Avd 53 160202 - Region Halland

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download Avd 53 160202 - Region Halland...

Description

Välkommen till Avdelning 53 Medicinkliniken

Sofie Paulsson

2016-02-02

Verksamhetsidé Avdelning 53 ska kännetecknas av stort engagemang, hög och specifik kompetens och en stimulerande arbetsmiljö. Härigenom kan vi erbjuda diagnostik, vård och behandling av hög kvalitet till patienter som är i behov av våra resurser.

Beskrivning av avdelningen Avdelning 53 är en medicinavdelning med inriktning på lungmedicin. Vi har 18 vårdplatser som från och med årsskiftet 2016 är fördelade på 12 lungmedicinska och 6 allmänmedicinska platser. Inom lungmedicin tar vi emot både planerade och akuta inläggningar av patienter med bland annat lungcancer, KOL, lunginflammationer, lungfibros, pneumothorax eller pleuravätska. Planerad slutenvård rör ofta tumörutredning med bronkoskopi och mellannålspunktion, eller utprovning av syrgasbehandling i hemmet, eller nattlig andningsregistrering. Patienterna som kommer via akuten behöver ofta vård för försämring i sin grundsjukdom antingen beroende på progress eller på grund av en tillfällig försämring som tex vid en infektion. De allmänmedicinska platserna benämns AIM (allmän internmedicin). Patienterna rondas av ST-läkare och kan komma från alla subspecialiteter inom internmedicin. Patienterna är fördelade på tre grupper där vi arbetar i parvård, en sjuksköterska och en undersköterska per grupp. På avdelningen finns även en cytostatikamottagning dit patienter kommer för behandlingar, och tre dagsjukvårdsplatser dit patienter kommer för olika polikliniska undersökningar samt utprovning och uppföljning av andningshjälpmedel. Vi har ett nära samarbete med Lung- och Allergimottagningen (LoA). Det finns även två syrgassjuksköterskor knutna till avdelningen, som arbetar med utprovning och uppföljning av syrgasbehandling i hemmet.

Verksamhetschef : Inga-Lill Baudlot Tf avdelningschef : Ulrika Nyström Huvudhandledare: Sofie Paulsson Telefonnummer till avdelningen: 035-131153

Allmänna råd till studenten Alla som arbetar inom vården, även studenter, har ett personligt ansvar och måste följa vissa givna bestämmelser och rutiner. På vår interna hemsida kan du hitta aktuell information.

Basala hygienrutiner och arbetskläder Dokumentet ”Basala hygienrutiner och arbetskläder” ska läsas av samtlig personal. Nedan finns en direktlänk http://www.regionhalland.se/PageFiles/14059/Basala%20hygienrutiner.pdf

Allmänt Nycklar och skåp för omklädning tillhandahålls på högskolan. Omklädning sker endast där. Skåp för värdesaker finns på avdelningen och skåpen lämnas olåsta efter arbetsdagens slut. Namnskylt ska bäras, där namn och beteckningen student, tydligt framgår. Som student följer du en eller flera handledare under din VFU. Du som är student hos oss blir erbjuden introduktionsdag, utbildningstillfällen samt reflektionstillfällen. Du är alltid välkommen att kontakta huvudhandledaren om det är några frågor eller problem.

Förväntningar på avdelningen -

Att bemöta studenter på ett vänligt och respektfullt sätt och med intresse.

-

Att det finns möjlighet till reflekterande handledning. Att avdelningschefen fungerar som stöd för huvudhandledare, handledare och student. Att upprätthålla en kontakt och ett kontinuerligt samarbete mellan avdelning och skola.

Förväntningar på huvudhandledare -

Att det finns en genomtänkt och aktuell plan för studerande/handledare på avdelningen. Att huvudhandledaren fungerar som stöd åt handledare och student. Att utse handledare till studenten. Ansvara för att schema finns planerat. Informera handledare om aktuell kursplan. Delge information från Högskolan till avdelning och handledare. Stödja handledare att använda forskningsresultat. Ha utbildnings-, och reflektionstillfälle med studenten.

Förväntningar på handledaren -

Att planera ett samtal tidigt i de kliniska studierna där förväntningar och tidigare erfarenheter diskuteras Att ha intresse och motivation för handledning. Att delge kunskap och erfarenhet. Att ansvara för en öppen och ärlig kommunikation. Att vara insatt i sjuksköterskeprogrammets kursplan. Att vara öppen för utveckling och att ta in ny kunskap från studenten. Att ge studenten möjlighet för reflektion och feedback.

Förväntningar på studenten -

Att vara aktiv och intresserad. Att meddela avdelningen vid frånvaro och sjukdom. Att presentera individuell målsättning. Att lämna en personlig presentation till handledare och huvudhandledaren. Att vara inläst på de mest förekommande sjukdomarna och undersökningarna på avd . Att ansvara för att på ett aktivt sätt medverka i allmän och specifik omvårdnad samt i omvårdnadstekniska moment. Att ta ansvar för eget lärande. Att ansvara för en öppen och ärlig kommunikation. Att reflektera och ge feedback över omvårdnadssituationer. Att ge feedback till handledaren och huvudhandledaren. Att delge avdelningen nya rön genom vetenskapliga artiklar samt gärna C-uppsatsen.

Beskrivning av en arbetsdag Dagrutiner för sjuksköterska och undersköterska 6:45-7:00

Läsande rapport, avstämning med nattpersonal.

7:00- 7:15

Morgonmöte i personalrummet. Avstämning in- och utskrivningar, vårdtyngd, resursfördelning.

7:15- 8:15

De blodprover som nattpersonalen inte hunnit med tas och lämnas ner till lab

7.30-8.15

Kontroller på patienterna, medicinutdelning, hjälp med patientens personliga hygien, bäddning etc.

8:15-8:45

Frukost till patienterna. Kontroller skrivs in i VAS.

8:30-9:00

Personalen äter frukost, grupperna delar upp sig så man har en kvarts frukost var medan den andra gruppen är ute på avdelningen.

9:00 resp. 10.00

Sittrond med läkare, ssk och usk i vårdlag.

10:00-11:00

Ssk och usk följer med till patienterna när läkare går runt i mån av tid och behov. Fortsatt omvårdnadsarbete, kontakt med andra vårdinstanser och förberedelser inför hemgång, ordinationer från ronden utförs mm.

11:30- 12:15 12:30- 13:15

Lunch för personalen.

12:30 ca

Patienterna serveras lunch.

13:00-14:00

Medicinutdelning, dokumentation i VAS.

14:00

Patienter från väntelistan tas emot, ankomstsamtal, provtagning etc.

14:45 ca

Personalen dricker kaffe.

15:00 ca

Avstämning med kvällspersonal.

Kvällsrutiner för sjuksköterska och undersköterska 14:00-14:30

Läsande rapport.

14:30

Kvällspersonalen går runt och hälsar på patienterna. Patienterna får fika. Lunchbeställning för nästa dag.

14:45 ca

Personalen fikar.

15.00-15.15

Avstämning med dagpersonalen.

15:30 ca

Kort eftermiddagsrond för sjuksköterska och läkare.

17.00 ca

Middag för patienterna.

18.00

Middag för personalen.

18:30-21:30

21:30-21:45

Utdelning av kvällsmediciner och kvällsfika till patienterna. NEWS-kontroller. Hjälpa patienterna inför natten. Avstämning med nattpersonalen.

Nattrutiner för ssk & usk 21:00-21:30

Läsande rapport

21:30- 21:45

Avstämning med kvällspersonalen.

22.00

Kvällsrunda, hälsar på patienterna, delar ut kvällsmediciner etc.

23.00- 02.00

Påfyllning av läkemedel i vagnarna samt andra rutinarbeten, se PM.

02.00

Går runt till patienterna, hjälper till med vändningar, blöjbyten etc.

06.00

Morgonrunda, hjälper till med blöjbyten, vändningar etc. Tar prover och kontroller på de som är vakna. Eventuell medicinutdelning.

06.45- 07.00

Avstämning med dagpersonal.

Liten ordlista Atelektas – ofullständig utspänning av lungblåsorna, sammanfall av en del av lungan som förlorat sitt luftinnehåll, t.ex. genom avstängning av tillförande bronk. Biopsi, (px) – vävnadsprov. Blodgasprov, (syra-bas prov) – prov från artär (pulsåder). Bronker - luftrör Bronkoskopi - undersökning av luftrören med hjälp av speciella böjliga rör (bronkoskop) som man för ner för att inspektera och/eller ta prov från luftrörens väggar. Centes – punktion, främst med betydelsen instick i ett hålrum, vanligen för att tömma vätska eller släppa ut gas. CRP – ”snabbsänka”, stiger vid bakteriell infektion. CT=datortomografi –skiktröntgen. Cytologiprov – cellprov. Cytostatika – cellgift. Exacerbation – skov, försämring Exspektera –avvakta. Exsudat – vätskeutgjutning t.ex. i lungsäcken. Finnålspunktion av lunga – prov med punktion på röntgenavdelningen Hemoptys –upphostning av blod. Hyposensibilisering – vaccination mot allergi. In/exspiration – in/utandning. Inhalationssteroider – kortisonpreparat för inandning. KOL – Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom – förträngningar i små luftrören med emfysem. Kronisk bronkit – kronisk luftrörskatarr. Kurativ – botande behandling. Lungemfysem –lungskada p.g.a. vidgade luftblåsor (alveoler). Obstruktiv – försvårad, förlängd utandning. Oximetri – mätning av syremättnaden i blodet. Görs genom en liten klämma på fingertoppen. Oxygen – syrgas. PAD – resultat av vävnadsprov. Palliation – lindrande behandling, icke botande. PEF –mätning av utandningen med PEF-mätare Pleuradrän – inläggning av en slang via bröstväggen in i lungsäcken, varefter slangen kan kopplas till aktivt sug för att suga bort vätska eller luft ur lungsäcken. Pleurit – lungsäcksinflammation. Pleurodes – klistring av lungsäcken. Pneumothorax – ansamling av luft eller gas i lungsäcken, så undertrycket försvinner. PNI – pneumoni, lunginflammation. Progress/Regress – ökning/minskning av sjukdomen. Recidiv – återfall. Respiratorisk insufficiens – andningssvikt. Scintigram – isotopundersökning på röntgenavdelningen. Spirometri – undersökning av lungfunktionen. Sputum – upphostning. Terapi – behandling.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF