WHK00137 Hypotheekoverdracht van krediet WHK (1 vorige krediet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industrial Engineering, Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download WHK00137 Hypotheekoverdracht van krediet WHK (1 vorige krediet...

Description

Akte hypotheekvestiging met hypotheekoverdracht

Het jaar ........ Op ........... Voor mij, notaris ........... met standplaats te ........... ZIJN VERSCHENEN: A. de naamloze vennootschap AXA Bank Europe nv, hierna genoemd AXA BANK, met zetel gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer RPR Brussel 0404.476.835, opgericht bij akte van 27 augustus 1881, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 1881, onder het nummer 1359, waarvan statuten verscheidene keren werden gewijzigd, voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jean−François Poelman te Brussel op 15 september 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2014, onder het nummer 14179984, eerste partij, hierna "de kredietgevende vennootschap" genoemd; hier vertegenwoordigd door ........... die zich sterk maakt. B. ………. tweede partij, hierna de "kredietnemers", "schuldenaars", "hypotheekverleners" en/of "pandgevers" genoemd: die verklaren te zijn overeengekomen wat volgt: Artikel 1: Nieuwe verbintenissen Bevestiging van de verbintenissen der partijen De partijen bevestigen hun respectieve verbintenissen, bedongen in het "aanbod woonkrediet" van ………., verder genoemd de kredietovereenkomst, en in het "lastencohier van algemene voorwaarden" voor een totaal bedrag van ......... EUR, rekening houdend met het gedeelte ervan dat reeds werd uitgevoerd, een exemplaar van elk van deze documenten wordt aan deze kredietakte gehecht om ermee geregistreerd te worden. De kredietovereenkomst, haar bijvoegsels en het lastencohier van algemene voorwaarden vormen met huidige akte één ondeelbaar geheel, zonder dat kan aangevoerd worden dat de bijzondere voorwaarden impliciet afwijken van de algemene. De kredietnemers verbinden zich tot de betaling van alle geldsommen, verschuldigd in uitvoering van deze overeenkomsten. Artikel 2: Overdracht hypotheek bestaande verbintenissen Gezien: de akte verleden voor notaris . ........... te ........... op ........... ingevolge dewelke de kredietgevende vennootschap een krediet van ......... EUR ten gunste van , voornoemde kredietnemers heeft toegestaan en krachtens welke akte inschrijving werd genomen op het ........... hypotheekkantoor te ........... op ..........., boek ........... nummer ..........., op: Gemeente : Deze akte gerealiseerd op ........... hierna genoemd "de obligatieakte". Aangezien de kredietnemers aan de kredietgevende vennootschap gevraagd hebben het voorschreven eigendom te ........... hierboven beschreven, vrij te maken en de hypotheek over te dragen op het hierna beschreven eigendom, hetgeen de kredietgevende vennootschap aanneemt, werd het volgende overeengekomen:

Artikel 3: Hypotheekvestiging Tot zekerheid voor alle bedragen, die de kredietnemers, om welke reden dan ook aan de kredietgevende vennootschap verschuldigd zijn of zouden kunnen worden, uit hoofde van de hogergenoemde en in onderhavige akte bevestigde kredieten of uit hoofde van andere kredieten of schulden, aangegaan in het raam van krediet-, bank-, of verzekeringsverrichtingen, hypothekeren de hypotheekverleners in het bijzonder ten voordele van de kredietgevende vennootschap, die aanvaardt, de hieronder beschreven goederen met inbegrip van alle onroerend door bestemming geplaatste of te plaatsen goederen, ten belope van ......... EUR in hoofdsom, waarvan ......... EUR nieuwe inschrijving voor de nieuwe verbintenissen waarvan sprake in artikel 1 en ......... EUR hypotheekoverdracht waarvan sprake in artikel 2, van drie jaar intresten tegen de overeengekomen rentevoet met een minimum van 10 % (tien procent) per jaar, en bovendien tot zekerheid van een bijkomend bedrag van ......... EUR (5% aanhorigheden) voor alle niet door de wet bevoorrechte sommen, zoals de intresten, provisies, wisselverliezen, boeten, vergoedingen, erelonen van advocaten, verzekeringspremies en alle andere kosten verschuldigd in uitvoering van onderhavige akte, haar bijlagen en bijvoegsels. Beschrijving gehypothekeerde goederen Tegen bovenvermelde nieuwe hypotheekstelling bevestigt ondergetekende notaris derhalve het akkoord te hebben verkregen van AXA Bank voornoemd, evenwel met het behoud van alle persoonlijke rechten, aan alle hypotheek- en voorrechten te verzaken, zuiver en eenvoudig opheffing te verlenen en in te stemmen met de doorhaling van de volgende inschrijving genomen op het ......... hypotheekkantoor te ..........., op ..........., nr. ..........., voor ......... EUR in kapitaal en ......... EUR voor aanhorigheden, ingevolge kredietakte verleden voor notaris ........... te ........... tegen ........... wonende te ............ Ondergetekende notaris verzoekt derhalve in toepassing van artikel 92, tweede lid van de hypotheekwet, de hypotheekbewaarder van het … hypotheekkantoor te …….over te gaan tot doorhaling van bovenvermelde inschrijving(en) op voorlegging van een hypotheekstaat gelicht na het verlijden van de akte van hypotheekvestiging betreffende het nieuwe goed, waaruit blijkt dat de voormelde te nemen inschrijving, de vereiste rang bekleedt

Buiten hetgeen hier voorafgaat blijven al de voorwaarden en bepalingen van de obligatieakten onverminderd van kracht zonder enige schuldvernieuwing noch schuldafwijking en zullen zij toepasselijk zijn op voorschreven eigendom te ..........., bij deze akte in hypotheek gegeven, welke voorwaarden en bepalingen de kredietnemers verklaren goed te kennen, goed te keuren en er zich naar te schikken, juist alsof ze in hun geheel in deze akte herhaald werden. Dertigjarige oorsprong van eigendom: Voorschreven eigendom hoort de kredietnemers toe, om het Artikel 4: Hypothecaire toestand De hypoheekverleners/kredietnemers verplichten zich uitdrukkelijk binnen de twee maanden aan de kredietgevende vennootschap een hypothecair getuigschrift af te leveren, waaruit blijkt dat, buiten de inschrijving te nemen krachtens hoger vermelde bepalingen "Artikel 3 Hypotheekvestiging” van onderhavige akte en de voormelde obligatieakte, het hiervoor beschreven eigendom te ………., vrij is en zuiver van alle bezwarende lasten van overschrijving, hypotheek of voorrecht, op straf van bovenvermelde obligaties onmiddellijk opeisbaar maken tegen de voorwaarden van artikel III van het lastencohier, gehecht aan de voormelde obligatieakten, en de modaliteiten vermeld in beide aangehechte “lastencohier van algemene voorwaarden”. Artikel 5 De kredietgevende vennootschap mag tevens de invordering van haar schuldvorderingen door alle rechtsmiddelen vervolgen op al de goederen zo roerende als onroerende der kredietnemers die haar,

in afwijking van de bepalingen van artikel 1563 van het gerechtelijk wetboek, machtigen de vervolgingen aan te vatten met de niet gehypothekeerde goederen. Tot meerdere waarborg staan de kredietnemers af en dragen over aan de kredietgevende vennootschap tot beloop van de opeisbare sommen, al hun rechten betreffende de huurgelden van de eigendommen verpand bij deze akte, onder opschortende voorwaarde van niet- uitvoering van één der verbintenissen aangegaan door de kredietnemers en van voorafgaandelijke verwittiging van veertien dagen door de kredietgevende vennootschap bij aangetekende brief. Artikel 6: Onroerende goederen door bestemming De hypotheekverleners ontzeggen zich het recht op welke wijze ook de roerende bestanddelen, die geacht worden onroerend te zijn, en in het bijzonder de onroerende goederen door bestemming, te verplaatsen of te vervreemden, zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de kredietgevende vennootschap te hebben bekomen. Artikel 7: Lastencohier van algemene voorwaarden Het lastencohier van algemene voorwaarden, voor akkoord door partijen ondertekend en aan de onderhavige akte gehecht om er een integrerend deel van uit te maken, is van toepassing zowel op het krediet als op de hypotheekvestiging, met dien verstande dat elke toepasselijke aan de kredietnemers door dit lastencohier van algemene voorwaarden opgelegde verplichting ingeval van hypotheekvestiging van toepassing zal zijn op de hypotheekverleners ook indien deze niet de kredietnemers zijn. Artikel 8: Kosten Alle rechten, kosten en erelonen, die voortspruiten uit de onderhavige akte of zijn uitvoering, met inbegrip van kosten van de inschrijving die de hypotheekverleners de kredietgevende vennootschap laten nemen op grond van onderhavige akte evenals de kosten van certificaat van de hypotheekbewaarder, zullen uitsluitend betaald en gedragen worden door de kredietnemers. Artikel 9: Identiteit van de partijen De ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de partijen op zicht der wettelijke stukken. Ondergetekende notaris heeft de hypotheekstellers lezing gegeven van de bepalingen van de artikelen 62 § 2 en 73 van het BTW-wetboek waarop deze verklaard hebben wel of geen BTWbelastingplichtigen te zijn. WAARVAN AKTE. Opgemaakt en verleden te ........... op voormelde datum. Na voorlezing gegeven te hebben van onderhavige akte, de twee onderscheiden "het aanbod woonkrediet" van ..........., en het "lastencohier" inbegrepen, hebben de partijen deze documenten en onderhavige akte samen met mij, notaris, getekend en geparafeerd.

BORDEREL VAN INSCHRIJVING Inschrijving verzocht op het ........... hypotheekkantoor te ...........

TEN VOORDELE VAN de naamloze vennootschap AXA Bank Europe nv, hierna genoemd AXA BANK, met zetel gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer RPR Brussel 0404.476.835, opgericht bij akte van 27 augustus 1881, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 1881, onder het nummer 1359, waarvan statuten verscheidene keren werden gewijzigd, voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jean−François Poelman te Brussel op 15 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april, onder het nummer 11049342,

TEGEN ........... KRACHTENS: 1) een kredietakte voor onbepaalde duur, verleden ten overstaan van notaris ........... te ........... op ........... en geregistreerd te ...........; op ........... waarbij hypotheek wordt gevestigd met verwijzing naar de wettelijke bepalingen van artikelen 1560 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende executoriaal beslag op onroerend goed, of naar wettelijke bepalingen die er in de toekomst voor in de plaats zouden gesteld worden, akte die eveneens de clausule van hoofdelijkheid en ondeelbaarheid bevat 2) een kredietakte voor onbepaalde duur, inhoudende overdracht hypotheek bestaande verbintenissen en nieuwe verbintenissen, verleden ten overstaan van notaris ........... te ........... op ..........., akte die eveneens de clausule van hoofdelijkheid en ondeelbaarheid bevat, TOT ZEKERHEID: voor alle bedragen die de kredietnemers, om welke reden ook, aan de kredietgevende vennootschap verschuldigd zijn of zouden kunnen worden uit hoofde van de hogergenoemde kredietakte of uit hoofde van andere kredieten of schulden aangegaan in het raam van krediet-, bank-, of verzekeringsverrichtingen ten belope van: a) het bedrag in hoofdsom van ......... EUR, b) 5% van het bedrag in hoofdsom om de kosten en toebehoren te waarborgen, hetzij ......... EUR, c) drie jaar intresten tegen de rentevoet van het krediet met een minimum van 10 % ‘s jaars, met voorbehoud van meer, waarvan de wet de rang voorbehoudt, pro memorie, hetzij samen ......... EUR OP de volgende onroerende goederen: Gemeente: ........... In ........... exemplaren opgemaakt te ........... op ...........

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF