Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och...

Description

1

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av dem är kvinnor och barn. Största delen av dessa människor lämnar sitt hemland på grund av krig eller konflikt och till följd av det en ökad risk för människorättsbrott. Många av de barn och unga som söker skydd kommer från länder där de upplevt beväpnade anfall och strider. Deras familjemedlemmar och vänner har dött eller försvunnit. För barn som lämnat allt bakom sig är förflyttandet från ställe till ställe och land till land slitande och uttröttande. Under flykten kan de bli utsatta för många slag av utnyttjande och omänsklig behandling. Varje år dör hundratals flyktingar och migranter på vägen till EU och otaliga andra avvisas med våld eller hamnar i länder som inte respekterar deras mänskliga rättigheter. En del av de barn som söker skydd hamnar på flyktingläger där största delen av världens flyktingar bor. Omständigheterna på lägren är primitiva och livet på lägren ofta otryggt. Väntan och hopplöshet stämplar det dagliga livet. Människorna har ingen möjlighet att återvända till sitt hemland och har inte heller någon möjlighet att skapa ett nytt liv på lägret.

Flyktingars och migranters rättigheter Rätten att söka och åtnjuta asyl är en universell mänsklig rättighet och en av folkrättens grundprinciper. FN:s flyktingkonvention tryggar grundläggande mänskliga rättigheter åt flyktingar och förbjuder utvisning till områden där deras liv eller frihet är hotade. Människor söker internationellt skydd då deras liv, frihet och integritet är hotade i deras hemland. Internationellt skydd är mer än bara fysisk säkerhet. Flyktingar bör åtnjuta åtminstone samma rättigheter och få samma grundläggande hjälp som vilka 1

2

andra utlänningar som helst som har uppehållstillstånd i landet, och det inbegriper tankefrihet, rörelsefrihet och att ingen får utsättas för tortyr eller förnedrande behandling. Detsamma gäller ekonomiska och sociala rättigheter: flyktingar bör ha tillgång till läkarvård, skolgång och rätt att arbeta. (UNHCR) Detta gör Amnesty i kampanjen för migranters och flyktingars rättigheter Amnesty International är världens största människorättsorganisation som utreder brott mot de mänskliga rättigheterna och publicerar rapporter om dessa. Amnesty har publicerat otaliga rapporter gällande flyktingars och asylsökandes rättigheter och hur de behandlas på sin väg till säkerhet. På basen av forskningsrapporterna arbetar Amnesty bl.a. för att uppnå följande mål. • De mänskliga rättigheterna för barn och unga som söker skydd bör respekteras vid ländernas gränser. • Deras asylansökan bör behandlas rättvist. • Dessutom bör länderna i Europa öka antalet kvotflyktingar och på så sätt garantera de människor som är på flykt en trygg och laglig väg till säkerhet. Omfattningen av flyktingsituationen År 2014 ansökte 626 000 människor om asyl i Europa. På det största flyktinglägret i Kenya bodde samma år över 332 000 flyktingar och Sydafrika tog emot 463 000 asylansökningar. Flest asylsökande i Europa hade Tyskland med 202 645 och Sverige med 81 000. 2014 ansökte 3651 flyktingar om asyl i Finland av vilka flyktingsstatus beviljades åt 1346 personer.

Centrala konventioner ovh dokument som definierar flyktingars rättigheter FN:s flyktingkonvention Konventionen definierar bland annat vem som skall beviljas asyl. Europeiska människorättskonventionen Konventionen definierar centrala mänskliga rättigheter och bl.a. att ingen får återsändas till ett sådant område där han eller hon hotas av förföljelse eller tortyr. 2

3

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Europeiska unionens centrala människorättsdokument som bl.a. tryggar asylsökandes rättigheter. Grundlagen Grundlagen reglerar bl.a. att ingen får återsändas till ett land där han eller hon hotas av dödsstraff, tortyr eller någon annan omänsklig behandling eller behandling som kränker människovärdet. Utlänningslagen Utlänningslagen reglerar bl.a. utlänningars rätt att vistas i Finland, asylprocessen samt tagandet i förvar. Vem är då officiellt en flykting? Flykting är en person som beviljats internationellt beskydd utanför sitt hemland. Personen kan ha beviljats asyl i enlighet med FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning för att han eller hon har en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin härkomst, religiösa uppfattning, nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin politiska uppfattning. Flyktingstatus får en person som någon stat beviljar asyl eller som FN:s flyktingkommissariat UNHCR anser vara flykting. Internflykting är en person som befinner sig på flykt inom sitt hemland. En del är tvångsförflyttade från sin hemort, en del har flytt från landets interna konflikter. Det finns uppskattningsvis 38 miljoner internflyktingar i världen. Kvotflykting är en person som har beviljats asyl inom ramen för landets flyktingkvot. Kvotflyktingar är personer som huvudsakligen omplaceras till andra länder från flyktingläger. Vidarebosättning av flyktingar på basen av flyktingkvoter sker som en del av FN:s flyktingorgan UNHCR: s hållbara lösning på flyktingproblemet. Det är dock endast en bråkdel av världens stater som deltar i vidarebosättningen av flyktingar genom att årligen ta emot en fastställd flyktingkvot. Flest platser erbjuder USA, Australien och Canada. Även de nordiska länderna tar emot kvotflyktingar. De trygga och välbärgade EU-länderna har dock överlag haft en mycket liten del i vidarebosättningen av flyktingar. Finlands årliga flyktingkvot har de senaste åren varit 750 personer men höjdes ifjol till 1050 personer på grund av kriget i Syrien. Den 3

4

förhöjda flyktingkvoten verkar vara bestående. På förslag av UNHCR väljs sedan kvotflyktingarna ut och de beviljas flyktingsstatus och får en trygg resa till mottagarlandet. Andra ord med anknytning till temat: Invandrare är en person, som inte är finsk medborgare, som flyttar från ett land till ett annat för att permanent bosätta sig i det andra landet. Invandrare är ett allmänt begrepp som används för att beskriva alla personer som flyttar till ett land såsom flyktingar, asylsökande, migranter och återflyttare. Ibland talar man även om utlänningar, nyfinländare och etniska minoriteter som i sig redan inbergiper andra etniska minoriteter såsom samer och romer. Papperslös betyder en person som inte har uppehållstillståbnd i det land där han eller hon vistas. De papperslösa möter ofta flera olika människorättskränkningar under sin immigration. Papperslöshet ökar individens sårbarhet och risk för att bli utsatt för utnyttjande på olika nivåer. Migrant är en person som flyttat till ett annat land och bo för gott eller för en längre tid. Orsaken till flytten kan vara bl.a. familj, studier, parförhållande eller arbete. Och asylsökande då? Asylsökande är en person som söker skydd i en främmande stat. Asylansökan görs direkt då man anländer till landet eller så fort som möjligt efter det. Bara en liten del av alla asylsökande beviljas den av FN:s flyktingkonvention fastställda flyktingstatus, som grundar sig på personlig förföljelse. Däremot kan en asylsökande beviljas uppehållstillstånd baserat på skyddsbehov (t.ex. omänsklig behandling hotar i hemlandet) eller av humanitära orsaker (t.ex. återvändo omöjlig på grund av väpnad konflikt eller miljökatastrof). Asyl betyder tillstånd att leva, bo och verka i landet på grund av fara eller förföljelse på det ursprungliga hemområdet.

4

5

Konflikten och flyktingsituationen i Somalia Befolkning: 10 112 453 (2010) Area: 637 660 km² Huvudstad: Mogadishu På flyktinglägrena i Kenya befinner sig 600 000 flyktingar varav största delen kommer från Somalia. År 2013 rapporterade Amnesty om polisvåld, våld mot flyktingar och godtyckliga arresteringar på flyktinglägrena i Kenya. Omars historia: En 13-årig pojkes flykt undan krig Då kriget bröt ut i var Omar tvungen att lämna sitt hem i Somalia. Han var 13 år gammal och flydde ensam. Först fem år senare kom Omar till Sverige och i säkerhet. Då Omar flydde sitt hem reste han först till Libyen för att arbeta. Sedan bröt ett inbördeskrig ut även i Libyen. Situationen i landet blev kaotisk och Omar blev grovt misshandlad av poliser. Han misste ena av sina njurar och det finns fortfarande kulor kvar i hans mage och hans ben. På grund av inbördeskriget i Libyen var Omar tvungen att fly igen, denhär gången till Tunisien. " Det går inte att förestsälla sig ett krig. Jag har sett de värsta sidorna av krig och jag vill inte se mera", berättar Omar. I Tunisien fick Omar bo på flyktinglägret i Choucha. Livet på lägret präglades av rädsla för den osäkra framtiden. Omar har dock haft tur jämfört med många andra unga som har flytt undan krig: han kom slutligen bort från flyktinglägret och till Sverige i säkerhet. I undervisningspaketet för dagsverket finns det fyra aktiverande övningar för att behandla Omars livsöde. Amnesty international Amnesty gundades i England år 1961. Nuförtiden är Amnesty världens största människorättsorganisation på basen av antalet anhängare ( 7 miljoner anhängare). Amnesty International är verksam i 150 länder. Amnestys Finländska sektion grundades 1967 (2015: 47 000 anhängare). Amnesty International fick sin början då den brittiska advokaten Peter Benenson år 1961 skrev artikeln ”The Forgotten Prisoners” (De 5

6

glömda fångarna) som publicerades i tidningen The Observer. Han skrev om människor som fängslats på grund av sin åsikt och utmanade läsarna att skriva brev för att frige samvetsfångarna. Artikeln berörde flera människor och av en mans vädjan föddes en massrörelse. Amnesty är en internationell organisation. Amnestys internationella sekretariat arbetar i London med ca 450 anställda. Salil Shetty från Indien är Amnestys generalsekreterare. Den Finländska sektionens kontor ligger i Helsingfors på Sanduddsgatan. I Finland finns det ca 20 anställda och som verksamhetsledare fungerar Frank Johansson. Amnestys kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Amnesty gör påverkansarbete för att förbättra människorättssituationen i ursprungsländerna. Flyktingarna bör garanteras en möjlighet att söka och åtnjuta skydd. Amnesty kräver större flyktingkvoter i EU. Att påverka människorättssituationen i ursprungsländerna Amnestys mål är en värld där alla människor åtnjuter de rättigheter som ingår i Förenta Nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnestys internationella sekretariat gör omfattande utredningar om olika länders människorättssituation. Internationella Amnesty får information direkt från brottsoffer, anhöriga, t.ex. flyktingar, biståndsarbetare, läkare och journalister. På basen av informationen publicerar Amnesty rapporter, ställningstaganden, pressmeddelanden samt olika rekommendationer till ländernas regeringar och myndigheter för att få ett slut på kränkningarna. På basen av utredningsarbetet bedriver Amnestys medlemmar kampanjer (t.ex. kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter) mot brott mot de mänskliga rättigheterna och agerar för enskilda människorättsbrottsoffer och människorättsförsvarare överallt i världen. Flyktingarna bör garanteras en möjlighet att söka och åtnjuta skydd De europeiska staterna har de senaste åren stärkt sin gränsbevakning för att förhindra migrationen till Europa. Skärpta gränsbevakningsåtgärder hotar flyktingars, migranters och asylsökandes rättigheter och leder till allvarliga brott mot de mänskliga 6

7

rättigheterna. Människor i behov av skydd har med våld tvingats tillbaka till stater där de hotas av brott mot de mänskliga rättigheterna såsom tortyr och godtyckliga frihetsberövningar. I sin strävan efter att uteslutande begränsa invandringen har de europeiska staterna till och med försummat sin skyldighet att hjälpa människor i sjönöd.

Amnestys kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Amnesty gör påverkansarbete för att förbättra människorättssituationen i ursprungsländerna. Flyktingarna bör garanteras en möjlighet att söka och åtnjuta skydd. Amnesty kräver större flyktingkvoter i EU. Priset för den skärpta gränsbevakningen är dyrt. Utkontrakteringen av gränsbevakningen utanför Europas gränser samt bristen på övervakning och transparens är allvarliga hot mot flyktingarnas rättsskydd. Förflyttandet av bevakningsåtgärderna utom räckhåll för övervakande blickar fråntar dock inte staterna deras skyldighet att säkerställa att de mänskliga rättigheterna förverkligas. Ingen får återsändas till ett land där allvarliga människorättsbrott är hot mot personens liv. Den skärpta gränsbevakningen motiveras med "flyktingströmmar" och "illegal invandring". I verkligheten strömmar det inga flyktingar över våra gränser. Det finns många orsaker till migration men inte en endaste människa är illegal. Även Europa bör ta sitt internationella ansvar. Större flyktingkvoter i EU Kvotflykting är en person som har beviljats asyl inom ramen för landets flyktingkvot. Kvotflyktingar är flyktingar som har lämnat sitt hemland eller landet de permanent bor i och kommit till ett annat land där de inte heller kan bli kvar och bo. Dessa flyktingar kan vidarebosättas till ett tredje land inom ramen för den så kallade flyktingkvoten. Inom ramen för flyktingkvoten vidarebosätter Finland personer som FN:s flyktingorgan UNHCR anser vara flykting eller andra utlänningar i behov av internationellt skydd. Finland tar årligen emot ett visst antal flyktingar. Dessa väljs ut redan utomlands, t.ex. på flyktingläger. Finlands årliga flyktingkvot höjdes i fjol till 1050 persone rpå grund av kriget i Syrien. De kvotflyktingar som kommer via FN:s flyktingorgan UNHCR beviljas 7

8

flyktingststaus i Finland. Största delen av de kvotflyktingar som kommit till Finland de senaste åren har varit Demokratiska republiken Kongos medborgare i Rwanda, Irakier i Syrien och Jordanien, Myanmariska medborgare i Thailand samt Afghaner i Iran. Ett sätt att underlätta de enskilda flyktingarnas situation och underlätta trycket på lägrena är att öka flyktingkvoterna i världen. Av EU:s medlemsstater tar endast 18 emot kvotflyktingar. EU:s medlemsstater bör öka antalet kvotflyktingar och alltfler medlemsstater bör delta i vidraebosättningen av flyktingarna.

8

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF