Wie worden weggerukt?

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Godsdienstwetenschap, Christology
Share Embed Donate


Short Description

Download Wie worden weggerukt?...

Description

Wie worden met kracht weggenomen bij de bazuin van God? 1 Thessalonicenzen 4:13-18

1 Thessalonicenzen 4:13-18 13.Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten, opdat jullie niet bedroefd zijn zoals ook de overigen die geen verwachting hebben. 14.Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo ook zal God hen die te rusten zijn gelegd, door Jezus gezamenlijk met Hem mee voeren. 15.Want dit zeggen wij jullie in een woord van de Heer, dat wíj, de levenden, de overblijvenden tot de aanwezigheid van de Heer, in geen geval uitgaan vóór hen die te rusten zijn gelegd;

1 Thessalonicenzen 4:13-18

16.want de Heer zelf zal, met een bevel, met de stem van de vorst van de boodschappers en met de bazuin van God, afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. 17.Vervolgens zullen wíj, de levenden, de overblijvenden, gelijktijdig tezamen met hen weggerukt worden in wolken, tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. 18. Daarom, spreekt elkaar aan met deze woorden.

1,2 Thessalonicenzen

brieven van verwachting: eerste geschreven brieven van Paulus

13. Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten

troostende woorden in verwachting

de levende en ware God als slaaf te dienen en te verwachten Zijn Zoon uit de hemelen

de volharding van de verwachting van onze Heer Jezus Christus (3)

1:9,10

3:10. Nacht en dag smeken wij boven alle mate om jullie aangezicht te zien en het ontbrekende van jullie geloof aan te passen.

geloof

liefde verwachting

13. Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten

wat gebeurt met hen die wegvielen?

13. Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten

Thessaloniki: sommigen overleden snel na Paulus’ prediking

kenden deze brief niet

13.

….hen die rusten…… hoe leefden zij? wat was hun verwachting?

wat geldt de overleden gelovigen die nooit van de bazuin van God hoorden?

14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo ook zal God hen die te rusten zijn gelegd, door Jezus gezamenlijk met Hem mee voeren.

wat geldt de overleden gelovigen die nooit van de bazuin van God hoorden?

16.want de Heer zelf zal, met…..de bazuin van God, afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan

iemand van het uitverkoren volk, met verwachting: het aardse koninkrijk?

16.want de Heer zelf zal, met…..bazuin van God, afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan

iemand uit de christenheid, met verwachting: de jongste dag?

16. want de Heer zelf zal, met…..bazuin van God, afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan

iemand uit de evangelische beweging met verwachting: het aardse koninkrijk?

16. want de Heer zelf zal, met…..bazuin van God, afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan

wat geldt al de gelovigen die anders geloven aangaande de toekomst?

4:14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond,

17 Vervolgens zullen wíj, de levenden, de overblijvenden, gelijktijdig tezamen met hen weggerukt worden in wolken, tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn.

Jezus, Die ons bergt uit het komen van de verontwaardiging God zal door Jezus, gezamenlijk met Hem mee voeren

Stap 1 : bazuin klinkt 2 : de doden in Christus staan eerst op 3 : weggerukt tot ontmoeting van de Heer in de lucht – samen met de levenden

1:10 4:14

14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond

geloven

wij geloven  moet je eerst iets weten van:

* het geheimenis van het evangelie – de verzoening? * het gezamenlijk-lichaam? * de onsterfelijkheid na de opstanding? * het beheer van het geheimenis?

geloven dat Jezus stierf en opstond

hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Romeinen 4:5

geloven dat Jezus stierf en opstond

want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal Efeziërs 2:8

verschillende verwachtingen:

op aarde

weg en weer terug op aarde

naar de hemel

Wie? 14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond

Lichaam van Christus

Alleen Gods woord, Zijn belofte, zal vervuld worden

Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of slechts gedaan hadden – opdat het voornemen van God, overeenkomstig een keuze, zou blijven, niet uit werken, maar uit Hem Die roept -

Romeinen 9:11, Jakob en Esau, Paulus

Genade:

Wie? Allen die God tevoren uitkoos in Christus vóór de nederwerping van de wereld Efeziërs 1:4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF