Cao Pensioen Van Houtum

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Cao Pensioen Van Houtum...

Description

1

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Tussen de ondergetekenden: Van Houtum B.V.

te Swalmen;

als partij ter ene zijde

en

FNV Bondgenoten De Unie

te Utrecht; te Culemborg;

elk als partij ter andere zijde,

is de navolgende cao gesloten over de uitwerking van de pensioenafspraken die in 2005 zijn gemaakt als gevolg van de VPL-wetgeving, hierna te noemen de voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen:

Copyright: © 2012 Cao-partijen en AWVN. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen bij deze cao alsmede de AWVN te Den Haag.

2

ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Werkgever

:

Van Houtum B.V. te Swalmen;

Vakvereniging

:

elke partij aan werknemerszijde;

Werknemer

:

de persoon (m/v) in dienst van de werkgever die deelneemt aan de pensioenregeling en die valt onder de definitie van groep b en c uit het principeakkoord d.d. 12 december 2005.

ARTIKEL 2. Principeakkoord 12 december 2005 In het genoemde principeakkoord is afgesproken de VUT- en prepensioenregeling voor werknemers geboren vanaf 1 januari 1950 te beëindigen, voor een deel van de werknemers te vervangen door een verbetering van de pensioenregeling en door een voorwaardelijke extra levenslange pensioenuitkering vanaf 65 jaar. Het principeakkoord is opgenomen in bijlage I. Het principeakkoord betreft een akkoord op hoofdlijnen. In artikel 3 worden de afspraken nader ingevuld voor de voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen voor de groepen b en c, zoals gedefinieerd in het principeakkoord. ARTIKEL 3. Uitwerking principeakkoord 12 december 2005 De uitwerking van het principeakkoord behelst de volgende zaken: 1. De voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen geschiedt op basis van VPL-regelgeving (Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004). 2. De voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen wordt in pensioenaanspraken omgezet bij in dienst zijn van de werknemer per 31 december 2020 of bij het voordien bereiken van de leeftijd van 62,5 jaar door de werknemer. Bij beëindiging van het dienstverband van de werknemer voor één van beide momenten vervalt de voorwaardelijke toezegging. 3. Het voorwaardelijke garantiepensioen wordt berekend onder aftrek van: •

Eventueel opgebouwd prepensioen;Nog op te bouwen extra pensioen in de verbeterde pensioenregeling vanaf 2006;

De eigen bijdrage voor deze regeling is verschuldigd tot einde dienstverband. De bijdragen worden gebruikt bij het extern brengen van de voorziening bij het bereiken van de leeftijd van 62,5 jaar. De eigen bijdrage vervalt pas bij uitdiensttreding. Er kan geen sprake zijn van restitutie. 4. Bij een pensioeningangdatum vóór 65 jaar stopt de opbouw in de pensioenregeling. 5. De voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen wordt eenmalig berekend op basis van de grondslagen per 31 december 2005. Het actuele parttime percentage op deze datum wordt gehanteerd. Deze datum (31 december 2005) is het uitgangspunt tenzij in geval van arbeidsongeschiktheid (WIA) dat nadelig is voor de werknemer. 3

6. De voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen wordt jaarlijks aangepast aan de gemiddelde cao loonontwikkeling van de cao papierindustrie. Daarbij wordt tot 2012 uitgegaan van daadwerkelijk overeengekomen collectieve loonstijgingen en met ingang van 2012 op basis van een langjarig gemiddelde, zijnde 1,5%. Voor zover van toepassing wordt de indexatie ook toegepast na inkoop van het pensioen per eind 2020 indien en voor zover een werknemer nog in dienst is bij de werkgever, onder aftrek van de indexatie over dit pensioen vanuit de basisregeling. 7. Bij pensioeningang worden deze rechten op dezelfde wijze voorwaardelijk geïndexeerd als de basisregeling. 8. Het garantiepensioen voorziet in een aanvulling tussen 62,5 en 65 jaar. Indien de pensioen- en AOW leeftijd naar achteren verschuift heeft dat geen invloed op de hoogte of de duur van het van de berekende voorwaardelijke toezegging extra garantiepensioen. De rechten (het extra pensioen) worden ingekocht op de leeftijd van 62,5 (of uiterlijk 31 december 2020). De pensioenrichtleeftijd van 65 jaar wijzigt als de fiscale regeling wijzigt (Witteveen kader, voor het eerst in 2014). ARTIKEL 4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2017 en wordt behoudens opzegging steeds verlengd met de periode van 5 jaar. In geval van opzegging geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Aldus overeengekomen en getekend,

Partij ter ene zijde

Partij ter andere zijde

B. Gehlen (Van Houtum)

J. Couwenberg (FNV Bondgenoten)

T. Willms (De Unie)

4

BIJLAGE I Principeakkoord 12 december 2005

5

6

7

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF