Verksamhetsberättelse för ICC

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Verksamhetsberättelse för ICC...

Description

Verksamhetsberättelse för ICC-gruppen för år 2008 ICC står för ”International Criminal Court” och på svenska internationella brottmålsdomstolen. Amnestys arbete för ICC bedrivs inom ramen för arbetet mot straffrihet för grova kränkningar av mänskliga rättigheter. ICC-gruppen, liksom Amnesty i stort, arbetar främst med universell ratificering och implementering av ICC:s stadga, Romstadgan, samt även med information om ICC och stöd till ICC:s arbete m.m. Gruppen arbetar även med vissa andra frågor som rör arbetet mot straffrihet och för universell jurisdiktion. ICC-gruppen (som är en undergrupp till juristgruppen i Stockholm) har under året haft i genomsnitt ca 10 aktiva medlemmar och gruppens möten har ägt rum var tredje vecka på Advokatfirman Bastling & Partners kontor i Stockholm. Gruppens sammankallande under våren 2008 var Anna Dahlbäck och Linda Billfalk. Efter sommaren tog Esther van Zadel över som sammankallande för gruppen; hennes email är [email protected] När det gäller ratificering av Romstadgan, har gruppen under 2008 arbetat särskilt med fyra utvalda länder: Filippinerna, Indien, Nepal och Thailand. Under året företog Linda Billfalk en resa till Indien för att, i samarbete med indiska sektionen, verka för en ratificering av Romstadgan. Löpande kontakter har även hållits med bland annat UD, ICC-koalitionen, Amnestys sektioner i respektive land och Amnestys internationella sekretariat i London. Utöver arbetet med de utvalda länderna, har gruppen inom ramen för ICC-koalitionens s.k. månadens landaktioner skrivit brev till vissa andra stater och uppmanat dem att ratificera Romstadgan. Kontakt med svenska UD har även tagits angående bland annat ratificering av den s.k. försvinnandekonventionen och bidrag till ICC:s brottsofferfond. När det gäller implementeringen av Romstadgan i svensk rätt och andra frågor om svensk lagstiftning och praxis, har gruppen bland annat skrivit brev till justitieminister Beatrice Ask och ett yttrande till Folkrättskommittén inom Förvarsdepartementet angående bristen på implementering av Romstadgan i svensk rätt, skrivit brev till bland annat Riksåklagaren mot utlämning av en folkmordsmisstänkt rwandisk medborgare till Rwanda, arbetat med rapporten ”Sweden: End impunity through universal jurisdiction” (som publicerades i februari 2009) samt medverkat i TV8:s Världen i fokus. Vidare har gruppen haft löpande kontakt med Amnestys svenska och internationella sekretariat, med ett flertal riksdagspartier, med Justitiedepartementet samt med de poliser och åklagare som arbetar med grova internationella brott Information om ICC har under året varit en annan del av gruppens arbete. Allmänna föredrag om ICC och gruppens arbete har hållits på Södertörns högskola, på Stockholms universitet och i Göteborg vid ett seminarium anordnat av juristgruppen i Göteborg. Gruppen har även planerat för en filmvisning och debatt på biografen Tellus. I internutbildningssyfte har gruppen haft besök av dels rådman Runar Viksten från Stockholms tingsrätt som talade om domen mot Jackie Arklöv och tillämpningen av brottsbalkens bestämmelse om folkrättsbrott, dels Ingemar Isaksson som är ny chef för Rikskriminalpolisens Krigsbrottskommission. Anna Dahlbäck och Linda Billfalk är vidare medlemmar i Amnestys internationella arbetsgrupp "Working Group on International Justice", där arbetet mot straffrihet, inklusive arbetet för universell ratificering och implementering av Romstadgan, samordnas med det internationella sekretariatet i London. Utöver Lindas ovan nämnda resa till Indien, deltog Anna och Linda i november månad i Amnestys kampanjkonferens och ICC:s stadgepartsförsamlingsmöte i Haag. Mer information om gruppens arbete finns på hemsidan: www.amnesty.se/icc.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF