Verksamhetsbeskrivning Krami Jönköping, 2012

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Verksamhetsbeskrivning Krami Jönköping, 2012...

Description

Krami Jönköping Dnr: Datum: 2012-12-02

Verksamhetsbeskrivning Krami Jönköping, 2012 Krami i Jönköping är ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten, kriminalvården och arbetsförmedlingen. Verksamheten startade under hösten 2010 som ett projekt. Projektet delfinansierias av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Respektive myndighet bidrar med en medarbetare i projektet. Kramiverksamheten regleras i ett samarbetsavtal mellan nämnda myndigheter och styrs av en styrgrupp bestående av chefstjänstemän på respektive myndighet. Syfte med verksamheten Krami syftar till att underlätta inträdet på den öppna arbetsmarknaden för personer som varit eller är i kontakt med kriminalvården. Målet för verksamheten Det övergripande målet för kramiverksamheten är att deltagarna, med hjälp och stöd av myndigheterna ovan, skall finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden eller påbörja studier och därmed bli självförsörjande och självstyrande. Deltagarna skall leva ett laglydigt, drogfritt och kunna vara delaktiga i och klara av att hantera nya sociala sammanhang. Målet är att minst 40 % av deltagarna som fullföljer kramiverksamheten ska erhålla en anställning eller påbörja studier. Målgrupp Krami i Jönköping vänder sig till män och kvinnor i åldern 18-29 år som för att kunna klara målen ovan behöver olika former av stödinsatser. Deltagarna skall vara aktuella inom kriminalvården, men i mån av plats kan socialtjänsten och arbetsförmedlingen remittera personer som de upplever kvalificerar sig för verksamheten. Deltagarna skall vara skrivna i någon av de fyra kommunerna – Jönköping, Habo, Mullsjö eller Vaggeryd.

Krami Jönköping Västra Storgatan 27 553 15 Jönköping

www.kramimoa.se/jonkoping

Sida: 1 av 4

Krami Jönköping

Krav för inskrivning och metodik Deltagaren skall ha ett ordnat boende, vara drogfri, inte ha en väntande rättegång framför sig och följa uppgjort kontrakt (bilaga 1). Inskrivningen bygger på frivillighet. Kramiverksamheten bygger på konsekvenspedagogik vilket förenklat betyder att det deltagaren gör är det som avgör och att handlingarna har konsekvenser. Om kontraktet bryts stängs deltagaren omedelbart av från programmet. Deltagaren kan återkvalificera sig på nytt. Deltagaren ska lämna drogtester kontinuerligt. Intresseanmälan sker via anmälan av någon av de samverkande myndigheterna efter kontakt med enskilda deltagare. Information om Kramiverksamheten delges deltagaren i kombination med individuellt samtal innan formell antagning sker. Jobbsökandet skall gå som en röd tråd genom hela inskrivningsperioden. Praktikoch prövningsplatser följs upp kontinuerligt utifrån behov. Social träning ingår under inskrivningsperioden. Som huvudregel omfattar inskrivningen längst 6 månader. Budget Arbetsförmedlingen och Kriminalvården ansvarar för sina egna personalkostnader. Övriga kostnader, inkl. personalkostnader för kommunens medarbetare i Krami, bekostas av beviljade projektmedel från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden t o m utgången av 2012. Fr o m 2013 är viljeinriktningen att Kramiverksamheten ska finansieras via ordinarie medel från resp samverkanspart. Resultatredovisning Resultatredovisning av verksamheten görs bl.a. genom kriminalvårdens databaserade statistiksystem där verksamheterna kan studeras och jämföras. Uppföljning sker också via central uppföljningsblankett för Kramiverksamheten samt Nya SUS.

Under perioden 2010-10-25 – 2011-11-30 kan Krami redovisa följande utfall.

Krami Jönköping Västra Storgatan 27, 553 15 Jönköping www.kramimoa.se/jonkoping

Krami Jönköping

31 har deltagit i Krami. 23 av 31 (74%) elever har fullföljt vägledningsinsatserna via Krami. 14 av dem som fullföljt vägledningen har fått arbete och 1 har påbörjat reguljär utbildning. Detta innebär att 65 % (målsättning 40%) av dem som fullföljt vägledningsinsatserna har fått arbete eller påbörjat studier. Orsaker till att elever inte har fullföljt Krami har t ex varit vägran att lämna drogtest, flytt till annan kommun, föräldraledighet, annan myndighet tagit över ärendet samt hög frånvaro. Strategiska utvecklingsområden 2012.

Under kommande år ska särskilt fokus ligga på att inplementera och följa upp konsekvenspedagogiken i verksamheten. Samtliga handläggare har under 2011 genomgått grundutbildning i konsekvenspedagogik. Processer och roller i handläggargruppen ska klargöras och följas upp. Administrativa rutiner för dokumentation, gallring av handlingar samt samtycken ska arbetas fram och följas upp.

Jönköping 2011-12-02

Beslutad 2011-11-25 av styrgruppen Krami Jönköping

Curt Blomdahl och Susann Lilja-Andersson Socialtjänsten Ulrika Ljungdahl Kriminalvården Andreas Appelberg Arbetsförmedlingen

Krami Jönköping Västra Storgatan 27, 553 15 Jönköping www.kramimoa.se/jonkoping

Krami Jönköping Krami kontrakt med deltagaren MÅLSÄTTNING Jag deltar i Krami för att jag skall finna, få och lära mig att behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, bli självförsörjande och förebygga missbruk och kriminalitet. KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR Under den tid som jag är inskriven på Krami krävs att jag säger:  Nej till kriminalitet.  Nej till bruk av narkotika och andra olagliga droger.  Nej till bruk av fysiskt våld eller hot om våld. Under den tid som jag är inskriven på Krami förväntas jag:  Att inte bruka alkohol under Kramis aktiviteter.  Att vid anmodan lämna kontrollerade droganalyser.  Engagera mig i mitt arbete på praktikplatsen samt i Kramis aktiviteter.  Anmäla min frånvaro till praktikplatsen, Krami och försäkringskassan.  Delta i minst en social aktivitet per vecka. (i förekommande fall)  Hålla avtalade tider.  Hålla de avtal som jag ingått. Om jag inte uppfyller ovanstående krav och förväntningar får jag konsekvenser i form av konsekvenssamtal och avstängning. Konsekvenssamtal innebär att jag kallas till Krami för att diskutera mina handlingar och val samt vad konsekvenserna av dessa kan bli. Avstängning innebär att jag utesluts från min praktikplats och övriga aktiviteter under överenskommen tid för att reflektera över mina handlingar och ta ställning till fortsatt deltagande i Krami. Jag riskerar att mista min ersättning under den tid jag är avstängd. Kramipersonalen tar beslut om fortsatt delaktighet i Krami. Om jag följer ovanstående erbjuder Krami  möjlighet att uppnå målet arbete/reguljär utbildning.  fortsatt kontakt efter behov även efter anställning  uppföljning genom vägledning i förhållande till arbetsmarknad/utbildning  uppföljning av privatekonomi  besök på arbetsplatsen  sociala aktiviteter. Underskrift deltagare Underskrift personal

Krami Jönköping Västra Storgatan 27, 553 15 Jönköping www.kramimoa.se/jonkoping

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF