Voorblad faxbericht [form.] - Provincie Noord

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofie
Share Embed Donate


Short Description

Download Voorblad faxbericht [form.] - Provincie Noord...

Description

14 april 2004

Concept-Programma BrabantStad 2004-2008: reacties uit colleges / commissies en van maatschappelijke partners (“nota van inspraak”) Op 13 november 2003 heeft de Stuurgroep het concept-programma BrabantStad vastgesteld. Dit concept is december jl. besproken in de zes colleges. In enkele gevallen zijn daarbij kanttekeningen gemaakt. Vervolgens is het programma voor oriënterende bespreking toegezonden naar betrokken raads- en statencommissies, alsmede voor advies voorgelegd aan de PPC. Verder is aan SRE, SEOB en BMF gevraagd of zij de filosofie van het programma BrabantStad kunnen onderschrijven. Ook zijn opmerkingen genoteerd die gemaakt zijn tijdens het publieksdebat over BrabantStad dat de BrabantBalie 17 februari jl. organiseerde in Tilburg. Dit memo geeft een overzicht van de reacties. BREDA College: zonder amendementen akkoord. Raadscommissie:  instemming grote fracties  positie BrabantStad ten opzichte van oriëntatie as Rotterdam-Antwerpen verduidelijken  discussie over ijsbaan Tilburg ("dat is iets om op BrabantStad-niveau af te stemmen") EINDHOVEN College: 

Internationale promotie BrabantStad moet aangehaakt worden op hetgeen in ZuidOost Brabant is opgebouwd. Actie gericht op het vergroten van het aantal zakelijke vluchten van EindhovenAirport c.q. versterking van de (internationale) positie van dit vliegveld moet alsnog worden toegvoegd.Commissie:   

overwegend instemming met concretisering programmatische samenwerking B5 twijfel over nut en noodzaak economische promotie onder vlag BrabantStad formulering BOSE-studie let nauw ("Ruit om Eindhoven" slechts één variant)

HELMOND College: 

Vraagt aandacht voor "consereveren industrieel erfgoed" als gezamenlijk aandachtspunt voor de B5.

Commissie: 

Kan zich vinden in concept-programma met toevoeging van het eigen college.

'S-HERTOGENBOSCH College:

317586864

1/3

 

project m.b.t. omlegging Zuid-Willemsvaart zou toegevoegd moeten worden Tracékeuze BOSE is nog niet zo ver dat voltooiing Ruit Eindhoven vóór 2008 wordt uitgevoerd en project hoort daarom niet in nieuwe programma  Tilburgse museum in Bedrijf zou géén prioriteit culturele topvoorzieningen moeten zijn (want Tilburg kreeg al provinciale subsidie voor kunstcluster)  integrale veiligheid Brabantroute ook op 's-Hertogenbosch betrekken  Budget voor BrabantStad á 50.000 euro per jaar zou gehalveerd kunnen worden Raadscommissie: heeft kennisgenomen van het concept-programma. De commissie had geen behoefte aan oriërende bespreking. TILBURG College: 

afstemming toplocaties / bedrijventerreinen met (boven)regionale functie bij voorkeur niet in BrabantStad

Commissie:      

Waardering voor het concept Focus op Europa kan duidelijker Opwaardering N65 (Tilburg – ’s-Hertogenbosch) tot rijksweg A65 zou als project moeten worden toegevoegd aan programma In kader OV-netwerk aandacht besteden aan Station Berkel-Enschot Aandacht voor zakelijk gebruik Eindhoven-Airport. Vraagtekens bij nut en noodzaak BrabantStadfestival

PROVINCIE College: zonder amendementen akkoord. Statencommissie:  Relatie tussen stedelijk netwerk enerzijds en het provinciaal grote stedenbeleid anderzijds verduidelijken: (sociale) veiligheid ook thema voor BrabantStad?  Verdieping "sociale doelstelling" BrabantStad: méér dan topvoorzieningen.  B5-steden moeten verantwoordelijkheid nemen voor afstemming met omliggende gemeenten in het netwerk / stedelijke regio  Complementariteit van de vijf steden expliciet maken door profielen op elkaar te leggen. VROM / RIJKSHEREN      

Positief over programma en aansluiting op intenties Nota Ruimte. BrabantStad is de brug tussen twee economische kernzones: ruimtelijk en economisch concept zijn niet concurrerend maar kunnen elkaar juist versterken. Let op dat belangenbehartiging niet te dominant wordt ("geen optelsom van verlanglijstjes") maar focus op gezamenlijke projecten. Zorg voor aansluiting tussen BrabantStad en de streekplanuitwerkingen voor de stedelijke regio's en de Meierij / infrastructuur als drager voor verstedelijking. Bovenregionale groenstructruur is méér dan het Groene Woud, gaat over de stadsranden en de groene mal van alle B5-steden. Betrek op termijn ook Venlo bij BrabantStad.

PPC      

317586864

Samenwerking tussen B5 en provincie - "het bestuurlijke netwerk" - is positief maar moet nog groeien: houd het klein, focus. Doe recht aan de differentiatie tussen het westelijk en zuidoostelijk deel van BrabantStad: het stedelijk netwerk als brug tussen twee economische euregio's. Economische promotie onder de vlag van BrabantStad kan ten kost gaan van campagnes / imago van de twee economische (eu)regio's Stedelijkheid van de B5 moet in de toekomst meer recht gaan doen aan de Europese aspiraties: planontwikkeling en bouwen met allure. Betere aansluiting tussen verstedelijking en ontwikkeling wegennet / OV-netwerk. Steden moeten expliciete verantwoordelijkheid nemen voor de groene mal door

2/3

  

middel van een intgeraal groenprogramma met complementaire verantwoordelijkheden. Het versterken van cultuurhistorische waarden is ook een doel van Het Groene Woud. Landbouw economische factor in Brabant, ook voor BrabantStad. Duidelijk maken dat projecten meer zijn dan oude wijn in nieuwe zakken.

SRE Geen formele reaktie. SRE heeft eerder brief gestuurd waarin zij economische promotie onder de valg van BrabantStad afwijst. SEOB / ECONOMISCHE PARTNERS Het concept-programma is 19 februari besproken in het Dagelijks Bestuur van het SEOB, maar de vraag of de filosofie van BrabantStad kan worden onderschreven is teruggelegd bij de aangesloten organisaties. Tot op heden nog geen reacties van Kamers van Koophandel, BZW en vakbonden. BRABANTSE MILIEUFEDERATIE Heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om vóór 1 februari 2004 de vraag te beantwoorden of de filosofie van BrabantStad kan worden onderschreven. BMF was aanvankelijk wel positief. BRABANTBALIE Enkele conclusies n.a.v. het debat in De Voorst op 17 februari 2004:  maatschappelijk draagvlak voor het concept groeit  BrabantStad moet niet alleen aandacht hebben voor grote infrastructuur, maar ook de maatschappelijke netwerkvorming "van onderop" ondersteunen.  geef raads- en statenleden ("volksvertegewoordigers") straks een expliciete rol bij de evaluatie van het programma, b.v. via een visitatiecommissie.

317586864

3/3

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF