Adil Yargılanma Hakkı kapsamında Ceza Davaları AİHS 6. Madde, 2

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Social Science, Law, Criminal Justice
Share Embed Donate


Short Description

Download Adil Yargılanma Hakkı kapsamında Ceza Davaları AİHS 6. Madde, 2...

Description

Criminal cases Ceza davaları ECHR Art. 6, AİHS 6. Madde, sections 2 and 3 2 ve 3. Fıkralar Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı

Ankara, 15 / 03 / 2010 Bert Maan 1

Contents / İçerik • the presumption of innocence (section 2); • information on the accusation; • facilities for the defence; • legal assistance; • (anonymous) witnesses; • assistance of the interpreter (section 3).

• masumiyet karinesi (2. fıkra); • suçlama hakkında bilgilendirilme; • savunma imkanı; • adli yardım; • (gizli) tanıklar; • tercüman yardımı (3. fıkra)

2

Presumption of innocence Masumiyet Karinesi • “The presumption of • “Bir mahkemenin, sanığı innocence is violated in savunma hakkını case in a judgement the kullanma imkanı opinion is given that the olmaksızın kanunen accused is found guilty suçlu bulması halinde according to the law and masumiyet karinesi ihlal without having had the edilmiş olur.” opportunity to exercise • Suart – Hollanda its right of defence.” • Suart vs NL 3

Scope / Kapsam • Minelli (1983):

• Minelli (1983):

“not allowed to charge the “suçlanan ancak beraat former accused, who had eden kişiye usulî been acquitted, with the masraflar ile yargılama costs of the procedure or giderlerini yükleyemez” the court experts”

4

High ranked officials Üst düzey yetkililer - special attention by judicial - yargı mensupları ve üst düzey officials and high ranked siyasetçilerin özel ilgisi politicians - Başsavcı: - Prosecutor General: “suçlu olduğuna nereyse ikna “almost convinced of his guilt” oldum” - Chairman of the Parliament “no - Parlamento Başkanı “suça doubts as to the guilt” ( of a ilişkin hiç şüphe yok” (eski bir former Defence Minister and Savunma Bakanı ve former MP) Parlamenter hakkında Butkevicius/Lithuania (26 March Butkevicius-Litvanya (26 Mart 2002) 2002) 5

Information on the accusation Suçlama hakkında bilgilendirme

• information should be given to the accused in a language he understands

• suçlanan kişiye anlayacağı bir dilde bilgi verilmelidir

6

Preparations / Hazırlıklar • adequate access to the • belge ve dosyalara documents and the files. yeterli erişim • right for the accused to • Suçlanan kişinin, yetkili have at his disposal all makamlarca relevant elements that toplanabilecek can be collected by herşeyden competent authorities yararlanabilme hakkı (Bricmont,15 October (Bricmont,15 Ekim 1987) 1987) 7

Legal aid / Adli yardım • No general right to free • legal aid (Del Sol) • the right to legal aid was • one of the fundamental principles of a fair trial. • suspect does not lose this • right exclusively on ground that he does not want to be present in person at the court session. ( Poitrimol, 23 November 1993)

Adli yardım genel bir hak değildir (Del Sol) Adli yardım hakkı, adil yargılamanın temel ilkelerinden birisidir. yalnızca şahsen duruşmalara katılmak istememesi nedeni ile sanık bu hakkını yitirmez (Poitrimol, 23 Kasım1993)

8

Failures in legal aid Adli yardıma ilişkin yanlışlıklar • The domestic state is obliged to take measures in case it is evident that the appointed lawyer is not able to provide for effective legal aid

• Atanan avukatın etkin adli yardım sunmadığının aşikar olması halinde devlet gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür

(Daud,21 April 1998; also Güvec)

(Daud, 21 Nisan 1998; ayrıca Güvec) 9

Anonymous witnesses Gizli tanıklar • Unterpertinger (24 November 1986) • Conviction based exclusively on testimonies of witnesses before the police and the investigating judge, • Refused to appear in court. • Testimonies were only read out during the trial. • No opportunity to put or let put questions during court hearing

• Unterpertinger (24 Kasım 1986) • Yalnızca tanıkların poliste ve sorgu hakimine verdikleri ifadelere dayalı mahkumiyet kararı • Mahkemeye çıkmayı reddettiler • İfadeler yalnızca duruşma esnasında okundu • Duruşma esnasında soru sorulması veya sordurulması imkanı yok 10

The right to challenge witness statements Tanık ifadelerine itiraz hakkı • Kostovski (20 November 1989) – evidence on which the conviction was based – solely and in a decisive way on the declarations of two anonymous witnesses.

• Kostovski (20 Kasım 1989) – Mahkumiyetin dayandırıldığı delil – Yalnızca ve kararı belirleyecek şekilde iki gizli tanığın ifadelerine dayalı

11

Next developments Sonraki gelişmeler •“However their (the witnesses) life, liberty or security may be at stake as may interests coming generally within the ambit of art. 8 of the Convention. ..Contracting states should organise their criminal proceedings in such a way that those interests are not unjustifiably imperilled”. “Drug dealers frequently resorted to threats or actual violence against persons who gave evidence against them. Furthermore …one of them had apparently on a previous occasion suffered violence at the hands of a drug dealer whom he had testified, while the other had been threatened” No violation (Doorson, 1996)

“Ancak onların (tanıkların) hayatları, özgürlük veya güvenlikleri ile genel olarak Sözleşmenin 8. maddesi kapsamına giren menfaatleri tehlikede olabilir. Sözleşmeci Devletler, ceza usullerini, bu menfaatleri gereksiz yere tehlikeye sokmayacak şekilde düzenlemelidirler.” “Uyuşturucu tacirleri sıklıkla aleyhlerine delil temin eden kişilere karşı tehdit veya doğrudan şiddet kullanma yoluna başvurmaktadır. Ayrıca…aralarından birisinin daha önce, aleyhine ifade verdiği bir uyuşturucu taciri tarafından şiddet gördüğü ve bir diğerinin de tehdit edildiği anlaşılmaktadır.” İhlal yoktur (Doorson, 1996) 12

Policemen / Polis memurları • Policemen were not • Polislerin gizli tanık allowed as anonymous olmalarına izin witnesses, because of the verilmemiştir, çünkü – polisler olaya bağlı çıkarı fact – that policemen are not disinterested witnesses or victims. – who owe a general duty of obedience to the state and – have links with the prosecutors office.

• ( Van Mechelen et al., 1997)

olmayan tanıklar veya mağdurlar değildir – devlete karşı genel bir sadakat yükümü altındadırlar – savcılık makamı ile bağlantıları vardır

• ( Van Mechelen ve diğerleri, 1997) 13

Interpretation / Çeviri • Assistance by an • suçlanan kişinin interpreter is required: mahkemede kullanılan dili anlayamaması veya • whenever the accused o dilde konuşamaması cannot understand or halinde speak the language used in court • bir çevirmenin yardımı gereklidir

14

Questions? / Sorular?

• Thank you for your kind attention!

• Nazik ilginiz için teşekkür ederim!

15

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF