(verb) i ppt

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Kunst & Geisteswissenschaften, Schreiben, Grammatik
Share Embed Donate


Short Description

Download (verb) i ppt...

Description

A. Verbböjning Här måste man i tyskan först lära sig tempusböjning och personböjning. Därutöver kan verbet stå i olika modus. I. Tempusböjning

Vi skiljer här mellan sådana verb som bildar förfluten tid med hjälp av ändelser och sådana som bildar det med vokalväxling, s.k. avljud.:  De verb som bildar preteritum med hjälp av ändelsen -te kallar vi för svaga verb.  Verb som bildar preteritum med hjälp av avljud kallas för starka verb eller

avljudsverb.

Regelbundna svaga verb.  Detta är den absolut vanligaste verbtypen. Exempel: Infinitiv

Presens

Preteritum

Perfekt

Spielen

Er spielt

Er spielte

Er hat gespielt

Kaufen

Er kauft

Er kaufte

Er hat gekauft

 Om verbstammen slutar på t-ljud skjuts ett e in för att underlätta

uttalet:  Om första stavelsen i verbstammen är obetonad används inget ge- i perfekt particip: Infinitiv

Presens

Preteritum

Perfekt

Arbeiten

Er arbeitet

Er arbeitete

Er hat gearbeitet

Akzeptieren

Er akzeptiert

Er akzeptierte

Er hat akzeptiert

Starka verb De starka verben bildar olika tempus genom vokalväxling, s.k. avljud. Det finns ett begränsat antal avljudsmönster i tyskan. Perfekt bildas genom tillägg av ge- före ochPreteritum -en efter verbstammen. Infinitiv Presens Perfekt springen

Er springt

Er sprang

Er ist gesprungen

laufen

Er läuft

Er lief

Er ist gelaufen

sehen

Er sieht

Er sah

Er hat gesehen

versehen

Er versieht

Er versah

Er hat versehen

Tryck här för en fullständig lista över starka verb i tyskan 

Oregelbundna svaga verb: Hos två grupper av verb som bildar tempus genom ändelse förekommer ändå vokalförändringar i tempussystemet:  Modalverb Infinitiv

Presens

Preteritu m

Perfekt

dürfen

Er darf

Er durfte

Er hat gedurft / dürfen

können

Er kann

Er konnte

Er hat gekonnt / können

mögen

Er mag

Er mochte

Er hat gemocht / mögen

müssen

Er muss

Er musste

Er hat gemusst / müssen

sollen

Er soll

Er sollte

Er hat gesollt / sollen

wollen

Er will

Er wollte

Er hat gewollt / wollen

Oregelbundna svaga verb (2)  “brennen-gruppen” Infinitiv

Presens

Preteritum

Perfekt

brennen

Er brennt

Er brannte

Er hat gebrannt

bringen

Er bringt

Er brachte

Er hat gebracht

denken

Er denkt

Er dachte

Er hat gedacht

kennen

Er kennt

Er kannte

Er hat gekannt

nennen

Er nennt

Er nannte

Er hat genannt

rennen

Er rennt

Er rannte

Er ist gerannt

senden

Er sendet

Er sandte

Er hat gesandt

wenden

Er wendet

Er wandte

Er hat gewandt

4. Sein, haben, werden, tun. Dessa mycket vanliga verb uppvisar olika slags oregelbunden böjning: Infinitiv

Presens

Preteritum

Perfekt

sein

Er ist

Er war

Er ist gewesen

haben

Er hat

Er hatte

Er hat gehabt

werden

Er wird

Er wurde

Er ist geworden

tun

Er tut

Er tat

Er hat getan

“Blandad böjning”  Därutöver finns ”blandad böjning” hos några få verb.

Det rör sig om starka verb som tycks övergå till att bli svaga, exempelvis:  backen  hauen  salzen.

Olika böjning av werden När det gäller verbet werden har det olika böjning beroende på i vilken betydelse det används. Man skulle kunna säga att det finns tre eller fyra olika verb werden:  Huvudverbet werden (med betydelsen ’bli något som man inte var förut’): werden - wird - er wurde - er ist geworden

 Det passivbildande hjälpverbet werden: werden - wird - wurde - ist … worden  Det temporala hjälpverbet werden: werden - wird - würde - --- (förekommer inte i perfekt)  Ett specialfall av det temporala hjälpverbet är det konditionalisbildande

”würde” som används som ersättningsform för konjunktiv och motsvarar en betydelse av svenskt skulle. I denna betydelse är formen alltid würde, och den kan inte böjas i tempus.

Svenskans ‘bli’ Lägg märke till att det tyska werden inte är samma sak som det svenska verbet bli. Det svenska verbet motsvaras av olika tyska verb, beroende på vad som menas:  Vid grundbetydelsen 'bli något man inte var förut' används huvudverbet werden.  I passiv används det passivbildande werden.  I betydelsen 'förbli' används bleiben.  Er blieb stehen.  Er blieb ein Dummkopf.

 I samband med sinnesrörelser används sein:  Ich war überrascht.

 Tillsammans med substantiv som uttrycker följd eller resultat används

sein. Det gäller exempelvis: Ergebnis, Folge, Antwort, Erfolg, Reaktion:  Die Antwort war ja  Die Folge war eine Katastrophe

Dreyer / Schmitt  Fler verbövningar 1  Fler verbövningar 2

(Ur Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik)

Perfektbildning Perfekt bildas med haben eller sein + perfekt particip  Haben: vid de flesta verb (alla transitiva och de flesta intransitiva):  Ich habe gesehen / gelesen / gelegen  Sein: vid intransitiva verb som betecknar rörelse- eller förändring

samt vid sein, werden och bleiben.  Ich bin gefahren / gegangen / gewesen / geworden.  Vissa verb kan uppträda i en transitiv och en intransitiv variant:  Ich fahre in die Stadt / Ich fahre das Auto in die Garage.  Der Pilot fliegt das Flugzeug / Wir fliegen nach Amerika.

Perfektbildning (2)  Vid ett fåtal rörelseverb kan perfekt bildas antingen

med haben eller med sein, beroende på om verbhandlingen ses i första hand som rörelse eller som aktivitet:  Ich habe den ganzen Tag getanzt / gesegelt / gerudert  Ich bin über den See gesegelt / gerudert  Ich bin durch den Saal getanzt

Modalverb  Lägg märke till att modalverben har dubbla perfekt

participformer: Som huvudverb

Som hjälpverb:

Ich habe es nicht gewollt

Ich habe es nicht tun wollen.

Er hat es nicht gedurft.

Er hat es nicht tun dürfen.

 När modalverben används som hjälpverb används i

stället för perfekt particip s.k. infintivparticip. Denna har samma form som infinitiven.

Infinitivparticip  Samma sak gäller för lassen: Wir haben ihn frei gelassen.

Wir haben ihn schlafen lassen.

 Även heißen, helfen liksom fühlen, hören, sehen, spüren samt ibland

lehren och lernen har infinitivparticip när de står tillsammans med ett annat verb.  Verben hören, fühlen, spüren kan dock även ha perfekt particip på ge-.    

Ich habe den Briefträger nicht gesehen. Ich habe den Briefträger nicht kommen sehen. Ich habe den Briefträger nicht gehört Ich habe den Briefträger nicht kommen hören. Ich habe den Briefträger nicht kommen gehört.

Ytterligare tempus:  Pluskvamperfekt bildas med hjälp av preteritum av

haben eller sein + perfekt particip av huvudverbet.  Er hatte es geahnt.

 Futurum bildas med hjälpverbet werden. wollen kan

inte användas för att uttrycka ren futurum.  Es wird bestimmt regnen.

 Konditionalis bildas med hjälp av würde + infinitiv.

Observera dock att svenskt skulle kan ha olika betydelser.  Das würde ich niemals behaupten.

Person / numerus  I tyskan får verbet olika personändelse beroende på

subjektet. Följande ändelser används:  I presens indikativ: Person

spielen

arbeiten

lesen

raten

mögen

Ich

spiel e

arbeit e

les e

rat e

mag ---

Du

spiel st

arbeit est

lies st

rät st

mag st

arbeit et

lies t

rät --

mag ---

Er

spielt t

Wir

spiel en

arbeit en

les en

rat en

mög en

Ihr

spiel t

arbeit et

les t

rat et

mög t

Sie

spiel en

arbeit en

les en

rat en

mög en

Person / numerus (2)  I preteritum indikativ m.m.: Person

spielen

arbeiten

raten

mögen

Ich

spiel te

-

arbeit ete --

riet

---

moch te

---

Du

spiel te

st

arbeit ete st

riet

st

moch te

st

Er

spielt te

--

arbeit ete --

riet

---

moch te

---

Wir

spiel te

n

arbeit ete n

riet

en

moch te

n

Ihr

spiel te

t

arbeit ete t

riet

et

moch te

t

Sie

spiel

en

arbeit ete n

riet

en

moch te

nIngen ändelse i första och tredje person singular!

III. Modus  Modus betyder sätt och betecknar formkategorier hos

verbet som i viss bemärkelse visar talarens inställning till det sagda. I tyskan skiljer man mellan tre olika modus:  indikativ,  imperativ  konjunktiv.

 Indikativ är det klart vanligaste och det är det som har

behandlats hittills.

Imperativ  Den speciella uppmaningsform som finns hos verben kallas för

imperativ.

 Personer: Du, Sie, ihr, wir  Spiel(e)! Spielen Sie! Spielt! Spielen wir! (Lass uns spielen! Lasst uns spielen!)  Arbeite! Arbeiten Sie! Arbeitet! Arbeiten wir!  Sieh! Sehen Sie! Seht! Sehen wir!  omljud  Geh! Gehen Sie! Geht! Gehen wir!  Brenn! Brennen Sie! Brennt! Brennen wir!  Sei (froh)! Seien Sie(froh)! Seid(froh)! Seien wir(froh)!  Tänk dock på att det finns andra – ofta artigare – sätt att uttrycka

uppmaning på än med imperativ!

Konjunktiv

(a) Preteritum konjunktiv:  Av regelbundna svaga verb = preteritum indikativ  Av starka verb; av modalverb; av brennen-gruppen = stammen i preteritum + omljud + e + personändelse Person

spielen

arbeiten

geben

mögen

Ich

spiel te

-

arbeit ete --

gäb e ---

möch te

---

Du

spiel te

st

arbeit ete st

gäb e st

möch te

st

Er

spielt te

--

arbeit ete --

gäb e ---

möch te

---

Wir 

spiel te

n

arbeit ete n

gäb e n

möch te

n

Ihr

spiel te

t

arbeit ete t

gäb e t

möch te

t

Sie

spiel

en

arbeit ete n

gäb e n

möch te

n

Ofta används omskrivning med würde i stället för konjunktiv!

Konjunktiv (forts.)  Presens konjunktiv: (stam + e + personändelse)  Används främst för att visa indirekt tal Person

spielen

arbeiten

geben

mögen

Ich

spiel e

-

arbeit e

--

geb e ---

mög e

---

Du

spiel e

st

arbeit e

st

geb e st

mög e

st

Er

spiel e

--

arbeit e

--

geb e ---

mög e

---

Wir

spiel e

n

arbeit e

n

geb e n

mög e

n

Ihr

spiel e

t

arbeit e

t

geb e t

mög e

t

Sie

spiel e

n

arbeit e

n

geb e n

mög e

n

Delbara och odelbara verb  Vissa sammansatta verb delas i tyskan i huudsats:  Ich ziehe um; ich denke nach; ich kaufe ein.  Grundreglerna är enkla att formulera:  Verb med betonad förled är delbara: 

Ausziehen, angehen, mitkommen

 Verb med obetonad förled är odelbara: 

bezahlen, empfinden, entkommen, entgehen

 Partiklar som inte kan stå självständigt  odelbara

verb (exempel: be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer-)

Delbara och odelbara verb (2)  Avledda verb kan se ut som delbara verb men är

bildade av ett substantiv i stället: frühstücken (av Frühstück) beantragen (av Antrag) beauftragen (av Auftrag) befürworten (av Fürwort)  Dessa böjs alltid svagt och är alltid odelbara.

Några specialfall:  Några specialfall:  hinter-: verb på hinter- är odelbara: hinterbringen, hinterlassen  Verb på miss är odelbara med viss modifikation:

misslingen – misslingt – misslang- misslungen men: missverstehen – missversteht – missverstand – missverstanden – misszuverstehen  Verb på wieder- är vanligen delbara, medan verb på wider- vanligen är

odelbara: Sie sahen sich endlich wieder. Widersprechen Sie mir nicht!

Här finns dock undantag vid mycket vanliga verb: Wiederholen; widerspiegeln m.fl.

Några specialfall (2)  Verb på voll är delbara i konkret betydelse och odelbara i

abstrakt:

Er gießt das Glas voll – Er vollbringt die Aufgabe.  Verb på durch, über, um, unter följer speciella regler

(detta behandlar vi senare):

Specialfall (3)(behandlas under syntaxkursen) über, unter, um, durch

Transitivt

Intransitivt AO sätts i rörelse

Odelbart

Delbart

Odelbart

AO sätts ej i rörelse

Unter, über

um

durch

AO förändras

AO förändras ej

resultat

Delbart

Odelbart

Delbart

förlopp

Odelbart

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF