Yttrande över remiss angående betänkandet Immunitet för stater och

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Yttrande över remiss angående betänkandet Immunitet för stater och...

Description

Utrikesdepartementet Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt 103 39 STOCKHOLM

SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 [email protected] www.riksbank.se

ESTABLISHED 1668

DNR 2008-352-STA

Yttrande över remiss angående betänkandet Immunitet för stater och deras egendom (SOU 2008:2)

2008-05-12

Riksbanken välkomnar att FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom införlivas i svensk rätt men anser att det också bör övervägas om regler om immunitet för mellan- och överstatliga organisationer också ska införas i svensk rätt. Enligt Riksbankens mening är det välkommet att det införs uttryckliga regler om immunitet för stater och deras egendom. Riksbanken har heller inget att erinra mot förslaget som sådant. Riksbanken noterar dock att en konsekvens av konventionens och därmed lagförslagets definition av begreppet ”stat” är att mellan- och överstatliga organ inte omfattas. Det innebär att banker som till exempel ECB och BIS samt Internationella valutafonden IMF, inte omfattas av konventionen och lagförslaget och därmed att frågor om dessa organs immunitet alltså fortsatt kommer att avgöras med hänvisning till sedvanerätten. Det kan ses som en brist. När en centralbank utför sina uppgifter är det typiskt sett ett utflöde av statens suveränitet. Ett exempel på intresse som skyddas av immunitet är att en centralbank alltid har behov av tillgång till likvida medel för att kunna utföra sitt uppdrag. Frånvaro av immunitetsskydd mot verkställighetsåtgärder kan hota möjligheten att fullgöra de grundläggande centralbanksuppgifterna. Det är uppenbart att åtminstone ECB bör åtnjuta immunitet under samma omständigheter som nationella centralbanker, eftersom ECB utför uppgifter som övertagits från nationella europeiska centralbanker. Det finns också andra organ som har funktioner som liknar en nationell centralbank eller som har funktioner som har betydelse för centralbankers möjlighet att i sin tur utföra sina uppgifter. Det rör sig om till exempel BIS, som bland annat kan låna likvida medel till nationella centralbanker som har behov av det. Även IMF kan ha liknande funktioner. Det finns också organ i andra regionala valutaområden som har eller kan få liknande uppgifter som en nationell centralbank. Riksbanken rekommenderar därför att det också övervägs att lagstifta om regler om immunitet för mellan- och överstatliga organ mot svenska domstolars domsrätt.

1 [2]

Beslut i detta ärende har fattats av stabschefen Kai Barvèll efter föredragning av Anna Wilbe.

Kai Barvèll Anna Wilbe

2 [2]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF