Överenskommelse

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Överenskommelse...

Description

Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2013

2

Avtalsperiod  

Tillsvidare 20130401 - 20160331

Avtalsvård  

Förutsättning för tillsvidareavtal Löpande arbete

Löneprocess Tjänstemän    

Allmänna förutsättningar Överläggning, del 1 Lönesamtal, del 2 Avstämning, del 3

Process: Löneöversyn/Revision År X Överläggning

Lönesamtal

Lista till facken

Avstämning

Lokal förhandling

Central medverkan

Lokalt kollektiv avtal

Central förhandling Lönenämnd

Förhandlingsordning 

Oenighet efter lönesamtal  

   a) Missnöjd med lönesamtal b) Om ingen överenskommelse nås

Oenighet efter avstämning Central medverkan Central förhandling Lönenämnd Kollektivavtalsstatus

Löneprocess övriga    Unionen, Kommunal, Seko, Transport Överläggning Samtal/Lönesamtal Förhandling Särregleringar  

Lönenämnd Individgarantier

Allmänna villkor

§ 1 mom 2 a - Kommunal Lokala kollektivavtal  Parterna ska överenskomma om uppsägningstid  Om löneutrymme används till andra åtgärder än löneökningar: 

Det lokala avtalet upphör att gälla tidigast 2016-03-31

10

§ 2 mom 12 – Utbildning - Lärarna Tidsbegränsad anställning för nyutexaminerad lärare   

Syftar till tillsvidareanställning Introduktionsperiod – Skollagen 2 kap. § 16 Introduktionsperiod kan förlängas   krav på arbete på heltid under ett läsår giltig frånvaro i väntan på legitimation

Kvalificerar inte till företrädesrätt om legitimation saknas.

11

§ 3 mom 1 – Länsmuseerna, Vård och Omsorg, Utbildning Deltidsanställd arbetstagare kan tillåtas arbeta mer än 50 timmar enstaka månad;   

om den anställde så önskar och mertiden inte förutses vara mer än en månad om mertiden ska pågå mer än en månad: 

ytterligare ett anställningsavtal ska skrivas

ATLs mertidstak om 200 timmar/kalenderår gäller

12

§ 3 mom 5:1 – Vård och Omsorg samt Utbildning Bilaga 2 Alternativ beredskapsersättning tas bort §3 moment 5 tillförs bestämmelse om en dags ledighet utan löneavdrag för arbetstagare som inte erhållit veckovila.

13

§ 5 mom 5 – nytt stycke Uppsägning av längre tidsbegränsad anställning  Tidsbegränsade anställningar längre än 12 månader  Möjligt att säga upp utan saklig grund de tre första månaderna  Två veckor ömsesidig uppsägningstid för Kommunal, Transport, Unionen och Vision  En månads ömsesidig uppsägningstid för Ledarna och Sacoförbunden  Gäller ej Energi - SEKO, Utbildning, Vård och Omsorg, Läns- och Regionmuséer, Personlig Assistans, Trafikhuvudmännen – Vision samt de ej färdigförhandlade avtalen Turism och Fritid och Trafik – Ledarna, Vision och Saco-förbunden

14

§ 7 mom 3 Avbruten semester  Vid avbruten semester kompenseras AT med en extra semesterdag eller annan kompensation enligt ÖK  Kompensation lämnas för högst fem semesterdagar  Förläggs under semesteråret – Kommunal, Transport och Vision  Förläggs om möjligt i samband med huvudsemestern – Ledarna, Unionen och Saco-förbunden  Gäller ej Energi, Läns- och Regionmuséer, Personlig Assistans, Trafikhuvudmännen – Vision samt de ej färdigförhandlade avtalen Trafik – Ledarna, Vision och Saco-förbunden  Momentet har utgått i Utbildning, Vård och Omsorg samt Turism och Fritid

15

§ 8 mom 2:1 – första stycket Kvalifikationstid för rätten till föräldrapenningtillägg  För samtliga: föräldrapenning över lägstanivå  Anställd minst 365 dagar sammanhängande Kommunal, SEKO, Transport, Vision

Anställd 365 dagar under den senaste 3-årsperioden för ledigheten. All anställningstid oavsett anställningsform räknas  

Samtliga fack i Länsmuséerna, Vård och Utbildning Ledarna, Saco-förbund och Unionen

16

§ 8 mom 2:1 - Energi Antalet dagar med föräldrapenningtillägg Barn födda

Förbund

Antal dagar

Före 2007-04-01

Alla

90

Max 3 ledighetsperioder från 2013-07-01

2010-04-01 till 2013-03-31

Saco, Vision, Ledarna

120

Tas ut inom 24 mån från födsel/adoption. Max 3 ledighetsperioder om minst 30 dagar

150

Tas ut inom 24 mån från födsel/adoption. Max 3 ledighetsperioder om minst 30 dagar

180

Tas ut inom 24 mån från födsel/adoption. Max 3 ledighetsperioder om minst 30 dagar

Seko, 2010-04-01 till 2013-03-31 Kommunal 2013-04-01 och framåt

Alla

Begränsningar

17

§ 8 mom 2:3 Utbetalning av föräldrapenningtillägg (10%) Max 90, 120 (energi tj.män), 150 resp 180 kalenderdagar  En gång per födsel – innebär att båda föräldrarna inte kan få full ersättning  Kan delas mellan föräldrar på samma arbetsplats  Maximalt 3 ledighetsperioder  Förutsättning ledighet i minst 30 kalenderdagar i följd Ej för ledighet efter att barnet fyllt 2 år

Utbetalning vid respektive ledighets början alternativt månadsvis enligt överenskommelse

18

Protokollsanteckning 1 - Energi Utökade arbetstidsåtgärder (ATK)  54 timmar  9 nya timmar   

Tid Pengar Information

19

Inlösen av ATK - Energi Företag med mer än 54 tim ATK  Om inget annat överenskommes lokalt  1-9 timmar ATK löses in  9 timmar värderas till 0,5 %, färre timmar i proportion  Inlöses till: Lönepotten – SEKO, Kommunal Löneåtgärder – Vision Lön – Ledarna och Saco-förbunden  Exempel: Företaget har tidigare 60 timmar ATK. 6 timmar löses då in till ett värde av 6/9 x 0,5 = 0,33 % Efter avlösning har företaget 54 timmar ATK plus 9 timmar som arbetsgivaren förfogar över

20

Protokollsanteckning 2 (endast Energi) Vision 

Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom   

Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare Möjlighet till lokal och central förhandling Förslag på åtgärder

21

Protokollsanteckning 2 (endast Energi) Saco, Ledarna Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom Gäller från 2014-01-01

 Om inte annat överenskommes mellan arbetsgivare och arbetstagare 

Nya lönen + lönetillägg  

 

helt lönetillägg 24 månader därefter minskning med 1/12 av tillägget per månad

Skydd för pensionsgrundande lön vid förmånsbestämd pensionsplan Rätt till ledighet för att pröva annat arbete/starta eget

22

Nya protokollsanteckningar – Utbildning - Kommunal Outbildad barnskötare ska erhålla tjänstledigt för behörighetsgivande fortbildning/utbildning till barnskötare. Lokal överenskommelse kan träffas om arbetskläder som bekostas av arbetsgivaren.

23

Ny protokollsanteckning Utlandstjänstgöring  Anställningsvillkoren bör regleras innan utlandstjänstgöringen påbörjas  

Genom överenskommelse mellan arbetsgivare/arbetstagare Genom reglemente eller avtal vid företaget

24

Ny protokollsanteckning – Vård Kommunal Delade arbetspass – Centrala parter är överens om följande:  Vid upptäckt av delade arbetspass  Lokala parter ska ta upp en diskussion om behov av åtgärder

25

Bil 12 – KFS gällande från 2012-04-01 

Gäller då överenskommelse träffats att arbetstagaren är skyldig att använda egen bil i tjänsten   

 Bilavtal upprättas Ömsesidig uppsägningstid 3 månader Använda bilen i det normala dagliga arbetet Skyldig låta annan som färdas samma väg följa med i bilen Transportera utrustning

Gäller då arbetstagare i övriga fall tillfälligt medges använda egen bil i tjänsten

26

Bil 12 - KFS Ersättningsmodeller  Kilometerersättning 

11:50 kr/mil utöver vid varje tidpunkt gällande skattefri bilersättning (schablonersättning) Innebär för närvarande: 18:50 + 11:50 = 30 kr/mil

Kombinerad fast ersättning och kilometerersättning 

Fast del: 770 kr/månad (skattepliktig ersättning)  Bilavtal krävs Bibehålls vid semester och sjukdom under max 4 veckor

3 kr/mil utöver vid varje tidpunkt gällande skattefri bilersättning (schablonersättning) 

Innebär för närvarande: 18:50 + 3 kr = 21:50 kr/mil

27

Bil 12 - KFS 

Transportersättning 

Då tung arbetsutrustning transporteras i bilen Parkeringsavgift/Trängselskatt Ersätts av arbetsgivaren

Körjournal krävs Personlig utrustning är inte arbetsutrustning

Krav från Skatteverket

Borttaget i Bil 12 

Ersättning för medpassagerare

28

Trakt 13–KFS gällande från 2013-01-01  

Gäller vid flerdygnsförrättning (övernattning krävs) utanför den vanliga verksamhetsorten Skattefritt traktamente vid inrikes tjänsteresa 

Heldagstraktamente f.n. 220 kr   Halvdagstraktamente f.n. 110 kr  Resan påbörjas före kl 12.00 avresedagen Mellanliggande dagar Resan avslutas efter kl 19.00 hemresedagen Resan påbörjas efter kl 12.00 avresedagen Resan avslutas före kl 19.00 hemresedagen

Måltidsavdrag och kostförmån enligt Skatteverkets regler

29

Trakt 13 

Skattefritt Nattraktamente Om arbetsgivaren inte bekostar logi f.n. 110 kr

Resetillägg – skattepliktigt traktamente  

Hälften av det skattefria beloppet Vid heldagstraktamente 220 kr utges resetillägg med 110 kr Vid halvdagstraktamente 110 kr utges resetillägg med 55 kr Förutsättning: endast om arbetstagaren inte erhållit lunch och/eller middag Förutsättning: endast om arbetstagaren inte erhållit lunch och/eller middag

Färdtidsersättning utges vid inrikes tjänsteresor

30

Trakt 13 

Utlandstraktamente     Skatteverkets rekommendationer gäller Övernattning krävs Resetillägg utges inte Tidsgränserna för helt respektive halvt traktamente samma som vid inrikes tjänsteresa Måltidsreduktion enligt Skatteverkets regler

Färdtidsersättning utges inte då målet för resan är utlandet

31

Arbetsgrupper    

  

Genomlysning av visstidsanställningar Utförsäkrade kan få stöd av trygghetsfonden Undersöka möjlig avsättning av ATK till pension Fackligt arbete Ungdomsarbetslöshet och utanförskap Divisorer Arbetstid lärare och SEKO flygplats

32

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF