2003 AMSSMrvUL No. 59 1. de Grondwet van de Repubiek

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Staatsrecht
Share Embed Donate


Short Description

Download 2003 AMSSMrvUL No. 59 1. de Grondwet van de Repubiek...

Description

2003

AMSSMrvUL

No. 59

STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME

RESOLUTIE van 8 juli 2003 no. 4586/03, houdende vaststelling van de organisatiestructuur van het Kabinet van de Vice President van de Republiek Suriname, met de daarbij geidentificeerde functionele eenheden, de te vervullen kernfuncties en de waardering daarvan. DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, GELETOP:

1.

de Grondwet van de Repubiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij Wet van 8 april 1992 (S.B. 1992 no.38);

2.

de Staatsbesluit van 6 november 1996, houdende instelling van het Kabinet van de Vice President van de Republiek Suriname (Besluit Instelling Kabinet van de Vice President) (S.B. 1996 no. 56);

3.

de beslissing van de Raad van Ministers van 18 juni 2003, vervat in de missive van de Vice President, Voorzitter van de Raad van Ministers, d.d. 23 juni 2003 no. 419/R.v.M.

2003

-2-

No. 59

OVERWEGENDE:

dat in 1988, op grond van de in de Grondwet van 1987

gewijzigde staatsstructuur, het Kabinet van de Vice President van de Republiek Suriname, werd ingesteld;

dat op grond van de opgedane ervaringen engewijzigde inzichten over de structuur en het functioneren van het Kabinet van de

Vice President, Voorzitter van de Raad vanMinisters, het wenselijk is de organisatiestructuur vast te stellen. dat de organisatiestructuur vanhet Kabinet vande Vice President van de Republiek Suriname, krachtens artikel 3 van het "Besluit Instellingvan het Kabinetvan de Vice President

(S.B. 1996 no. 56) bij resolutie moet worden vastgesteld. BESLUIT:

1.

Te rekenen van 01 juli 2003, de organisatiestructuur van het Kabinet van de Vice President van de Republiek Suriname als volgt vast te stellen.

01.

het bestuursapparaat dat als Kabinet ter beschikking staat van de Vice President van de Republiek Suriname in de uitoefening van diens ambt als Vice President en Voorzitter van de Raad van Ministers, bestaat uit twee functionele eenheden, t.w.:

-

een Kabinet, als bestuurs en administratieve

-

eenheid;en het Secretariaat van de Raad van Ministers.

De beide functionele eenheden ressorteren rechtstreeks onder de Vice President.

2003

02.

-3 -

No. 59

Met de leiding van het Kabinet als bestuurs en administratieve eenheid, is de Directeur van het Kabinet belast. Deze functie is in waardering gelijk

gesteld aan de functie van Departementsdirecteur. 03.

Met de leiding van het Secretariaat van de Raad van Ministers is de Secretaris van de Raad van Ministers belast. De functie van Secretaris van de Raadvan Ministers is in waardering gelijk gesteld aan de functie van Departementsonderdirecteur.

04.

De Vice President wordt in de uitoefening van zijn ambt verder bijgestaan door zijn Secretariaat en adviseurs, die functioned rechtstreeks onder hem ressorteren.

05.

Het Kabinet als functionele bestuurs en administratieve eenheid, richt zich op de ondersteuning van de Vice President in alle taakbestanddelen die niet rechtstreeks verband houdenmet de taken,

werkzaamheden enverantwoordelijkheden van de Vice President als Voorzitter van de Raadvan Ministers.

06.

Onder het Kabinet als functionele bestuurs- en administratieve eenheid, ressorteren:

(a) (b)

Het onderdirectoraat Administratieve Diensten; en

Het dienstonderdeel Overheidsvoorlichting en Communicatie.

2003

07.

-4-

No. 59

Onder het onderdirectoraat Administratieve Diensten

ressorteren de afdelingen: a. b. c.

08.

personele zaken, financiele en begrotingszaken, en algemene zaken en beheer.

Met de leiding van en de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het onderdirectoraat Administratieve Diensten is een Onderdirecteur belast. Deze functie van Onderdirecteur Administratieve

Diensten wordt in waardering gelijk gesteld met de functie van Departementsonderdirecteur. 09.

Het Secretariaat van de Raad van Ministers richt

zich als functionele eenheid op de organisatorische en beleidsondersteuning van de Vice President, in de uitoefening van zijn ambt als Voorzitter van de Raad van Ministers, tevens Voorzitter van alle Onderraden uit de Raad van Ministers, en voorts met alles wat met deze nineties verband houdt.

10.

Tot de taken van het Secretariaat van de Raad van Ministers behoren:

a.

de voorbereidingvan de agenda en de besluitvorming door de Raad;

b.

de vastlegging van de beraadslagingen en besluiten van de Raad;

c.

het monitoren van de uitvoering van besluiten en afspraken van de Raad; en

2003

d.

-5 -

No. 59

het ondersteunen van de Vice President t.a.v. alle

aangelegenheden die met de uitoefening van het ambt van Voorzitter van de Raad van Ministers en

daaruit voortvloeiende functies verband houden.

11.

Het Secretariaat van de Raad van Ministers wordt

geleid door de Secretaris van de Raad van Ministers. De Secretaris wordt bijgestaan door:

12.

-

twee adjunct-secretarissen, en

-

enkele administratieve medewerkers.

Voor de logistieke en huishoudelijke werkzaamheden van het Secretariaat van de Raad van Ministers,

wordt gebruik gemaakt vanhet personeel van de afdeling Algemene Zaken en Beheer van het onderdirectoraat Administratieve Diensten van het Kabinet.

II.

Te bepalen dat:

a.

deze resolutie in het Staatsblad van de Republiek Suriname zal worden bekend gemaakt en in werking treedtop 1 juli 2003;

b.

de Minister van Binnenlandse Zaken belast is met de uitvoering van deze resolutie.

2003

III

-6 -

No. 59

Afschrift van deze resolutie te zenden aan de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, alle Ministers, de Direkteuren van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Direkteur van het Kabinet van de Vice President van de

Republiek Suriname en de Direkteuren van de Departementen van Algemeen Bestuur.

Paramaribo, de 8ste juli 2003, R. R. VENETIAAN

Uitgegevente Paramaribo, de 14ejuli 2003 De Minister van Binnenlandse Zaken, U. JOELLA - SEWNUNDUN

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF