2007-03-19 - Kalmar kommun

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Civil Engineering, Environmental Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Download 2007-03-19 - Kalmar kommun...

Description

Handläggare

Hanna Olsson 0480-450082

15

Datum

Ärendebeteckning

2015-01-16

Fördjupad översiktsplan KS 2012/0524

Antagandehandling

Fördjupad översiktsplan för Södra staden Särskild sammanställning enligt 6 kap 16§ miljöbalken

Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden med omgivande kulturlandskap har varit utställd för granskning under tiden 14 juli och 14 september 2014. De inkomna yttrandena har bemötts, kommenterats och sammanställts i dokumentet Särskilt utlåtande, som tillsammans med yttrandena i sin helhet, finns att tillgå på samhällsbyggnadskontoret hos kommunen. BAKGRUND När den fördjupade översiktsplanen har antagits skall kommunen i en Särskild sammanställning redovisa, med stöd av vad som föreskrivs i miljöbalken 6:16, punkterna 1-4 om miljöbedömning av planer och program, redovisa följande: 1. Hur miljöaspekterna har integrerats i planen 2. Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkterna från samråd har beaktats 3. Skälen till att planen antagits i stället för de alternativ som varit föremål för överväganden 4. Åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan medföra 1. Hur miljöaspekterna har integrerats i planen Miljöaspekter har integrerats i hela planprocessen och ska genomsyra den fördjupade översiktsplanen, vilket bland annat är grunden i den kommunomfattande översiktsplanens vision för 2020. I planens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redovisas såväl positiva som negativa miljöförhållanden, där arbetet med MKB:n har skett parallellt med planen.

Planenheten │ Samhällsbyggnadskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A Tel 0480-45 00 00 vx │[email protected]

2 (5) MKB:n redovisas utifrån fem kategorier: 1) Kulturmiljö och landskap, 2) Naturmiljö och rekreation, 3) Mark och vatten, 4) Hälsa och säkerhet samt 5) Sociala och samhällsekonomiska konsekvenser. Inledningsvis finns i MKB:n också särskilda kapitel om gällande miljökvalitetsnormer samt de nationella miljökvalitetsmålen, sistnämnda beskrivna i ”Nuläge” respektive hur planens förslag ”Bidrar till att nå målet”. I dag finns Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster, utomhusluft, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. I MKB:n för Södra staden bedöms endast vattenförekomster och omgivningsbuller vara aktuella att redovisa. En omdragning av E22 från ett östligt till ett västligt läge om Rinkabyholm innebär en positiv påverkan på luftkvalitén, då avgaser från fordon förväntas minskas. Ny bebyggelse genererar å andra sidan ny trafik tilloch från planområdet. Dock inte i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för luft äventyras. Vattenförekomster redovisas under kapitel 7, Mark och vatten.

Miljökvalitetsmålen, 16 stycken till antalet, är antagna av Sveriges riksdag

som nationella miljökvalitetsmål, vilka gäller även för Kalmar kommun. Bortsett från miljömålet Storslagen fjällmiljö så behandlas samtliga 16 miljömål i MKB:n för Södra staden. Dessa är följande: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitetet, Hav i balans och Levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Ett flertal av målen är relaterade till varandra, vilket innebär att en viss åtgärd direkt eller indirekt kan påverka flera mål samtidigt. Översiktsplanens förslag är sådana att de inte ska motverka möjligheterna att nå målen utan snarare bidra till eller åtminstone ge bättre förutsättningar att nå dessa.

Kulturmiljö och landskap: Den fördjupade översiktsplanens fokus är att ta

till vara, utveckla och stärka kulturarvet och ha en fortsatt god förvaltning av kulturmiljön och dess landskap. Inom planområdet finns miljöer med mycket höga kulturvärden och med flera unika landskapskaraktärer. Miljön kring Hossmo och Rinkaby föreslås inte för ny exploatering av bostäder. Omfattningen av planförslagets påverkan på landskapsbilden kan i stor utsträckning styras genom bestämmelse i kommande detaljplaner.

Naturmiljö och rekreation: En av planens målsättningar är att göra naturoch kulturvärden tillgängliga för den breda allmänheten. Föreslagen exploatering sker främst på områden med relativt låga naturvärden. Integreringen av gröna korridorer i ny bebyggelse samt bete och hävd är väsentligt för utveckling av naturmiljöer.

Mark och vatten: Den ökade och snabbare avrinningen till följd av mer

exploatering kompenseras genom olika åtgärder så som fördröjningsmagasin och dämmen. Kommunens ställningstagande är att nya områden ska anslutas till det kommunala VA-nätet för en mer effektiv vatten- och avloppshantering. Ingen ny bostadsbebyggelse föreslås under 2,5 m.ö.h. för att kunna möte kommande havsnivåhöjningar som en del av ett föränderligt klimat.

3 (5)

Hälsa och säkerhet: Omdragningen av E22:an innebär flera positiva effekter på miljön så som minskat buller, ökad tillgänglighet och bättre trafiksäkerhet. Då ny exploatering föreslås i anslutning till befintlig E22 så måste anpassning till nya bullernivåer göras. Trafiksäkra passager måste också säkras.

Sociala och samhällsekonomiska konsekvenser: Exploatering kring redan

befintliga strukturer anses främja kollektivtrafiken och tillgängligheten och därmed också den sociala interaktionen. Ett varierat bostadsbestånd attraherar en varierad befolkning. På sikt bedöms ett genomförande av planförslaget vara samhällsekonomiskt lönsamt. 2. Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats. Under samrådet inkom det 26 yttranden, där få synpunkter lämnades från privatpersoner. Länsstyrelsen, Regionförbundet, kommunala nämnder och bolag samt företag och föreningar ställde sig övergripande positiva till planförslaget. Länsstyrelsen ansåg att Södra staden är en av de viktigaste stadsutvecklingsfrågorna för Kalmar i nutid. Generellt insåg man att strategin för utveckling måste blir mer konkret och mer detaljerad i sin presentation över vad man vill åstadkomma i Södra staden. Revideringar gjordes utifrån dessa synpunkter där ytterligare inventeringar och bakgrundsmaterial lades till handlingarna och utmynnade i en uppdaterad version av såväl plandokumentet som MKB:n. Under tiden för utställning kom det in 30 yttrande, varav cirka hälften kom ifrån privatpersoner. De flesta synpunkterna från Länsstyrelsen, som lämnade det mest omfattande yttrandet, rörde miljöfrågor så som kommande klimatförändringar, hantering av dagvatten, avlopp och strandskydd men även hur planen avser förhålla sig till buller, riksintressen och värdefull natur. Privatpersoner lämnade främst in synpunkter på var man föreslår framtida bebyggelse och hur den ska utformas samt den föreslagna centrumplaceringen. De mest omfattande justeringarna har skett i tillhörande MKB, då en majoritet av synpunkterna berörde frågor om miljö och klimat. Ett förtydligande har också gjort i hänvisningen till den kommunomfattande klimatanpassningsplanen. Hur övriga synpunkter beaktats framgår av kommentarerna i det Särskilda utlåtandet. 3. Skälen till att planen antagits i stället för de alternativ som varit föremål för överväganden I MKB:n för Södra staden redovisas två alternativa utvecklingsscenarier: Samrådsförslaget och nollalternativet. Föreslagna utvecklingsidéer i den fördjupade översiktplanen är resultatet av en omfattande planeringsprocess där det nu aktuella utvecklingsförslaget utkristalliserats. Därför sker ingen beskrivning av så kallade sidoalternativ. Nollalternativet visar den troliga utvecklingen av miljöförhållanden inom och i anslutning till planområdet för Södra staden om den fördjupade översiktsplanen inte antas. Kortfattat innebär detta att Södra stadens utveckling troligtvis skulle styras av aktuella behov och efterfrågan för stunden istället för att följa långsiktiga och genomtänkta strategier. Detta hade sannolikt försvårat

4 (5) en god framförhållning för planeringen av skola, servicefunktioner och bostäder. I en sådan utveckling hade marknadskrafterna främst varit styrande och det hade då varit svårt att uppnå de politiska målen med en jämställd, hållbar och varierad stadsdel. 4. Åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan medföra Uppföljning av den fördjupade översiktsplanen kan ske genom integrering och samordning av den miljöövervakning som förekommer av andra orsaker och med fördel kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem, vilket är lämpligt inte minst av ekonomiska skäl. Uppföljning kan ske i efterföljande detaljplaner, och i alla detaljplaner ska göras en så kallad behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan. Detta kan gälla till exempel utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden eller omläggning av trafiksystem och vägar. För de projekt eller ärenden som kräver MKB finns möjlighet att tydligare beskriva vilken uppföljning som bör ske och hur den kan genomföras. Specifika uppföljningsåtgärder i varje särskilt fall kan också anges vid konkret tillståndsprövning och genomförande eftersom det med mer detaljerat underlagsmaterial är möjligt att bättre och tydligare bedöma miljökonsekvenserna och därför också ange relevanta åtgärder för uppföljning. Det kan gälla till exempel förekomst och/eller förändring av viss fauna eller flora samt påverkan på de hydrologiska systemen. Den långsiktiga uppföljningen bör garantera en återkommande rapportering eftersom de kumulativa effekterna och betydande miljöpåverkan kan uppkomma flera år efter genomförande. Det som ska följas upp är enbart den negativa och betydande miljöpåverkan som genomförandet avser. Med ledning av ovanstående föreslås samhällsbyggnadsnämnden besluta: Att godkänna den Särskilda sammanställningen som sin egen

Medverkan Den särskilda sammanställningen har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun. Kalmar 16 februari 2015

Hanna Olsson Samhällsbyggnadskontoret, Planenheten

5 (5)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF