6- tot en met 8-jarigen - Nederlands Jeugdinstituut

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Ontwikkelingspsychologie
Share Embed Donate


Short Description

Download 6- tot en met 8-jarigen - Nederlands Jeugdinstituut...

Description

Factsheet Mediagebruik

6- tot en met 8-jarigen

Mediagebruik kenmerkend voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar Vanaf 6 jaar krijgen kinderen behoefte aan hun eigen

al een stuk langer. Ze kunnen nu langer geconcentreerd

mediagebruik. Ze gebruiken media-apparatuur steeds

naar een film kijken.

minder met hun ouders. Ze vinden het nog steeds leuk

Daarnaast zijn kinderen in deze leeftijdsfase ook steeds

om ‘samen’ iets met de tablet of computer te doen,

meer geïnteresseerd in wat er in de echte wereld gebeurt.

maar dan liever met vriendjes, broertjes en zusjes.

Wat andere kinderen overkomt of meemaken en nieuws

Dat kan nu ook, omdat ze steeds beter kunnen lezen

over dieren en de natuur vinden ze erg interessant.

en schrijven. Het verschil tussen jongens en meisjes gaat nu ook een rol spelen. Jongens zijn op zoek naar

Tablets en smartphones

typische jongensproducten en meisjes naar typische

Een kwart van de 8-jarigen heeft al een mobieltje tot zijn

meisjesproducten.

beschikking. De jongste kinderen gebruiken hun mobiel

Gemiddeld besteden kinderen van 6 tot en met 8

beperkt, en vooral voor noodgevallen. De interesse naar

jaar ongeveer twee uur per dag aan televisiekijken,

mobiele telefoons groeit met de leeftijd, waarbij het

computeren en gamen. Kinderen gaan op deze leeftijd

gebruik ervan gevarieerder wordt.

nog niet veel naar de bioscoop; slechts 1 op de 3 kinderen is wel eens naar de bioscoop geweest.

Televisie en film Kinderen in deze leeftijdsgroep ontwikkelen een voorkeur voor entertainment dat niet per se ook educatieve waarde heeft. Favoriet zijn bijvoorbeeld series als Pokémon, My Little Pony en Disneyfilms. Dit soort producties hebben een grote aantrekkingskracht op jonge kinderen, omdat ze een overvloed aan zaken bieden waar kinderen veel van houden: actie, fysieke humor, opvallende heldere kleuren en aansprekende liedjes. Van veel van deze series zijn er vaak speelgoedartikelen verkrijgbaar die de herkenbaarheid verhogen. In deze films en series komen ook stereotype karakters voor; karakters die bijvoorbeeld duidelijk goed of slecht zijn. Deze duidelijkheid is voor het kind erg prettig. Kinderen onder de 8 jaar hebben namelijk nog moeite met de gelaagdheid van karakters, bijvoorbeeld dat ze een dubbele agenda hebben of verschillende rollen tegelijk kunnen vervullen. Kinderen snappen een plot vaak ook nog niet zo goed. Een heldere verhaallijn is voor hen dan erg fijn. De aandachtsboog van kinderen is in deze leeftijdsfase

2 • Factsheet Mediagebruik 6- tot en met 8-jarigen

Factsheet Mediagebruik 6- tot en met 8-jarigen Het bezit van tablets is de laatste jaren enorm snel

Printmedia

gestegen. Kinderen van 6 tot en met 8 jaar hebben

Vanaf deze leeftijd leren kinderen zelf lezen. Kinderen

vaak nog geen eigen tablet, maar gebruiken regelmatig

vanaf 6 jaar zijn nu toe aan verschillende soorten

die van hun vader of moeder. Het aanbod van apps en

kinderboeken en verhalen. Ze zullen uit zichzelf nog snel

spellen voor de tablet is de afgelopen jaren toegenomen.

de vertrouwde verhalen pakken, het is goed om hun

Het varieert van heel simpele apps en games tot

hierbij variatie aan te bieden. Daardoor zullen ze op den

educatieve apps en games waarmee allerlei reken- en

duur beter in staat zijn om te bepalen wat bij hen past.

taalvaardigheden kunnen worden geoefend.

Dit levert een bijdrage aan de ontwikkeling van hun smaak. Vanaf het zevende en achtste jaar neemt het leesplezier

Computers

bij kinderen af. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat in de

Gemiddeld beginnen kinderen op hun zevende gebruik

tweede helft van de basisschool de focus verschuift van

te maken van internet op de vaste computer of laptop.

het ‘leren om te lezen’ naar het ‘lezen om te leren’. Er

Net zoals de fysieke wereld van het kind zich met sociale

vindt een verschuiving plaats van het vrijwillige naar het

contacten uitbreidt, zo gebeurt dat ook online. De oudste

verplichte lezen. De teksten die kinderen moeten lezen

kinderen begeven zich graag op sites als Habbo of online

worden steeds complexer en abstracter, waardoor de kans

omgevingen als Angry Birds. Daar hebben ze hun eigen

stijgt dat ze negatieve leeservaringen opdoen.

vertrouwde plekje en leggen ze de eerste voorzichtige

Het is nog steeds belangrijk om kinderen vanaf 6 jaar

contacten met vriendjes.

voor te lezen, ook al leert hij nu zelf te lezen. Voorlezen is namelijk belangrijk voor de taalontwikkeling, het

Spelcomputers

vergroten van de woordenschat, de prikkeling van de

Kinderen tussen de 6 en 8 jaar spelen regelmatig

fantasie en het verbeeldingsvermogen. Maar ook voor de

games. Games hebben een grote aantrekkingskracht

stimulatie om zelf te gaan leren lezen. Gebleken is dat

op kinderen, omdat gamen voor hen gelijkstaat aan

de leesvaardigheid het best ontwikkeld is bij kinderen

‘gewoon’ spelen. Spelen is een wezenlijk onderdeel van

die opgroeien in een omgeving waarin lezen met plezier

de kindertijd en is van groot belang voor een gezonde

een vanzelfsprekendheid is. Voorlezen op deze leeftijd

ontwikkeling. Herhaling is daarbij een belangrijke factor.

moet niet helemaal in het teken moet staan van de

Games bieden de mogelijkheid om dingen steeds opnieuw

ontwikkeling. Het sociale aspect, het samen genieten van

uit te proberen.

een boek, staat voorop.

Vanaf een jaar of 6 groeit al snel de voorkeur voor wat moeilijker media-inhoud en een hoger tempo. Kinderen kunnen zich nu ook veel langer op een game concentreren. Ze vermaken zich met onverwachte gebeurtenissen op het scherm, zolang deze voorkomen in een vertrouwde context. Kinderen in deze leeftijdsfase snappen de regels van spelletjes, maar hebben zeker in het begin nog wel moeite om samen met anderen de regels te volgen. Ze zijn erg bezig met rivaliteit en willen graag zelf winnen. Daarom spelen ze vaak nog het liefst op zichzelf. Dit verklaart de populariteit van snelle onlinespelletjes.

Toolbox Mediaopvoeding • 3

Belangrijke positieve effecten van mediagebruik binnen de leeftijd van 6 tot en met 8 jaar Mediagebruik kan een belangrijke meerwaarde

er specifieke games waarin kinderen, bijvoorbeeld op een

hebben voor kinderen. Er zijn aanwijzingen dat

board, sport- of dansoefeningen doen.

televisieprogramma’s, games, websites en apps een positieve invloed kunnen hebben op de

Sociaal-emotionele ontwikkeling

ontwikkelingsgebieden van kinderen. Hieronder zetten

Kinderen doen graag iets met de computer of televisie,

we de positieve effecten van mediagebruik op een rij.

omdat ze dat tegelijkertijd met anderen kunnen doen. Voor kinderen is het heel erg leuk om met z’n allen te lachen om

Taalontwikkeling

een filmpje. Ze spelen ook graag met anderen spelletjes

Kinderen kunnen met daarvoor bedoelde apps of spelletjes

op de computer . Strijden om wie de meeste punten haalt,

oefenen met taal, bijvoorbeeld woorden leren schrijven of

is voor kinderen een belangrijke manier om hun sociale

spellingstestjes doen. Kinderen nemen ook woordgebruik

vaardigheden te testen. Door games te spelen leren

over van films of series en gebruiken dat bij hun spel met

kinderen ook hoe ze met elkaar om moeten gaan. Dat is goed

vriendjes. Ondertiteling is vaak nog te lastig, omdat het te

voor de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.

snel gaat. Maar kinderen vinden het wel leuk om te oefenen met het lezen van ondertiteling. Ongemerkt pikken kinderen

Morele ontwikkeling

ook Engelse woorden op van Engelstalige series en muziek.

Een verhaal kan een kind een andere wereld laten binnenstappen. Zo kunnen ze kennismaken met andere

Cognitieve ontwikkeling

gewoonten, culturen en tijden. Hierdoor wordt de

Kinderen leren veel van natuurseries of andere informatieve

ontwikkeling van hun inlevingsvermogen gestimuleerd. Het

producties die speciaal voor hen gemaakt zijn, bijvoorbeeld

zet kinderen aan na te denken over andere levenswijzen en

programma’s van Schooltv, uitzendingen van Het Klokhuis, of

over de wereld om hen heen.

educatieve apps, websites en games.

Door het samen spelletjes te spelen op een computer leert een kind zich van anderen te onderscheiden, bijvoorbeeld

Lichamelijke en motorische ontwikkeling

door uit te maken wie de meeste punten heeft behaald.

Het spelen van computer- en videogames vereist een verregaande oog-handcoördinatie, wat kinderen van 6

Spel en fantasie

tot en met 8 jaar inmiddels redelijk goed beheersen. Ze

Veel samenspel is mede gebaseerd op wat kinderen

kunnen die vaardigheid versterken door spelletjes te spelen.

tegenkomen in films, spelletjes en televisieprogramma’s.

Het is aangetoond dat games deze coördinatie gunstig

Deels imiteren kinderen daarbij wat ze van het scherm

beïnvloeden.

kennen, maar tegelijk passen ze de regels aan hun eigen

Bewegen is ook belangrijk voor kinderen. Actieseries en

situatie aan. Mediagebruik kan in verschillende mate de

andere films of programma’s nodigen uit tot spel en

fantasie stimuleren. Filmpjes, games of boeken die meer

imitatie, waardoor kinderen ook aan beweging doen. Liedjes

aan de verbeelding overlaten (ofwel door het verhaal of de

en muziek kunnen aanzetten tot bijvoorbeeld meedansen

vragen die het oproept, ofwel doordat er minder beelden zijn

en klappen. Sportuitzendingen, vooral grote evenementen,

voorgekauwd, zoals bij leesboeken), ontlokken meer eigen

stimuleren kinderen om zelf aan sport te doen. Ook bestaan

fantasie.

4 • Factsheet Mediagebruik 6- tot en met 8-jarigen

Factsheet Mediagebruik 6- tot en met 8-jarigen Belangrijke negatieve effecten van mediagebruik binnen de leeftijd van 6 tot en met 8 jaar Om zich gezond te ontwikkelen, hebben kinderen een

effect hebben op cognities en emoties.

uitgebalanceerde en gevarieerde tijdsbesteding nodig.

Idolen in de media kunnen een belangrijke voorbeeldfunctie

Spelen, voldoende slapen en contacten met anderen

hebben voor kinderen. Kinderen nemen bijvoorbeeld

zijn belangrijk in hun ontwikkeling, zodat zij sociaal

hun houding ten opzichte van grof taalgebruik over.

en emotioneel goed kunnen functioneren. Te veel

Onderzoek heeft echter niet eenduidig uitgewezen dat

tijd besteden aan mediagebruik doet hieraan af en is

kinderen in bepaalde fases van hun ontwikkeling meer

niet gunstig voor hun ontwikkeling. Daarnaast zijn

of minder gevoelig zijn voor het overnemen van grof

sommige media-inhouden niet goed voor kinderen

taalgebruik.

als ze daar in hun ontwikkelingsfase nog niet aan toe zijn. Hieronder zetten we de negatieve effecten van

Cognitieve ontwikkeling en morele ontwikkeling

mediagebruik op een rij.

Films, games en telvisieprogramma’s kunnen het wereldbeeld van jonge kinderen beïnvloeden. Doordat

Taalontwikkeling

kinderen op cognitief gebied nog niet volledig ontwikkeld

Media op de achtergrond (bijvoorbeeld wanneer

zijn, is het lastig voor hen om mediabeelden kritisch te

de televisie aanstaat) kan invloed hebben op de

evalueren. Ook al wordt aan hen uitgelegd dat iets niet

taalontwikkeling van kinderen. Het geluid van de televisie

echt is of dat dingen mooier worden gemaakt dan dat

stoort bij het spreken met en het luisteren naar andere

het in werkelijkheid is, kinderen missen de vaardigheden

gezinsleden. Ook vind minder communicatie plaats,

om kritisch te reflecteren. Ze worden vooral geleid

waardoor kinderen minder oefenen met taal. Bovendien

door hun emoties. Omdat kinderen nog relatief weinig

kunnen programma’s aanstaan waarvan de inhoud

begrip hebben van de echte wereld, kunnen vooral

niet afgestemd is op kinderen van 6 tot en met 8 jaar,

nieuwsbeelden, documentaires of rapportages hun

en ze kunnen te moeilijk taalgebruik bevatten. Een

ideeën sterk vertekenen. Ze betrekken direct zichtbare

televisie op de slaapkamer is niet bevorderlijk voor

gevaren of enge situaties waar mensen bij betrokken

de taalontwikkeling van kinderen. Er is dan vaak geen

zijn als epidemieën, overvallen, branden en ongelukken

begeleidende volwassene in de buurt die uitleg kan geven

op zichzelf. Kinderen die de context van de situaties niet

bij wat kinderen zien. Daarnaast zijn kinderen vaak

goed kunnen overzien kunnen denken dat hun dat ook

geneigd om niet uit zichzelf naar educatieve programma’s

kan overkomen. Te jonge kinderen kunnen het idee krijgen

te kijken, of kijken ze na zo’n programma direct naar een

dat de wereld gevaarlijk is.

ander programma, waardoor de educatieve boodschap

Als kinderen series, films of spelletjes met geweld zien,

weer naar de achtergrond verdwijnt.

maar waar het kind eigenlijk nog te jong voor is, kan

In deze leeftijdsfase leren kinderen lezen. Ondertiteling

het kind geweld als probleemoplossing gewoon gaan

kunnen kinderen vaak nog niet bijhouden, omdat het te

vinden.

snel gaat. Buitenlandse films of programma’s kunnen

Reclames kunnen tot een vertekend wereldbeeld leiden,

hen daardoor overvoeren, met frustratie en verveling

doordat zij vaak de boodschap uitdragen dat je alleen

als gevolg. Ook kunnen kinderen beelden verkeerd

gelukkig bent als je veel bezit.

interpreteren als ze de taal niet kunnen verstaan. Dit kan

Toolbox Mediaopvoeding • 5

Lichamelijke en motorische ontwikkeling

Spel en fantasie

Voor de spierontwikkeling, voor vetafbraak en voor

Drukke tekenfilms kunnen het spelgedrag van kinderen

de opbouw van het zenuwstelsel is het belangrijk om

direct negatief beïnvloeden. Door de drukke beelden

voldoende te bewegen. Veel stil zitten achter een

kunnen kinderen onvoldoende concentratie voor het spel

beeldscherm is dus niet gunstig, en veelvuldig dezelfde

opbrengen.

bewegingen met de hand maken, bijvoorbeeld bij

Nieuwsuitzendingen en films, en met name die waarin

computerspelletjes, vergroot de kans op RSI-klachten.

ruzies, ziektes, rampen, gevaar, verminkingen of zeer

In de praktijk komt dit echter niet heel erg veel voor bij

angstige hoofdpersonen voorkomen, kunnen angst

kinderen, omdat zij uit zichzelf nog erg beweeglijk zijn.

oproepen. Kinderen in deze leeftijdsfase kunnen ook nog steeds heel erg bang worden van fantasiegevaren

Sociaal-emotionele ontwikkeling

in de media, bijvoorbeeld van gebeurtenissen die in

Te veel mediagebruik kan ertoe leiden dat kinderen

werkelijkheid niet kunnen gebeuren, maar die in hun

minder samenspelen, waardoor ze te weinig oefenen met

ogen wel realistisch lijken, zoals monsters in speelfilms.

sociale vaardigheden. Ook mediageweld kan invloed

Ingrijpende angsteffecten verdwijnen bij de meeste

hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van

kinderen na enkele uren of dagen. Bij een aantal jeugdige

kinderen. Mediageweld kan agressief of asociaal gedrag

kijkers is de angst die een televisieprogramma of film

stimuleren en kinderen onverschilliger maken voor

oproept echter een stuk serieuzer. Deze kinderen

geweld of onrecht in hun omgeving. Niet alle soorten

blijven weken of soms maanden tot jaren angstig van

mediageweld hebben op alle kinderen dezelfde invloed.

die ene indrukwekkende scène. Dit kan ingrijpende

Het effect ervan is afhankelijk van verschillende factoren,

gevolgen hebben voor hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld

zoals het type mediageweld, het kind dat ernaar kijkt

slaaptekort of niet meer alleen onder de douche durven.

(meer effect op kinderen met een agressief temperament)

Van veel films, televisieprogramma’s en games is vaak

en de omgeving waarin het kind opgroeit (meer effect

ook speelgoed te koop, zoals poppen of auto’s. Dergelijk

in omgeving waarin geweld gangbaar is). Onderzoeken

speelgoed nodigt vaak niet uit om op verschillende

tonen klein tot middelgroot effect aan van mediageweld

manieren gebruikt te worden. Het wordt vooral gebruikt

op agressief gedrag.

in lijn met het voorgeschreven script van de film, de game of het televisieprogramma. Kinderen gebruiken hierdoor minder eigen creativiteit.

De normale ontwikkeling van kinderen van 6 tot en met 8 jaar Tussen de 6 en 8 jaar verandert het kind in een echt

Taalontwikkeling

schoolkind. Zijn taalontwikkeling en lichamelijke

Op school leert het kind lezen en schrijven, waardoor zijn

ontwikkeling zijn na deze periode in de basis zo goed

woordenschat groter wordt, en hij steeds langere en

als voltooid. Op cognitief en sociaal-emotioneel vlak

betere zinnen vormt. Het kind leert steeds meer woorden

treden er nog wel belangrijke ontwikkelingen op.

goed te gebruiken en leert dat een woord verschillende

6 • Factsheet Mediagebruik 6- tot en met 8-jarigen

Factsheet Mediagebruik 6- tot en met 8-jarigen betekenissen kan hebben en dat er grammaticale

Sociaal-emotionele ontwikkeling

regels zijn. Bovendien leren kinderen door te lezen beter

Tussen de 6 en 8 jaar breidt de sociale omgeving

nadenken en stimuleert het hun fantasie. Taal is een

van het kind zich enorm uit. Zowel in de buurt als op

belangrijke basis voor de verdere cognitieve en sociaal-

school krijgt hij te maken met een sterke toename van

emotionele ontwikkeling, omdat het kind dankzij taal met

sociale contacten, hij krijgt steeds meer vriendjes

anderen kan interacteren.

en vriendinnetjes. De rol die het kind hierbij speelt verandert. Hij gaat zelf de sociale contacten leggen;

Cognitieve ontwikkeling

dat gebeurt niet meer alleen door de vader of moeder.

Op school leert het kind lezen, schrijven en rekenen. Dit

De uitbreiding van sociale contacten gaat voor het kind

zijn belangrijke mijlpalen in zijn cognitieve ontwikkeling.

niet zonder slag of stoot. Hij moet daarbij ook leren

Tussen de 6 en 7 jaar maakt het kind een grote sprong in

omgaan met bijvoorbeeld jaloezie, pesten en ruzies op het

zijn cognitieve ontwikkeling. De leeftijd van 7 jaar wordt

schoolplein.

ook wel beschouwd als een scharnierleeftijd; het leven

Behalve werkelijke vriendjes, heeft het kind nu vaak ook

van het kind is voor en na deze leeftijd heel verschillend.

een fantasievriendje of -vriendinnetje, wat positief kan

Het denken van het kind verandert behoorlijk: het

bijdragen aan zijn ontwikkeling. Dit vriendje of vriendinnetje

vermogen om abstract te denken groeit, waardoor het

helpt kinderen om de wereld beter aan te kunnen.

kind anders naar het leven en de wereld gaat kijken.

Interactie, positief gedrag en taalvaardigheid worden

Hij leert daarnaast strategieën gebruiken om dingen te

erdoor gestimuleerd. Daarnaast stimuleert het de fantasie,

onthouden, en kan oorzaak en gevolg steeds beter aan

waardoor de creativiteit van het kind wordt bevorderd.

elkaar verbinden.

Morele ontwikkeling Lichamelijke en motorische ontwikkeling

Kinderen in deze leeftijdsgroep kennen over het algemeen

Vanaf 4 jaar al maakt een kind een constante

de regels die door volwassenen en de samenleving

lichamelijke groei door. Zijn spiercoördinatie en

worden gehanteerd. Ze kennen de regels, accepteren ze

-beheersing zijn in het begin onregelmatig en onvolledig,

en passen ze toe. Voor kinderen is het heel belangrijk om

maar vanaf 7 jaar krijgt hij meer controle over zijn

dingen te doen, zoals ze ‘horen’. Vooral omdat ze graag

lichaam en bewegingen.

een goed kind willen zijn in de ogen van degenen met

Kinderen gaan rond hun zesde jaar over van de grove

gezag; ouders, leerkrachten maar ook de politie. Wat later

motoriek als basis voor de beweging naar de fijne

gaan kinderen ook op zoek naar de achtergrond van de

motoriek. Deze ontwikkeling verloopt planmatig door de

regels, door bijvoorbeeld grenzen af te tasten.

groei en ontwikkeling van de zenuwbanen: hoe dichter bij de romp, hoe eerder een kind de fijne beweging kan

Naarmate het kind ouder wordt, komt hij steeds meer

maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat het kind een fijne

los van zijn egocentrische wereldbeeld. Kinderen vanaf

beweging met de schouderspieren eerder beheerst dan

7 jaar zijn zich er steeds meer van bewust dat iemand

een fijne beweging met de pols, en nog later met de

anders dezelfde gebeurtenis kan waarnemen en deze

vingerkootjes.

op een andere manier kan ervaren dan zij. Ze houden

Bewegen is belangrijk voor kinderen. Sport wordt een

hierdoor meer rekening met anderen. Kinderen zijn ook

belangrijk onderdeel van hun vrije tijd. Zo kunnen ze hun

steeds beter in staat om te begrijpen hoe iemand zich op

energie kwijt en het verlaagt de kans op overgewicht.

een bepaald moment gedraagt. Ze kunnen meevoelen en meeleven met concrete emoties van anderen.

Toolbox Mediaopvoeding • 7

Spel en fantasie

Seksuele ontwikkeling

Kinderen willen in deze leeftijdsfase vooral de

In deze leeftijdsfase spelen jongens en meisjes vaak

werkelijkheid leren kennen. Met een beetje hulp leren ze

apart. Ze gaan echt jongens- of meisjesdingen doen. Als

steeds beter onderscheiden hoe het er in de werkelijkheid

meisjes en jongens samenspelen, vinden ze dat vaak erg

aan toegaat en hoe op televisie en in films. Monsters en

spannend. Ze zijn dan verlegen of vinden het juist heel

griezels kunnen in de beleving van kinderen nog wel heel

erg stoer.

echt overkomen.Bij het leren onderscheiden van fantasie en werkelijkheid

Kinderen gaan steeds minder vragen stellen over seks.

kunnen rituelen rond Sinterklaas een belangrijke rol

Ze merken dat dit een beladen onderwerp is. Kinderen

spelen. Vanaf een jaar of 7, 8 gaan kinderen de eerste

kunnen heel verliefd zijn. Ze willen dan graag naast

vragen stellen over het bestaan van Sinterklaas. Wanneer

elkaar zitten en elkaars handje vasthouden. Voor kinderen

hun geloof afbrokkelt, leren zij dat fantasie een creatie is

voelt deze verliefdheid heel echt.

die je kunt manipuleren. Het geeft inzicht in hun eigen controle over de werkelijkheid.

Colofon © 2015 Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht T 030 230 63 44 E [email protected] www.nji.nl/toolboxmediaopvoeding

De Toolbox Mediaopvoeding is mede mogelijk gemaakt door:

8 • Factsheet Mediagebruik 6- tot en met 8-jarigen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF