Verslag - OCMW Antwerpen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download Verslag - OCMW Antwerpen...

Description

OCMWANTWERPEN RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van dinsdag 18 november 2008, te 8.30 uur

Rondgedeeld op: Aanwezig:

Stafdiensten Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp tel. 03 223 56 43

17.12.2008 Mevr. De Coninck, voorzitter ; MM Laenens, Lemmens, Aertbeliën, Neel, Mevr. Quackels, MM. Geeraerts, De Vroey, Mevr. Luyckx, MM. Geldof, Van der Sande, Mevr. Pirquin, MM. De Preter, Ver Eecke en Boonen, leden ; M. De Bens, waarnemend secretaris.

VERSLAG 1.

MAANDRAPPORTERING SEPTEMBER 2008 - EVALUATIE Kennisgenomen.

De raadsleden merken op dat de cijfers van de wachtlijsten nog steeds niet kloppen. Zij vragen om verduidelijking. Bij het budgetrapport merkt de secretaris op dat de cijfers van de budgetwijziging, die ook vandaag op zitting staan, uiteraard nog niet verwerkt zijn en dit voor een vals beeld zorgt. De stijgende kosten, vermeld in dit rapport, worden doorgetrokken in de budgetwijziging.

2.

VRIJAF 2009 - TER KENNISGEVING Kennisgenomen.

Er wordt opgemerkt dat de Sociale Centra nooit langer dan 3 aaneensluitende dagen gesloten zijn voor het publiek.

3.

KWARTAALRAPPORT K3 - KLACHTENMANAGEMENT Kennisgenomen.

Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008

-2-

4.

WIJZIGING BEREKENING TUSSENKOMST IN DE LOONKOST VAN ART.60 T.A.V. WERKGEVERS Beslist wordt goedkeuring te verlenen aan : -

-

de voorgestelde nieuwe berekeningswijze voor tussenkomst in de loonkost die aangerekend wordt aan werkgevers waaraan art.60’ers ter beschikking gesteld worden. De nieuwe berekeningswijze is gebaseerd op doorrekening van effectieve bedragen (werkelijk uitbetaalde brutoloonkost verminderd met de ontvangen subsidie) en niet langer op forfaits. deze nieuwe facturatie in te voeren vanaf het moment dat dit geautomatiseerd kan. categorie 2 van werkgevers op te heffen en mee te laten ressorteren onder categorie 3. De verschillende categorieën worden derhalve als volgt bepaald:

Categorie 1 2

Instelling Privé VZW Startcentra VZW’s die > 216u vorming voorzien

Bijdrage % 100% 85%

- OCMW-instellingen - Initiatieven Sociale Economie - VZW met OCMW opdracht - Stad, onderwijs, Vlaamse gemeenschap, …

0%

40%

3 4

De raadsleden geven de directeur van Maatschappelijke Integratie de opdracht om begin volgend jaar een nota voor te brengen met een overzicht van de tewerkstelling bij de zuivere privé-partners.

5.

VERGRIJZINGSINDEX.

Gezien de nota ter zitting wordt overhandigd, vraagt de fractie Vlaams Belang de schorsing van de zitting zodat zij deze nota kunnen bespreken. De zitting wordt geschorst. De zitting wordt hernomen. Er ontspint zich een discussie over het voorstel van besteding van het vergrijzingsfonds.

Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008

-3-

Vastgesteld wordt dat het hier een principenota betreft waarin de grote lijnen van de te besteden middelen worden vastgelegd met name : 1. 1/3 de van de middelen voor versterken van de dienstencentra om ze versneld te laten evolueren naar modeldienstencentra. Dit kunnen verschillende projecten zijn 2. 1/3 de van de middelen om het zorgaanbod uit te breiden in nichesectoren 3. 1/3 de van de middelen om medewerkers op te leiden naar hogere (zorg)profielen om het aantal geholpen klanten op peil te houden Na discussie kan de raad zich, met algemene stemmen der aanwezige leden, akkoord verklaren met het voorstel.

5 bis.

INTERNE DOORGROEIMOGELIJKHEDEN VOOR POETSHELPSTERS DEPARTEMENT THUIS WONEN - OPLEIDINGSTRAJECT VAN POETSHELPSTER NAAR POLYVALENT VERZORGENDE

De Raad gaat principieel akkoord met het voorgestelde omscholingstraject ‘poetshelpster naar polyvalent verzorgende’ voor 15 poetshelpsters van het departement Thuis Wonen. Totale kost op jaarbasis (opleiding, loonkosten cursisten + vervanging): 498 760,20 euro. De volledige opleiding loopt over 4 semesters (2 jaar). De totale kost voor de volledige opleiding bedraagt 997 520,4 euro. De financiële middelen “vergrijzingsindex” worden hiervoor aangewend.

6.

OMZETTING DEEL THESAURIEBEWIJZEN IN LANGE TERMIJNLENINGEN VOOR ZNA (IN KADER SLA)

De voorzitter stelt voor om dit punt samen te bespreken met punt 8. De raadsleden gaan akkoord. Na toelichting door de heer M. Conincx, ontvanger, worden beide punten goedgekeurd als volgt : PUNT 6 Gelet op het feit dat de OCMW raad eind 2000 besliste om met het oog op een actief schuldbeheer een thesauriebewijzenprogramma van € 125.000.000,00 te starten; Gelet op het feit dat de OCMW raad in oktober 2002 besliste tot een verhoging van het bestaande programma (187.500.000 euro) over te gaan; Gelet op de SLA KT waarbij ZNA ten bedrage van 25.000.000 euro een beroep mag doen op de kredietlijn van het OCMW;

Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008

-4-

Overwegende dat ZNA haar investeringsuitgaven met dit programma en dus met kortetermijnschuld financierde; Gelet op de SLA LT waarbij het OCMW voor rekening van ZNA verzocht kan worden LT leningen af te sluiten; Omdat er een evenwicht bewaard moet worden tussen korte- en langetermijnschuld; Het is dus aangewezen het deel van het thesauriebewijzenprogramma dat betrekking heeft op de investeringsuitgaven ZNA om te zetten in leningen; Aangezien het totale bedrag van het bestaande thesauriebewijzenprogramma onveranderd moet blijven, zodat het OCMW en ZNA te allen tijde over de financiële middelen kunnen beschikken om hun taken te kunnen uitvoeren; Gezien het feit dat de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is als het over een wijziging van een bestaand contract gaat; Omdat de beslissingen tot omzetting snel moeten worden genomen, gelet op de duur van de offertes van de bankier en rekening houdend met de marktopportuniteiten; BESLUIT: Artikel 1: De ontvanger te machtigen tot het nemen van de beslissingen tot omzetting van KT naar LT financiering in functie van de afgesloten SLA’s KT en LT mits deze beslissingen aan de raad meegedeeld worden op de eerstvolgende raadszitting; Artikel 2: Dexia Bank de omzetting in langetermijnleningen te vragen, tegen de hiernavermelde voorwaarden, voor een bedrag van 12.000.000 euro van het bestaande thesauriebewijzenprogramma van € 187.500.000,00 en dit volgens de opsplitsing zoals hieronder aangegeven: -

1.300.000 EUR – looptijd 3 jaar 5.000.000 EUR – looptijd 5 jaar 5.700.000 EUR – looptijd 20 jaar

Totaal : 12.000.000,00 EUR. De geleende bedragen zullen aangewend worden voor de terugbetaling van de thesauriebewijzen uitgegeven door Dexia Bank. Artikel 3: De ontvanger te machtigen tot het afsluiten van rentestructuren op deze nieuw op te nemen leningen indien er zich interessante marktopportuniteiten voor doen. Gelet op de brief dd. 31 oktober 2008 waarbij Dexia Bank zijn akkoord verleent voor de leningen vermeld in dit besluit. De Raad voor maatschappelijk welzijn KEURT al de hierna vermelde bepalingen GOED :

Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008

-5-

Artikel 1 – Terbeschikkingstelling van de leningen De leningengelden worden ter beschikking gesteld op een rekening op naam van de lener bij Dexia Bank twee bankwerkdagen na ontvangst van het leningsbesluit. Artikel 2 - Omzetting in leningen Met als valutadag de datum van de terbeschikkingstellingen van de leningen gebeurt de omzettingen in leningen. De tabellen "rekening van de lening" wordt aan de lener toegestuurd kort na de terbeschikkingstelling van de leningengelden. Artikel 3 – Rentevoet De rentevoeten vastgesteld op het ogenblik van de consolidatie zijn gebaseerd op een lange termijnrentevoet die uitgedrukt is ten opzichte van de IRS rentevoet en die rekening houdt met de ‘duration’. Dit betekent de rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis van de IRS ask zéro-coupon rentevoeten, gelijkstelt aan het ontleende kapitaal (of het resterende schuldsaldo), vermeerderd met een marge van 40 basispunten voor de leningen op 3 en 5 jaar en vermeerderd met een marge van 80 basispunten voor de leningen op 20 jaar. De actualisatierentevoeten worden vastgesteld op het ogenblik van de consolidatie op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de web-site www.icap.com (onder de rubriek Market Information & Commentary/Market Information/Real Time/Curve Snap Shot). Deze rentevoet houdt reeds rekening met de periodiciteit van kapitaalaflossing en intrestaanrekening. De rentevoeten zijn vast voor de volledige looptijd van de leningen Artikel 4 – Terugbetaling en aanrekening van de intresten van de lening De leningen worden terugbetaald met trimestriële progressieve tranches. Elke tranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in een constante trimestrialiteit berekend tegen de rentevoeten van de leningen . De eerste intresten vervallen de eerste dag van het trimester dat onmiddellijk volgt op de terbeschikkingstelling van de leningen op één van de hiernavolgende data : 1 april, 1 juli, 1 oktober of 31 december. De volgende intresten zullen elkaar opvolgen met een tussentijd van een trimester. De intresten worden berekend op basis van 360/360. De eerste kapitaalsaflossingen vervallen één trimester na de aanrekening van de eerste intresten. De volgende aflossingen zullen elkaar opvolgen met een tussentijd van één trimester. De vervallen kapitaalsaflossingen en intresten worden geboekt op het debet van de rekening-courant van de lener.

Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008

-6-

Artikel 5 – Vervroegde terugbetaling Vervroegde terugbetalingen zijn niet mogelijk. Elke niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, wordt gelijkgesteld met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en wordt beschouwd als een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft de bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel financieel verlies. Artikel 6 - Algemene schikkingen Bij vernietiging of schorsing van het leningsbesluit door de toezichthoudende overheid behoudt Dexia Bank zich het recht voor de schuld van de leningen af te nemen van de rekening-courant van de lener. De lener verbindt zich, tot de eindvervaldag van zijn leningen bij Dexia Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op zijn rekening geopend bij deze maatschappij, van al de bedragen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, (inclusief de gemeentelijke toelage), hetzij uit hoofde van de wet , hetzij uit hoofde van een overeenkomst, evenals de stortingen van betalende derden (staat, verzekeringsinstellingen, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, verzekeringsmaatschappijen, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, enz…..) en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten. De lener geeft onherroepelijk aan Dexia Bank machtiging om deze inkomsten, evenals alle stortingen van andere debiteuren van de lener op zijn rekening bij Dexia Bank, aan te wenden tot de betaling van de intresten en van de terugbetalingen in kapitaal die op hun respectievelijke vervaldagen op het debet van zijn rekening-courant zullen geboekt worden evenals tot de bovenvermelde eventuele afname ingevolge vernietiging of schorsing van het leningsbesluit. Deze door de lener gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie ten voordele van Dexia Bank. De lener verbindt er zich tevens toe om deze inkomsten niet te vervreemden noch te verpanden. Mochten de voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling der intresten en voor de kapitaalsaflossingen aflossing van de leningen op de vastgestelde vervaldagen, evenals voor de bovenvermelde eventuele afname, verbindt de lener zich bij Dexia Bank onmiddellijk het nodige bedrag te storten om de vervallen schuld volledig af te betalen. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de rentevoet overeenkomstig artikel 15 § 4 van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996, en dit gedurende de periode van niet-betaling. Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht voorzien door de wet. Voor de raad voor maatschappelijk welzijn Martin Conincx Ontvanger

Marc De Bens Waarnemend Secretaris

Monica De Coninck Voorzitter

Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008

-7-

PUNT 8 :

ADDENDUM AAN KADEROVEREENKOMST KORTE TERMIJNFINANCIERING. Addendum (3 blz) aan: KADEROVEREENKOMST - KORTE TERMIJN FINANCIERING Afgesloten tussen ZNA en OCMW Antwerpen op

DE VOLGENDE OVEREENKOMST WORDT GESLOTEN TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN; (1) De VZW HET ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN, met zetel te Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, Hierbij vertegenwoordigd door - de heer Bruno Holthof, Voorzitter van het Managementcomité - mevrouw Monica De Coninck, Voorzitter van de Raad van Bestuur Hierna genoemd ZNA EN: (2) OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN – ANTWERPEN, met zetel te Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen, Hierbij vertegenwoordigd door - mevrouw Monica De Coninck, voorzitter - de heer Luk Lemmens, vice voorzitter - de heer Marco Laenens, vice voorzitter - de heer Marc De Bens, secretaris Hierna genoemd OCMW Dit addendum wordt afgesloten voor de periode van 1 november 2008 tot en met 31 mei 2010. Na deze datum vervalt deze overeenkomst of wordt ze herzien. OVERWEGENDE DAT: (A) De samenwerkingsovereenkomst korte termijn financiering werd afgesloten voor een periode van 3 jaar met aanvangsdatum 1 januari 2004 voor een bedrag van vijfentwintig miljoen euro (25.000.000 euro). (B) De samenwerkingsovereenkomst reeds werd verlengd voor een periode van 3 jaar bij een eerste addendum. (C) De samenwerkingsovereenkomst wordt aangevuld door dit tweede addendum (D) ZNA met uitzonderlijke omstandigheden kan te maken hebben waardoor zij niet kan voldoen aan haar verplichtingen.

Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008

-8-

(E) ZNA nog niet in de mogelijkheid is om in haar naam een krediet aan te gaan bij een financiële instelling. (F) Het OCMW bereid is om ZNA de mogelijkheid te bieden een tweede kredietlijn te openen van vijfentwintig miljoen euro (25.000.000 euro). WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: (A) Alle bepalingen uit de samenwerkingsovereenkomst – Korte Termijn Financiering, en het daarbij horende addendum, blijven ook van toepassing op dit addendum. Bijkomend worden voor dit addendum volgende voorwaarden overeengekomen waaraan cumulatief dient voldaan te worden: (B) Deze tweede kredietlijn kan enkel worden toegestaan onder volgende voorwaarden: -de eerste kredietlijn ten bedrage van vijfentwintig miljoen euro (25.000.000 euro) dient volledig opgenomen te zijn. - deze tweede kredietlijn mag maximum voor een periode van 3 opeenvolgende maanden openstaan. - de bedragen die worden opgenomen kunnen enkel worden aangewend voor de financiering van uitzonderlijke en onverwachte tekorten in de exploitatie om de dagdagelijkse werking van ZNA te kunnen garanderen. Hieronder verstaat men de kosten ter betaling van de integrale loonkost van het ter beschikking gestelde statutair personeel, zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de facturatie en betalingstermijn voor de ter beschikking gestelde statutaire personeelsleden bij de VZW ZNA afgesloten op 1 juni 2006. - ZNA dient, aan het OCMW, aan de hand van bewijzen van de desbetreffende uitbetalende instanties, aan te tonen dat zij buiten hun wil om de middelen niet tijdig hebben verkregen maar dat de middelen te verkrijgen van diverse subsidiërende overheden binnen een termijn van 12 maanden te verwachten zijn. - ZNA verbindt zich ertoe van zodra de te verwachten gelden van de subsidiërende instanties op hun rekening(en) staan de financiële diensten van het OCMW hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen. - ZNA verbindt zich ertoe de ontvangsten met betrekking tot de te verwachten subsidies 2 dagen voor vervaldatum van het aangevraagde krediet te storten op de rekening courant van OCMW (091-0108480-63) die deze zal aanwenden om de schuld uit hoofde van deze overeenkomst af te lossen. - Teneinde het OCMW toe te laten de voorgaande punten te kunnen opvolgen verbindt ZNA er zich toe minstens maandelijks aan de financiële diensten van het OCMW schriftelijk te rapporteren welk deel van de verwachte gelden van de subsidiërende instanties zijn toegekomen. (C) De ontvanger van het OCMW op te dragen de opvolging en uitvoering van de overeenkomst op zich te nemen Opgemaakt in 3 exemplaren te Antwerpen op Voor VZW ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Voorzitter Managementcomité Bruno Holthof

12/11/2008

Voorzitter Raad van Bestuur Monica De Coninck

Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008

-9-

Voor OCMW Antwerpen Voorzitter

vice voorzitter

Monica De Coninck

Luk Lemmens

vice voorzitter

secretaris

Marco Laenens

Marc De Bens

7.

BUDGETWIJZIGING 2008: EXPLOITATIE EN INVESTERINGSBUDGET

Beslist wordt, met 10 stemmen voor en 5 tegen der aanwezige leden, het investeringsbudget met volgende totalen goed te keuren : Samenvatting van het investeringsbudget 2008 inclusief overdracht van vorige jaren

Overdracht met verbintenis Overdracht zonder verbintenis Overdracht Totaal portefeuilles Aankoop Vlabo woningen Ruiloperatie grond Vlabo woningen Wijzigingen investeringsbudget 2008, wegens aanpassingen toewijzingen stedenfonds en FGSB Werken in eigen beheer Digipolis + nieuw financieel platform Investeringsbudget TW gekoppeld aan MJP Budget 2008 Totaal

Financiering Lening Subsidies 1.657.071 15.523.019 926.023 3.032.915 2.583.094 18.555.934 6.111.062 1.357.400

Budget 17.782.941 3.958.938 21.741.879 6.111.062 1.357.400 1.573.813

Totaal 17.782.941 3.958.938 21.741.879 6.111.062 1.357.400 1.573.813

Andere 602.851

892.794 102.619 4.555.000 10.908.000 25.500.688 47.242.567

892.794 892.794 102.619 102.619 4.555.000 4.555.000 10.908.000 10.908.000 25.500.688 12.023.462 11.800.794 1.676.432 47.242.567 14.606.556 30.356.728 2.279.283

602.851

1.573.813

en tevens goedkeuring voor het exploitatiebudget met het volgende resultaat : Rek. 2007 III. Werkingsresultaat 70/64 IV. Financiële opbrengsten V. Financiële kosten VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten IX. Resultaat van het boekjaar Stadsbijleg (vastgelegd) Herrekend resultaat voor stadsbijleg Overschot/-Tekort

-114.207.078 20.288.825 14.817.557 3.248.550 6.801.946 -112.289.206 85.623.138 -76.714.428 8.908.710

Budget 2008 -134.346.462 18.283.239 14.365.279 1.000.000 1.000.000 -130.428.502 95.854.300 -95.420.065 434.235

2008 na BW -147.807.034 19.619.627 15.446.912 3.972.066 3.469.626 -143.131.879 94.229.130 -108.126.699 -13.897.569

Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008

- 10 -

Opgemerkt wordt dat de budgetwijziging 2008 eindigt met een financieel tekort van bijna 14 miljoen euro. Een raadslid zegt dat de begroting bij de Stad al is goedgekeurd zodat de Stad voor dit jaar geen extra dotatie zal geven. Hij vraagt welke bezuinigingen het OCMW gaat doen om dit tekort weg te werken. Hij merkt verder op dat het vooral de personeelskosten zijn die blijven stijgen ook bij een ongewijzigd beleid. De voorzitter antwoordt dat we moeten wachten op de rekening 2008 om het reële tekort te kennen. Bovendien moeten de budgetten bekeken worden alsook de meerjarenplanning tot 2013. Volgend jaar zal hierover een nieuwe discussie moeten gevoerd worden met het college.

8BIS.

GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL INSTRUMENTARIUM VOOR STAD EN OCMW ANTWERPEN, DISTRICTEN EN DE DOCHTERS VAN ANTWERPEN, STAD EN OCMW VAN GENT: IMPLEMENTATIE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL PLATFORM BIJ HET OCMW EN HET ZORGBEDRIJF Uitgesteld. Verwezen naar de Raad van 25.11.2008.

Waarnemend secretaris,

Voorzitter,

Marc De Bens.

Monica De Coninck.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF