Aktiviteter som utförs på Arbetsförmedlingens

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Aktiviteter som utförs på Arbetsförmedlingens...

Description

Bilaga 5 till Statskontorets rapport ”Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader” (2012:16)

Bilaga 5 Aktiviteter som utförs på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag gentemot enskilda arbetssökande, arbetsgivare eller anordnare vid hanteringen av sakanslag för program och andra insatser. I tabellen nedan redovisas ett antal aktiviteter som ska utföras i hanteringen av sakanslagen för program och andra insatser enligt Arbetsförmedlingens metod- och handläggarstöd. Aktiviteter som är av mer generell karaktär och som inte redovisas nedan är Arbetsförmedlingens matchningsarbete, programåterkallelser, återkrav, utbetalningar mot rekvisition. Program/insats ANSLAG UO 14 1:3 Arbetsträning / förstärkt arbetsträning inom JOB 1

Kostnadsslag på sakanslag Ersättningar anordnare, reskostnader arbetssökande

Arbetssökande (SÖ) Inför insats AKTIVITETER PÅ UO 14 1:1

Under/efter insats

Bedömning av behov, motivera och dokumentera, aktiviteten registreras i AIS/JOB

Regelbunden uppföljning och stöd till deltagare parallellt med anvisningen. Planering för SÖ övergång till arbete eller annan aktivitet.

Arbetsmarknadsutbildning (AUTB), förberedande utbildning (FUB) inom eller utanför garantierna 2 Sysselsättning inom JOB Fas 3 3

Kurskostnader, resekostnader arbetssökande, exkl. SÖ i etableringsuppdrag som belastar UO13:1:4 Anordnarbidrag till arbetsgivare, reskostnader för arbetssökande.

Bedömning av behov, motivera och dokumentera anvisning, upprättande av studieplan. Individuella anpassningar för vissa SÖ.

Mottagande av närvarokontroll av anordnare.

Bedömning av behov, motivering och dokumentation av anvisning, överenskommelse AF, AO, SÖ, beslut, uppdatering handlingsplan.

Kompletterande aktörer (KA):JOB, UGA, utanför garantierna, REAB 4

Ersättning till externa utförare.

Bedömning av behov, motivering och dokumentation av anvisning, beslut, uppdatering handlingsplan

Jobbcoaching hos kompletterande aktör 5

Kostnader för externa tjänster, resekostnader, tolkkostnader.

Kartläggning och bedömning av behov, motivering och dokumentation av anvisning, beslut, uppdatering HP.

Uppföljning enligt handlingsplan även sökaktivitet, löpande uppdatering handlingsplan. Korta beslut med tät uppföljning rekommenderas. Innan avslutning ska perioden följas upp och deltagarens arbetsutbud fastställas på nytt. Anvisning till lämpligt arbete, hantering av avvikelserapporter från KA, ev. förlängning, upphörande, återkallande av placering. Dokum. av slutredovisning från KA/SÖ, ev. trepartssamtal. Hantering av avvikelserapporter, anvisning till ledig plats upphörande eller återkallande av beslut. Dokum. av slutredovisning från KA/SÖ

Arbetsgivare (AG) /anordnare (AO) Inför insats

Under/efter insats

Överenskommelse med anordnare, planering SÖ, AO, AF, samråd med arbetstagarorganisation, kontroll av arbetsgivare, säkerställa att konkurrens inte snedvrids, beslut om merkostnadsersättning Upphandling av/avtal med utbildningsanordnare, särskilda rutiner vid upphandling av enstaka plats.

Regelbunden uppföljning och stöd till anordnare.

Kontakter med AO. Kontroll av AO, lön, anställningsförmåner, arbetsuppgifter. Samråd med arbetstagarorganisation, överenskommelse AF, AO, SÖ, beslut om anordnarbidrag.

Uppföljning av möjligheter till anställning.

Avrop av AO enligt avropsordning, överenskommelse AF-KA inför start av insats,

Utbetalning av ersättning steg 14, ev. förlängningar, samrådsförfarande med KA, kvalitetsgranskning, klagomålshantering. Utbetalning i två steg. 1. startersättning, 2 slutersättning, klagomålshantering.

Beslut om coachning till AO, dokumentation av gemensam planering AO-SÖ, löpande uppföljning av dokumentation,.

Kvalitetsuppföljning av utbildning.

1

VIS Stöd för planering och uppföljning av arbetsträning, Stöd för planering och uppföljning av förstärkt arbetsträning. VIS Insatser och program\Arbetsmarknadsutbildning, \Arbetsmarknadsutbildning\ Förberedande och orienterade utbildningar. 3 Handläggarstöd för jobb- och utvecklingsgarantin 4 VIS Handläggarstöd för tjänster inom jobb- och utvecklingsgarantin som levereras av kompletterande aktörer, Handläggarstöd för tjänster inom jobbgarantin för ungdomar som levereras av kompletterande aktörer. 5 VIS Handläggarstöd för jobbcoachning i ett valfrihetssystem 2

1

Bilaga 5 till Statskontorets rapport ”Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader” (2012:16)

Program ANSLAG UO 14 1:3 forts. Arbetslivsintroduktion 6

Arbetslivsinr.rehab, arbetspraktik, prova-på-platser, praktisk komp.utv, kartläggning. 7 Instegsjobb, särskilt anställningsstöd 8 Start av näringsverksamhet 9 Flyttstöd 10 Projekt 11 Tolk- och utredningskostnader 12

Typ av Kostnad Kostnadsslag på sakanslag Köp av utbildning, anordnarstöd vid arbetsprövning, resekostnader arbetssökande

Arbetssökande (SÖ) Inför insats AKTIVITETER PÅ UO 14 1:1 Överlämningsmöte SÖ, AF, FK/avstämningsmöte, inskrivning och anvisning till program, kartläggningssamtal, upprättande av handlingsplan.

Reskostnader arbetssökande

Aktiviteter har ej beskrivits eftersom vi bedömer att de inte främst är drivna av kostnader på sakanslag.

Ersättningar till arbetsgivare, ersättning för handlingsstöd till arbetsgivare eller extern part Ersättning för konsultinsatser vid bedömning av affärskoncept, reseskostnader arbetssökande. Kostnader intervjuresor, bohagstransporter, pendlingsstöd. Ersättning till anordnare samt reskostnader arbetssökande

Bedömning av behov/tillhör målgruppen, överenskommelse AF, AG, SÖ om arbetsuppgifter och stöd, dokumentera och motivera anvisning, beslut, uppdatering handlingsplan. Information, rådgivning, bedömning av behov och förutsättningar, kontrollera KFM/F-skattsedel, affärsplan, dokumentera och motivera anvisning, beslut, uppdatering HP, informationsträffar. Bedömning av behov, motivering och dokumentation av anvisning, beslut, uppdatering handlingsplan.

Ersättning tolk/utredningskostnader (tolk/ teckenspråkstolk/arbetsförmågebedömning

Bedömning av behov, motivering och dokumentation av beslut i daganteckning.

Bedömning av behov, motivering och dokumentation av anvisning, beslut, uppdatering handlingsplan.

Under/efter insats

Arbetsgivare (AG) Inför insats

/anordnare

Insatsen innehåller många olika delar. Efter insats: genomförda insatser och aktiviteter summeras och dokumenteras och rekommendationer ges.

Beslut om anordnarbidrag vid arbetsprövning, arbetsträning.

Uppföljning, pröva möjlighet till arbete utan stöd eller utbildning.

Kontroll av arbetsgivare och lön, samråd med arbetstagarorganisation, arbetsplatsbesök, beslut om ersättning till arbetsgivare.

Uppföljning 3-4 månader efter bidragsperiodens början av SAN-konsult.

Under/efter insats Varierar beroende på insats.

I vissa fall kontroll gentemot arbetsgivare om ledig plats. Överenskommelse med en eller flera samverkansparter: företag, kommun eller organisation.

6

VIS Handläggarstöd för arbetslivsintroduktion. VIS Arbeta med praktik (Q) Aktivitetsbeskrivning, VIS Praktik 8 Handläggarstöd för särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb, Handläggarstöd för Särskilt anställningsstöd 9 VIS Insatser och Program\Stöd till start av näringsverksamhet 10 VIS Handläggarstöd för flyttningsbidrag 11 VIS Insatser och program\Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 12 VIS Handläggarstöd för stöd till tolkkostnader i samband med utbildning för anställda, VIS Handläggarstöd för teckenspråkstolkning, skrivtolkning, TSS-tolkning och dövblindtolkning 7

2

Bilaga 5 till Statskontorets rapport ”Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader” (2012:16)

Innebörd Anslag UO 14 1:4 Lönebidrag (LB), Utvecklingsanställ ning (UVAS), Trygghetsanställning (TAS), Offentligt skyddat 13 arbete (OSA) SIUS

14

Personligt 15 biträde

Kostnadsslag på sakanslag Ersättning till arbetsgivare, anordnarbidrag till arbetsgivare OSA: ej anordnarbidrag. Lönekostnad + OH för personal vid Af (SIUSkonsulenter ). Stöd till arbetsgivare eller annan part som har kostnader för personligt biträde)

Arbetssökande Inför insats

Under/efter insats

Arbetsgivare (AG) /anordnare (AO) Inför insats

Under/efter insats

AKTIVITETER PÅ UO 14 1:1 Klargörande av arbetsförutsättningar, sökandeanalys, arbetsanalys. Inför anställning ska överenskommelse AF, AG, SÖ och ev facklig repr. göras kring arbetsuppgifter, utvecklingsinsatser, stöd och anpassning, hjälpmedel mm. Dokumentation och motivering av beslut.

Ska följas upp regelbundet. LB: Uppföljning efter tre månader och dokumentation gentemot SÖ och AG.. UVAS: Uppföljning enligt överenskommelse om utvecklingsinsatser. LB och TAS: Särskild uppföljning efter fyra år inkl. arbetsanalys

Utredning om arbetsförmåga, bedömt behov av SIUS, beslut och dokumentation.

Kostnad belastar sakanslag.

Utredning av arbetsförmåga, arbetsanalys, samråd med arbetstagarorganisation, motivera och dokumentera beslut, uppdatering HP

Vid omprövning, ny bedömning av stödbehov. Upphörande eller återkallande av beslut.

Kontakter/besök hos AG vid arbetsanalys. Kontroll av arbetsgivare, lön, anställningsförmåner. Samråd med arbetstagarorg., arbetsplatsbesök, överenskommelse mellan AG, SÖ, AF om bl.a. arbetsuppgifter och stöd. Beslut om ersättningsnivå. OSA: samråd med och planering med kommunen, säkerställa att det ej är konkurrensutsatt verksamhet,

Regelbunden uppföljning. Omprövning av bidragsnivå utifrån ny arbetsanalys samt ny arbetsgivarkontroll och nytt samråd. LB: Tremånadersuppföljning gentemot SÖ och AG och dokumentation.

Kontakter med AG vid arbetsanalys, kontroller av arbetsgivare, samråd med facklig org., beslut om ekonomisk kompensation för merkostnader

13

VIS Insatser och program\Lönebidrag\Utvecklingsanställning\Trygghetsanställning\Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. VIS Intern instruktion för Särskilt introduktions— och uppföljningsstöd, SIUS 15 VIS Stöd till personligt biträde 14

3

Bilaga 5 till Statskontorets rapport ”Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader” (2012:16)

UO 13 Anslag 1:4 Ersättning till 16 lots

Innebörd

Tolkkostnad

Ersättning till lots, längre fram också ersättning till Af personal för utförande av lotstjänster där det inte tillhandahålls av markanden. Ersättning för tolktjänster

FUT/AUTB

Se FUT/AUTB ovan

Arbetssökande Inför insats Stöd för val av lots. Överlappar i delar hanteringen av anslag UO 13 1:3, se tabell 10 i huvudrapport.

Under/efter insats Överlappar i delar hanteringen av anslag UO 13 1:3, se tabell 10 i huvudrapport.

Anordnare (AO) Inför insats Beslut om ekonomisk ersättning till lots (ELO), eventuella förlängningar vid förlängd etableringsplan, aktuell etableringsplan skickas till lots,

Under insats

Efter insats

Beslut om utbetalning av startersättning efter Af:s godkännande av gemensam planering, beslut om periodisk ersättning när månadsrapportering från lots godkänts av Af. Avbrott i beslut, mm. Hantering av klagomål.

Beslut om resultatersättning 1 och 2 Hantering av klagomål.

Bedömning av behov, motivering och dokumentation av beslut i daganteckning.

Kostnader för vilka aktiviteter inte redovisas är följande: UO 14 1:3 Jobbcoching hos Af eftersom dessa fasas ut under 2012 UO 14 1:4 Övrigt i form av särskilt stöd vid starta av näringsverksamhet, särskilda insatser för tolkinatser för synskadade. UO 13 1:4 Resor, övrigt i form av arbetsförmågebedömning och utredningskostnader

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF