Bedömningsstöd i taluppfattning

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Bedömningsstöd i taluppfattning...

Description

Bedömningsstöd i taluppfattning

Elisabeth Pettersson Pedagogisk Inspiration Malmö [email protected] Christina Svensson Pedagogisk Inspiration Malmö [email protected]

• Årskurs 1 och 2 • Muntligt och skriftligt • Stödja en likvärdig bedömning • Visa behov av extra anpassning eller ytterligare stimulans • Ingå som en del i den vanliga undervisningen

Utprövningsomgång fram till 1 juli 2016

bedömningsstöd taluppfattning

• Utgår från kursplanen i matematik med kunskapskrav i årskurs 3. • Kan användas tillsammans med Skolverkets bedömningsstöd ”Bedömning för lärande i matematik årskurs 1-9”

Syfte Materialet är ett stöd för den fortsatta undervisningen och syftet är: • Att identifiera elever som visar vanliga missuppfattningar • Att identifiera elever som visar begreppsliga svårigheter • Att identifiera elever som har kommit långt i sin matematiska utveckling och behöver utmaningar

Varför pröva materialet främst taluppfattning? Det är en förutsättning för praktiskt taget all kunskap i matematik att man har en god uppfattning och bild av talen, deras storlek och inbördes relationer. Detta understryks också av att det finns rader av studier som visar att det just är brister i taluppfattning som är den grundläggande orsaken till många elevers svårigheter med olika delar av matematiken. (Unenge m.fl., 1994, s. 112)

Gelmans- Gallistels fem principer för barns tidiga taluppfattning Ett till ett-principen – innebär att ett föremål i en mängd får bilda par med ett och endast ett föremål i en annan mängd. Barnet knyter ett räkneord till varje räknat begrepp. Abstraktionsprincipen – innebär att alla mängder av väl definierade och avgränsade föremål kan räknas. Antalsprincipen/ kardinaltalsprincipen – innebär att när varje föremål i en mängd har parats ihop med ett räkneord så anger det sista uttalade räkneordet antalet föremål i mängden. Vi betonar det sist uppräknade räkneordet.

 Principen om räkneordens stabila ordning – innebär att orden måste räknas upp i en bestämd ordning och att varje räkneord följs av ett annat bestämt räkneord Räkneramsan  Principen om godtycklig ordning – innebär förståelse för att när vi räknar antalet föremål i en mängd så spelar det ingen roll i vilken ordning uppräknandet sker eller hur föremålen är grupperade. Det är viktigt att vi håller reda på vilka vi räknat och vilka som återstår att räkna. Kommutativa lagen

Talraden

Antalskonstans – förståelse för att om vi sprider ut föremål som från början ligger tätt samlade eller flyttar föremålen till en annan plats så förändras inte antalet.

Subitisering – att i en blink uppfatta antal, skapa en inre bild.

Hur många ser du?

Taluppfattning • Innehåller en stabil räkneramsa. Innebär att man har en upplevd bild av talen i sitt inre, förstår deras storlek och inbördes relationer. • Symbolförståelse, känner igen symbolen för siffran, kan dess namn och kan kombinera räkneord – siffra. • Kan räkna framåt och bakåt från vilket tal som helst. • Förståelse för positionssystemet • Ser helheten hos ett tal, kan dela upp på olika sätt • Förstår innebörden av olika matematiska operationer • Förstår sambanden mellan räknesätten • Har strategier för antalsbedömning och mätning

Taluppfattning Vad är god taluppfattning? - Relationer inom tal - Relationer mellan tal - Relationer mellan tal och omvärld

God tabellkunskap Effektiva räknestrategier

Informellt kunnande vid skolstart • • • •

Jämföra och räkna mängder med föremål. Ramsräkna framåt och bakåt från ett givet tal. Känner igen siffror. Utföra enkla muntliga additioner och subtraktioner med stöd av fingrar eller föremål. Denna typ av informellt kunnande samt förmåga till uppmärksamhet har starka samband med den senare kunskapsutvecklingen i matematik. (Duncan m fl, 2007)

Om materialet Materialet innehåller flera delar: • • • •

Lärarinformation, handledning Muntliga uppgifter Skriftliga uppgifter Exempel på elevsvar för skriftliga uppgifter • Facit till skriftliga uppgifter • Sammanställningsblanketter Uppdelat på tre nivåer:

• Lägre nivå (L) • Mellannivå (M) • Högre nivå (H)

Muntliga uppgifter • • • • • • • • • •

Talraden Talens grannar Namnge tal Koppla antal till siffra Minskning/skillnad Uppdelning av tal Fler/färre Hälften/skillnad Antalskonstans/godtycklig ordning Uppskatta en mängd (subitisering)

Bedömningsstöd i taluppfattning, Skolverket 2015

Numeracitet

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, Skolverket 2016

Sammanställningsblankett muntliga uppgifter

Skriftliga uppgifter • • • • • •

Storleksordna tal Fortsätta en talföljd Sätta ut tal på en tallinje Lösa uppgifter i addition och subtraktion Lösa textproblem Förstå likhetstecknets betydelse

Skriftliga uppgifter vt åk1 på L-nivå

Skriftliga uppgifter vt åk1 på M-nivå

Skriftliga uppgifter vt åk1 på H-nivå

Sammanställningsblankett skriftliga uppgifter M-nivå

Hur går vi vidare?

Vad gör vi? Analyserar

Planering av undervisningen Vem tar ansvaret? Vem gör vad? Uppföljning

Litteratur

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF