Verksamhetsplan

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Math, Algebra
Share Embed Donate


Short Description

Download Verksamhetsplan...

Description

1

Verksamhetsplan Förskolan Korallen Västerhejde rektorsområde Läsåret 2011/2012

Ansvarsområden Anita Varg [email protected]  Dataansvarig  Portfolio  Kommunvaror

Marlene Hallgren [email protected]  Portfolio  Förskoleråd  Krisgrupp

Majlis Klintberg [email protected]  Hygien och sjukvård  Trivselkassa 20 kr/mån.  Förskoleråd

Anna Wallin [email protected]  Hemsida

Lovisa Bjerman [email protected]  Likabehandlingsplan

Kerstin Westin [email protected]  Praoelever  Litteratur  Likabehandlingsplan  Gårdsgrupp

Marianne Gahne [email protected]  Schema ansvarig  Gårdsgruppen

Therese Rausmark [email protected]  Hemsida  Miljöråd / Grön Flagg Kerstin Owen-Berghmark Annie Mårdbrink [email protected] anniemå[email protected]  Likabehandlingsplan  Broschyr  Utvecklingsgrupp / Litteratur  Skyddsombud

Helén Andersson [email protected]  Ekonomi  Broschyr  Sommar / Julschema

Eva Jonsson [email protected]  Miljöråd / Grön Flagg

Jessica Johansson [email protected]  Miljö / Grön Flagg  Utvecklingsgruppen

Mikael Horn [email protected] Webbsidan Facklig representant lärarförbundet Skyddsombud

Lena Sandmark [email protected]  Miljöråd  Samverkan Avbeställning av mat samt vikarieanskaffning görs av varje avdelning för sig.

2

Arbetsbeskrivning Västerhejde rektorsområde har två prioriterade områden som vi ska arbeta mot, vilka är genus samt livsstil & hälsa. Vi på förskolan Korallen har profilerat oss inom naturvetenskap. Vi prioriterar dessutom matematik och språkutveckling! Vår profil och våra prioriteringsområden ska löpa som en röd tråd genom alla åldersgrupper. Vi ska även fortsätta att arbeta utifrån våra värdegrunds ord trygghet, delaktighet, glädje, respekt och lärande. Vi kommer också att fortsätta att arbeta med Grön Flagg och vårt bullerprojekt.

Portfolio Mål:  Vi ska synliggöra barnets utveckling och lärande i portfolio som ska baseras på våra värdeord trygghet, delaktighet, lärande, respekt samt glädje.  Vi har utsett en portfoliegrupp som skall utarbeta en struktur hur portfolio ska se ut.

Normer och värden Alla barn ska känna sig trygga, delaktiga, glada och nyfikna på att lära. De ska känna sig respekterade och själv känna respekt för andra. Mål:  Vi ska ge barnen ett positivt bemötande.  Vi ska se och bekräfta barnen.  Vi ska stärka barnens självkänsla genom vårt eget förhållningssätt mot varandra och barnen.  Vi ska synliggöra våra värdeord i verksamheten bl.a. genom att låta värdeorden ligga till grund i barnens portfolio.  Vi ska fortsätta att arbeta med materialet ”Stegvis” och ”Start” på förskolan. Personalen har gått en utbildning i ”Friends”. ”Start”, ”StegVis” och ”Friends” ska fungera som ett komplement i det vardagliga likabehandlingsarbetet.  Vi ska utvärdera likabehandlingsplanen en gång per år.  Vi ska vidareutveckla arbetet med Friends. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn  utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,  utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,” (Lpfö98, rev.-10, s.9)

3

Utveckling och lärande Språkstimulans ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och att även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.” (Lpfö98/rev.-10, s.7) Mål:  Vi ska regelbundet använda rim, ramsor, sagor, sånger, rytmik och rörelse.  Vi ska använda TRAS- materialet som observationsmaterial för språkutveckling.  Vi ska sträva efter att få barnen intresserade av lekskrivning och att de bör kunna skriva sitt namn innan de slutar förskolan.  Personalen ska läsa och bli förtrogna med de nya materialen inom språkutveckling som köpts in till förskolan.  Förskolan ska erbjuda modersmålsundervisning. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn  nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,  utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,” (Lpfö98/rev.-10, s.10) Naturvetenskap Vi på förskolan Korallen har valt att profilera oss inom naturvetenskap.  Personalen ska läsa och bli förtrogna med den nyinköpta litteraturen.  Vi har valt att arbeta med temat kretslopp inom Grön Flagg.  Vi ska delta i ”Håll Sverige Rent”, miljödag.  5- åringarna ska få besöka Fenomenalen. Exempel på vår röda tråd inom natur och miljö: 1-2 år:  Allemansrätten  Smådjur/växter  Så/plantera  Sopsortering av t.ex. frukt, papper, skräp 3 år  Allemansrätt  Förruttnelseplanka  Naturruta  Så/plantera/trädgårdsland  Masklogi & gråsuggebo

4 4 år  Allemansrätt  Förruttnelseplanka (uppföljning)  Maskar (kompostering)  Så/plantera/trädgårdsland  Hitta Vilse (delar av)  Myror 5 år  Allemansrätt  Kretslopp  Grönt rum  Hitta Vilse (olika årstider)  Fjärilar  Förruttnelseplanka (avslut) ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar  sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,  intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,  tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”, (Lpfö98/rev.-10, s.9-10) Matematik Matematik är ett prioriterat mål där vi arbetar med observationsmaterialet MIO (Matematiken, Individen, Omgivningen). Matematiken ska löpa som en röd tråd genom alla åldersgrupper. Genom vårt kvalitetsarbete ska vi utarbeta den röda tråd som ska löpa genom alla åldrar där följande områden ska innefattas: ▪ Sortering ▪ Klassificering ▪ Rumsuppfattning ▪ Matematiska symboler ▪ Geometri ▪ Volym uppfattning ▪ Tal uppfattning ▪ Begreppsuppfattning ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar  sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,  sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,” (Lpfö98/rev.-10, s.10)

5 Leken Eftersom leken är grunden för allt lärande ska vi ge barnen utrymme för mycket lek och skapande. ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. ” (Lpfö98/rev.-10, s.6) Hälsofrämjande skola Vi ska ha ett hälsofrämjande arbete för både barn och personal. Mål:  Vi ska fortsätta att arbeta med Grön Flagg och temat kretslopp.  Vi ska aktivt fortsätta att arbeta med vårt bullerprojekt.  Personalen ska utnyttja sin friskvårdstimme.  Vi ska ha gymnastik och/eller rörelselekar en gång per vecka med barnen.  Vi ska regelbundet göra promenader och utflykter till närområden som skogen, havet och andra stimulerande miljöer.  Vi ska vara ute varje dag.  Vi ska servera nyttiga frukostar och mellanmål.  Vi ska ha månadskalas för 5- åringarna.  På förskolans dag ska barnen springa ”Knatteruset”.  Förskolans 5-åringar ska varje år gå runt Ringmuren för att väcka intresse för vårt kulturarv. . ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande,” (Lpfö98, rev.-10, s.10) Genus Här på förskolan pågår ett arbete för Jämställd skola ur ett genusperspektiv. Mål:  Vi ska tänka på hur vi uttrycker oss utifrån ett genusperspektiv.  Vi ska tänka ur ett genusperspektiv när vi möblerar och inreder olika rum.  Vi ska fortsätta uppmuntra barnen att våga bryta mot traditionellt sätt kille/tjej lekar/aktiviteter.  Vi ska sträva efter att flickor och pojkar får lika mycket uppmärksamhet.  Personalen ska fortsätta läsa litteratur om genus.  Vi ska regelbundet utföra olika genusspaningar och observationer.  Vi ska tänka ur ett genusperspektiv när vi inhandlar lekmaterial samt barnlitteratur. ”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Lpfö98, rev.-10, s.5)

6

Barns inflytande Mål:  Ge barnen möjlighet att själva få välja typ av aktivitet en viss del av dagen.  Genom samtal och observation ska vi låta barnen komma med förslag och önskemål.  Vi ska låta barnen hjälpa till med vardagssysslor.  Vi ska genom intervjuer låta barnen berätta om hur de upplever sin vistelse på förskolan.  Barnen får hem intervjufrågor som de fyller i tillsammans med förälder om hur de upplever sin vistelse i förskolan.  Personalen ska läsa litteratur om barns inflytande. ”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.” (Lpfö98, rev.-10, s.12)

Förskola och hem Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.(Lpfö-98) Mål:  Vi har föräldraaktiv inskolning.  Vi ska ha utvecklingssamtal minst en gång per år, fler vid behov.  Vi ska ha uppföljningssamtal av inskolning.  Vi ska ha föräldramöte en gång per år på höstterminen.  Vi ska ha daglig kontakt med föräldrarna.  Vi ska genom månadsbrev informera föräldrarna om verksamheten.  Vi ska synliggöra verksamheten bl.a. genom portfolio, bildspel samt i kalendern som föräldrarna kan läsa.  Vi ska ha förskoleråd varje termin.  Föräldrarna får två gånger per år svara på en enkät om hur de upplever förskolan. ”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.” (Lpfö98, rev.-10, s.13)

7

Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshemmet Mål:  Vi ska följa den handlingsplan om överlämning mellan förskola-förskoleklass som är upprättad inom rektorsområdet.  Vi ska bjuda in föregående års 5-åringar till en eftermiddag på förskolan på höstterminen.  Förskolans 5-åringar bekantar sig med skolgården under vårterminen. ”När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.” (Lpfö98, rev.-10, s.13)

Metoder för uppföljning och utvärdering ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.” (Lpfö98, rev.-10, s.14) Mål:  Pedagogiska diskussioner  Pedagogisk dokumentation  Barnintervjuer  Föräldraenkäter  Utvecklingssamtal  Föräldramöte  Förskoleråd  Kvalitetsarbete

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF