who is amalek? - Messiaans het levend water

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download who is amalek? - Messiaans het levend water...

Description

Wie is AMALEK ?

Laat ons een kijkje nemen naar de namen en de landen Edom = Zuid Jordanië Ismaeliten = Ismaël was de vader van alle Arabieren Moab = Centraal Jordanië Hagarenes = Egypte Gebal = Libanon Ammon = Noord Jordanië Amalek = Esau’s nakomelingen Jordaniers en Arabieren Philistea = De Gaza strook Assyrië = Syrië en Irak Tyrus Phoenicia = Zuid Libanon Assur = Assyrië Kinderen van Lot = Vlakten van Jordanië – Genesis 13:11 Zebah en Zalmunnah = Koningen van de Midianieten, zij waren Arabieren in Richteren 8:5 Oreb en Zeëb Princen van de Midianieten - Richteren 8:3

Het gevecht voor de zegen tegen Sarah tegen Vrije tegen

Izaak

Ishmaël Hagar Slaaf

Jacob tegen Esau Zegen tegen geen zegen

STAMBOOM VAN ESAU Amalek was de onwettige zoon van Eliphaz en de kleinzoon van Ezav, wiens beschermengel niemand anders is dan HaSatan zelf. (De moeder van Amalek was de onwettige dochter van de vader van Amalek). Dit is de eerste keer dat het woord “Amalek” in de Torah voorkwam:

GENESIS 36

8 Daarom ging Esau op het gebergte Seïr wonen; Esau, dat is Edom. 9 Dit zijn de nakomelingen van Esau, de vader van de Edomieten, op het gebergte Seïr. 10 Dit zijn de namen der zonen van Esau: Elifaz, de zoon van Esaus vrouw Ada; Reüel, de zoon van Esaus vrouw Basemat. 11 En de zonen van Elifaz waren Teman, Omar, Sefo, Gatam en Kenaz. 12 Timna was een bijvrouw van Elifaz, de zoon van Esau, en zij baarde aan Elifaz Amalek; dit waren de zonen van Esaus vrouw Ada.

13 En dit waren de zonen van Reüel: Nachat, Zerach, Samma en Mizza; dit waren de zonen van Esaus vrouw Basemat. 14 En dit waren de zonen van Esaus vrouw Oholibama, dochter van Ana, dochter van Sibon, zij baarde aan Esau Jeüs, Jalam en Korach. 15 Dit waren de stamhoofden der zonen van Esau: de zonen van Elifaz, de eerstgeborene van Esau, waren de stamhoofden Teman, Omar, Sefo, Kenaz, 16 Korach, Gatam, Amalek; dit waren de stamhoofden van Elifaz in het land Edom; dit waren de zonen van Ada.

GENESIS 28:8-9 Toen Esau nu zag, dat de dochters van Kanaän zijn vader Isaak zeer mishaagden, {behaagde …:Hebr. waren slecht in zijn ogen, etc. 9.ging hij naar Ismaël, en nam zich bij zijn vrouwen Machalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajot, tot vrouw.

VERMENGING VAN HET ZAAD

De Wijzen omschrijven het volk van Amalek als de bron van alle kwaad in de wereld.

Wat was de reden voor de haat 41 En Esau koesterde wrok tegen Jakob om de zegen, waarmede zijn vader hem gezegend had, en Esau zeide bij zichzelf: De dagen van de rouw over mijn vader zijn aanstaande; dan zal ik mijn broeder Jakob doden. 42 Toen aan Rebekka de woorden van Esau, haar oudste zoon, waren medegedeeld, liet zij Jakob, haar jongste zoon, roepen, en zeide tot hem: Zie, uw broeder Esau wil zich op u wreken door u te doden.

Eliphaz is één van Job’s vrienden:

Job 42 7 Nadat de HERE deze woorden tot Job gesproken had, sprak de HERE tot de Temaniet Elifaz: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van Mij gesproken zoals mijn knecht Job.

We zien dat zowel Esau, Eliphaz en Amalek, Jacob willen doden. Amalek volgt in de voetsporen van zijn vader. Amalek stamt af van een beruchte familielijn.

De Midrash geeft ons eveneens wat inzicht in de stamboom van Amalek: Midrash Rabbah - Genesis LXXXII:14 EN TIMNA WAS DE BIJVROUW VAN ELIPHAZ , DE ZOON VAN ESAU (XXXVI, 14). R. Simeon b. Yohai onderwees: Tot welk doel is het vers: EN TIMNA WAS DE BIJVROUW VAN ELIPHAZ opgemaakt ? Om ons te informeren over de belangrijkheid van het huis van onze vader Abraham en hoe leden van het koninklijk huis wensten verbonden te worden met hem (door huwelijk). Ten behoeve van wat was Lotan? Hij was de zoon van één van de bevelhebbers , zoals er staat : De bevelhebber van Lotan, etc. (ibid 29). Nu staat er geschreven, En de zuster van Lotan was Timna (ibid 22), en toch, TIMNA WAS EEN BIJVROUW, etc.! Ze zei: Laat me zijn dienstmaagd ziin daar ik niet waardig ben zijn vrouw te zijn. Nu mogen we hier geen te vlugge conclusie uit trekken: Als koningen de goddeloze Esau trouw bleven , wiens énige verdienste was de vrome daad zijn vader te eren, hoeveel te meer zullen ze dan trouw zijn aan Jacob, die de hele Torah vervulde!

GEDENK AMALEK DEUTERONOMIUM 25:17 17 Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart; 18 hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde. 19 Als dan de HERE, uw God, u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom u in het land, dat de HERE, uw God, u ten erfdeel geven zal om het te bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen; vergeet het niet.

Koning oorlog tegen Amalek  Tempel

B’Seder – In Volgorde : De Talmud (Tractate Sanhedrin 20b) verklaart het proces van herbouwing van de Beit HaMikdash (de heilige Tempel). Er staat geschreven dat het volk van Israël werd opgedragen om drie opeenvolgende geboden uit te voeren nadat ze het land Israël in bezit hebben genomen:

1. Ze moeten een koning aanduiden, 2. Ze moeten de afstammelingen van Amalek uitroeien, en 3. Ze moeten de heilige Tempel bouwen.

Rambam vertelt ons in zijn Sefer HaMitzvot dat er drie specifieke mitzvot betrekking hebben op Amalek: 1. Positieve mitzva nummer 188: “De uitroeiing van het zaad van Amalek”: 2. Positieve mitzva nummer 189: “De herinnering aan de snode misdaden van Amalek”: 3. Negatieve mitzva nummer 59: “Niet vergeten wat Amalek ons aandeed”:

Yalkut Shimoni 1:264 “volgens de traditie zou Esau vallen door de tussenkomst van Rachel.”

SCHEMA VAN DE TENACH 1. Rachel de moeder van Benjamin,

2. Joshua voerde oorlog tegen AMALEK. 3. Koning Saul een Benjamiet werd door YHVH opgedragen om Agag (amalek) te doden, 4. Mordochai van de stam van benjamin was een vijand van Haman (amalek).

Benjamin boog nooit neer voor Esau Genesis 33:1-4, 1 Jakob nu sloeg zijn ogen op en daar zag hij Esau aankomen, en met hem vierhonderd man. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en Rachel en de beide slavinnen. 2 Hij plaatste de slavinnen en haar kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter, en Rachel en Jozef achteraan. 3 En zelf ging hij voor hen uit en boog zich zevenmaal ter aarde, totdat hij bij zijn broeder gekomen was.

4 Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem, en zij weenden.

Mozes & Joshua Na de religieuze ervaring op de berg Sinaï vochten ze tegen Amalek en bouwden daar de Mishkan

Exodus 17 7 Hij noemde die plaats Massa en Meriba, wegens de twist der Israëlieten en omdat zij de YHVH op de proef gesteld hadden door te zeggen: Is de YHVH in ons midden of niet? 8 Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. 9 En Mozes zeide tot Jozua: Kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek, morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf van Elohim in mijn hand. 10 Jozua nu deed, zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek; maar Mozes, Aäron en Chur hadden de heuveltop bestegen. 11 En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.12 Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. 13 Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. 14 En YHVH zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. 15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: YHVH is mijn banier. 16 En hij zeide: De hand op de troon des YAH! YHVH heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.

Saul, De eerste koning in Israel, was een Benjamiet,

1 SAMUEL 15:1-3, 1 Samuël zeide tot Saul: Mij heeft de HERE gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël; nu dan, luister naar de woorden des HEREN. 2 Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan, hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld, toen het uit Egypte trok.

3 Ga nu heen, versla Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel.

David viel binnen bij de Amalekieten 1Samuel 27:8 David nu en zijn mannen trokken uit en deden overvallen op de Gesurieten, de Gizrieten en de Amalekieten; want dezen zijn de bewoners van het land – van oudsher, in de richting van Sur tot aan het land Egypte.

Voorspelling in de Tenach (1Sam 30:18) David redde alles wat de Amalekieten geroofd hadden; ook zijn beide vrouwen bevrijdde hij. David = Type van de Messias als koning 2 Vrouwen = Type van Israël (Judah & Israël)

Elke keer dat Israel ongehoorzaam is aan de Torah , worden de kinderen van Edom hun Tegenstander 1Koning. 11:11-15, 11 Toen zeide de HERE tot Salomo: Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven. 12 Maar bij uw leven zal Ik dat niet doen, ter wille van uw vader David; uit de hand van uw zoon zal Ik het afscheuren. 13 Evenwel zal Ik niet het gehele koninkrijk afscheuren, één stam zal Ik aan uw zoon geven ter wille van mijn knecht David en ter wille van Jeruzalem, dat Ik verkoren heb.

14 En de HERE deed een tegenstander tegen Salomo opstaan, de Edomiet Hadad; deze was van het koninklijk geslacht in Edom. 15 Toen namelijk David met Edom bezig was, en de legeroverste Joab optrok om de gevallenen te begraven, en hij ieder doodde, die van het mannelijk geslacht was in Edom

Weet dat AMALEK afkomstig is van ESAU

Wie is de vloek in Daniël 9:11 9 Bij YHVH, onze ELOHIM, is barmhartigheid en vergeving, hoewel wij tegen Hem wederspannig zijn geweest, 10 niet geluisterd hebben naar de stem van de YHVH, onze ELOHIM, en niet gewandeld hebben naar de wetten die Hij ons gegeven heeft door de dienst van zijn knechten, de profeten. 11 Ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de ELOHIM, want wij hebben tegen Hem gezondigd.

VLOEK H423

‫אלה‬ 'a^la^h aw-law' Van H422; een vervloeking: - vloek, vervloeking, afschuw, godslastering, vloekpartij

GIDEON DE RECHTER VAN ISRAEL vs AMALEKIETEN & MIDIANIETEN

Richteren 6:1 – 7, 1 Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN; daarom gaf de HERE hen over in de macht van Midjan gedurende zeven jaar, 2 waarin Midjan de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midjan richtten de Israëlieten voor zich de schuilplaatsen in, die in het gebergte liggen, de holen en burchten. 3 Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midjan, Amalek en de stammen van het Oosten opdagen en trokken tegen hen op,

4 sloegen hun kamp op in hun gebied en vernielden het veldgewas tot bij Gaza, en lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. 5 Want zij trokken op met kudden en tenten, en zij kwamen talrijk als sprinkhanen; zij waren niet te tellen, zij, noch hun kamelen, en zij kwamen het land verwoesten, 6 zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midjanieten. Toen riepen de Israëlieten tot de HERE.

7 Toen nu de Israëlieten tot de HERE riepen vanwege de Midjanieten, 8 zond de HERE een profeet tot de Israëlieten, die tot hen zeide: Zo zegt de HERE, de God van Israël: Ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid; 9 Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van allen die u verdrukten, ja, Ik heb hen voor u uit weggedreven en hun land aan u gegeven.

Gideon voert oorlog tegen Amalek

Richteren 7:12

Midjan nu en Amalek en al de stammen van het Oosten lagen in de vlakte, talrijk als sprinkhanen, en hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand aan de oever der zee.

Spreuken 30:27 de sprinkhanen hebben geen koning, toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op;

Ex 10:19 En de HERE liet een andere, een zeer sterke westenwind waaien, die de sprinkhanen meevoerde en ze in de Schelfzee dreef: niet één sprinkhaan bleef er over in het gehele gebied van Egypte.

Openbaring 9 1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.

De aanwijzing van wie de koningen van Midian en de Amalekieten zijn

Richteren 8:21 Toen zeiden Zebach en Salmunna: Sta gij zelf op en stoot ons neer, want zoals de man is, is zijn kracht. Dus stond Gideon op, doodde Zebach en Salmunna en nam de maantjes, die hun kamelen aan de hals droegen.

07720. Nrhv saharon, van hetzelfde als 5469; een rond hangertje voor de nek: “sieraad, ronde band zoals de maan”

Verbindt dit woord met Zoon van de morgend in Jesaja 14 Voor meer informatie over dit onderwerp zie Brad Scott

Richteren 6:33 Geheel Midjan nu en Amalek en de stammen van het Oosten hadden zich met elkander verenigd; zij waren overgestoken en hadden zich gelegerd in de vlakte van Jizreël.. Dit is dezelfde plaats voor de laatste veldslag tussen Yahshua en het zaad van de Duivel

Agag = Gog Gog, volgens de Septuagint, is 'Agag,‘ een generische term die gebruikt wordt voor de koningen van Amalek. Elke oorlog tegen de Kinderen van Israel, bedoelt om hen te vernietigen, heeft te maken met Amalek. Num 24:7 Water vloeie uit zijn emmers, en zijn zaad hebbe overvloedig water; ja, zijn koning verheffe zich boven Agag, en zijn koninkrijk zij verheven.

LXX versie Bamidbar (Nummers) 24.7: There shall come a man out of his seed, and he shall rule over many nations; and the kingdom of Gog shall be exalted, and his kingdom shall be increased.(!) Het woord "Gog" gebruikt niet alleen dezelfde medeklinkers maar heeft dezelfde betekenis als "Agag;" namelijk “dak, of dat wat bedekt."

Amos 1:11 Zo zegt YHVH: Om drie overtredingen van Edom, ja om vier, zal Ik het niet herroepen. Omdat hij zijn broeder met het zwaard heeft vervolgd en zijn medelijden heeft verstikt, zodat zijn toorn eeuwig verscheurt en hij zijn gramschap immer blijft koesteren:

Wie vernietigde de Tempel in 70 nc ?  DE ROMEINEN ? HET ROMEINSE LEGER DIE AMALEKIETEN, MiIDIANIETEN EN ISMALIETEN WAREN ? VOLGENS DE RABBIJNEN KOMT ROME VAN ESAU

Wie had de controle in de tijd van de Messias ? Wie was de Koning van Israël ? Herodes = Edomiet Wie had de controle over het land Israël ? Rome = Edomiet (volgens de traditie)

Tijdstip van Amalek’s overlijden De Targum van Yonatan ben Uziel verklaart dat de oorlog tegen Amalek alleen zal eindigen als Mashiach komt en het Messiaanse tijdperk zal inluiden.

Torah onderwijst ons over het herstel 

MOSES

=

120 JAAR (genesis 6:3) 6,000JOSHUA =

MESSIASJERICHO =

MAAN STAD (allah maangod)LEVI

=

HET APARTE VOLK VAN YHVHRAHAB

=

ISRAËLGELUID VAN SHOFAR = KOMST VAN MESSIASMUREN = TYPE VAN DE VOLKEREN ROND DE PROSTITUE (ISRAEL)

Met dank aan Rico Cortes 

De originele presentatie is te vinden op: 

http://www.wisdomintorah.com/powerpoint.htm

De bijhorende spreekbeurt met vertaling is op MP3 en kan besteld worden via : 

 

[email protected]

Nederlandse vertaling K.De Smedt

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF