www.vaalit.fi www.landsbygdspolitik.fi 6. Vi ökar produktionen av

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download www.vaalit.fi www.landsbygdspolitik.fi 6. Vi ökar produktionen av...

Description

  6. Vi ökar produktionen av förnybar energi som grund för den finländska bioekonomin    I  Finland  behövs  en  långsiktig  energipolitik  som  sträcker  sig  över  regeringsperioderna  och  genom  vilken  man  systematiskt  förbättrar  verksamhetsförutsättningarna  för  den  decentraliserade  produktionen  av  förnybar energi och skapar hållbara energivärdekedjor som grund för den gröna ekonomin.  

  En  decentraliserad  inhemsk  produktion  av  förnybar  energi  stöder  sysselsättningen,  ekonomin  och  livskraften på landsbygden. Samtidigt minskar den vårt lands beroende av fossila bränslen och importerad  energi. Den decentraliserade produktionen av förnybar energi har potential att infria de centrala målen för  energipolitiken:  att  stödja  den  ekonomiska  tillväxten  i  hela  landet  samt  en  ekologiskt  och  socialt  hållbar  utveckling, att förbättra försörjningsberedskapen inom energiförsörjningen och att stärka handelsbalansen.     Finlands  nationella  mål  är  att  öka  användningen  av  förnybara  energikällor  till  38  procent  av  den  totala  förbrukningen  före  2020.  Här  spelar  landsbygdens  resurser  en  viktig  roll:  80  procent  av  produktionen  av  förnybar energi härstammar från träråvaror, och även produktionen av vatten‐ och vindenergi koncenteras  till landsbygden. Man kan öka användningen av träråvaror i produktionen av el och värme samt som råvara  för biobränslen. Även biomassa från jordbruk, som idag används i ringa utsträckning, har en potential som  bör utnyttjas.      Förnybar  energi  som  produceras  decentraliserat  utgör  en  betydande  möjlighet  för  den  finländska  bioekonomins  tillväxt. Ett  centralt  mål  är  att  utveckla  resurseffektiva,  produktiva  och  miljövänliga  värdekedjor som gynnar både lokala producenter och hela nationalekonomin.    Forskning  har producerat  viktiga  tekniska innovationer och innovationer inom affärsverksamheten för  att  förbättra  värdekedjorna  för  den  decentraliserade  förnybara  energin.  Den  fortsatta  utvecklingen  av  innovationer bör stödjas genom olika pilotprojekt inom ramen för vilka man undersöker användningen av  närenergi och förnybar energi i praktiken och med hjälp av vilka man tar reda på vad som måste göras för  att  de  nya  energiformerna  ska  bli  vanligare.  Smarta  elnät  skapar  en  grund  för  användning  av  energi  som  producerats decentraliserat. Dessutom måste man lätta på tillståndspraxisen kring den decentraliserade  produktionen  av  förnybar  energi  och  förbättra  konkurrenskraften  och  lönsamheten  inom  branschen,  särskilt i fråga om stöd, investeringar och beskattning.     Tilläggsproduktionen av förnybar energi påverkar naturens mångfald, särskilt genom den ökade efterfrågan  på biomassa från skogen.  De lång‐ och  kortvariga effekterna för naturens mångfald, näringens hållbarhet  och ekosystemtjänsterna måste utredas, man måste stärka de positiva effekterna och söka metoder för att  minimera de negativa effekterna.    För att öka produktionen av förnybar energi:     Behövs en långsiktig energipolitik som sträcker sig över regeringsperioderna och genom vilken man  systematiskt  förbättrar  verksamhetsförutsättningarna  för  den  decentraliserade  produktionen  av  förnybar energi i fråga om stöd, investeringar, beskattning och tillståndspraxis.   Behövs  betydande  ekonomiskt  stöd  för  pilotprojekt  och  för  att  ta  i  bruk  innovationer  och  nya  modeller för affärsverksamhet.  Man  bör  säkerställa  ekologisk,  social  och  ekonomisk  hållbarhet  inom  den  decentraliserade  produktionen av förnybar energi.  

www.vaalit.fi

                                                                           www.landsbygdspolitik.fi

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF