Agenda 22, plan 2012-2018

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download Agenda 22, plan 2012-2018...

Description

Agenda 22, plan 2012-2018

Inhoud

Samenvatting en leeswijzer

5

DEEL I

7

Wat is Agenda 22 (ook alweer)

7

Ambitie 8 De belangenorganisaties

8

Oriëntaties voor de nieuwe actiepunten

9

Organisatie

10

Financiën

10

Communicatie

11

AWBZ

12

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Vernieuwend Welzijn, diversiteitsbeleid,

2

Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang, Aanpak Sociaal Kwetsbaren

12

Monitoring, evaluatie en vervolg

15

Agenda 22, 2012-2018

DEEL II

17

De domeinen van Agenda 22

17

Domein 1

Wonen 17

3

Domein 2 Ondersteuning bij zelfstandig wonen

17

Domein 3 Openbare gebouwen

18

Domein 4 Werk, inkomen en scholing

18

Domein 5 Verkeer en vervoer

18

Domein 6 Openbare ruimte

19

Domein 7 Sport, vrije tijd en zingeving

19

Domein 8 Sociale contacten en ontmoeting

19

Domein 9 Communicatie en beeldvorming

19

Agenda 22, 2012-2018

Deel III

22

Domein 1 Wonen

22

Domein 2 Ondersteuning bij zelfstandig wonen

23

Domein 3 Openbare gebouwen

26

Domein 4 Werk, inkomen en scholing

27

Domein 5 Verkeer en vervoer

31

Domein 7 Sport, vrije tijd en zingeving

35

Domein 8 Sociale contacten en ontmoeting

39

Domein 9 Communicatie en beeldvorming

42

Afkortingen

47

Deel IV

49

Uitvoeringstabel 49 Bijlage 63

4

Agenda 22, 2012-2018

Agenda 22, 2012-2018 Samenvatting

1

wonen

Agenda 22 moet ingebed zijn in de

2

ondersteuning bij zelfstandig wonen

procedures en ook voor wat betreft

Agenda 22 begint vorm te krijgen in

3

openbare gebouwen

personele inzet geborgd zijn binnen de

Utrecht. Dat is zichtbaar aan het grote

4

werk, inkomen en scholing

diensten.

aantal acties in dit plan, het zijn er bijna

a

betaald werk

Met alle acties zorgen we ervoor dat Utrecht

100! Agenda 22 is bovendien verweven

b

vrijwilligers werk

een stad wordt voor iedereen.

met veel ontwikkelingen: Meedoen

c

gemeentelijk personeelsbeleid en

naar vermogen, de AWBZ, Plan van

stagebeleid

Leeswijzer

Aanpak Maatschappelijke Opvang, het

d inkomen

In deel I van dit plan staat de context:

nieuwe Publieksdienstverleningsconcept,

e scholing

wat is Agenda 22 (ook alweer) en hoe is

Vernieuwend Welzijn, de Regiotaxi. En

5

verkeer en vervoer

het georganiseerd. We geven in deel I aan

dat is precies de bedoeling van Agenda

6

openbare ruimte

waarop we tijdens het werk monitoren. Ook

22: mensen met een lichamelijke,

7

sport, vrije tijd en zingeving

geven we hier aan hoe we aan het einde

verstandelijke of langdurig psychische

8

sociale contacten en ontmoeting

van de periode, in 2018, de zaak evalueren.

beperking inweven in bestaand beleid en

9

beeldvorming en communicatie

In deel II staan de domeinen waarop we

ontwikkelingen.

(verder) werken. Voor elk domein is een

In dit plan staan voor alle

Uiteindelijk moeten alle medewerkers

doel geformuleerd en is de richting van het

levensdomeinen doelen, met daarbij vele

Agenda 22 kennen, ernaar handelen en

pakket van acties aangegeven. Het pakket

acties. De domeinen zijn de volgende:

samenwerken met de belangenorganisaties.

van acties voor de periode 2012-2018 staat vervolgens in deel III. Wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor de verschillende acties staat in de uitvoeringstabel in deel IV.

5

Agenda 22, 2012-2018

6

Agenda 22, 2012-2018

DEEL I

Voor ons als gemeente houdt dat in dat wij

In 2010 heeft het college Agenda 22

bij alles wat wij doen voorkómen dat mensen

geëvalueerd. De conclusie was dat Agenda

In dit deel 1 gaan we in op de context

met een beperking (onbedoeld) worden

22 succesvol is, maar nog pril. Substantiële

van Agenda 22: wat is het ook al weer,

uitgesloten. Hoewel Agenda 22 een opdracht

aandacht is nog steeds nodig om de fysieke

hoe hebben we dit plan opgesteld, hoe

is aan overheden werken we samen met

toegankelijkheid van de stad op orde te

is Agenda 22 in Utrecht georganiseerd,

andere partijen in de stad zoals NS en Corió.

brengen. Bovendien waren de acties voor

welke wet- en regelgeving is van belang

Belangenorganisaties kunnen ons als beste

mensen met een verstandelijke of langdurig

en hoe gaan we monitoren en evalueren.

attenderen op beleid en uitvoering die

psychische beperking nog te beperkt.

uitsluiten; samenwerking met hen is de

In het collegeprogramma ‘Groen, Open,

Wat is Agenda 22 (ook alweer)

tweede pijler van de werkmethodiek van

Sociaal 2010-2014’ heeft het college Agenda

De gemeente Utrecht heeft in 2007

Agenda 22. In Utrecht zijn de partners van

22 herbevestigd én zich voorgenomen

besloten Agenda 22 te hanteren.

Agenda 22: Platform GGz, Solgu, MEE,

aandacht te geven aan mensen met een

Agenda 22 is een werkmethodiek

Cliëntenbelang Utrecht en Cosbo.

lichamelijke, verstandelijke en langdurig

ontwikkeld door de Verenigde Naties.

Daarnaast vragen wij aan individuele

psychische beperking. In september 2010

Deze methodiek is een opdracht van de

burgers met een beperking hun mening over

heeft de raad de wethouder gevraagd om

Verenigde Naties aan overheden en gaat

specifieke onderwerpen.

een toegankelijkheidsmanager, voor een

ervan uit dat mensen met een beperking

In 2007 heeft het college het beleidsplan

goede borging van toegankelijkheid in de

recht hebben om deel te nemen aan de

‘Agenda 22, integraal en inclusief

ambtelijke organisatie.

samenleving.

beleid’ vastgesteld met daarin tientallen actiepunten.

7

Agenda 22, 2012-2018

Ambitie

Er kan sprake zijn van een optelsom:

De partners van Agenda 22 zijn het Platform

Agenda 22 zet zich versterkt door

discriminatie doordat je beperkt bent én

GGz voor mensen met een langdurig

met de 100 actiepunten in dit plan.

doordat je een andere afkomst hebt. In veel

psychische beperking, het Solgu voor

Met de uitvoering van deze acties

migrantengemeenschappen bestaat ook

mensen met een lichamelijke beperking,

zullen inwoners en bezoekers van

meer dan bij ons een taboe op verstandelijke

Cliëntenbelang Utrecht en Mee voor mensen

de stad ervaren dat Utrecht steeds

en langdurig psychische problematiek.

met een verstandelijke beperking en Cosbo

toegankelijker wordt. In 2018 is Utrecht

Hoewel wij ons bewust zijn van het culturele

voor ouderen. Het Platform GGz, MEE en

goed toegankelijk.

element zijn wij nog zoekende op welke

Cliëntenbelang Utrecht zijn provinciale

manier wij hieraan concreet invulling kunnen

organisaties. Wij financieren hen niet voor

Over en met wie?

geven.

het behartigen van lokale belangen.

Agenda 22 gaat over inwoners van de

De constatering is desalniettemin belangrijk,

Gedurende de eerste fase van Agenda 22

stad die een lichamelijke, verstandelijke

zodat wij dat werkenderweg vorm kunnen

(sinds 2007) gingen veel acties over fysieke

of langdurig psychische beperking

doen.

toegankelijkheid. Toen is de samenwerking

hebben. Die inwoners kunnen in

met het Solgu sterk geïntensiveerd. Deze

Nederland zijn geboren, maar de wieg

De belangenorganisaties

samenwerking moet worden bestendigd en

van hen of hun ouders kon ook in een

De werkmethodiek Agenda 22 houdt in dat

verder uitgebouwd.

ander land staan.

we niet alleen werken voor, maar ook mét mensen met een beperking. We werken

Wij realiseren ons dat de culturele

samen met belangenorganisaties. Daarmee

achtergrond lichamelijke, verstandelijke

zijn belangenorganisaties cruciaal voor

en langdurig psychische beperkingen

Agenda 22.

kan compliceren. 8

Agenda 22, 2012-2018

Voor onderwerpen op het sociale vlak,

Deze samenwerking biedt een platform

die meer over mentale toegankelijkheid

waar ervaringen kunnen worden gedeeld

gehouden op 4 oktober 2010;

gaan, moet samenwerking tussen

en oplossingen met ambtenaren worden

belangenorganisaties, de wethouder

gemeente en de belangenorganisaties

gezocht. De stem van deze groep kan met

Wmo/Agenda 22 en medewerkers uit

voor mensen met een langdurig

deze samenwerking sterker klinken. Voor

verschillende diensten kwamen bij

psychische of verstandelijke beperking

Agenda 22 zal dat gebeuren via het Platform

elkaar.

ook de normale gang van zaken worden.

GGz.

▪▪

Literatuur.

Verder onderzoekt de Dienst

▪▪

Het project ‘Op de kaart’.

Bij het opstellen van en de uitvoering

Maatschappelijke Ontwikkeling de

▪▪

Bijeenkomsten vanwege de ontwikkeling

van de acties in dit plan is samenwerking

kwaliteit en efficiency van de lokale

met de partners de norm. Ook bij overig

belangenbehartiging en adviesstructuur.

beleid wordt samengewerkt met de

Daarvan is onderdeel de lokale

pakketmaatregel op 13 en 20 september

partners van Agenda 22.

belangenbehartiging van de Agenda 22

2010.

De belangenbehartiging voor mensen

doelgroepen.

met een langdurig psychische

9

▪▪

De werkconferentie Agenda 22

van alternatieve beleidsmethodieken. ▪▪

▪▪

Twee raadplegingen over de Awbz

MEE signaal, eindrapportage pakketmaatregel Awbz.

beperking is in ontwikkeling. De

Oriëntaties voor de nieuwe actiepunten

Naast actiepunten voor mensen met een

cliëntenorganisaties waaronder het

Een impuls aan actiepunten voor mensen

verstandelijke of langdurig psychische

Platform GGz, zijn hun samenwerking

met een verstandelijke of langdurig

beperking zijn ook acties voor mensen met

aan het verstevigen. Het is de bedoeling

psychische beperking is gewenst. Die acties

een lichamelijke beperking opgenomen. In

om een convenant te sluiten, waarbij

staan in dit plan. De nieuwe actiepunten

de vorige periode van Agenda 22 zijn veel

de gemeente een van de partijen is.

komen voort uit:

successen geboekt op toegankelijkheid:

Agenda 22, 2012-2018

in programma’s van eisen is

De ambtelijke leden van de coördinatiegroep

De projectleider Agenda 22 richt zich met dit

toegankelijkheid opgenomen, er zijn

Agenda 22 en andere medewerkers van de

plan meer op de mentale toegankelijkheid

trainingen gehouden en toegankelijkheid

verschillende diensten zijn verantwoordelijk

en op de algemene lobby voor en inbedding

vormt steeds meer onderdeel van het

voor het uitvoeren van de acties.

van Agenda 22. Agenda 22 maakt deel uit

gewone werk. De acties in dit plan op

De projectleider Agenda 22 faciliteert.

van het gemeentebrede diversiteitsbeleid

toegankelijkheid vormen een vervolg en

De projectleider Agenda 22 en de

en wordt inhoudelijk aangestuurd door de

uitbreiding op die uit het vorige plan.

projectondersteuning is ondergebracht bij

directeur DMO.

het team Samenleving/DMO. Advisering De nieuwe actiepunten zijn in

op communicatie vindt plaats in opdracht

Financiën

samenspraak met de partners van

van DMO door de Dienst Ondersteuning/

De gemeente werkt voor alle burgers van

Agenda 22 opgesteld.

Communicatiebureau.

de stad. Sommige burgers hebben een

De raad heeft op 21 september 2010

beperking. Daarom zorgen wij ervoor dat ons

Organisatie

opdracht aan de wethouder gegeven om te

beleid en de uitvoering ervan ook voor hen

Voor ieder onderwerp is een doel

zorgen voor een toegankelijkheidsmanager

bruikbaar is. Dat is de kern van Agenda 22.

geformuleerd te bereiken met

binnen de gemeentelijke organisatie.

diverse acties. Dienstdirecteuren of

De toegankelijkheidsmanager gaat voor

Door dat te doen voorkomen wij dat

afdelingshoofden zijn verantwoordelijk

een deel in opdracht van andere diensten

wij burgers met een beperking onnodig

voor het bereiken van het doel.

en afdelingen werken en richt zich in eerste

‘invalideren’.

instantie op de fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte in Leidsche Rijn en het Stationsgebied.

10

Agenda 22, 2012-2018

Als we bij het algemene beleid goed

Daarom is Agenda 22 goedkoop en effectief.

▪▪

De belangenorganisaties in de stad.

rekening houden met mensen met een

Agenda 22 heeft een werkbudget van

▪▪

Het voltallige college van burgemeester

beperking zullen steeds meer mensen

12.500 euro per jaar, om bijvoorbeeld foto’s,

aan het arbeidsproces deelnemen,

banners of een flyer te laten maken of een

een opleiding voltooien, zelf hun

werkconferentie te organiseren. Ook wordt

en afdelingen van de gemeentelijke

formulieren invullen en administratie

het gebruikt om een impuls te geven zoals

organisatie.

bijhouden, meer mensen zullen sociale

aan de website

verbanden aangaan. Minder mensen

www.toegankelijkutrecht.nl.

zullen in de randen van de samenleving

▪▪

▪▪

Vele medewerkers uit alle diensten

De gehele raad.

Voor de periode 2012-2018 stellen we

terechtkomen.

Communicatie

nieuwe communicatiedoelen, omdat het

In die randen zijn isolement, criminaliteit

Communicatie is erg belangrijk voor Agenda

karakter van de acties voor deze periode

en dakloosheid. Kortom steeds meer

22. Bestuurders, politici en ambtenaren

is veranderd. De acties zijn immers meer

mensen nemen deel aan de samenleving

moeten Agenda 22 kennen en er ook naar

gericht op mensen met een verstandelijke of

en leveren er een bijdrage aan. Dat is

handelen. In de periode 2007-2011 is veel

langdurig psychische beperking. Bovendien

goed en goedkoop.

aandacht besteed aan het bekendmaken

raken steeds meer medewerkers betrokken

van Agenda 22 binnen de gemeentelijke

bij Agenda 22. We zullen de dynamiek

organisatie.

tussen alle betrokkenen meer ondersteunen

Vanwege Agenda 22 houden alle afdelingen en diensten zelf bij hun

zodat die sterker kan worden.

beleid, uitvoering en begrotingen

Veel partijen dragen bij aan het succes van

rekening met mensen met een

Agenda 22:

beperking.

11

en wethouders (zie uitvoeringstabel).

Agenda 22, 2012-2018

AWBZ

Besluitvorming over de structurele inzet

De ontwikkelingen in de AWBZ zijn

van deze middelen vanaf 2012 vindt plaats

een belangrijke context waarin we

gelijktijdig over de decentralisatie van

Wet Maatschappelijke Ondersteuning,

dit plan maken. Zo zijn activerende

begeleiding.

Vernieuwend Welzijn, diversiteitsbeleid,

en ondersteunende begeleiding voor

Begeleiding, met bijvoorbeeld

Plan van Aanpak Maatschappelijke

mensen met een lichte verstandelijke

woonbegeleiding, dagactiviteiten voor

Opvang, Aanpak Sociaal Kwetsbaren

beperking en mensen met psychische

GGz klanten en praktische pedagogische

Met Agenda 22 dragen we in Utrecht bij aan

problematiek uit de AWBZ weggevallen.

thuishulp, wordt per 2013-2014 uit de AWBZ

de invulling van prestatieveld 5 van de Wmo,

Van deze burgers wordt verwacht dat

gedecentraliseerd naar de gemeenten. Over

wat gaat over het bevorderen van deelname

zij zelf een oplossing vinden. Als dat

de wijze waarop Utrecht de begeleiding

aan het maatschappelijk verkeer en over het

niet lukt kunnen zij op zoek gaan naar

inhoudelijk en financieel zal invullen neemt

zelfstandig functioneren van mensen met

andere vormen van begeleiding.

het college in 2012 een besluit.

een beperking of een chronisch psychisch of

Het kabinet heeft gemeenten beperkt

Mensen met een licht verstandelijke

psychosociaal probleem.

compensatie geboden om collectieve

beperking of een langdurig psychische

voorzieningen te ontwikkelen.

beperking zijn vaak niet geneigd om

In 2012 start de voorbereiding voor

Het college heeft reeds besluiten

ondersteuning te zoeken. Het is belangrijk

actualisatie van het beleidskader Wmo ‘Met

genomen over de inzet van die

te zorgen dat zij niet uit beeld raken van

elkaar, voor elkaar’ dat sinds maart 2009

compensatiemiddelen voor 2010, 2011

zorg en begeleiding. Deze omstandigheden

van kracht is. De centrale doelstelling is:

en 20121.

maken het des te noodzakelijker om in het

meedoen aan de samenleving door alle

bestaande beleid rekening te houden met

burgers, in het bijzonder kwetsbare burgers.

1 met deze besluiten: ‘Inzet compensatiemiddelen begeleiding 2010’, ‘Inzet compensatiemiddelen 2011 1e tranche’, ‘Inzet compensatiemiddelen 2011 2e tranche’, ‘Inzet compensatiemiddelen 2012’.

12

Agenda 22, 2012-2018

mensen met een beperking.

Daarnaast zal ook nieuw beleid nodig zijn.

Met deze participatiedoelstelling richten

De organisatie van de ondersteuning wordt

Onderdeel van de aanpak zijn de pilots

we ons op alle burgers maar op een

eenvoudiger. Uitgangspunt is één klant,

gebiedsteams die vanaf 2012 in een aantal

verschillende manier: naarmate de

één plan, één contactpersoon. Cliënten

wijken van start zijn gegaan.

kwetsbaarheid van mensen toeneemt,

krijgen zelf zoveel mogelijk de regie. De

neemt de regierol van de gemeente

betrokkenheid van de omgeving en van

Vanuit de aanpak ‘Meedoen naar vermogen’

toe. Het prestatieveld 6 van de Wmo

sociaal ondernemers wordt gestimuleerd.

ligt het accent op de individuele burgers

heeft als kerndoelen dat iedere burger,

Gewoon meedoen in de samenleving vormt

met complexe problemen die we de juiste

een huishouden kan voeren, zich kan

het perspectief. Het bestaande aanbod

hulp op maat geven. Niet te veel en niet

verplaatsen in en om de woning, zich

gaat op de schop; een deel verdwijnt, een

te weinig. Burgers moeten meer op eigen

kan verplaatsen in de woonomgeving,

deel wordt aangepast en er komen nieuwe

kracht doen, met het eigen netwerk, met

andere mensen kan ontmoeten en

activiteiten. De nieuwe werkwijze is een

algemene voorzieningen, met vrijwilligers of

sociale verbanden kan aangaan.

antwoord op de vraag om met minder geld

in collectieve voorzieningen. Als het nodig is

en lagere organisatiekosten de succesvolle

kan men individueel ondersteund worden.

De raad heeft op 10 november 2011 de

aanpak van Utrecht voor sociaal kwetsbaren

Agenda 22 benadert de zaak vanuit de

visie ‘Op eigen kracht en meedoen naar

te behouden en verder te ontwikkelen.

algemene voorzieningen: alle gewone dingen

vermogen’ vastgesteld, over de aanpak

moeten zó zijn dat iedereen er gebruik

voor de hulp aan sociaal kwetsbare

Het kader ‘Meedoen naar vermogen’

van kan maken en eraan mee kan doen,

Utrechters. De eigen kracht van mensen,

geeft richting aan de uitvoering van de

ook burgers die een beperking hebben.

de inzet van het eigen netwerk en het

Wmo en daarmee aan Agenda 22 en de

Deze twee aanpakken raken elkaar op een

leveren van een tegenprestatie staan

decentralisatie van de functie begeleiding uit

aantal terreinen, vooral voor mensen met

centraal.

de AWBZ.

een verstandelijke of langdurig psychische beperking.

13

Agenda 22, 2012-2018

Zo vindt bij de domeinen Wonen (1),

welzijn bevordert met inzet van sociaal

Het resultaat moet een omgeving

Ondersteuning bij zelfstandig wonen

makelaars het eigen initiatief en

zijn waarin iedere Utrechter ongeacht

(2) en Werk en Inkomen (4) en Sociale

verantwoordelijkheidsgevoel van de burger:

etnische afkomst, religie, beperking,

contacten (8) aansturing vanuit Meedoen

de civil society. Verder biedt welzijn als

seksuele geaardheid, leeftijd en opleiding

naar vermogen plaats.

specialist professionele ondersteuning aan

zich optimaal kan ontplooien.

de individuele burger die het nodig heeft: Het uitgangspunt is dat Agenda 22

de één-op-één hulpverlening, zoals sociaal

Het Plan van Aanpak Maatschappelijke

en Meedoen naar Vermogen elkaar

raadslieden en ouderenadviseurs. Daarnaast

Opvang is inmiddels in de tweede

versterken én de mogelijkheden van

stuurt het programma Welzijn de derde

fase aangekomen. De ambitie is een

burgers om te participeren.

doelstelling aan die zich richt op inclusief

beperkte instroom van nieuwe daklozen,

beleid: in Utrecht kan iedereen meedoen,

een kleine maar kwalitatief goede en

Verder is het Vernieuwend Welzijn

omdat er geen maatschappelijke drempels

flexibele opvangketen, snelle door- en

een ontwikkeling waar Agenda 22 een

zijn. Dit laatste is bij uitstek het terrein van

uitstroom en zo min mogelijk terugval.

bijdrage aan levert. Op 20 januari

Agenda 22.

Naast basisbehoeften als onderdak, zorg

2011 heeft de raad de ‘Routekaart

en inkomen wordt ook ingezet op het

Vernieuwend Welzijn’ vastgesteld en op

Zoals gezegd maakt Agenda 22 deel uit van

activeren van mensen en het versterken

24 november 2011 de ‘Uitvoeringsnota

het gemeentebrede diversiteitsbeleid.

van hun eigen kracht.

Vernieuwend Welzijn’. Uitgangspunt hiervan is dat ieder persoon

14

Vernieuwend Welzijn formuleert

uniek is en als individu moet worden

twee hoofddoelen van welzijn:

benaderd.

Agenda 22, 2012-2018

Monitoring, evaluatie en vervolg

▪▪

De projectleider Agenda 22 zal jaarlijks

De actiepunten uit het beleidsplan zijn

Daarin wordt nagegaan of de doelen zijn

uitgevoerd.

bereikt en welke conclusies moeten worden

aan de wethouders rapporteren over de

Voor wat betreft de structurele inbedding is

getrokken. Uiteindelijk is het de bedoeling

voortgang van de verschillende doelen.

bereikt dat:

dat de impuls op Agenda 22 vanuit DMO

De wethouders kunnen, indien gewenst,

▪▪

Agenda 22 is ingebed in procedures.

overbodig is.

de raad informeren.

▪▪

Agenda 22 is geborgd binnen de

Het college krijgt dit verslag ter

De korte evaluatie uit 2010 sloot als

diensten, met een medewerker

besluitvorming voorgelegd. De actiepunten

volgt af:

die Agenda 22 uitdraagt binnen de

uit dit nieuwe beleidsplan zijn uitgevoerd.

▪▪

‘In de zomer van 2011 ontvangt het

eigen dienst en bemiddelt richting

college opnieuw een korte evaluatie.

belangenorganisaties.

Dan willen wij het volgende

▪▪ ▪▪

hebben bereikt op zichtbaarheid,

Wij bevestigen deze doelen met daarbij

samenwerking en resultaten:

twee aanpassingen. Gezien dit nieuwe

Alle medewerkers kennen Agenda 22

plan voor Agenda 22 was een evaluatie

en wel zó dat men er naar handelt.

in de zomer van 2011 niet op zijn plaats.

De belangenorganisaties werken op

De gemeenteraad ontvangt in 2014 een

de onderdelen waar dat gewenst

tussenevaluatie en eind 2017 een verslag

is samen met de ambtelijke

over de uitvoering van dit plan.

organisatie.

15

Agenda 22, 2012-2018

16

Agenda 22, 2012-2018

DEEL II

4

werk, inkomen en scholing a

betaald werk

In dit deel II staan de domeinen

b

vrijwilligers werk

van Agenda 22 waarop we (verder)

c

gemeentelijk personeelsbeleid en

werken. Voor elk domein is een doel

stagebeleid

geformuleerd en de gezamenlijke

d inkomen

richting van alle acties. Vervolgens staan

e scholing

in deel III de concrete acties.

Het beschikbaar komen van meer geschikte woningen

▪▪

betere informatievoorziening over en toewijzing van geschikte woningen.

▪▪

Het Actieplan Wonen en Woonvoorzieningen (O)GGz 2010-2014.

5

verkeer en vervoer

Domein 2 Ondersteuning bij zelfstandig

6

openbare ruimte

wonen

De domeinen van Agenda 22

7

sport, vrije tijd en zingeving

Het doel van de acties op het domein

Het leven van mensen met een

8

sociale contacten en ontmoeting

‘Ondersteuning bij zelfstandig wonen’ is dat

beperking strekt zich uit over de volle

9

beeldvorming en communicatie

mensen met een beperking prettig en veilig

breedte van het gemeentelijk beleid

wonen. Zij zijn vaardig in het laten draaien

en de actiepunten daarmee ook. De

Domein 1 Wonen

van hun huishouden of weten waar zij

actiepunten gaan over de volgende

Het doel van de acties op het domein

ondersteuning kunnen vinden.

domeinen:

‘Wonen’ is dat mensen met een lichamelijke,

1

wonen

verstandelijke of langdurig psychische

Dit doel streven we na door in te zetten op

2

ondersteuning bij zelfstandig wonen

beperking kunnen wonen in een woning die

acties die gericht zijn op:

3

openbare gebouwen

bij hen past en bij hun beperking.

▪▪

Dit doel streven we na door in te zetten op acties die gericht zijn op:

17

▪▪

Agenda 22, 2012-2018

Versterken van vaardigheden en bieden van praktische instrumenten.

▪▪

Bieden van praktische ondersteuning

Domein 4 Werk, inkomen en scholing

(van het netwerk) veelal in collectief

Het doel van de acties op het domein ‘Werk’

verband. Nagegaan moet worden of

is dat mensen met een beperking waar

het collectieve aanbod voldoet.

mogelijk en wenselijk een betaalde baan

Domein 5 Verkeer en vervoer

hebben, vrijwilligerswerk of stage. Mensen

Het doel van de acties op het domein

Domein 3 Openbare gebouwen

met een beperking zijn zelfstandig, nuttig

‘Verkeer en vervoer’ is dat iedereen veilig

Het doel van de acties op het domein

voor de samenleving en een ander tot steun.

kan deelnemen aan het verkeer en gebruik

‘Openbare gebouwen’ is dat iedereen

Dit doel streven we na door in te zetten op

kan maken van het stadsvervoer.

toegang heeft tot openbare gebouwen en

acties die gericht zijn op:

Dit doel streven we na door in te zetten op

daar kan doen wat men geacht wordt te

▪▪

Begrijpelijke informatie, de attitude van

acties die gericht zijn op:

doen.

medewerkers, de procedures en één

▪▪

Dit doel streven we na door in te zetten

aanspreekpunt.

op acties die gericht zijn op: ▪▪ ▪▪

18

▪▪

Het geven van informatie aan mensen

▪▪

Begrijpelijke informatie over inkomensvoorzieningen.

Het opnemen van voetgangers in het verkeersbeleid.

▪▪

Een aanbesteding van de Regiotaxi

Toegankelijke gebouwen na

met een langdurig psychische beperking

(opstellen criteria) in samenspraak met

verbouwing.

of verstandelijke beperking over

belangenorganisaties.

Toegankelijke nieuwe gebouwen, in

vrijwilligerswerk. We dragen uit dat

het bijzonder de grote gebouwen:

mensen met een beperking actief

Stadskantoor, Muziekpaleis en

deelnemen aan de samenleving,

Bibliotheek.

bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Agenda 22, 2012-2018

▪▪

Toegankelijk openbaar stadsvervoer.

Domein 6 Openbare ruimte

Als het kan doen zij dat samen met mensen

Zij hebben voldoende mogelijkheden om

Het doel van de acties op het domein

zonder een beperking. Als dat niet wenselijk

steun te ontvangen en te bieden. Mensen

‘Openbare ruimte’ is dat iedereen de

is zijn er mogelijkheden om samen met

met een beperking hebben voldoende

gelegenheid heeft om van de ene plek

andere mensen met een beperking de vrije

mogelijkheden om anderen te ontmoeten.

naar de andere te komen.

tijd in te vullen.

Dit doel streven we na door in te zetten op

Dit doel streven we na door in te zetten

Dit doel streven we na door in te zetten op

acties die gericht zijn op:

op acties die gericht zijn op:

acties die gericht zijn op:

▪▪

▪▪

Het opnemen van toegankelijkheid in

▪▪

Toegankelijk algemeen aanbod.

steeds meer procedures.

▪▪

Informatievoorziening en attitude van

▪▪

versterken van de eigen kracht. ▪▪

Laagdrempelige ontmoeting.

Toegankelijkheid van de twee grote

personeel die past bij mensen met een

bouwprojecten in de stad: het

(verstandelijke) beperking.

Domein 9 Communicatie en

Laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten.

beeldvorming

Centrum.

Als het kan algemeen, en soms ook met

Het doel van de acties op het domein

Toegankelijkheid van de binnenstad.

lotgenoten.

‘Communicatie’ is tweeledig: intern en

Stationsgebied en Leidsche Rijn ▪▪

Verbeteren van de beeldvorming en

▪▪

extern.

19

Domein 7 Sport, vrije tijd en

Domein 8 Sociale contacten en

Het doel van de communicatie intern is

zingeving

ontmoeting

dat zowel medewerkers die werken aan de

Het doel van de acties op het domein

Het doel van de acties op het domein

fysieke toegankelijkheid van de stad, als

‘Vrije tijd’ is dat mensen met een

‘Sociale contacten’ is dat mensen met een

medewerkers die werken aan de mentale

beperking hun vrije tijd prettig kunnen

beperking een sociaal netwerk hebben waar

toegankelijkheid Agenda 22 kennen en

invullen.

zij deel van uitmaken.

ernaar handelen.

Agenda 22, 2012-2018

Ook het Communicatiebureau van de

▪▪

Kennis over begrijpelijke communicatie

Het benadrukken van de verscheidenheid

Dienst Ondersteuning zelf is doelgroep

verspreiden en gebruiken voor digitale

van de bevolking, bij medewerkers,

van de communicatieacties van Agenda

en papieren communicatie.

werkers in de wijk en de inwoners van

Introductie van Agenda 22 bij het nieuwe

de stad.

22. De interne communicatie van Agenda

▪▪

22 richt zich op het versterken van de onderlinge verbanden tussen de partijen

dienstverleningsconcept. ▪▪

die werken met Agenda 22. Een netwerk moet worden gevormd. Ook moet een platform worden geboden

▪▪

toegankelijkheid van de stad.

prijs, een rolmodel of een boek.

Bekendmaken van Agenda 22 binnen en buiten de organisatie.

Het doel van de acties op het domein

zichtbaarheid komen zo samen.

‘Beeldvorming’ is dat alle ambtenaren en werkers in de wijk zich realiseren dat iemand

Het doel van de communicatie extern

met een beperking meer is dan alleen zijn of

is dat alle burgers brieven, folders,

haar beperking.

formulieren en de website van de gemeente Utrecht begrijpen.

Dit doel streven we na door in te zetten op

Dit doel streven we na door in te zetten

acties die gericht zijn op:

Agenda 22, 2012-2018

Een positieve benadering van verscheidenheid met zaken zoals een

kunnen tonen. Verantwoording en

op acties die gericht zijn op:

▪▪

Informatievoorziening over de fysieke

waar medewerkers hun resultaten

20

▪▪

21

Agenda 22, 2012-2018

Deel III

4

In 2012 wordt de samenwerking met

met een lichamelijke beperking zijn de

FoKus verder verkend en waar nodig

Stond in deel II nog de globale richting

volgende2:

maken we concrete afspraken.

van het pakket van acties per domein

1

In de prestatie-afspraken (Bouwen aan de

5

Eind 2012 opstellen van een compacte

centraal, in dit deel staan per domein

stad) voor de periode tot 2018 zijn 200

notitie ‘Rolstoelwoningenbeleid’. Deze

de concrete actiepunten. Met deze

rolstoelwoningen opgenomen.

notitie bespreken we met Solgu, en

We brengen in beeld welke vraag naar een

Stichting Utrechtse Woningcorporaties

De acties zijn divers van karakter.

bepaald type rolstoelwoningen in welke

(STUW).

Sommige acties geven (vastgesteld) beleid

wijk er de komende jaren is. Hierover

weer (zoals voor wonen). Sommige acties

maken we afspraken met de corporaties

(gemeente, corporaties en het Vierde

zijn een aanvulling op regulier beleid

en wijkadviseurs.

Huis) het ‘werkproces toewijzing

(zoals bij de sociaal makelaar). En andere

Dit is onderdeel van de monitor Wonen

rolstoelwoningen’ vast, waarbij

acties zijn nieuw en moeten nog worden

Welzijn Zorg.

klantvriendelijkheid, transparantie en

In 2012 maken we met de corporaties

efficiency belangrijke uitgangspunten

en het Vierde Huis afspraken over

zijn. Dit kan onderdeel uitmaken van de

Domein 1 Wonen

de labelling van rolstoelwoningen

notitie van punt 5.

Doel ‘Wonen’: mensen met een

en woningen die door de Wmo zijn

lichamelijke, verstandelijke of langdurig

aangepast.

actiepunten willen we de doelen bereiken.

uitgezocht (zoals een bestseller).

2

3

6

7

In 2012 stellen de uitvoeringspartijen

In de beleidsregels ‘individuele Wmo voorzieningen’ (01-06-2011) staat

psychische beperking kunnen wonen in

onder Resultaat 2, kopje ‘verhuizen

een woning die bij hen past en bij hun

of aanpassen’ het afwegingskader

beperking.

22

Acties om het doel te bereiken voor mensen

Agenda 22, 2012-2018

2 Deze acties zijn vanuit het collegeprogramma vertaald naar de prestatie- afspraken.

beschreven.

Consulenten bepalen een medische

Mogelijkheden daarvoor om al via

verantwoorde termijn waarbinnen

reguliere overleggen zaken in gang te

Woonvoorzieningen

de verhuizing moet plaatsvinden.

zetten worden aangegrepen.

2011-2014 (Binnenplaats 2).

De standaardtermijn van een jaar is

8

We onderzoeken het proces van

▪▪

Het Actieplan Wonen en

‘Plan van Aanpak Maatschappelijke

hiermee losgelaten. De termijn kan

oplevering van woningen. Voor

Opvang 2e fase’ van de G4 het ‘Stedelijk

langer, maar ook korter zijn dan een

toegankelijke woningen zijn drie fronten

Kompas 2011-2014 (Utrecht 100%

jaar. Is verhuizing binnen de medisch

van belang: vergunningverlening,

thuis)’.

verantwoorde termijn niet mogelijk,

toezicht op de bouw (handhaving) en de

dan wordt er aangepast.

aanleg van het straatwerk.

Echter, wanneer wordt vastgesteld

▪▪

En ook in ‘Op eigen kracht en naar vermogen, een integrale aanpak voor Utrechters in een kwetsbare positie’.

dat een termijn van twee jaar

Acties om dit doel te bereiken voor mensen

verantwoord is, krijgt de klant

met verstandelijke of langdurig psychische

Domein 2 Ondersteuning bij zelfstandig

een grote mate van eigen

beperking zijn de volgende:

wonen

verantwoordelijkheid om een andere

9 Mensen met een verstandelijke of

Doel ‘Ondersteuning bij zelfstandig wonen’:

woning te vinden. We hebben er als

langdurig psychische beperking maken

mensen met een beperking wonen prettig

gemeente groot (financieel) belang

relatief vaak gebruik van de diensten van

en veilig. Zij zijn vaardig in het laten draaien

bij dat er goede afspraken zijn

de instellingen voor Maatschappelijke

van hun huishouden of weten waar zij

tussen alle betrokken partijen. In

Opvang. Het beleid voor deze doelgroep

ondersteuning kunnen vinden.

2012-2013 gaan we hiermee actief

is beschreven in de volgende nota’s:

aan de slag.

23

9

▪▪

Agenda 22, 2012-2018

Acties om dit doel te bereiken zijn de

Bij Agis en Altrecht maken wij ons

Het moet leiden tot empowerment

volgende:

standpunt over de crisiskaart bekend.

en draagt bij tot het vermogen om

1

Een crisiskaart is nuttig bij een crisis

Wij vragen hen samen met hun cliënten

zelfstandig te wonen. De cursus is niet

en voorkómt die bovendien. Een

een crisiskaart op te stellen of aan te

gericht op genezing.

crisiskaart heeft in opgevouwen vorm

bieden dat het Steunpunt GGz er één

Voor mensen met een verstandelijke

het formaat van een creditcard. Op

opstelt.

beperking is het inzetten van

Onderzocht wordt of het mogelijk is dat

ervaringsdeskundigheid een goede

de eerste lijn de crisiskaart promoot.

manier om vaardigheden trainen,

Empowerment van mensen met een

zelfbewustzijn te ontwikkelen en

moet eten geven, men graag naar

langdurig psychische beperking of

tegelijkertijd aan beeldvorming bij

een bepaalde behandelaar wil en

verstandelijke beperking is belangrijk

anderen te werken.

dat de participatiecoach bij Werk en

om zelfstandig te wonen, om sociale

In 2012 wordt nagegaan waar

Inkomen moet worden geïnformeerd.

verbanden aan te kunnen gaan, om te

ervaringsdeskundigheid (structureel) kan

De gemeente streeft ernaar dat dit

participeren in de samenleving. In 2012

worden ingezet.

instrument breed in de stad wordt

wordt nagegaan welke mogelijkheden

geïntroduceerd. Het Steunpunt

er zijn voor de cursus ‘Herstellen doe je

welzijnswerk krijgt toegankelijkheid en

GGz heeft de gelegenheid om 25

zelf’. Dit is een cursus van zes tot acht

Agenda 22 een plaats.

crisiskaarten per jaar te maken.

dagdelen die is ontwikkeld vanuit het

Het Steunpunt maakt uitsluitend

cliëntenperspectief. De cursus heeft als

burgers bij hun administratie en geven

crisiskaarten voor burgers zonder

doel om beter met het ziektebeeld om te

sociaal-juridische hulp.

relatie met de zorg.

gaan in relatie tot de sociale omgeving.

de kaart staat wat wie moet doen in

2

het geval van een crisis. Zo kan men aangeven dat de buurvrouw de poes

24

Agenda 22, 2012-2018

3

4

5

In het programma van eisen voor het

De welzijnsorganisaties ondersteunen

Deze hulp moet ook geschikt

Deze ondersteuning die de

zijn voor en goed bekend zijn bij

welzijnsorganisaties en van het

lichamelijke beperking, een chronische

mensen met een beperking én het

Steunpunt bieden, wordt opgenomen in

ziekte of gedragsstoornis kunnen uit

moet voldoende aanwezig zijn.

die sociale kaart.

logeren. Dat is leuk en bovendien ontlast

De begeleiding die kinderen met een

het de mantelzorgers en het gehele

compensatiemiddelen 2011 is de

beperking krijgen, is van invloed

gezin. Het logeerhuis is opgeheven.

hulp bij financiële administratie

op de mogelijkheden van ouders en

Handjehelpen heeft aangegeven dat zij

uitgebreid. Het Steunpunt GGz en de

andere mantelzorgers om eigen sociale

met geld uit de compensatiemiddelen

Wegwijswinkel ondersteunen mensen

contacten te onderhouden. Een aantal

2e tranche 2011 niet-geïndiceerde en

met een langdurig psychische

projecten is gestart met de Awbz

vrijwillige alternatieven kunnen bieden.

beperking bij hun administratie.

compensatiemiddelen om mantelzorgers

Vanaf 2012 vragen wij aan de

te ondersteunen. Deze projecten zijn:

met een lichte problematiek afgeschaft.

welzijnsorganisaties helderheid

individuele ondersteuning mantelzorgers,

Vanaf 2013-2014 wordt de gemeente

te geven over de wijze waarop zij

versterking ondersteuningsstructuur,

verantwoordelijk voor de AWBZ

ervoor zorgen dat deze hulp (beter)

informatietelefoon. In 2012 wordt een

begeleiding.

bekend is bij mensen met een

update gemaakt van het programmaplan

Voor sommige mensen met een

beperking. Een goede sociale kaart

mantelzorg. Daarbij wordt de stedelijke

beperking blijft enige begeleiding

ondersteunt dit overigens.

werkgroep mantelzorg betrokken

wenselijk. Het structureert de

en worden ook relaties met andere

woonsituatie en kan ernstige problemen

beleidsterreinen gelegd.

voorkomen.

Met de eerste tranche van de Awbz

25

Agenda 22, 2012-2018

6

7

8

Kinderen met een verstandelijke of

In 2009 is de begeleiding van mensen

(Vrijwilligers)werk, inloop, eettafel,

Op 21 september 2010 heeft het college

andere culturele achtergrond kunnen

besloten dat alle gebouwen die wij

ondersteuning bij administratie

andere behoeften hebben. Om daar

bouwen of verbouwen toegankelijk zijn

kunnen een (collectief) alternatief

beter zicht op te krijgen volgen we het

en dat wij burgers informeren over de

bieden. In 2012 wordt nagegaan of

onderzoek van Vilans onder Marokkaanse

toegankelijkheid met een Internationaal

het collectieve aanbod zoals ingezet

jongeren met een fysieke beperking.

Toegankelijkheidssymbool (ITS) op de

11 Belangrijk onderdeel van het

gevel. Dit besluit wordt uitgevoerd. Zo

voldoet en zo niet welke collectieve

hersteltraject van cliënten uit de

wordt bijvoorbeeld bij de verbouw van

aanvullingen wenselijk en mogelijk

Maatschappelijke Opvang is een passend

het Utrechts Centrum voor de Kunsten

zijn.

(woon) begeleidingsaanbod.

(UCK), het landhuis van Amelisweerd

Het Centrum voor Jeugd en Gezin

en de Schouwburg ‘toegankelijkheid’

kijkt vanaf 2011 bij kinderen

Domein 3 Openbare gebouwen

en jongeren met een (licht

Doel ‘Openbare gebouwen’: iedereen heeft

verstandelijke) beperking of het

toegang tot openbare gebouwen en kan daar

sportaccommodaties laten keuren voor

netwerk voldoende ondersteuning

doen wat men geacht wordt te doen.

het Internationaal Toegankelijkheids

biedt. Hiervoor wordt bij de training

26

1

een maatje, de crisiskaart,

met de AWBZ compensatiemiddelen

9

10 Mensen met een beperking met een

meegenomen. 2

Wij hebben een aantal bestaande

Symbool (ITS). Op basis van de

die de medewerkers krijgen

Acties om dit doel te verwezenlijken zijn de

uitkomsten van dit onderzoek kunnen

aandacht besteed aan kinderen en

volgende:

wij bepalen hoe wij rekening kunnen

jongeren met een verstandelijke

houden met de ITS bij beheer, verbouw

beperking.

en ontwikkeling van accommodaties.

Agenda 22, 2012-2018

3

4

De toegankelijkheidsmanager is

Een recente uitbreiding hebben we op

Communicatie over de toegankelijkheid

aangesteld. Hij richt zich vooralsnog

de begane grond gerealiseerd, omdat

van de lokaliteiten is daarom uiterst

op Leidsche Rijn Centrum.

er geen lift is. Het pand is tot 2018 in

belangrijk. Bij de volgende verkiezingen

In de nota kapitaalgoederen 2011-

gebruik.

zullen wij bij de training van de

Het Stadskantoor wordt toegankelijk,

stembureauleden aandacht besteden

om voor de tweede maal een aantal

ingezet is op het verkrijgen van het ITS-

aan de omgang met mensen met een

bestaande gebouwen toegankelijk te

symbool, aangevuld met advisering door

beperking en de hulp die zij kunnen

maken.

Bartimeus.

en mogen bieden aan kiezers met een

Het Muziekpaleis wordt toegankelijk,

beperking.

2014 stelt het college de raad voor

5

De Wmo loketten zijn

ingezet is op het verkrijgen van het ITS-

welzijnsorganisaties voeren de Wmo

symbool.

De Bibliotheek++ wordt toegankelijk en Agenda 22-proof.

7

9

toegankelijk voor iedereen. De loketten uit. 6

8

Domein 4 Werk, inkomen en scholing

10 In de selectieleidraad voor de watertoren

Doel ‘Werk’: Mensen met een beperking

Heuveloord is Agenda 22 opgenomen.

hebben waar mogelijk en wenselijk een

11 Bij de selectie van stembureaus letten

betaalde baan, vrijwilligerswerk of stage.

De bestaande Centra voor Jeugd

wij er goed op of ze toegankelijk zijn

Mensen met een beperking zijn zelfstandig,

en Gezin zijn toegankelijk en alle

voor mensen met een beperking. Door

nuttig voor de samenleving en een ander tot

nieuwe worden toegankelijk. Alleen

het gebruik van stempassen kunnen

steun.

de Amazonedreef is minder goed

kiezers stemmen in een stembureau

toegankelijk.

naar keuze binnen de gemeente.

Doel inkomen: Mensen met een beperking ontvangen de uitkering(en) waar zij recht op hebben.

27

Agenda 22, 2012-2018

Acties om deze doelen te verwezenlijken

3

zijn de volgende:

1

De Vrijwilligerscentrale biedt hulp bij

crisiskaart, of zij die hebben.

Vrijwilligerscentrale heeft goede kennis

We leggen nieuwe formulieren voor aan

van de GGz doelgroep. Het aanbod voor

uitkering aanvragen hebben één

een panel. In het vervolg van het panel

mensen met een langdurig psychische

accounthouder die aanspreekpunt

nemen ook de doelgroepen van Agenda

beperking, zoals het project ‘Nachtbraker

is, verantwoordelijk is en verbanden

22 deel.

of huismus’ wordt geëvalueerd om

Utrecht werkt samen met 17 gemeenten

versterkt en gericht voorts te zetten.

Burgers die werk zoeken of een

4

5

We hebben kennis van de GGz-

en Sociale Werkplaatsen uit de regio,

problematiek bij cliënten van Werk

om zoveel mogelijk mensen met een

aan haar bekendheid richting partijen

en Inkomen. Klanten van de afdeling

uitkering werk te laten vinden.

in de stad die werken voor mensen met

Werk en Inkomen moeten goed op

Ondernemers willen graag één regeling

een beperking.

de hoogte zijn van de mogelijkheid

en één contactpersoon. Utrecht verkent

Zodat bijvoorbeeld mensen met een

om iemand mee te nemen naar een

samen met de regio gemeenten de

beperking weten dat zij hulp kunnen

gesprek.

mogelijkheden voor een verdere

zoeken bij hun schoolopdrachten, en dat

Begin 2012 bepalen we op welke

samenwerking.

de relatie tussen formele en informele

manier dit het beste vorm kan krijgen.

28

nieuwe en bestaande klanten die

toeleiding naar vrijwilligerswerk. De

legt met andere partijen. 2

4b Vrijwilligerswerk

baat zouden kunnen hebben bij een 4a Betaald werk 1

We vragen vanaf 1 januari 2012 aan

Agenda 22, 2012-2018

2

De Vrijwilligerscentrale geeft een impuls

hulp wordt versterkt.

3

4

29

Wij hebben heeft duidelijke

Als het vrijwilligerswerk plaatsvindtIs dit specifieke vrijwilligerswerk

regels over vrijwilligerswerk

vanwege re-integratie, dan valt het nietde enige mogelijkheid of is er

met een uitkering en geven

onder de compensatieplicht van de Wmo.ook ander vrijwilligerswerk

hier ruchtbaarheid aan. Zo is

Als het vrijwilligerswerk dient ommogelijk (waarbij geen of minder

er bijvoorbeeld in het Werk en

andere mensen te ontmoeten en socialecompensatie nodig is)?

Inkomen Nieuws aandacht aan

verbanden aan te gaan, biedt de WmoWat zijn de eigen (ook financiële)

besteed. Het Steunpunt GGz, de

wellicht mogelijkheden.mogelijkheden van de cliënt om

Vrijwilligerscentrale, UW en Volte/

Of de gemeente ook daadwerkelijkhet participatieprobleem op

Stichting Gids zijn goed op de hoogte

een voorziening biedt hangt af van dete lossen (kan het werk op

welk vrijwilligerswerk toegestaan is

persoonlijke situatie en omgevingsfactoreneen andere manier worden

met een uitkering.

zoals:

ingericht)?

Een vrijwilliger met een beperkingIs vrijwilligerswerk een essentiëleWat zijn de (financiële)

kan aangewezen zijn op eenvorm van participatie (is het demogelijkheden van de

voorziening om vrijwilligerswerk teenige mogelijkheid om het doelvrijwilligersorganisatie om

kunnen uitvoeren.‘medemensen ontmoeten enoplossingen te bieden of te

Denk daarbij aan bijvoorbeeld eensociale banden aangaan’ te

vergoeden?

brailleregel of spraaksoftware.

bereiken)?

5

Vanaf 2012 wordt bij subsidieverlening

Of een voorziening kan worden

voor welzijns-instellingen gevraagd of

verstrekt in het kader van de Wmo is

vrijwilligers met een beperking een rol

altijd een individuele afweging.

hebben.

Agenda 22, 2012-2018

Afhankelijk van de bevindingen

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van

Hierin was ook oog voor mensen

introduceren we dat vanaf 2013

de informatie van de Vrijwilligerscentrale

met een verstandelijke of langdurig

ook voor het leefbaarheidsbudget

en informatie van MEE.

psychische beperking. Met geld vanuit

en culturele activiteiten. Bij het

Mensen met een verstandelijke

het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds

project ‘Op de kaart’ zeggen mensen

beperking worden helpende bezoekers.

(A+O fonds) Gemeenten wordt een

met een verstandelijke beperking

Het project ‘Helpende Bezoekers’

gericht vervolg gegeven aan het

namelijk dat zij ook vaardigheden

wordt in 2010 betaald vanuit de Awbz

diversiteitsproject door managers te

hebben: ‘koken, met de computer

compensatiemiddelen.

trainen op diversiteit, waarbij uiteraard

Vrijwilligers van het Steunpunt GGz

uitgegaan wordt van de brede definitie

schenken, dieren verzorgen, sporten,

ontvangen in 2010 en 2011 de ‘Utrecht

van ‘diversiteit’.

kaarten maken, inpakken, werken in

bereikbaar pas’ voor hun werk.

de horeca, autorijden, een buurtfeest

Het blijkt dat deze pas hen faciliteert en

voor een stage.

organiseren, muziek maken,

stimuleert in het leggen van contacten.

Wij informeren de GGz-organisaties,

gastheer zijn, de receptie bemannen,

Instellingen kunnen besluiten hun

hogescholen en universiteit over deze

sieraden maken, toneelspelen’. Wij

vrijwilligers met zo’n pas te belonen.

mogelijkheid.

werken, tuinieren, koffie en thee

6

bieden informatie over hoe men in

Wij bemiddellen iedereen die zich meldt

Agenda 22 faciliteert hierbij. Afdelingen

contact kan komen met vrijwilligers

4c Gemeentelijk personeelsbeleid

die een stage aanbieden aan een

en verwijzen door voor informatie

en stagebeleid

student met een langdurig psychische

over hoe om te gaan met vrijwilligers

1

Het project ‘Diversiteit’ voor het

beperking krijgen de folder van de

gemeentelijke personeelsbeleid is sinds

Vrijwilligerscentrale met tips voor een

2011 voortgezet in de vorm van inclusief

succesvol verloop.

met een beperking.

beleid. 30

2

Agenda 22, 2012-2018

4d Inkomen

Werk en Inkomen is gericht op

Momenteel zijn er veel onduidelijkheden

1

Informatie over

schuldenregeling en budgetbeheer.

in het landelijk beleid. Afhankelijk

inkomensvoorzieningen goed en

In 2012 wordt onderzocht of preventie

daarvan worden te zijner tijd eventueel

begrijpelijk, ook voor mensen met

van schulden bij mensen met een

acties ondernomen. Gesprek hierover

een licht verstandelijke beperking.

beperking extra aandacht behoeft.

vindt plaats met de gemeentelijk

Geld kan een belemmering zijn voor

Ook wordt in 2012 nagegaan of de

projectleider Passend Onderwijs.

mensen met een beperking om deel

samenwerking met MEE als ketenpartner

te nemen aan bijvoorbeeld sport.

kan worden geïntensiveerd. De

Domein 5 Verkeer en vervoer

Veel mensen met een beperking met

medewerkers van schuldhulpverlening

Doel ‘ Verkeer en vervoer’: iedereen kan

financiële druk vragen niet snel zelf

ontvangen informatie over het

veilig deelnemen aan het verkeer en

om hulp en kunnen uit beeld raken.

herkennen van mensen met een

gebruik maken van het stadsvervoer.

In Utrecht zijn mensen met

verstandelijke beperking.

een uitkering goed in beeld bij

Onderzocht wordt of binnen het

Acties om dit doel te bereiken zijn de

schuldhulpverlening. De gemeente

trainingsprogramma aandacht kan

volgende:

ontwikkelt ook een digitaal aanmeld

komen voor mensen met een (licht)

1

loket voor schuldhulpverlening.

verstandelijke beperking.

2

Daarmee wordt de drempel lager om zich te melden.

Agenda 22, 2012-2018

wordt onder andere uitgewerkt in een mobiliteitskader. Dit kader

4e Scholing

geeft weer welke plek de gemeente

Het Solgu heeft de werkgroep Aansluiting

de verschillende vervoerwijzen wil

Zorg en Onderwijs gesproken over het

geven in de stad.

Passend Onderwijs.

31

‘Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar’

2

Auto, OV, fiets én de voetganger

In dat kader kan ook meegenomen

We hebben voor een groot aantal

komen aan bod inclusief de

worden of het mogelijk is dat mensen die

haltes de adviseur toegankelijkheid van

wisselwerking tussen deze. Voor

gebruik maken van de Regiotaxi en in

Cliëntenbelang Utrecht opdracht gegeven

de voetganger wordt ondermeer

groepsverband een activiteit uitvoeren,

om te adviseren op de bruikbaarheid

aandacht besteed aan het belang

in groepsverband worden opgehaald

van de haltes door mensen met een

van goede, toegankelijke looproutes

en weggebracht. Alternatieven

beperking.

in de stad.

kunnen gezocht worden bij de

Het huidige contract met Regiotaxi

BoodschappenPlusbus of rijvrijwilligers.

Domein 6 Openbare ruimte

loopt tot augustus 2013. Medio

Ook zal in dit verband in overleg met de

Doel ‘Toegankelijkheid’: de openbare ruimte

september 2012 moet de gemeente

belangenorganisaties worden bekeken

biedt iedereen de gelegenheid om van de

helder hebben aan welke criteria de

wanneer het stadsvervoer voldoende

ene plek naar de andere te komen.

nieuwe aanbesteding moet voldoen.

toegankelijk is en mensen met een

Bij de voorbereiding daarvan

beperking met een ‘vervoerscoach’

Acties om dit doel te bereiken:

wordt de inbreng van de

(opnieuw) leren reizen met het openbaar

1

belangenorganisaties gevraagd,

vervoer.

mogelijkheden er zijn om bij de

Wij maken 350 bushaltes in de stad

ontwikkeling van de openbare ruimte

toegankelijk.

van het Stationsgebied toegankelijkheid

bijvoorbeeld via de Cliëntenraad Wmo prestatieveld 6.

3

In 2011 is onderzocht welke

extra en vroegtijdig in te bedden.

32

Agenda 22, 2012-2018

2

33

Ontwerpers van de verschillende

Reizigers, met en zonder beperking,

Onderzocht wordt of wij fietsen die op

partijen in het Stationsgebied zijn

kunnen daarmee de hulp inroepen van

de looproutes staan en de doorgang van

hierover onder onze leiding met

Tickets en Servicemedewerkers van NS.

mensen met een beperking belemmeren

elkaar in gesprek geweest.

Veel partijen bouwen in het

snel kunnen verwijderen.

Vanaf 2011 wordt uitvoering gegeven

Stationsgebied:

Wij bepleiten bij de partners in

aan de tijdelijke toegankelijke

de gemeente zelf met verschillende

het gebied, vooral Corio hoe de

looplijnen in het Stationsgebied

onderdelen van de organisatie

hoofdlooproute goed (of beter)

waarmee essentiële bestemmingen

(Bibliotheek, Muziekpaleis,

toegankelijk (te maken) zijn.

zijn verbonden zoals de bussen,

Stadskantoor), Prorail en NS-Poort (OV-

Wij signaleren als de looproute

taxi’s, treinen, winkels, Jaarbeurs.

terminal), BRU, Corio en Jaarbeurs.

niet toegankelijk is en zoeken naar

Ook zijn wij in overleg met

Tijdens de verbouwing vergt

oplossingen. Onder andere hiervoor

partijen in het gebied voor extra

toegankelijkheid aandacht, zodat

hebben wij regelmatig overleg met de

dienstverlening en hebben wij

iedereen altijd alle bestemmingen

belangenorganisaties.

een centraal telefoon-nummer

kan bereiken. We gaan na welke

voor meldingen dat dag en nacht

aanpassingen gedaan moeten worden

van de openbare ruimte in Leidsche

beschikbaar. Hierover is de

bij bestaande situaties op de looproutes.

Rijn Centrum toegankelijkheid extra en

raadscommissie in gesprek geweest

Wij hebben bij het reguliere beheer

vroegtijdig ingebed.

met de wethouder. NS zet op

aandacht voor de toegankelijkheid van

beide stationspleinen een infozuil.

de looproutes.

Agenda 22, 2012-2018

3

Vanaf 2011 wordt bij de ontwikkeling

In de afgelopen jaren adviseerde

4

5

‘Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar’

Deze gebruikers worden benoemd

de toegankelijkheidsadviseur

biedt goede mogelijkheden om de

en bieden wij de gelegenheid zich in

van Cliëntenbelang Utrecht

openbare ruimte toegankelijk te maken.

de openbare ruimte te verplaatsen.

over zes projecten per jaar op

De invulling van Agenda 22 vindt plaats

Looproutes kunnen hierbij een belangrijk

toegankelijkheid. Toegankelijkheid

in de inrichtingsplannen op basis van

concept zijn.

wordt nu structureel opgenomen in

het openbare ruimte plan dat wordt

Zo hoeven natuurlijk niet alle

het Adviesoverleg Openbare Ruimte.

geactualiseerd. Toegankelijkheid en

stoepranden verlaagd te zijn, maar als

Toegankelijkheid wordt opgenomen

samenwerking met belangenorganisaties

je aan de ene kant de straat op kan

in de maatregelenmatrix van het

krijgen vorm.

moet je er aan de overkant wel weer af

Keurmerk Veilig Ondernemen.

Het uitgangspunt is dat de openbare

kunnen, de stoep op.

In 2011 is geëxperimenteerd om in

ruimte voor iedereen toegankelijk en

vier winkelgebieden toegankelijkheid

bruikbaar is.

ontwerpers nemen wij toegankelijkheid

in te brengen.

Naast voetgangers en fietsers (en

voor mensen met een beperking op.

In 2012 actualiseren wij het

auto’s) zijn er ook verkeersdeelnemers

Bij ontwerpen van geven wij op

Handboek Inrichting Openbare

en gebruikers van de openbare

tekeningen (steeds vaker) de looplijnen

Ruimte (HIOR). Daarbij wordt het

ruimte in een rolstoel of met een

voor mensen met een beperking aan,

‘Handboek voor Toegankelijkheid’

blindengeleidehond.

zodat de goede voorzieningen zoals op-

geïntegreerd.

6

7

In het basisprogramma van eisen voor

en afritten op de goede plaatsen worden aangebracht.

34

Agenda 22, 2012-2018

Wij hanteren deze looplijnen steeds

8

10 De gemeente Utrecht heeft 32 buiten

Als dat niet kan vermeldt de aannemer

als leidraad, wat door het op te

locaties voor evenementen, zoals het

dat op zijn uitvoeringslijst waar masten

nemen in het basisprogramma ook

Julianapark, het Máximapark en het

niet aan de minimale eis voldoen of

gemakkelijker wordt.

Neude. Juist bij het onderhoud en

twijfelachtig staan ten aanzien van de

Wij onderzoeken hoe we

beheer van deze locaties is zorg voor de

doorgang.

vorm kunnen geven aan een

toegankelijkheid.

In 2012 wordt, op basis van een meting

opdrachtverlening, controle en

9

in de maanden daarvoor, een schatting

handhaving met een toegankelijke

wij ons dat sommige burgers een

gemaakt om hoeveel masten het

openbare ruimte eindresultaat.

beperking hebben.

gaat. Dan kunnen wij vaststellen of de

Bij wijkonderhoud en realiseren wij

begroting moet worden verhoogd.

ons dat sommige inwoners slecht ter

Wij signaleren niet-toegankelijk

been zijn, in een rolstoel zitten of

ingerichte situaties en houden hiermee

het verder standaardiseren van het

slechtziend zijn en houden daar in

rekening bijvoorbeeld bij het wegwerken

Stedebouwkundig Programma van Eisen.

ons werk rekening mee.

van achterstallig onderhoud.

In dit onderzoek zal ook Agenda 22

Ook bij onderhoud van parkeren

35

11 Ook bij het toezicht in de stad realiseren

12 Bij vervanging van de (60.000!)

13 Wij onderzoeken de mogelijkheden van

betrokken worden.

hebben wij aandacht voor

lichtmasten instrueren wij de aannemer

toegankelijkheid. Vooral in parken

dat de masten zo geplaatst moeten

Domein 7 Sport, vrije tijd en zingeving

vinden evenementen plaats en is

worden dat ze de doorgang niet

Doel ‘ Vrije tijd’: Mensen met een beperking

toegankelijkheid een aandachtspunt.

belemmeren.

kunnen hun vrije tijd prettig invullen.

Agenda 22, 2012-2018

Als het kan, doen zij dat samen met

2

5

Wij hebben steeds meer aandacht

mensen zonder een beperking. Als dat

deelnemen aan de Culturele Hoofdstad in

voor sporters met een beperking.

niet wenselijk is, zijn er mogelijkheden

2018, als deelnemer en als bezoeker. In

In een aparte subdoelstelling

om samen met andere mensen met een

het bidbook voor de Culturele Hoofdstad

in de programmabegroting van

beperking de vrije tijd in te vullen.

is Agenda 22 opgenomen. Samenwerking

Breedtesport (2012) hebben wij het

met de belangenorganisaties vindt

volgende opgenomen: ‘Utrechters

plaats.

met een beperking hebben voldoende

Iedereen kan meedoen aan de Vrede

mogelijkheden tot sporten’. De

Mensen met een beperking kunnen

van Utrecht, in ieder geval als bezoeker.

rijksimpuls Nationaal Actieplan Sport en

deelnemen aan evenementen

Aan het logistiek overleg neemt een

Bewegen schept wat financiële ruimte

en festivals. In 2010 heeft het

toegankelijkheidsadviseur deel.

om deze doelstelling te behalen.

Het Europees Olympisch Festival (EYOF)

We werken aan een toename van het

toegankelijk moeten zijn en 2010

in 2013 wordt toegankelijk.

aantal verenigingen van 23 (2010) naar

was een proefjaar.

En ook andere grote sportevenementen

30 (2012) met sportaanbod voor mensen

In 2012 krijgt het college een

in Utrecht zoals de Jaarbeurs Utrecht

met een beperking. Ook moeten er elk

evaluatie met aanbevelingen

Marathon, Singelloop houden rekening

jaar minstens vijf sportevenementen of

voorgelegd. Op het plattegrondje

met bezoekers met een beperking.

-dagen voor mensen met een beperking

voor de Koninginnedag staan vanaf

Bovendien organiseren we één of twee

zijn. Deze activiteiten worden in

2011 de toegankelijke toiletten en

sportevenementen voor mensen met

samenwerking met sportverenigingen

gehandicapten parkeerplaatsen

een beperking in het kader van de side

georganiseerd.

vermeld.

events EYOF 2013 Utrecht.

Acties om dit doel te bereiken zijn de volgende: 1

college besloten dat evenementen

36

Mensen met een beperking kunnen

Agenda 22, 2012-2018

3

4

Wij financieren bijna al deze 6

7

Het sportplan van de (O)GGz doelgroep

9

In het uitvoeringsprogramma behorend

evenementen.

is in 2011 voortgezet. Een onderdeel

bij de Sportnota (2011-2016) wordt

Wij besteden extra aandacht aan

hiervan is periodiek overleg tussen de

er nadrukkelijk aandacht besteed aan

mensen met een licht verstandelijke

gemeente Utrecht en het Platform GGz.

mensen met een beperking.

beperking. Dit gebeurt onder andere

Na 2011 is het sportplan (O)GGz een

▪▪

door een intensivering van de

onderdeel van de werkzaamheden van

convenant ‘Utrecht gezond!’ tussen

samenwerking tussen de Vereniging

de Consulent Aangepast Sporten die in

de gemeente Utrecht en Agis (nu

Sport Utrecht, MEE en het Sport- en

dienst is bij de Vereniging Sport Utrecht

Achmea) wordt extra geïnvesteerd in

Fitness Centrum de Hoogstraat voor

(VSU). Deze consulent betalen wij vanuit

preventie (actieplan

de loketfunctie en toeleiding.

een impuls vanuit het rijk (NASB).

2011-2013).

We werken samen met

8

Eind 2012 hebben minimaal twee

▪▪

Ook in de tweede fase van het

Het afsluiten van een convenant met

zorginstellingen zoals Reinaerde (Zo

verenigingen geschikte trainers en

vijf zorginstellingen voor ouderen

kan het ook) en Abrona.

aanbod voor de (O)GGz-doelgroep

over het in beweging krijgen van hun

Door intensivering van de

(2012). De Consulent Aangepast

bewoners en de buurt (2012).

samenwerking met MEE

Sporten stimuleert en ondersteunt

onderkennen begeleiders van MEE

sportverenigingen hierbij. Daarnaast

beweegaanbieders die kennis hebben

het belang van bewegen en meer

wordt er gestreefd naar drie

over lichte chronische aandoeningen.

mensen via de Consulent Aangepast

sportzorgtrajecten in samenwerking met

Sporten worden toegeleid naar

sportbonden (in ieder geval de KNVB) en

van uitstromers uit de zorg naar

sportaanbod.

sportverenigingen (2012).

regulier beweegaanbod in de wijk

▪▪

▪▪

Het ontwikkelen van een ‘label’ voor

Het inzetten op de warme overdracht

(2011-2012).

37

Agenda 22, 2012-2018

▪▪

Wij streven samen met MEE,

Deze beweegtuinen worden

Mensen met een lichamelijke beperking

de Vereniging Sport Utrecht,

alleen gerealiseerd als er

willen weten of een voorziening

Sportservice Midden Nederland

samenwerking is tussen sociaal

toegankelijk is. Aanbieders van

en Sport- en Fitness Centrum De

makelaar, de beweegmakelaar

cursussen, cultuur en sport moeten

Hoogstraat naar één makkelijk

en de (fysiotherapeut van de)

duidelijke informatie geven, met een

te vinden zoekmachine met het

zorginstelling.

telefoonnummer.

provinciale sportaanbod voor

▪▪ ▪▪

▪▪

10 Wij hebben in 2010-2011 de vrije

Potentiële deelnemers aan de

mensen met een beperking

tijdsbesteding van jongeren met een

cursussen zouden moeten worden

(2012).

beperking onderzocht. Bij www.jong030.

uitgenodigd om aanvullende informatie

Er is een combinatie-functionaris

nl wordt een onderdeel toegevoegd met

in te winnen en als dat mogelijk is een

Speciaal Onderwijs aangesteld.

een kalender met leuke activiteiten.

kennismakingsles. Het is de bedoeling

Wij onderzoeken of er een

11 Mensen met een langdurig psychische

dat de instellingen die een subsidie

lokaal ‘Fit for Life netwerk’ voor

beperking weten over het algemeen

ontvangen van de gemeente bij de

ouderen opgezet kan worden.

graag goed waar men aan begint voordat

onderhandelingsgesprekken een leaflet

In 2012-2013 realiseren wij

men zich inschrijft voor een cursus.

krijgen waarin fysieke en mentale

minimaal twee beweegtuinen die

Mensen met een verstandelijke

toegankelijkheid wordt toegelicht.

geschikt zijn voor ouderen in de

beperking vinden het vaak lastig om te

Workshop-markten zijn nuttig om

buurt van zorginstellingen.

bepalen waar men goed in is of wat men

mensen met een langdurig psychische

leuk vindt.

beperking vrijblijvend kennis te laten maken.

38

Agenda 22, 2012-2018

Aandacht voor een vervolg is

Acties om dit doel te bereiken zijn de

Ook wordt nagegaan op welke

belangrijk.

volgende:

manier wij kunnen stimuleren

1

Voorzieningen (sport, welzijn) in

dat welzijnsvoorzieningen en

psychische beperking) kunnen een

de buurt heten mensen met een

sportverenigingen in de buurt openstaan

zitplaats naar wens krijgen bij de

verstandelijke, langdurig psychische

voor het faciliteren van eigen initiatieven

Schouwburg en het Muziekcentrum.

of lichamelijke beperking welkom.

van mensen met beperkingen.

Deze wens kan zijn ingegeven door

Onderzocht wordt of en hoe het project

Bij het Fonds Cliëntenparticipatie OGGz

bijvoorbeeld claustrofobie.

‘Iedereen Welkom’ vanaf 2012 verder

kunnen cliëntenorganisaties financiering

ingevuld wordt en eventueel uitgebreid

aanvragen voor kleine en grotere

Domein 8 Sociale contacten en

naar meer wijken.

initiatieven. De Stadsbrug en Wegwijs

ontmoeting

Daarbij wordt nagegaan hoe

zetten de kracht van mensen al in. De

Doel ‘Sociale contacten’: mensen met

samenwerking tussen instellingen

sociaal makelaar kan mensen verwijzen

een beperking hebben een sociaal

(zoals voor sport, zorg, welzijn en MEE)

naar deze initiatieven.

netwerk waar zij deel van uitmaken.

belangenorganisaties en gemeente vorm

Zij hebben voldoende mogelijkheden

kan worden gegeven. In Zaanstad heeft

uit om zich meer op de wijk te richten.

om steun te ontvangen en te bieden.

men deze samenwerking vormgegeven

De relaties tussen welzijnsvoorzieningen

Mensen met een beperking hebben

met een convenant. Dit kan op termijn in

en de ambulante diensten vanuit

voldoende mogelijkheden om anderen te

Utrecht worden overwogen.

de zorgaanbieders moeten worden

12 Mensen (met een langdurig

ontmoeten.

39

Agenda 22, 2012-2018

2

We nodigen de zorgaanbieders in de stad

versterkt.

Welzijnsinstellingen zijn vaak

We investeren in de kracht van mensen

Deze ontmoetingsmogelijkheden

(mentaal) nog niet toegankelijk

met een beperking. In 2012 gaan we

moeten, mede vanwege de bezuinigingen

voor mensen met een verstandelijke

na welke praktische trainingen er zijn

op de AWBZ, worden gekoesterd. Te

beperking. Kennis is bij de

om het vermogen van inwoners te

denken valt aan initiatieven zoals Resto

ambulante diensten en MEE

versterken, om sociale contacten aan te

Van harte, de soos van de Cliëntenbond

aanwezig. Hiertoe sluiten we aan

gaan en te onderhouden.

GGz, projecten van kerken.

bij bestaande netwerken of zetten

Zorgaanbieders en ‘cliëntgestuurde

Daarnaast zijn er de Lopers en ‘Wegwijs

netwerken op zoals dat in Leidsche

projecten’ geven regelmatig trainingen.

in de wijk’. In 2011 is onderzocht welke

In 2012 gaan we na we welke

inloopmogelijkheden er zijn in de stad.

bijvoorbeeld een convenant tussen

mogelijkheden er zijn om voor hen voor

Mede op basis daarvan heeft het college

instellingen, belangenorganisaties en

wie het echt nodig is een ondersteunend

met de AWBZ-compensatiemiddelen

gemeente nuttig is.

informeel netwerk op te zetten, al dan

de inloop uitgebreid. In het Plan van

Ook wordt nagegaan of en hoe

niet via een eigen kracht conferentie.

Aanpak is de visie op gebiedsgebonden

Een ‘inloop’ is belangrijk om elkaar

maatschappelijk herstel verwoord.

worden.

te ontmoeten. In de verschillende

Het college neemt in 2012 een besluit

We investeren in de kracht van

wijken zijn veel (kleinschalige)

over het structureel inbedden van de

mensen met een beperking.

ontmoetingsmogelijkheden

maatregelen vanwege de AWBZ.

Vanaf 2011 ondersteunen we De

(koffieuurtjes, eettafels) waar mensen

Hierin nemen wij ook een standpunt

Wilg en MEE om mensen met

met een (langdurig psychische)

in over de inloop mogelijkheden in de

een verstandelijke beperking een

beperking gebruik van maken.

verschillende wijken van de stad.

Rijn. Daarbij wordt nagegaan of

relaties met de wijkteams gelegd kan 3

vriendenkring(etje) op te laten zetten. 40

Agenda 22, 2012-2018

4

5

6

7

Centrale sociale ontmoetingsplekken

Hoe we met dit collectieve aanbod

De sociaal makelaar kan bijvoorbeeld

voor lotgenoten zoals De Wilg

omgaan wordt meegenomen bij de

een clubje mensen met een langdurig

(mensen met een verstandelijke

vernieuwing van het aanbod per

psychische beperking met het buurthuis

beperking) en De Paraplu (mensen

2013-2014.

verbinden om eigen initiatieven

Mensen met beperkingen moeten

mogelijk te maken, jongeren met een

zijn een noodzakelijk onderdeel en

contact hebben met elkaar

lichtverstandelijke beperking attenderen

aanvulling op het wijksysteem.

(lotgenoten, eigen initiatieven) en

op het leuke cursusaanbod van MEE en

De Wilg en De Paraplu worden al

met mensen zonder beperkingen

voor activiteiten bij het cultuurhuis ook

door de gemeente gesubsidieerd.

(maatjes en buurtgenoten). De

mensen met een beperking werven.

Deze instellingen richten zich, op

sociaal makelaar verbindt mensen en

verschillende manieren, al op de

initiatieven aan elkaar.

andere de ontmoetingsactiviteiten in

wijk.

In de praktijkleergroepen voor de

de stad is nodig. Deze kaart moet goed

De collectieve activiteiten van

sociaal makelaars is aandacht voor

worden verspreid. In 2011 ontwikkelen

dagactiviteitencentrum De Boog

mensen met een verstandelijke of

wij de sociale kaart www.jekuntmeer.nl.

(voor mensen met een langdurig

langdurig psychische beperking. Ook

Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van

psychische beperking) vormt op

wordt in de richtlijnen voor 2012

bestaande deel sociale kaarten, over een

dezelfde manier een aanvulling op

opgenomen dat de sociaal makelaar

deel van de stad, of voor een bepaalde

het algemene aanbod in de wijk

mensen met een verstandelijke,

doelgroep. Zoals

en wordt nu nog vanuit de AWBZ

langdurig psychische of lichamelijke

www.socialekaartutrecht.nl van Altrecht

gefinancierd.

beperking in beeld moeten hebben

en SBWU.

met een lichamelijke beperking)

8

en in het werk moet betrekken.

41

Agenda 22, 2012-2018

9

Een goede sociale kaart met onder

10 In 2012 wordt de opdracht richting

Doel ‘Communicatie extern’: iedereen

2

welzijnsinstellingen opnieuw

begrijpt brieven, folders, formulieren en de

social media kunnen inzetten om te

geformuleerd. Daarin wordt Agenda

website van de gemeente Utrecht.

komen tot een netwerk van Agenda

22 opgenomen: mensen met een

22 waarin medewerkers, van alle

beperking maken er onderdeel van

Acties om dit doel te bereiken:

diensten en lagen, elkaar stimuleren

én er wordt samengewerkt met

9a Communicatie-intern

om te werken aan een fysiek en

belangenorganisaties.

1

Gedurende de looptijd van deze

mentaal toegankelijke stad (Pleio,

nota besteden we aandacht aan

Yammer, Linkedin).

Domein 9 Communicatie en

procescommunicatie.

beeldvorming

We maken daarmee de voortgang van

Doel ‘Communicatie intern’: alle

de uitvoering zichtbaar en bieden een

het jaar een themamaand in en

ambtenaren en bestuurders kennen

platform aan uitvoerders en bestuurders,

richten onze communicatie in die

Agenda 22 en handelen ernaar. Zij

om hun prestaties te presenteren.

maand op dat thema. Per domein

vormen een netwerk.

Het gaat om dienstdirecteuren,

stellen we prioriteiten.

afdelingshoofden, de coördinatiegroep

42

We onderzoeken op welke manier wij

3

4

Voor elk domein richten we lopende

We ontwikkelen een (nieuwe)

Doel ‘Beeldvorming intern’: alle

Agenda 22, wethouders, medewerkers

kernboodschap, waar we

ambtenaren weten dat iemand met

die werken aan en voor Agenda

communicatie uitingen van Agenda

een beperking meer is dan zijn of haar

22. Deze actie draagt bij aan de

22 en ook van andere terreinen aan

beperking.

netwerkdoelstelling.

kunnen ophangen.

Agenda 22, 2012-2018

5

6

7

We gaan verder met de interne

Voor begrijpelijk schrijven is de inbreng

Welke afdeling of dienst heeft het

communicatie zoals we dat

van gebruikers nuttig: klantenpanels

meeste, beste of leukste gedaan om

de afgelopen jaren hebben

worden ingezet. Daarnaast zijn

hun communicatie richting de stad

gedaan: personeelsblad,

symbolen nuttig voor mensen met een

begrijpelijk te laten zijn.

muurkranten, intranetsites en

verstandelijke beperking. Deze worden

We onderzoeken hoe we invulling

fototentoonstellingen.

opgenomen in de huisstijl.

kunnen geven aan de jaarlijkse week

We geven een impuls aan de Beeldbank

van de psychiatrie in het voorjaar en

of een soapserie kunnen (laten)

zodat alle medewerkers gebruik kunnen

de Prokkel-tweedaagse in juni.

schrijven over de urgentie van

maken van foto’s waarmee wij een goede

Agenda 22 voor mensen met een

afspiegeling geven van de samenleving,

aandacht kunnen besteden aan

beperking en voor de stad.

met mensen met beperkingen en met

de beeldvorming bij medewerkers

De gemeente geeft in haar

culturele diversiteit.

over mensen met een (licht)

Het Europees Referentiekader

verstandelijke of langdurig

afspiegeling van de samenleving

onderscheidt zes leesniveaus.

psychische beperking.

en communiceert begrijpelijk.

B1 en B2 is het niveau van de

Voorbeelden daarvan zijn (woon)

onafhankelijke gebruiker; de lezer kan

met de website

vergunningen, subsidies,

‘normale’ alledaagse teksten lezen

www.toegankelijkutrecht.nl.

(systeembrieven voor) uitkeringen,

en begrijpen. Zo’n 60 procent van de

informatie over werk, inkomen en

Nederlandse bevolking begrijpt een tekst

scholing.

op niveau B1. Wij loven een B1-trofee

We onderzoeken of we een bestseller

publicaties een goede

8

9

uit.

43

Agenda 22, 2012-2018

10 We gaan na op welke manier wij

11 We zoeken ruimschoots publiciteit

12 We onderzoeken of en hoe we

Doel van de nieuwe

Dat geldt ook voor mensen die

instellingen aan wie wij subsidie

publieksdienstverlening is dat het

laaggeletterd zijn. Een gelaagde

verlenen informatie kunnen

‘klantproces’ zo is ingericht dat iedereen

eenvoudige structuur is nuttig: met in

verstrekken over toegankelijke

erin past en niemand een specifieke

de eerste laag heldere toegankelijke

informatie en/of over fysiek

‘behandeling’ hoeft te krijgen.

informatie met (meer) plaatjes. In de

toegankelijke ruimten.

In 2010 heeft een aantal burgers met

lagen eronder kunnen meer details.

verschillende beperkingen in een panel

In de eerste laag moet duidelijk de

9b Communicatie-extern

hun oordeel gegeven over enkele

telefonische bereikbaarheid staan.

1

In het nieuwe Stadskantoor

e-formulieren. In het traject van de

Hierover zijn (volgens de methodiek van

is iedereen welkom. De

dienstverleningsprocessen worden

Agenda 22) in 2011 contacten met de

dienstverleningsprocessen

opnieuw formulieren aan hen voorgelegd

doelgroepen.

worden hiervoor in 2011-2012

en ook in de jaren daarna.

In 2012 moet nader onderzocht worden

Vanaf 2012 zijn de hoofdpagina’s van

welke pagina’s mensen met een

In het programma van eisen worden

www.utrecht.nl en de meeste

verstandelijke beperking juist gebruiken

Agenda 22, de doelgroepen van

deelpagina’s goed te gebruiken voor

en welke mogelijkheden er zijn om

Agenda 22 en de criteria van Agenda

mensen met een fysieke beperking.

daarin verbeteringen te brengen.

22 opgenomen.

Het keurmerk ‘Drempelsvrij’ wordt

Voor begrijpelijk en helder taalgebruik in

Concepten van het ontwerp worden

aangevraagd.

de gehele site www.utrecht.nl, is het

voor commentaar voorgelegd aan de

Voor mensen met een licht verstandelijke

noodzakelijk dat webredacteuren veel

partners van Agenda 22.

beperking is juist de kwaliteit van de

kennis en ervaring hebben met het

tekst erg belangrijk.

schrijven van webteksten.

herontworpen.

44

Agenda 22, 2012-2018

2

In 2011 is onderzocht of een

3

De website

Gelegenheden die zich voordoen om

www.toegankelijkutrecht.nl wordt in

binnen of buiten de stad, te vertellen

www.utrecht.nl wenselijk is. Dat

opdracht van de gemeente door het

over Agenda 22 worden aangegrepen.

bleek niet het geval te zijn.

Solgu ontwikkeld. Op deze site staat

Zoals de manifestatie voor het VN

Mensen met een verstandelijke

of een gebouw toegankelijk is voor

verdrag voor de rechten van mensen

beperking zijn vaak niet goed

iedereen.

met een beperking op 29 maart

Informatie over de (tijdelijke) (on)

2011 waar wethouder Everhardt een

hulpmiddelen. Onderzocht wordt

toegankelijkheid van de stad

congresbijdrage heeft geleverd en

hoe we hier met communicatie extra

moet goed toegankelijk zijn. De

Agenda 22 een bijdrage aan de beurs.

aandacht aan kunnen geven.

informatievoorziening over looproutes

Iedereen moet in een gebouw, de

in het Stationsgebied staat op www.

9c Beeldvorming

openbare ruimte, het stadsvervoer

cu2030.nl.

1 Beeldvorming over mensen met een

kunnen doen wat hij of zij geacht

6

7

We voegen 100 foto´s van mensen met

verstandelijke, langdurig psychische of

wordt daar te doen. Voor de

een beperking toe aan de beeldbank

lichamelijke beperking is belangrijk voor

fysieke toegankelijkheid gebruiken

van de gemeente Utrecht. Hiermee

hun mogelijkheden om te participeren.

we daarvoor het Handboek

wordt het gemakkelijker om bij folders

In 2012 wordt onderzocht of aandacht

Toegankelijkheid als instrument.

en promotiemateriaal een foto van een

voor de beeldvorming nuttig is en op

Wij gaan na of er een instrument

burger met een beperking te gebruiken.

welke manier wij bij kunnen dragen aan

is dat wij kunnen hanteren voor de

Een deel van deze foto´s is als

een positief beeld.

mentale toegankelijkheid.

tentoonstelling op reis door de verschillende gemeentelijke diensten.

45

8

voorleeshulp voor

op de hoogte van regelingen en

4

5

Agenda 22, 2012-2018

Zo zijn er verschillende bestaande

De bekendheid van de doelgroep

concepten zoals ‘Kwartiermakers’

en de wijze van omgang moet een

gezocht naar mensen in de stad met een

voor mensen met een langdurig

impuls krijgen bijvoorbeeld bij de

langdurig psychische beperking die als

psychische beperking en ‘Op de Kaart’

wijkagenten, huismeesters, Centra voor

rolmodel kunnen fungeren.

voor mensen met een verstandelijke

Jeugd en Gezin, sociaal makelaars,

beperking.

jongerenwerkers, kindwerkers en

om een bestseller te schrijven over

Mensen met een langdurig psychische

de vrijwilligerscentrale. Met het

toegankelijkheid voor iedereen.

beperking kunnen zich met het project

bestedingsvoorstel 2012 AWBZ-

Dit boek moet medewerkers van de

‘Samen Deskundig’ van het Steunpunt

compensatiemaatregel heeft het college

gemeente Utrecht en ook landelijke

GGz sterk maken. Samen Deskundig

hiervoor financiële ondersteuning

besluitvormers inzicht geven in het

is een getrainde en begeleide groep

gegeven. Overigens moeten ook onze

dagelijks leven van iemand die een

die voorlichting geeft over het

eigen medewerkers de problematiek van

beperking heeft.

hoe het is om met een psychische

mensen met een langdurig psychische

Het boek dient als inspiratie om Agenda

beperking te leven. Samen Deskundig

of verstandelijke beperking kennen. Dat

22 toe te passen.

wordt betaald vanuit de Awbz

kan bijvoorbeeld met de methodiek ‘zo

compensatiemiddelen.

gek nog niet’ of met een training van het

mogelijkheid om een tweejaarlijkse prijs

Steunpunt GGz of de methodiek van ‘Op

toe te kennen aan iemand die bijdraagt

verantwoordelijkheid van de

de Kaart’. Onderzocht moet worden op

aan een goede beeldvorming over mensen

instellingen om mensen met een licht

welke manier hieraan vorm gegeven kan

met een langdurig psychische beperking.

verstandelijke beperking te herkennen

worden.

2 We beschouwen het als de

en hen correct tegemoet te treden.

46

Agenda 22, 2012-2018

3 Gedurende de looptijd van dit plan wordt

4 In 2012 onderzoeken we de mogelijkheid

5 In 2012 onderzoekt het Steunpunt GGz de

6 In 2011 heeft de gemeente met

Afkortingen

Agenda 22 een fototentoonstelling

VNG. Deze is opgesteld door Vilans en

AOR

Adviesoverleg Openbare Ruimte

ingebracht van mensen met

Utrecht is erin opgenomen als voorbeeld.

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BCD

Bestuurs- en Concerndienst

CJG

Centra voor Jeugd en Gezin

DMO

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

DO

Dienst Ondersteuning

GG&GD

Gemeentelijke Geneeskundige en

GGz

Geestelijke Gezondheidszorg

HIOR

Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Alle communicatie binnen en buiten de

ICT

Informatie en communicatietechnologie

gemeentelijke organisatie is opgewekt en

NKG

Nota Kapitaalgoederen

Coalitie voor Inclusie. De gemeente

niet problematiserend. Daarmee dragen

OGGz

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

heeft hieraan een financiële

we bij aan een positieve beeldvorming.

SBWU

Stichting Beschermd Wonen Utrecht

bijdrage gegeven. Ook heeft de

Regelmatig zijn mensen met een

SO

StadsOntwikkeling

wethouder samen met het Solgu een

beperking betrokken bij bijeenkomsten.

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

presentatie gehouden.

Kennismaken houdt altijd een omslag in

We doen dit om anderen te vertellen

beeldvorming in.

een beperking bij de Jeroen

▪▪ De ‘toegankelijkheidszelftest’ van het

Muller toegankelijkheidsprijs. We

Solgu. De wethouders en raadsleden

onderzoeken de mogelijkheden voor

delen deze uit.

de volgende jaren. 7 Utrecht draagt Agenda 22 uit in het land waar ons de gelegenheid wordt gegeven, zoals met: ▪▪ De landelijke manifestatie van de

over onze ervaringen met inclusief beleid en om ons te laten inspireren.

47

▪▪ De handreiking Toegankelijkheid van de

Agenda 22, 2012-2018

8 De raad moet goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Agenda 22. 9 Algemeen

48

Agenda 22, 2012-2018

Domein 1 Wonen Wonen voor mensen met een lichamelijke beperking Onderzoekje afstemming regelgeving

1.1-1.7

X

1.8

X

Acties voor mensen met een verstandelijke, psychische of psychosociale beperking Uitvoering Actieplan Wonen en Woonvoorzieningen

Meedoen

Domein 2 Ondersteuning bij zelfstandig wonen

Meedoen

Introductie crisiskaart

49

Agenda 22, 2012-2018

1.9

X

2.1

X

economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

Publieks-

vastgoed

Ruimtelijke ordening/

Burgerzaken

Welzijn

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

50

Ondersteuning bij administratie is bekend

2.5

X

Ondersteuning mantelzorgers

2.6

X

Logeren

2.7

X

Collectief aanbod AWBZ voldoet?

2.8

X

Training CJG

2.9

X

Marokkaanse jongeren -Vilans

2.10

X

Hersteltraject

2.11

X

Agenda 22, 2012-2018

economische zaken

X

Openbare ruimte/

2.4

Verkeer/cultuur

Programma van eisen welzijn

onderwijs/bibliotheek

X

dienstverlening/

2.3

Publieks-

Empowerment

vastgoed

X

Ruimtelijke ordening/

2.2

Burgerzaken

Welzijn

Eerstelijn promoot crisiskaart?

vermogen

Actienummer

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

Domein 3 Openbare gebouwen

51

Toegankelijke gebouwen

3.1

Toegankelijke sportaccommodaties

3.2

Toegankelijkheidsmanager

3.3

Toegankelijk maken bestaande gebouwen (NKG)

3.4

Toegankelijke Wmo loketten

3.5

Bieb++ Agenda 22-proof

3.6

CJG toegankelijk

3.7

Stadskantoor toegankelijk

3.8

X

Muziekpaleis toegankelijk

3.9

X

Agenda 22, 2012-2018

X X X X X X X

economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

Publieks-

vastgoed

Ruimtelijke ordening/

Burgerzaken

Welzijn

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

Agenda 22 in Watertoren

3.10

Stembureaus toegankelijk

3.11

Domein 4 Werk, inkomen en scholing

Meedoen

Eén accounthouder

4a.1

X

Kennis bij frontoffice

4a.2

X

Crisiskaart bij intake

4a.3

X

Panel voor formulieren W&I

4a.4

X

Ontzorgen van ondernemers

4a.5

X

Agenda 22, 2012-2018

economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

Publieks-

vastgoed

X

4a Betaald werk

52

Ruimtelijke ordening/

Burgerzaken

Welzijn

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

Evaluatie vrijwilligerswerk GGz Bekendmaken vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking Regels vrijwilligerswerk bekend bij klanten Werk en

4b.3

X

Wmo voorzieningen vrijwilligers

4b.4

X

VG en GGz vrijwilligers in welzijnsorganisaties

4b.5

X

Utrecht Bereikbaar Pas

4b.6

X

Inkomen

53

Agenda 22, 2012-2018

economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

X

Publieks-

4b.2

vastgoed

X

4b Vrijwilligerswerk

Ruimtelijke ordening/

Welzijn

4b.1

Burgerzaken

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

4c Gemeentelijk personeelsbeleid en stagebeleid Diversiteitstraining managers

4c.1

X

Stagesteunpunt bemiddelt

4c.2

X

4d Inkomen Begrijpelijke informatie inkomensvoorziening

4d.1

X

Preventie schuldhulpverlening

4d.2

X

4e Scholing Passend Onderwijs

54

Agenda 22, 2012-2018

4e.1

X

economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

Publieks-

vastgoed

Ruimtelijke ordening/

Burgerzaken

Welzijn

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

Publieks-

vastgoed

Ruimtelijke ordening/

Burgerzaken

Welzijn

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

Domein 5 Verkeer en vervoer Looproutes in mobiliteitskader Regiotaxi en alternatieven Bushaltes

5.1 Meedoen

X

5.2

X

5.3

X

Domein 6 Openbare ruimte

55

Nieuwe stationsgebied

6.1

X

Looplijnen stationsgebied tijdens verbouwing

6.2

X

CentrumPlan Leidsche Rijn

6.3

Keurmerk Veilig Ondernemen

6.4

HIOR

6.5

Agenda 22, 2012-2018

X X X

X

economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

Publieks-

vastgoed

Ruimtelijke ordening/

Burgerzaken

Welzijn

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

Toegankelijkheid in pilot openbare ruimte centrum

6.6

X

Basisprogramma van eisen voor ontwerpers

6.7

X

Opdrachtverlening en handhaving

6.8

X

(Park)onderhoud

6.9

X

Buitenevenementenlocaties (32x)

6.10

X

Toezichthouders

6.11

X

Lichtmasten

6.12

X

Stedebouwkundig Programma van Eisen

6.13

X

Domein 7 Sport, vrije tijd en zingeving Evenementen en festivals

56

Agenda 22, 2012-2018

7.1

X

7.2

X

Vrede van Utrecht

7.3

X

EYOF

7.4

X

Sportverenigingen en evenementen

7.5

X

Sport en LVG

7.6

X

Sportplan (O)GGz

Meedoen

7.7

X

Trainer plus aanbod (O)GGz

Meedoen

7.8

X

Uitvoeringsprogramma Sportnota

Meedoen

7.9

X

Informatie over welzijn Zitplaats

Agenda 22, 2012-2018

Meedoen

7.10

X

7.11

X

7.12

X

economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

Publieks-

vastgoed

Ruimtelijke ordening/

Burgerzaken

Welzijn

Culturele Hoofdstad

Informatie op Jong030

57

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

Sociale kracht van mensen met een beperking

8.4

X

Informeel netwerk

8.5

X

Gebiedsgebonden maatschappelijk herstel

8.6

X

Centrale ontmoetingsplekken

8.7

X

Sociaal makelaar

8.8

X

Sociale kaart

8.9

X

8.10

X

Inclusieve opdrachtformulering

58

Agenda 22, 2012-2018

economische zaken

X

Openbare ruimte/

8.3

Verkeer/cultuur

Vriendenkring LVG

onderwijs/bibliotheek

X

dienstverlening/

8.2

Publieks-

Aanbieders ambulante zorg

vastgoed

X

Ruimtelijke ordening/

8.1

Meedoen

Burgerzaken

Welzijn

Voorzieningen in de buurt

Domein 8 Sociale contacten en ontmoeting

vermogen

Actienummer

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

Publieks-

vastgoed

Ruimtelijke ordening/

Burgerzaken

Welzijn

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

Domein 9 Communicatie en beeldvorming 9a Communicatie-intern

59

Procescommunicatie

9a.1

X

Social media

9a.2

X

Themamaand

9a.3

X

Kernboodschap

9a.4

X

Interne communicatie

9a.5

X

Bestseller

9a.6

X

Begrijpelijke communicatie

9a.7

X

Beeldbank

9a.8

X

Agenda 22, 2012-2018

x

x

x

X

x

x

B1 troffee, week van de psychiatrie en Prokkel-

9a.9

X

Beeldvorming bij medewerkers

9a.10

X

Publiciteit www.toegankelijkutrecht.nl

9a.11

X

Informatie aan instellingen

9a.12

X

tweedaagse

9b Communicatie-extern

60

Mentale toegankelijkheid

9b.1

X

www.utrecht.nl

9b.2

x

Regelingen en hulpmiddelen

9b.3

Agenda 22, 2012-2018

X

economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

Publieks-

vastgoed

Ruimtelijke ordening/

Burgerzaken

Welzijn

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

Instrument mentale toegankelijkheid

9b.4

X

www.toegankelijkutrecht.nl

9b.5

X

Tijdelijke looproutes

9b.6

X

Beeldbank en tentoonstelling

9b.7

X

Vertellen over Agenda 22

9b.8

X

Beeldvorming

9c.1

X

Werkers (her)kennen LVG

9c.2

X

Rolmodellen

9c.3

X

Bestseller

9c.4

X

Prijs beeldvorming

9c.5

X

9c Beeldvorming

61

Agenda 22, 2012-2018

x

x

x

x

x

economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

Publieks-

vastgoed

Ruimtelijke ordening/

Burgerzaken

Welzijn

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Portefeuille

Werk&inkomen/sport

Uitvoeringstabel

x

62 Agenda 22, 2012-2018

Jeroen Muller toegankelijkheidsprijs 9c.6 X

Uitdragen Agenda 22 9c.7 X

Gemeenteraad 9c.8 X

Positieve communicatie 9c.9 x

Portefeuille economische zaken

Openbare ruimte/

Verkeer/cultuur

onderwijs/bibliotheek

dienstverlening/

Publieks-

vastgoed

Ruimtelijke ordening/

Werk&inkomen/sport

Burgerzaken

Welzijn

Actienummer

vermogen

Meedoen naar

Uitvoeringstabel

x x x x x x

x x x x x X

Bijlage Terugblik Agenda 22 2007- 2011

Agenda 22 – algemeen

In dit plan staat het doel van Agenda 22,

In oktober 2010 is een werkconferentie

de context (bestuurlijk en anderszins), de

gehouden om actiepunten voor mensen met

domeinen waarop Agenda 22 werkt en ook

College en Agenda 22

een verstandelijke of langdurig psychische

de vele acties. In dit plan zijn alle acties

In het collegeprogramma Groen,

beperking te ontwikkelen.

concreet ingevuld en afgesproken met de

Open en Sociaal 2010-2014 heeft

De partners van Agenda 22 trokken de

desbetreffende collega. Daarmee is het een

het college herbevestigd dat Agenda

verschillende workshops. Ook andere

beleids- en uitvoeringsplan in één. We zijn

22 wordt voortgezet. Ook moet er

partijen die van belang zijn voor deze

er direct al mee aan de slag: schrijven en

expliciet aandacht voor ondersteuning

doelgroepen waren aanwezig. Vanuit alle

werken tegelijkertijd. Ook bestuurders zullen

aan mensen met een psychische,

diensten en afdelingen van het gemeentelijk

verantwoordelijk worden voor een cluster

lichamelijke of verstandelijke beperking

apparaat die van belang zijn voor deze

actiepunten.

zijn. Gericht op het vergroten van

doelgroepen waren collega’s aanwezig.

het zelforganiserende vermogen en

De directeur van de CG-raad heeft de

Terugblik op de periode 2007-2011

zelfredzaamheid en het vergroten van de

middag voorgezeten. Wethouder Everhardt

Agenda 22 heeft resultaten geboekt. Dat

kansen voor ontplooiing en meedoen.

heeft een toespraak gehouden.

werd geconstateerd in de korte evaluatie

Het college heeft de korte evaluatie van Agenda 22 vastgesteld.

van 2010. In de korte evaluatie stond dat In 2011 is het plan voor Agenda 22 voor de

Utrecht trots kan zijn op de werkwijze én de

periode 2011-2018 geschreven.

resultaten, maar dat die resultaten nog pril zijn.

63

Agenda 22, 2012-2018

In 2010 constateerden we dat het

Agenda 22 houdt immers in dat alle

Er is goede samenwerking tussen het

nodig is om te blijven investeren zodat

medewerkers rekening houden met mensen

Platform en de afdeling Wonen.

Agenda 22 in de organisatie beklijft,

met een beperking. Daarmee kan iedereen

alle medewerkers elk op hun eigen

ermee aan de slag, en steeds meer collega’s

manier een bijdrage eraan leveren

doen dat ook.In 2009 heeft de afdeling Wonen een woonwensenonderzoek uitgevoerd

en de goede samenwerking met de

onder mensen met een verstandelijke

belangenorganisaties behouden blijft.

1 Wonen

en langdurig psychische beperking en

Ook in 2010 en 2011 is verder invullingDe gemeente en corporaties hebben

de OGGz-doelgroep. De uitkomsten zijn

gegeven aan Agenda 22 in Utrecht,

prestatieafspraken 2007-2010 gemaakt.

gebruikt voor nieuw beleid en nieuwe

en is op veel onderwerpen door veel

De uitvoering van deze afspraken wordt

prestatieafspraken.

medewerkers werk verricht. Het totaal

in reguliere overleggen regelmatig aanaan acties geven we hierna weer.

de orde gesteld.Sommige acties zijn dus al in 2008uitgevoerd, en zijn soms inmiddelsDe afdeling Wonen heeft een bijdrage geleverd aan de film voor ´Op de Kaart´

In januari 2010 was er een bijeenkomst

van de provincie over mensen met een

alweer achterhaald. Sommige acties

van het Platform GGz/Cliëntenbelang,

verstandelijke beperking.

zijn uitgevoerd, maar konden we niet

de afdeling Wonen van SO en Agendawegstrepen omdat er juist vervolg

22 over wonen voor mensen met eenacties uit voortvloeiden. Ook is er werk

langdurig psychische beperking.

Corporaties en gemeenten maken onderscheid tussen rolstoelgeschikt en

verzet dat helemaal niet als actie in het

rolstoelaangepast, de commissie Stad en

oorspronkelijke plan stond.

Ruimte is op 16 januari 2009 hierover geïnformeerd.

64

Agenda 22, 2012-2018De corporaties hebben 28 extra

Het is lastig om ervoor te zorgen dat

huishoudens in een Fokusproject

op het juiste moment de juiste partijen

ondersteuning bij formulieren, sociaal

gehuisvest, waarvan 16 in de

bijelkaar komen en dergelijke initiatieven

juridische ondersteuning vooral voor

nieuwbouw en 12 bestaande

concreet worden.

mensen met een verstandelijke of

woningen.

langdurig psychische beperking. In Leidsche Rijn worden woningen metHet Steunpunt Mantelzorg biedt

De afdeling Wonen volgt de

trappen aan de voorzijde gebouwd.

ondersteuning aan mantelzorgers, ook

huisvesting door corporaties van

Agenda 22 gaat in 2011 samen met

bij het uitvoeren van regeltaken.

huishoudens met een verstandelijke

Frontoffice Vergunningen na hoe Utrechtbeperking. Corporaties maken pas

het Bouwbesluit uitvoert.bekend wanneer ze gaan bouwen als

65

Een aantal organisaties biedt

Stichting Wegwijs heeft de Wegwijswinkel voornamelijk voor

zeker is dat ze grond hebben. Deze

2 Ondersteuning bij zelfstandig wonen

mensen met een psychiatrische

afspraak betreft huishoudens dieDe toegankelijkheid van hulp bij

achtergrond die allerlei ondersteuning

zorg ontvangen van een instelling

het huishouden voor mensen met

biedt waaronder die bij financieel

zoals Reinaerde.

verstandelijke beperking is door de

administratieve zaken.

toenmalige afdeling Sozawe ingebrachtBij begeleid wonen voor mensen

in een overleg met de zorgaanbiedersmet een verstandelijke beperking-

om te zoeken naar oplossingen.

of kleinschalige gezinsvervangendetehuizen is de woning van dedat de algemene administratieve lastendruk moet worden verminderd.

Het is mogelijk om het standaardaanbod

corporatie en de zorg komt van een

van individuele voorzieningen uit te

zorginstelling.

breiden (tegen bijbetaling).

Agenda 22, 2012-2018

De Coördinatiegroep heeft aangegevenEen snellere afhandeling van (aan)

In deze quick scan is de crisiskaart

Toegankelijkheid is opgenomen in

vragen en een beperking van het

opgenomen.

het programma van eisen voor het

aantal formulieren is gewenst.Over de Wmo voorzieningen:Agenda 22 ondersteunt de discussie over

Utrecht heeft geadviseerd over

Voor de eenvoudige voorzieningen

de crisiskaart en de verdeling tussen

toegankelijkheid en heeft de ontwerpers

heeft Utrecht een verkorte

zorgaanbieders en gemeente.

van het Stadskantoor verteld over

In de Algemene Plaatselijke Verordening

toegankelijkheid tijdens een excursie

Wat de aanvraag voor hulp bij

zijn naast ‘geleidehonden’ ook

naar het ontwerpbureau in Rotterdam.

het huishouden betreft wordt er

‘hulphonden’ opgenomen.

De ambitie voor het Stadskantoor is

procedure.

nieuwe Stadskantoor. CliëntenBelanggekeken of iemand al bekend isbij de afdeling; is dit het geval

3 Openbare gebouwen

Stadskantoor staat een aparte banner

dan kan n.a.v. de ziektebiografieBouwmanagement/SO integreert

over de toegankelijkheid van het

al hulp bij het huishouden worden

toegankelijkheid in procedures, zo

Stadskantoor. Met een prachtig plaatje

toegekend. Dit voorkomt dat er

is in de kwartaalrapportages van

erbij.

nodeloos medische indicaties worden

de bouwmanagers toegankelijkheid

aangevraagd.

opgenomen. Aan de hand van deze

De Coördinatiegroep is hierover

rapportages voeren bouwmanagers met

2009 laten informeren over Agenda

geïnformeerd.

hun manager voortgangsgesprekken

22, met het nieuwe Stadskantoor als

over hun projecten. Bij de

interessant voorbeeld.66

het ITS. Op de intranetsite van het

Werk en Inkomen maakt kennis

herinrichting van de werkprocessen

met de klant met de quick scan

van SO/bouwmanagement wordt

dienstverlening.

toegankelijkheid opgenomen.

Agenda 22, 2012-2018De staatssecretaris heeft zich in oktoberDe staatssecretaris was vooral zeer

De architect van de nieuwe bibliotheek

Criteria zijn goede toegankelijkheid van

geïnteresseerd in de manier waarop

is volledig op de hoogte van Handboek

het pand, gehandicaptenparkeerplaatsen

Utrecht een en ander samen met de

Toegankelijkheid en Agenda 22. Agenda

in de buurt en goede bereikbaarheid met

partners aanpakt en wilde hierin ook

22 komt ook in het programma van eisen

openbaar vervoer.

meewerken en gebruik maken van

inbouw. Het Voorlopig Ontwerp wordt

de kennis uit Utrecht voor de rest

aan Agenda 22 voorgelegd.

van het land.

De partners van Agenda 22 hebben

medewerkers van de gemeente die met

als mystery guests vestigingen

toegankelijkheid hebben te maken.Er is een workshop gehouden voor alle

Toegankelijkheid is opgenomen

van de bibliotheek bezocht en hun

in het programma van eisen voor

bevindingen (over fysieke en mentale

het Muziekpaleis Cliëntenbelang

toegankelijkheid) aan de staf van de

hebben een training toegankelijkheid

Utrecht heeft bij de ontwikkeling

bibliotheek kenbaar gemaakt.

gehad.Bouwmanagers van StadsOntwikkeling

Muziekpaleis op toegankelijkheid geadviseerd.In de selectieleidraad voor deherbestemming van De Watertoren is

In het vastgestelde programma van

toegankelijkheid) opgenomen.

DMO verspreid.

Agenda 22 opgenomen.

eisen van de nieuwe bibliotheek is Agenda 22 (dus breder dan fysieke

De richtlijn toegankelijkheid is binnenHet MT DMO heeft afgesproken dat de

De wijkwelzijnsorganisaties voeren

verantwoordelijkheid voor de integrale

de Wmo loketten uit op toegankelijke

afweging binnen een bouwproject

locaties.

blijft en (daarmee) ook de zorg voor toegankelijkheid.

67

Agenda 22, 2012-2018De afdeling Vastgoed van DMO is

De directeur van GEM is geïnformeerd

De verschillende afdelingen van DMO

geïnformeerd over toegankelijkheid.

over Agenda 22 en toegankelijkheid.

hebben in de Nota Kapitaalgoederen

Het stedenbouwkundig plan van

opgenomen dat zij toegankelijk (ver)

onderdeel van het basisprogramma

Leidsche Rijn centrum is naar de

bouwen. Dit is geheel conform het

van eisen en wordt altijd

belangenorganisaties gestuurd.

principe van Agenda 22, namelijk

‘De kwaliteitswijzer’ werd zo goed als

inclusief beleid. Dat houdt in dat

niet gebruikt. Daarom was verspreiding

iedereen zelf rekening houdt met

Het Makelpunt heeft bij de registratie

op internet zoals de bedoeling was, niet

mensen met een beperking. Daarmee

van accommodaties opgenomen

nuttig.

sijpelt Agenda 22 en toegankelijkheid

Het Handboek Toegankelijkheid is

opgenomen.

of deze (on)toegankelijk zijn voor mensen met een beperking (zowel

verder door, ook in een ‘technisch’

voor bezoekers als voor sprekers).

alle gemeentelijke gebouwen die

document als de Nota Kapitaalgoederen.

Ook het team Samenleving heeft een

worden gebouwd of verbouwd

korte lijst met bestaande (welzijns)

Het projectbureau Leidsche Rijn

toegankelijk moeten zijn. Dit besluit

panden ingebracht. DMO/Vastgoed en

heeft CliëntenBelang Utrecht

is opgesteld in samenspraak met

Samenleving hebben StadsOntwikkeling

ingehuurd om de toetsgroep

StadsOntwikkeling en DMO/Vastgoed.

gevraagd om een offerte om de panden

Leidsche Rijn te adviseren over de

Solgu en de toegankelijkheidsadviseur

toegankelijk te maken.

toegankelijkheid van de openbare

van Cliëntenbelang Utrecht zijn

ruimte in Leidsche Rijn.

geconsulteerd.68

Het college heeft besloten dat

Agenda 22, 2012-2018

Om invulling te geven aan hetBegin 2011 is een crisisoefening

De belangenbehartiger voor de GGz

besluit van het college dat alle

in de Jaarbeurs gehouden. Via de

heeft een analyse van de problemen

gebouwen toegankelijk moeten

belangenorganisaties van mensen met

gemaakt en besproken met Sozawe.

zijn, heeft de afdeling Vastgoed/

een beperking zijn vrijwilligers met

Dmo van drie accommodaties

een beperking uitgenodigd om deel te

re-integratie is aandacht besteed aan

een keuring voor ITS laten

nemen.

mensen met een beperking.Bij de evaluatie van de aanbesteding

verrichten. De bevindingen worden meegenomen bij regulier onderhoud,

4 Werk, inkomen en scholing

verbouwingen, en nieuwbouw.

De gemeente kan niet zeggen dat zij met

Het Steunpunt GGz heeft de afdeling

een lokale partner voor aanbesteding

Bij de informatievoorziening

bijzondere doelgroepen en het

reïntegratie in zee willen, omdat er moet

over accommodaties wordt

knelpuntenoverleg verteld over de

worden aanbesteed.

toegankelijkheid opgenomen.

crisiskaart.

Lokale partijen kunnen wel aangemoedigd worden om als69

Agenda 22 heeft contact gelegd metHet Platform GGz heeft overlegd met

onderaannemer deel te nemen

de afdeling Economische Zaken. EZ

zijn achterban om te achterhalen

aan de uitvoering van een grotere

heeft het Solgu uitgenodigd voor

welke problemen zij hebben bij welke

opdracht. Agenda 22 heeft de

schouwen van winkelgebieden. Voor

werkprocessen van de toenmalige

vrijwilligerscentrale erop geattendeerd

beide partijen is dit nuttig gebleken.

afdeling Sozawe.

dat zij zichzelf in beeld kunnen brengen

In het Keurmerk Veilig Ondernemen

bij grote reïntegratiebedrijven die

wordt toegankelijkheid opgenomen.

aanbestedingstrajecten uitvoeren.

Agenda 22, 2012-2018In 2009 is besloten dat een

Als er een boekje voor stagiairs en

reïntegratietraject slechts

stagebegeleiders wordt gemaakt, zal er

Agenda 22 en de mogelijkheden van het

wordt aangeboden aan cliënten

ook aandacht zijn voor stagiairs met een

Stagesteunpunt.

die beschikbaar zijn voor de

beperking.

arbeidsmarkt.Op verzoek van de Coördinatiegroep is

Altrecht Talent is geïnformeerd over

De afdeling onderwijs én het OOGO zijn geïnformeerd over Agenda 22.

Dus niet meer voor sociale

aandacht besteed aan de communicatie

activering, toeleiding naar

richting de doelgroepen over de

vrijwilligerswerk en dergelijke. Er

mogelijkheden van het Stagesteunpunt.

Onderwijs is in gesprek geweest met het

wordt geen apart reïntegratiebedrijf

Via het Platform GGz zijn mensen met

Solgu over Passend Onderwijs.

aangetrokken voor mensen met een

een langdurig psychische beperking

beperking.

geïnformeerd over de mogelijkheden van

De werkgroep Aansluiting Zorg en

Het college heeft bij het besluit over de

het Stagesteunpunt. Het Stagesteunpunt

social return aangegeven dat het gaat

Het Stagesteunpunt ondersteunt

heeft een artikeltje gemaakt voor in het

om burgers met een Wsw-indicatie of

alle mensen met en zonder

Glossy van het Solgu over stages en het

zonder Wsw-indicatie maar met een

beperking die een stage binnen de

Stagesteunpunt en dat iedereen met

beperking.

gemeentelijke organisatie zoeken.

een beperking zich kan melden bij het

Verder zijn de mogelijkheden van

Stagesteunpunt. Het Solgu heeft deze

5 Verkeer en vervoer

het Stagesteunpunt beperkt. Als er

informatie in het magazine opgenomen.een stagemarkt komt, dan zullen ook

Dit stukje is ook aangeboden aan het

mensen met een beperking kan als goed

de partners van Agenda 22 worden

Platform GGz voor in hun nieuwsbrief.

worden getypeerd, vooruitlopend op

betrokken.

Ook MEE en Cliëntenbelang hebben het

landelijke wetgeving.

ter verspreiding ontvangen. 70Agenda 22, 2012-2018

Het parkeerbeleid in Utrecht voorNagegaan is of het nuttig is alsDe inzet is om de baliecontacten

Zij hoeven ook geen advieskosten meer

studenten met een beperking die

met de doelgroep zoveel mogelijk

te maken, hoeven ook geen nieuwe

niet in Utrecht wonen wel een

te verminderen, door het eerste

aanvraag te doen. 

parkeerkaart kunnen krijgen. Mensen

contact via de post te laten verlopen

Overigens blijft de mogelijkheid bestaan

met een beperking krijgen van

(downloaden, invullen en opsturen

tot persoonlijk contact, omdat die

hun eigen gemeente een Europese

aanvraagformulier en overmaken

behoefte er vaak is.

parkeerkaart die overal geldig is.

van advieskosten). Uitgifte van de

Voor Utrecht gelden de regels die

parkeerfaciliteit vindt plaats aan de

daar van kracht zijn voor iedereen

balie. De aanvraagformulieren voor

Regio Utrecht bushaltes toegankelijk.

die er komt.

parkeerfaciliteiten zijn beschikbaar bij

Tot en met 2011 zijn zo’n 275 bushaltes

het WMO-loket. Daarnaast geven we

aangepast.

Wij maken met subsidie van Bestuur

Het is de bedoeling dat met

vanaf 2010 uitvoering aan wettelijke

landelijke regelgeving mensen niet

regelgeving. Als de gemeente beschikt

meer per stad hoeven uit te zoeken

over informatie waaruit blijkt dat de

is de toegankelijkheidsadviseur van

welke regels er zijn.

handicap chronisch is, is bij verlenging

Cliëntenbelang Utrecht gevraagd deel

van de kaart geen medisch advies nodig.

te nemen aan het ontwerpteam en te

Dit betekent dat als het chronische

adviseren op bruikbaarheid van de haltes

karakter van een beperking medisch is

door mensen met een beperking.

vastgesteld, aanvragers direct aan de balie hun kaart kunnen verlengen.

71Agenda 22, 2012-2018Vanwege de Agenda 22 werkmethodiekBushaltes in regulier onderhoudIsatis is bezig met het ontwikkelen van een portal voor landelijke

Service is geïnformeerd over Agenda

toegankelijk gemaakt.

informatievoorziening over toegankelijke

22.

gebouwen. Cliëntenbelang Utrecht heeft inDe planners, werkvoorbereiders

opdracht van de gemeente een

Die landelijke portal wordt voor alle

en opzichters van de afdeling

excursie georganiseerd naar enkele

toegankelijkheidssites zoals

wijkonderhoud en service hebben

bushaltes in Overvecht die met BRU-

www.toegankelijkutrecht.nl,

een checklist toegankelijkheid

gelden toegankelijk zijn gemaakt.

www.toegankelijkamsterdam.nl en

gekregen.

Bij deze excursie ontmoette het

www.toegankelijkrotterdam.nl en sinds

ontwerpteam (met tekenaars,

2012 ook

uitvoerders en aannemer) reizigers

www.toegankelijkutrecht.nl. BRU en

zijn getraind op Agenda 22 door

met een beperking.

Isatis hebben van de regio Utrecht een

mensen met een beperking.

gezamenlijke pilot gemaakt.

Toezichthouders maken vervolgensAgenda 22 heeft het BRU en

De toezichthouders van StadsWerken

melding van niet-toegankelijk

websitebouwer Isatis–Nijmegen met

6 Openbare ruimte

ingerichte oversteekplaats.

elkaar in contact gebracht. BRU isBij ontwerpen van StadsWerken

Men onderneemt actie richting

bezig met een regionaal experiment

worden op tekeningen (steeds vaker)

Stadswerken.

van informatievoorziening over

de looplijnen voor mensen met een

toegankelijk vervoer (www.

beperking aangeven, zodat de goede

haltescan.nl).

voorzieningen zoals op- en afritten op de goede plaatsen worden aangebracht.

72

De afdeling Wijkonderhoud en

en projecten worden gelijk ook

Agenda 22, 2012-2018Bureau Bereikbaarheid is geïnformeerd over Agenda 22.Het college heeft de raad toegezegd

Voor het informeren naar gebruikers

Ook bij onderhoud is aandacht voor

dat de gemeente Utrecht een

zetten we het ITS symbool in.

toegankelijkheid nodig. Zo kan

Er is een expertmeeting Toegankelijkheid

bijvoorbeeld dikte en grootte van

geweest met de toenmalige wethouder,

kiezels de mobiliteit van mensen met

Het college heeft een impuls

belangenorganisaties, Project Organisatie

een beperking beperken.

gegeven aan de toegankelijkheid

Stationsgebied en Agenda 22.

‘toegankelijkheidsmanager’ krijgt.van bestaande openbare en welzijnsgebouwen. De tweede maalCliëntenbelang heeft POS geadviseerd

beantwoording van de SV 41 van

is de impuls geïntegreerd in de Nota

over de looplijnen tussen het nieuwe

de raad over de toegankelijkheid

Kapitaalgoederen. Precies zoals de

Stadskantoor en de Jaarbeurs.

van het voorplein bij het station

bedoeling is: inclusief beleid, ook in begrotingen.

Overvecht.

Het Handboek Inrichting OpenbareRuimte wordt geactualiseerd. DaarinToegankelijkheid van het

Het college heeft besloten

wordt toegankelijkheid als uitgangspunt

Stationsgebied staat hoog op

dat gebouwen die wij bouwen

(en niet als sluitstuk) opgenomen.

de agenda van politiek, media,

toegankelijk moeten zijn, en alle

Zo worden in de ontwerpen van SW

belangenorganisaties en het

gebouwen die we verbouwen, ook

de looproutes voor mensen met een

ambtelijk apparaat.

maar dan wel in het redelijke. Bij het

beperking opgenomen.

bouwen gebruiken we het Handboek Toegankelijkheid.De parkbeheerders zijn geattendeerd op het gemeentelijk beleid van Agenda 22 en toegankelijkheid.

73

Agenda 22 leest mee bij de

Agenda 22, 2012-2018

De raad heeft hierover gesproken

Ook de partners van Agenda 22

Een handboek is opgesteld.

tijdens een raadsinformatieavond

waren aanwezig. Men kon zelf

Conclusies worden aan het college

en ook tijdens een

gebruik maken van rolstoelen en

voorgelegd. Het college heeft

commissievergadering. POS pakt de

blindenstokken.

besloten dat evenementen en

thematiek van toegankelijkheid op, voor de uiteindelijke situatie en ook

festival toegankelijk moeten zijn.

Agenda 22 heeft de projectleider

2010 is een proefjaar. Agenda 22

voor de tijdelijke situatie. Agenda

van de Rabobrug geadviseerd over

heeft samen met de afdeling Sport

22 draagt bij door relaties te leggen,

Agenda 22.

Cliëntenbelang Utrecht opdracht

ideeën te ontwikkelen en mee te denken over de concrete uitvoering.

gegeven uitvoering te geven aan dit

Het GEM in Vleuterweide is door het

proefjaar. In 2010 heeft het college

Solgu en Agenda 22 geïnformeerd

besloten dat alle evenementen

Agenda 22 heeft het POS en

over het gemeentelijk beleid van

toegankelijk moeten zijn. De

het Ingenieursbureau van

Agenda 22. Relaties tussen Leidsche

wijze waarop moest uitgezocht

Stadswerken een korte samenvatting

Rijn en GEM zijn gelegd.

worden tijdens een proefjaar. In

geleverd over toegankelijkheidopdracht van de gemeente heeft

om te gebruiken bij de

7 Sport, vrije tijd en zingeving

Cliëntenbelang het proefjaar

opdrachtverleningen.Het college heeft in 2010 besloten

begeleid en een rapport geschreven.

dat evenementen en festivals voor

Afdwingbare mogelijkheden in de

De POS medewerkers zijn in het

iedereen toegankelijk moeten zijn.

vergunningverlening zijn beperkt,

eigen Stationsgebied op excursie

De wijze waarop is uitgezocht in het

aangezien de raad in 2010 heeft

geweest.

proefjaar 2010-2011.

besloten tot beperking van regelgeving.

74

Agenda 22, 2012-2018

De mogelijkheden bij de

Er zijn drie sportloketten (ook in

evenementenmakers zelf worden

relatie tot de VSU).heeft een onderzoek uitgevoerd

nagegaan. Uitgangspunt worden stimuleren, niet dwingen. Contact is

naar de vrijetijdsbesteding voor

De subsidieregeling aangepast

jongeren met een beperking. Hierbij

gelegd met de landelijke organisatie

sporten is eerst verhoogd van

is samengewerkt met partners van

van Evenementenmakers. Daarnaast

25.000 naar 50.000 euro. Dit

Agenda 22.

is Slim Geregeld Goed Verbonden,

bedrag is daarna opnieuw verhoogd

een project van de landelijke

aangezien deze regeling bij de

overheid, bezig om één formulier

algemene subsidie regeling is

hebben op verzoek van MEE inbreng

voor evenementen voor het gehele

opgenomen. Deze algemene regeling

gegeven voor het jaarplan 2011 van

land te ontwikkelen. Agenda 22

is verhoogd en daarmee ook het

MEE. Contact is gelegd tussen MEE

heeft contact gezocht met SGGV

aangepast sporten. De subsidiëring

en de afdeling Sport.

om pleiten voor toegankelijkheid

via de beleidsregel Aangepast

en mensen met een beperking in

Sporten is ingebracht in de brede

van de toegankelijkheidsadviseur

dit landelijke formulier. Agenda

Verenigingssubsidie.

van Cliëntenbelang de Giro op

22 bereidt verdere bestuurlijke besluitvorming ambtelijk voor.

Sport heeft in samenwerking met

Agenda 22 en Samenleving/DMO

De afdeling Sport heeft op advies

onderdelen toegankelijk gemaakt. Daarmee is het aangepast sporten

Voor de rolstoelgebruikers

in algemeen beleid, precies zoals het

was een apart vak aan de

hoort bij Agenda 22.

Croeselaan ingericht. De tijdelijke

de Boog, SBWU, en anderen méér

horecagelegenheid was voor

sportactiviteiten voor de doelgroep

iedereen toegankelijk.

(O)GGz gerealiseerd. 75

Het programma voor de Jeugd

Agenda 22, 2012-2018

De VIP-tent was toegankelijk voor

De collega bij Culturele Zaken

De intendant van de Culturele

rolstoelgebruikers. Naast het vak

gebruikt deze notitie om het bidbook

hoofdstad is op de hoogte gesteld

voor de rolstoelgebruikers was een

te schrijven. Verder zal de intendant

van de bevindingen.

toegankelijk toilet. De bezoekers van

van de Vrede van Utrecht partijen

de VIP-tent maakten gebruik van

in de stad aanmoedigen om aanbod

toiletten van hal 1 van de Jaarbeurs;

te ontwikkelen dat past binnen

in het programma van eisen voor de

daar was ook een toegankelijk toilet.

Agenda 22. Als partijen inspiratie

accommodaties.Het EYOF neemt toegankelijkheid op

nodig hebben zal de intendant hen76

Voor het logistiek overleg van de

bemiddelen richting de partners

8 sociale contacten en ontmoeting

Vrede van Utrecht is toegankelijkheid

van Agenda 22, met name hetingebracht.

Solgu. Verder was Agenda 22 in De

de wijkwelzijnsorganisaties vragen

Werkplaats om te adviseren over de

de wijkaccountmanagers aandacht

Als Utrecht de Culturele Hoofdstad

Culturele Hoofdstad. Het Solgu zit

voor mensen met een beperking.

gaat organiseren, dan kan iedereen

in de kerngroep. Toegankelijkheid

aan het programma deelnemen en

en diversiteit van aanbod en

9 beeldvorming en communicatie

is ook ín het programma iedereen

kunstenaars zullen onderdeelaanwezig. Agenda 22 heeft samen

uitmaken van het bidbook. Het Solgu

bijeenkomst met de proceseigenaren

met de partners van Agenda 22 een

en Agenda 22 zijn op werkbezoek

van formulieren georganiseerd.

korte notitie geschreven over Agenda

geweest bij de Floriade/Venlo. De

22 en de Culturele Hoofdstad.

Floriade zal toegankelijk zijn.

Agenda 22, 2012-2018In de subsidieonderhandelingen met

Op verzoek van het Cosbo is een

De partners van Agenda 22 hebbenDiversiteit is gedurende enkele

Agenda 22 heeft een kleine

incidenteel inbreng geleverd op

jaren vanuit de afdeling Financiën

tentoonstelling gemaakt van grote

een toegankelijke website en hun

en Personeel opgepakt. Diversiteit

foto’s op banners.

bereidheid aangegeven om een panel

omvatte niet alleen etniciteit maar

te vormen.

ook beperking.

Op 29 maart was de landelijke manifestatie ‘Tekenen en danBij het plan van aanpak inzakeMet een nieuwsbrief diversiteit

waarmaken’ over de ratificatie

ontwikkeling internet is de

en personeelsbeleid is men op de

van het VN verdrag. Tijdens deze

toegankelijkheid en daarmee dus

hoogte gehouden van aanpak en

manifestatie heeft wethouder

nadrukkelijk ‘de laagdrempeligheid’

resultaten.

Wmo/Agenda 22 bij een van de

van Utrecht.nl goed in beeld. Zeker ook gelet op de landelijke

deelcongressen een presentatie

Er is een workshop gehouden over

gehouden over Agenda 22 in Utrecht.

(verplichte) overheidsrichtlijnen

personeelsbeleid en mensen met een

Hij deed dat geheel volgens Agenda

‘Drempels Weg’. Er is een nieuw

beperking voor medewerkers van

22-concept in een duo presentatie

contentmanagement-systeem. Dit

personeel en organisatie.

met het Solgu. Op de centrale markt

nieuwe systeem is noodzakelijk om de daadwerkelijke uitvoering van

heeft Agenda 22 samen met de De Utrecht Management School

partners vanuit een kraam bezoekers

‘Drempels weg’ te kunnen realiseren.

had in het curriculum diversiteit en

van de manifestatie verteld over de

Deze ontwikkeling is meegenomen in

Agenda 22.

bevindingen in Utrecht. Ter illustratie

het Koersdocument.

was de tentoonstelling van Agenda 22 geplaatst.

77

Agenda 22, 2012-2018

Op de interne website van de DMOAgenda 22 verkent samen met

artikel verschenen over de excursie

internationale zaken welke

landelijke manifestatie.

van het POS in het Stationsgebied

relaties er zijn (te maken) tussen

met rolstoelen en blindenstokken.

mensenrechten en Agenda 22.

Op 17 februari 2011 is voor het eerst de Jeroen Muller

is bekendheid gegeven aan deze

In Echt Utrecht is een uitgebreidNetwerkend Utrecht heeft in 2011Plan van aanpak voor

toegankelijkheidsprijs uitgereikt

een bijeenkomst gehouden in en

www.toegankelijkutrecht.nl is

aan Seats2meet. De uitreiking

over het Vorstelijk Complex. Het

opgesteld. Solgu en de website

vond plaats in het stadhuis en werd

Vorstelijk Complex is toegankelijk

bouwer hebben opdracht gekregen

gedaan door wethouder Bos. Bij

gebouwd. Ook is verteld over Agenda

om aan de slag te gaan.

deze uitreiking had Agenda 22 de

22. Netwerkend Utrecht is een

tentoonstelling ingebracht.

netwerk van ambtenaren uit allePublieksdienstverlening heeft een

delen van de gemeente Utrecht waar

panel georganiseerd van burgers

In EchtUtrecht het personeelsblad

men aan het werk grenzende zaken

met verschillende beperkingen. Met

voor alle ambtenaren van de

met elkaar deelt.

het panel is een aantal formulieren

gemeente Utrecht is in 2011 een artikel over Agenda 22 verschenen

doorgelopen. Er is een aantal zaken

Het Solgu heeft het verslag van

uitgekomen waarmee de formulieren

met de stelling ‘Meedoen is een

Agenda 22 over 2010 geplaatst op

verbeterd kunnen worden, zoals

recht?’

www.solgu.nl.

kleurgebruik en letter grootte, grotere klikvlakken- bijvoorbeeld de hele regel en (nog) consequenter taalgebruik.

78

Agenda 22, 2012-2018

Het was nuttig voor

De website www.utrecht.nl/wmo

Op voorstel van Agenda 22 heeft

Publieksdienstverlening om zo te

is begrijpelijk een mooi voorbeeld

men ook mensen met een beperking

‘sparren’ met gebruikers.

van informatie die ook voor

gevraagd naar de brieven te kijken.

mensen met een verstandelijkebeperking begrijpelijk is. De

‘publieksdienstverleningsprocessen’

voor accommodaties in de stad)

communicatieadviseur van Agenda

realiseert zich dat er ook burgers

is informatie opgenomen over de

22 geeft breed bekendheid aan

zijn die een beperking hebben.

toegankelijkheid voor mensen met

begrijpelijkheid van informatie

Agenda 22 heeft samen met de

een beperking.

bij DO/Communicatie. Zij maakt

partners van Agenda 22 een notitie

daarbij gebruik van het rapport

geschreven die meegenomen wordt

Parkeerbedrijf maakt

van de stagiaire. Ook bij ‘t Bureau

bij het opstellen van het programma

een inventarisatie van de

is het rapport onder de aandacht

van eisen front office. Daarnaast

gehandicaptenparkeerplaatsen in

gebracht, als extra impuls voor de

organiseert Publieksdienstverlening

delen van de stad waar men moet

schrijfcursus.

een klantenpanel die het digitale loket gaat beoordelen. Mensen met79

De projectleider van de

Op het Makelpunt (de marktplaats

betalen om te parkeren.De afdeling Gemeentebelastingen

een verstandelijke, lichamelijke

Een stagiaire heeft voor Agenda

doet mee aan een landelijk project

of langdurig psychische beperking

22 onderzoek gedaan naar de

om hun brieven begrijpelijk te

maken deel uit van het panel.

begrijpelijkheid van informatie.

maken.

Agenda 22, 2012-2018Op het kaartje van de Vrijmarkt met

DO/FSC is met hen in gesprek

Koninginnedag staan sinds 2011 de

geweest en hebben zich voor

toegankelijke toiletten aangegeven.

utrecht.nl laten inspireren.partners van Agenda 22 betrokken.

Op www.utrecht.nl/parkeren staanOp www.jong030.nl kunnen jongeren

alle algemene parkeerplaatsen voor

informatie vinden over activiteiten

mensen met een handicap in de

voor jongeren met een beperking.

stad.

De informatie staat gewoon tussen

In het introductiepakket voor alle nieuwe medewerkers is de factsheet over Agenda 22 opgenomen.

Agenda 22 heeft een website

het overige aanbod, precies zoals het

gekregen:

DO/FSC hebben een klein

de bedoeling is bij Agenda 22. Ook

www.utrecht.nl/agenda22

onderzoekje gedaan naar nut en

is er apart een tab voor jongeren

noodzaak van een voorleesfunctie

met een beperking. Bij de komende

op www.utrecht.nl. De doelgroep

veranderingen, die landelijk worden

raadsinformatieavond op voorstel van

gebruikt deze functie niet en heeft er

ondersteund zal dit zo blijven.

de wethouder over Agenda 22 over de

geen behoefte aan. Agenda 22 heeft DO/FSC in contact gebracht met

80

Voor de dag van de dialoog zijn de

In maart 2010 was er een

korte evaluatie.

Regelmatig zijn mensen met

de partijen in de stad voor mensen

een beperking betrokken bij

met een verstandelijke beperking en

bijeenkomsten. Kennismaken houdt

verkiezingsdebat van de Solgu en de

ouderen.

altijd een omslag in beeldvorming in.

Paraplu en dat van De Wilg.

Agenda 22, 2012-2018

Agenda 22 was aanwezig bij het

Agenda 22 was aanwezig bij de

Het Solgu heeft hierover een

verkiezingstour van ‘Handicap en

persbericht uitgedaan. Op de website

deel aan een panel op de Onbeperkt

lokale samenleving’ en heeft in een

van het Solgu, hun nieuwsbrief en

Diversiteitsdag van Movisie.

webfilmpje verteld over Agenda 22 in

straks in het Maak Plaats!-magazine

Utrecht.

heeft het Solgu aandacht eraan

De nieuwe wethouder (2010) is

is geïnformeerd over Agenda 22 in

kort rolstoel-parcours gedaan in de

Utrecht.

sportzaal en een rondleiding door het

Ook zijn communicatieadviseur is

revalidatiecentrum gekregen. De wethouder heeft bij de HKU lezing aandacht gevraagd voor

De wethouder heeft een toespraak gehouden in de Hoogstraat voor

toegankelijkheid, ter promotie van de toegankelijkheid(szelftest).

medewerkers die werken voor toegankelijkheid (zoals Stadswerken,

81

Bouwmanagers van SO) tijdens

Agenda 22 in Utrecht. De wethouder

de Week van de Toegankelijkheid.

en de directeur van het Solgu komen

De wethouder heeft een

erin aan het woord.

Agenda 22, 2012-2018

de VNG geïnformeerd over Agenda 22 in Utrecht. De coördinatiegroep Agenda 22 is regelmatig onregelmatig bij elkaar

Movisie heeft in haar relatieblad van Movisies aandacht besteed aan

genomen van het Solgu.

De medewerker Inclusief Beleid van

geweest.

de afdeling Vastgoed van DMO,

‘toegankelijkheidszelftest’ in ontvangst

De werkgroep Zorg van De Paraplu

besteed. De medewerkers hebben een geïnformeerd over Agenda 22. geïnformeerd over Agenda 22.

De projectleider Agenda 22 nam

De Dienst Wijken is geïnformeerd over Agenda 22.

Een fotograaf heeft 50 foto’s gemaakt

Bushalteactie

Interview met projectleider Agenda 22

van mensen met een beperking. Een

Fototentoonstelling

voor ’t Bureaublad.

tweede lichting volgt. Deze foto’s zijn

1e stoppertje (uit Stijlwijzer van CG-

voor de beeldbank.

Raad) Agenda 22 in bestuursadviezen-

Artikel bereikbaarheid Stadskantoor in COR-jaarverslag.

nieuwe-stijl

personeelsblad EchtUtrecht! met vijf dubbelinterviews Rubriek 1: Rolstoel – Monicabrug

Publicatie artikel/interview in Nieuwsbrief Participatie van Ministerie

Interview met directeur DMO en

van VWS ‘Niet zomaar een plantenbak

projectleider Agenda 22 in DMO-

plaatsen’.

personeelsblad DuoMO. Artikel Stadswerk Magazine nr. 6 ‘De Berichtjes op DotMO (intranetsite van

openbare ruimte als woonkamer’

Rubriek 4: Syndroom van Down

DMO)

van Vilans/Vereniging Stadswerk

Rubriek 5: Autist vs personeelsbeleid

▪▪ Aankondiging interview en link naar

Nederland, ‘Agenda 22 in Utrecht’ .

Diverse interne publicaties op DotMO/

webpagina intranet Agenda 22.

gemeentebrede site, via Muurkrant

▪▪ Aankondiging internetsite Agenda

enzovoort Publicaties in ‘Echt Utrecht’, als vervolg op de rubriek Struikelblok:

82

‘Stadsergonomie’.

Aankondiging ‘filmpje’

Rubriek 2: Blind in Busstationsgebied Rubriek 3: Doofstomme straatveger

in Binnenlands Bestuur

2e stoppertje 3e stoppertje

Rubriek ‘Struikelblok’ in

Publicatie artikel/interview

Agenda 22, 2012-2018

22. ▪▪ Primeur CNV-Wajong-loket.

Productie A22-memoblokjes om uit te delen.

Factsheet voor nieuwe medewerkers – verspreid via introductiepakket.

▪▪ Stadsontwikkeling Verkeer en Vervoer (lunch) ▪▪ Stedelijk Beheer (SW, spelen/

Consultatiemails: Leden van de Coördinatiegroep A22 (5 belangenorganisaties en 15 ambtenaren) krijgen via e-mail

verkeersinstallaties) ▪▪ Solgu ▪▪ Bestuurscommunicatieadviseur Wethouder

(SO) ▪▪ Burgerzaken ▪▪ Opzichters en hoofden Uitvoering (SW) ▪▪ Hoofd Bureau Bereikbaarheid ▪▪ Projectleiding Muziekpaleis

ideeën en plannen voorgelegd met het

▪▪ Cosbo

▪▪ Toezichthouders

verzoek om advies/suggesties:

▪▪ Managementteam Stadswerken

▪▪ Werkgroep Diversiteit en Personeel

Intern rondje ‘de boer op’ door

▪▪ Managementteam Onderwijs

▪▪ Gebiedsmanager Binnenstad

projectleider Agenda 22, bij directies

▪▪ Middenkaderoverleg SoZaWe

▪▪ Wijkaccountmanagers (DMO)

met de programmadirecteur.

▪▪ Stedelijk Beheer/Stadswerken ▪▪ Stedelijk Beheer/team Cas

Diversiteit en Integratie:

Verhoeven

Broodje Leidsche Rijn Projectbureau met gastoptreden van Maarten Wijk,

▪▪ Afdelingshoofd Verkeer en Vervoer

▪▪ Directeurenoverleg

▪▪ Managementteam DMO

▪▪ Afdeling Vergunningen (SW)

▪▪ Bouwmanagers StadsOntwikkeling

▪▪ Wijkonderhoud en Service (SW)

tijdens de Dag van de Ouderen door

▪▪ Managementteam SoZaWe

▪▪ Programma jeugd (DMO)

programmadirecteur Diversiteit en

▪▪ Managementteam

▪▪ Verkeer en Vervoer (SO-breed)

Integratie in de Janskerk.

StadsOntwikkeling

83

▪▪ Hoofd van de Gebiedsmanagers

Agenda 22, 2012-2018

▪▪ Bouwmanagers (SO)

TU Delft. Lancering internetsite Agenda 22

Aangehaakt bij stedelijke campagne

Fototentoonstelling ‘In het Wild!’ met

Presentatie Agenda 22 in

‘Discriminatie’ van Diversiteit en

foto’s van Jeroen Muller:

gezamenlijk Directeurenberaad met

Integratie. Ook het Solgu haakt aan.

▪▪ Burgerzaken, (opening door

programmadirecteur Diversiteit en

Start compagne 2009.

wethouder Van Eijk)

Integratie en doelgroepen. Na afloop

▪▪ Gebouw I, Ravellaan (Stadswerken/ Solgu-interview met projectleider

Ontwikkeling)

Agenda 22 in glossy van Solgu:

▪▪ Bibliotheek Zuilen

MaakPlaats.

▪▪ Infocentrum Stationsgebied (staatssecretaris VWS)

Workshop voor (21) Personeelsfunctionarissen (door

aangeklede borrel, gecaterd door

▪▪ Informatie Centrum Gemeente

ZiZo. Factsheets voor extern gebruik. Agenda 22 opgenomen als

Utrecht

aandachtspunt in ‘Checklist

Financiën & Personeel) over het in dienstnemen én –houden van mensen met een beperking.

voorbereiden advies’ van de Discriminatiecampagne ‘ff melden’

‘Bestuursadviezen nieuwe stijl’.

(van Programma D&I). Agenda 22 haakt aan.

Achtergrondgesprek met journaliste Hester van der Kaa van AD/UN. Stijlwijzer van CG-Raad naar alle communicatiecollega’s.

84

Agenda 22, 2012-2018

Link naar Agenda 22-site op Wmo-

Raadsinformatieavond Mobiliteit: Gesprek raad met

homepage.

belangenorganisaties als input voor

Uitwisseling Utrechtse ervaringen met

de participatie-effect-rapportage met

twee senior beleidsmedewerkers van

voorbereidingstour door raadsleden.

Ministerie VWS.

“Waarom gaat het in Utrecht zo goed

Productie tekening Agenda 22 in Utrecht

met Agenda 22?”.

door Geert Gratama.

Presentatie in workshop tijdens relatiedag MEE. Brainstormsessie met jongeren van

Congres ‘Op de Kaart’ van Cliëntenbelang

bezoek staatssecretaris Bussemaker aan Infocentrum Stationsgebied,

en Cliëntenparticipatie Reinaerde in

onder de titel ‘Toegankelijkheid

Provinciehuis met première film, met de

Utrecht kost niets extra’s’.

projectleider Agenda 22.

LinQ/De Zonnebloem, na bezoek binnenstad.

Nieuwsbrief Participatie VWS Artikel

Dag van de Toegankelijkheid: Jet Bussemaker noemt op Radio I, 8.00

Wmo-Congres ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ van

uur Utrecht als goed voorbeeld.

VWS in de RAI, met themasessies over Kennismaking nieuwe wethouder Welzijn Van der Sluijs.

Agenda 22 door wethouder Van der Sluijs en directeur Solgu mevrouw Reinders.

Filmpje/dvd met Sinterklaasgedicht naar alle directeuren met aanbeveling door programmadirecteur Diversiteit

Opname film/dvd CliëntenBelang over Agenda 22 om in te zetten binnen

Toegankelijkheidsworkshop voor

en Integratie voor vertoning bij

bouwmanagers StadsOntwikkeling.

werkoverleggen.

de eigen ambtelijke organisatie (verbreding en verdieping).

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid 2009 is het Muziekpaleis bij het seminar van Vilans gepresenteerd.

85

Agenda 22, 2012-2018

Artikel in relatieblad Movisie over Agenda 22 in Utrecht op basis van een interview met de projectleider Agenda 22 en de directeur van het Solgu Agenda 22 is als mooi voorbeeld vermeld in het jaarverslag 2009 van

Colofon

de gemeente Utrecht.

Uitgave

Meer informatie

Gemeente Utrecht

Redactieadres Postbus 16200,

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Postcode 3500 CE Utrecht Telefoon 030 – 286 81 65

Teksten

E-Mail [email protected]

Gemeente Utrecht

www.utrecht.nl/agenda22

Ien van der Waal-Krijbolder Projectleider Agenda 22/DMO Datum Juni 2012

86

Agenda 22, 2012-2018

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF