welkom op de behandeleenheid nah kadans

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Abnormal Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download welkom op de behandeleenheid nah kadans...

Description

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 [email protected] www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht verbonden

Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen

WELKOM

Welkom op behandeleenheid NAH Kadans. Om u vertrouwd te maken met de eenheid hebben we deze brochure gemaakt. We proberen onze werking zo volledig mogelijk voor te stellen. Heeft u na het lezen toch nog vragen, dan kunt u steeds bij iemand van het team terecht. We wensen u veel succes met uw behandeling.

VOORSTELLING VAN DE BEHANDELEENHEID

Kadans richt zich op voortgezette revalidatie en rehabilitatie van volwassenen met een ernstig NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) en biedt plaats voor 30 patiënten. Kadans biedt naast residentiële ook deeltijdse behandeling en nazorg aan. Kadans voorziet vraaggerichte begeleiding en zorg. Hieraan wordt vorm gegeven via een geïndividualiseerd behandelplan. De therapeutische activiteiten gebeuren zowel individueel als in groepsverband. De zorgvraag van de persoon met NAH en zijn omgeving vormt het uitgangspunt. Een multidisciplinair samengesteld team staat garant voor het ontwikkelen van de behandelprogramma’s. Het doel van de behandeling is het bereiken van een aanvaardbaar niveau van functioneren op gebied van wonen, werken, relaties en vrije tijd. Verbetering van de levenskwaliteit is de ultieme betrachting. We gaan uit van de nog aanwezige mogelijkheden en vaardigheden. We houden rekening met de beperkingen en handicaps.

TEAM VAN ZORGVERLENERS

Geneesheer-psychiater De arts van de zorgeenheid is Dr. Van Velthoven. Als u hem wenst te spreken, geeft u dit door aan de begeleiding. Zij noteren uw vraag in het doktersboek. De verpleging/begeleiding ondersteunt en begeleidt u tijdens uw opname. Ze gaan samen met u op weg. U krijgt een persoonlijk begeleid(st)er tijdens de eerste dagen van de opname. De maatschappelijk werker zal u graag te woord staan bij problemen of vragen over uw administratieve, sociale en financiële situatie. Er kan eventueel begeleiding starten om problemen op dit vlak verder aan te pakken. De psycholoog begeleidt de psychotherapeutische groepsgesprekken. Op indicatie kan er een individueel gesprek met de psycholoog plaatsvinden. De ergotherapeut begeleidt zowel individuele als groepssessies zoals bv huishoudelijke therapie, geheugentraining, probleemoplossende vaardigheden, … Zonodig helpt men u bij het zoeken naar een geschikte job of vrijetijdsinvulling. De ergotherapeut neemt ook de taak van persoonlijk begeleider op zich.

De psychomotore therapeut benadert u vanuit het bewegen en de lichamelijkheid. Dit vertaalt zich onder andere in fitness, relaxatie en bewegingsexpressie, sport en spel, … Ook hier zijn er individuele en groepssessies. Het onderhoudspersoneel zorgt voor de dagelijkse orde en netheid op de zorgeenheid. Indien u nog bepaalde vragen hebt, iets met iemand wilt bespreken of over iets niet tevreden bent, kunt u hiermee terecht bij de hoofdverantwoordelijke.

DAGINDELING

7.15 uur 8 uur 8.45 uur 10.15 uur 11 uur 12 uur 13.30 uur 14.30 uur 14.45 uur 17 uur 17.45 uur

U wordt gewekt + ochtendtoilet Ontbijt Start therapie Koffie Vervolg therapie Middagmaaltijd Vervolg therapie Koffie Vervolg therapie Avondmaal Vrije avond

THERAPEUTISCH PROGRAMMA

Het therapieaanbod van Kadans is ruim en verscheiden. We streven naar geïndividualiseerde zorg op maat. Op de zorgeenheid werken we met 4 groepen: - functioneel - geheugen - planning - project. Elke groep heeft zijn basisprogramma. We bekijken bovendien bij welke therapie u het meeste baat heeft. De therapieën hebben plaats van maandag tot en met vrijdag. We vragen om aan alle sessies mee te doen. Een opsomming van de therapieën op de zorgeenheid: Agenda/info, huishoudelijke therapie, wandelen, communicatie, verkenning, vrijetijdsbesteding, sport en beweging, zwemmen, fitness, levensbeschouwing, denksport, levensverhalen, alcoholgespreksgroep, NAH-groep, kaartuurtje, oudercirkel, lichaamsgericht werk, … Daarnaast kunt u op dinsdag en donderdagnamiddag deelnemen aan VLOT-activiteiten. Hiermee trachten we nog meer zorg op maat aan te bieden.

AFSPRAKEN OP DE ZORGEENHEID

Bekijk zeker ook de algemene onthaalbrochure. Daar vindt u alle info.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN Voor een goede gang van zaken op de zorgeenheid zijn volgende afspraken gemaakt.

Medicatie Deze neemt u stipt en enkel op voorschrift van de behandelend psychiater. Medicatie wordt gegeven door de verpleging tijdens de maaltijd of voor het slapengaan. Respect voor anderen De lichamelijke, geestelijke en sociale integriteit van medepatiënten en personeel dient u op elk moment te respecteren. Bagage Bij uw ontslag mag u geen voorwerpen achterlaten op uw kamer of de zorgeenheid. Indien na ontslag uw persoonlijke bezittingen na maximaal één maand niet worden opgehaald, worden deze door de instelling verwijderd en/of vernietigd. Bezoekuren dinsdag en donderdag zaterdag, zon- en feestdagen

van 18.30 tot 20 uur van 13 tot 17 uur en van 19 tot 20 uur.

Weekends U hebt 36 verlofdagen per jaar. Bijgevolg kunt u dus één weekend op twee thuis doorbrengen. Daguitstappen zijn altijd toegelaten tijdens het weekend (9 - 20 uur). Waardevolle materialen en geld Het psychiatrisch ziekenhuis en het team van Kadans zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen van patiënten. Het is dus niet aangeraden om kostbare zaken of veel geld te bewaren op de kamer. U kunt deze zaken best thuislaten. Het uitlenen van geld of materialen onderling is niet aangeraden. Schade Indien u opzettelijke schade aan materialen toebrengt, zal u dit moeten vergoeden. Wanneer iets defect is, meld dit dan aan iemand van het team zodat het kan hersteld worden. Bibliotheek U kunt boeken ontlenen van de centrale bibliotheek. Let erop om ze tijdig terug binnen te brengen. Indien dit niet gebeurt, betaalt u een boete. Bij ontslag geeft u de boeken af aan de verpleging.

Huren van ijskast en tv Huren is mogelijk mits betaling van een maandelijkse huurprijs. Info is te bekomen op de zorgeenheid.

WAT KAN ER NIET OP DE EENHEID? Deze afspraken zijn er voor de rust en de veiligheid op de zorgeenheid. - Roken op de kamer, in de gang of de leefruimten is niet toegestaan. Roken kan enkel buiten in het ‘tuinhuis’. -

Kansspelen op de eenheid zijn niet toegelaten (dus ook niet op de computer van de zorgeenheid).

- Het is niet toegestaan om op een andere kamer te komen dan de eigen slaapkamer. - Een relatie starten met een medepatiënt is niet aangeraden en kan gevolgen hebben voor uw behandeling (o.a. stopzetten van de opname). - Geweld of dreigen met geweld wordt niet getolereerd en kan leiden tot onmiddellijk ontslag. - Gevaarlijke voorwerpen zullen in beslag genomen worden.

LEVENSBESCHOUWELIJKE BIJSTAND EN PASTORALE DIENST

Christelijke inspiratie en onvoorwaardelijk respect Wij zetten ons in voor de patiënten vanuit een christelijke inspiratie en een onvoorwaardelijk respect voor iedere medemens en zijn overtuiging, ook al verschilt die van de onze. De pastoraal werker komt op woensdag omstreeks 11 uur langs op de eenheid. Meer informatie vindt u in de algemene onthaalbrochure van het ziekenhuis.

ALLERLEI

Nuttige telefoonnummers Kadans: 03 380 38 62 Patiëntennummer Kadans: 03 380 31 32 Hoofdverantwoordelijke: 03 380 38 87 Sociale dienst: 03 380 38 65 Assistente in de psychologie: 03 380 38 85 Pastorale dienst: 03 380 25 81

KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek)

Als u kinderen heeft, rijzen er misschien vragen bij u of bij hen naar aanleiding van uw opname. Wij kunnen u binnen onze eenheid hierin ondersteunen. Speciaal hiervoor loopt er in het psychiatrisch ziekenhuis een KOPP-werking. Zie algemene onthaalbrochure van het ziekenhuis of wend u voor meer informatie tot uw begeleider.

Verantwoordelijk uitgever: Gui Rusch Algemeen secretariaat PC/Patiënteninformatie/2012-08-31

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF