers met een

Werk voorspellende en beïnvloedbare

ten. Visueel beperkten gaan ook vaak over

beperking aan de slag komen en

factoren zijn volgens Inge Houkes mobiliteit,

grenzen heen om te kunnen blijven werken.

blijven. “Er werken inmiddels negentig

acceptatie van de visuele beperking, opti-

De weinige behandelmogelijkheden beper-

mensen met een visuele beperking bij

misme en het niet hebben van psychosoma-

ken zich tot trainingen non-visueel werken of

de politie. En dat aantal zal verder

tische klachten.

energiemanagement in je werk.

stijgen.” Ze gaf in kort bestek aan welke

Vermoeidheid

Acceptatie

waar de struikelpunten lagen. “Door

En die klachten zijn er best vaak, bleek uit de

Als laatste spreker keek Michel van Looke-

een goede samenwerking met ICT,

presentatie van Wouter Schakel, junior

ren terug op zijn leven als visueel beperkte

HRM, Veilig & Gezond Werken (arbo-

onderzoeker bij het VUmc in Amsterdam. In

en twintig jaar ondernemen met zijn re-

dienst) en facilitair management, zijn

opdracht van Visio en Bartiméus deed hij met

integratiebedrijf Obol. Ook zijn boodschap

we steeds beter in staat om aangepaste

zijn collega’s onderzoek naar vermoeid-

luidde: accepteer je beperking en zorg voor

werkplekken te realiseren.”

heidsklachten bij volwassenen met visuele

mobiliteit, want daardoor ben je ook minder

Een van de visueel beperkte medewer-

beperkingen. “De impact op het dagelijks

afhankelijk en vergroot je je kansen op werk.

kers is Richard Struve; hij deed met

leven is groot. Blinden en slechtzienden

Ook moet er volgens Michel niet alleen

veel humor zijn levensverhaal. Een van

ervaren een lagere kwaliteit van leven,

aandacht zijn voor de psyche maar ook voor

zijn belangrijkste lessen: “Ik heb de lat

hebben vaker depressieve klachten en zijn

het omgaan met software. Hij richtte zich tot

altijd te hoog gelegd. Wilde doen wat

over het algemeen minder tevreden over hun

de arbeidsdeskundigen Voorzieningen in de

anderen ook konden. Maar uiteindelijk

werk. Ook verdienen ze minder en ervaren

zaal: “Wees ruimharig in het toekennen van

bleek dat ik mijn beperking nooit

minder steun en waardering voor hun werk.”

instructie.” Instructie helpt enorm mee in

emotioneel goed verwerkt had.” Na een

Vermoeidheid is een belangrijk thema bij de

zijn streven om de participatiegraad van

burn-out is hij sinds anderhalf jaar

doelgroep, stelt Schakel. “Het zit in de top vijf

visueel beperkten omhoog te krijgen.

weer met veel plezier aan de slag op de

uitgenodigd. Ze is dienstenmanager bij Nederlandse Vereniging de Nationale Politie en zorgt met haar van Arbeidsdeskundigen

route is afgelegd om zover te komen en

van revalidatiebehoeften van visueel beperk-

afdeling van Monique Blom bij de

ten.”

Het succesvolle minisymposium werd

Uit zijn onderzoek blijkt dat het ziektever-

afgesloten door Tineke Epema, voorzitter van

zuim aanzienlijk hoger is: 33% ten opzichte

NVvA commissie regio West.

Nationale Politie.

van 5% in de controlegroep. Bovendien

advisie | april 2017

23

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF