Biologi åk 4-6 - Centralt innehåll Kropp och hälsa

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Psykisk hälsa
Share Embed Donate


Short Description

Download Biologi åk 4-6 - Centralt innehåll Kropp och hälsa...

Description

Biologin och världsbilden • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer

Skönlitteratur, myter, konst och äldre tiders naturvetenskap

• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen

Biologi åk 4-6 - Centralt innehåll

Natur och samhälle

Biologi åk 4-6 - Centralt innehåll

• Människans beroende av och påverkan på naturen • Hållbar utveckling • Ekosystemtjänster • Djurs, växters och andra organismers liv • Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband • Ekosystem i närmiljön • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser

Kropp och hälsa

Biologi åk 4-6 - Centralt innehåll

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas Sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel

• Människans organsystem Namn, utseende, placering, funktion och samverkan

• Människans pubertet, sexualitet och reproduktion • Identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar

Biologi åk 4-6 - Centralt innehåll

Biologins metoder och arbetssätt • Fältstudier och experiment Planering, utförande och utvärdering

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas • Dokumentation av undersökningar Tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter

• Tolkning och granskning av information

Biologi - Förmågorna

använda kunskaper

beskriva

granska

förklara

kommunicera

använda begrepp

ta ställning

genomföra

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF