Child Protection Code Op veel plaatsen is het op dit moment te

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Gender Studies, Human Sexuality
Share Embed Donate


Short Description

Download Child Protection Code Op veel plaatsen is het op dit moment te...

Description

Child Protection Code Op veel plaatsen is het op dit moment te makkelijk voor een kindersekstoerist om een kind seksueel te misbruiken. Naast goede wetgeving en handhaving door politie ter plaatse, kan de reissector een belangrijke rol spelen in de bestrijding van kindersekstoerisme. Het is daarbij belangrijk dat de reis- en toerismesector een gezamenlijke boodschap hebben, namelijk: Kindersekstoerisme wordt niet getolereerd! Door deze boodschap te communiceren en samen te werken met organisaties die dezelfde boodschap uitdragen, worden het bewustzijn en de alertheid van toeristen en toerismeprofessionals vergroot en wordt het moeilijker voor kindersekstoeristen zich met een minderjarige te laten zien of ergens binnen te komen. Hierdoor kunnen reis- en toerismeorganisaties dus directe bescherming bieden aan kinderen. Een belangrijke factor in de strijd tegen kindersekstoerisme is voorlichting. Door voorlichting worden mensen bewust dat kindersekstoerisme bestaat. Ze kunnen verdacht gedrag beter herkennen en weten hoe ze dit kunnen melden. De toerisme- en reisindustrie heeft vanwege het directe contact met reizigers een belangrijke rol in de voorlichting over kindersekstoerisme. Werknemers van reis- en toerismebedrijven zouden daarom moeten weten hoe zij toeristen hierover kunnen informeren en hoe verdacht gedrag kan worden aangegeven. ECPAT kan hierbij ondersteuning bieden in de vorm van voorlichtingsmaterialen en trainingen. Ook bij het aangaan van zakenrelaties op bestemming kan een Nederlands toerismebedrijf invloed uitoefenen op de bescherming van kinderen tegen sekstoerisme. Wanneer Nederlandse toerismebedrijven zakenpartners kiezen die een beleid hebben in hun onderneming dat gericht is op bescherming van kinderen, zullen meer organisaties op bestemming zorgen dat ze zo’n beleid hebben. Een Nederlandse touroperator zou bijvoorbeeld alleen contracten kunnen aangaan met hotels die als beleid hebben lokale kinderen niet in de hotelkamers toe te laten. Een sectorbrede aanpak van kindersekstoerisme is het meest effectief, zowel in het land van herkomst als in het land van bestemming. Wereldwijd zijn er al veel reis- en toerismeorganisaties die kindersekstoerisme bestrijden. Een concrete en zichtbare manier om kindersekstoerisme tegen te gaan, is met behulp van de Child Protection Code, een gedragscode voor de reis- en toerismesector. De Child Protection Code is in 1998 opgericht door ECPAT Zweden, in samenwerking met Scandinavische touroperators en met ondersteuning van de United Nations World Tourism Organization (UNWTO). De Child Protection Code is een gedragscode die gedragen wordt door de sector zelf. The Code.org. is een zelfstandige organisatie met in het bestuur een meerderheid aan toeristische ondernemingen. ECPAT fungeert als lokale aanspreekpartner. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of children) is een wereldwijde organisatie die op lokaal, nationaal en internationaal niveau samenwerkt met een groot aantal partijen om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting in de porno -en seksindustrie. Wereldwijd zijn meer 1000 organisaties in 43 landen lid van de Child Protection Code; van touroperators (Kuoni), vliegtuigmaatschappijen (Air France) en hotels (Accor), tot lokale agenten, restaurants en nachtclubs. In Nederland hebben onder andere ANVR, TUI, Oad Reizen, Travel Counsellors, Baobab, Fly Brazil, VNC Asia Travel, 333Travel, Accor Nederland, Activity International, TravelUnique en SNP Natuurreizen de Code ondertekend. In het afgelopen decennium, ontving de Child Protection Code brede internationale erkenning als instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bescherming van kinderen in het toerisme. Dit werd bevestigd door verschillende onderscheidingen, waaronder: Tourism for Tomorrow Award (2003), Ending Human Slavery Award (2008), Ethical Corporation Award (2010), Business-Leaders Award to Fight Human Trafficking (2010).

1

Child Protection Code 1: Het opstellen van een beleid en procedures ter bescherming van minderjarigen tegen seksuele uitbuiting Het formuleren van een beleid tegen kindersekstoerisme waarin het belang van het maken van meldingen is genoemd. Dit moet bekend zijn bij alle medewerkers en alle zakenpartners. Er is iemand binnen de organisatie verantwoordelijk voor klachten, meldingen, voorlichting, trainingen en rapportage. En er is een protocol aanwezig voor wat te doen bij meldingen van kindersekstoerisme. 2: Het trainen van medewerkers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan Personeel moet weten wanneer en hoe ze toeristen moeten informeren en hoe verdacht gedrag kan worden aangegeven. Bedrijven organiseren hiervoor trainingsbijeenkomsten, gebruiken e-learning en/ of verspreiden brochures en folders. Het up to date houden van werknemers gebeurt meestal via interne nieuwsbrieven en intranet. 3: Het opnemen van een clausule in contracten met zakenpartners in de hele keten, met als standpunt de verwerping van seksuele uitbuiting van kinderen en een 'zero tolerance' beleid hierin Hierin staat dat als de zakenpartner zich inlaat met de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, het contract direct beëindigd kan worden. Bij hotels zou specifiek opgenomen kunnen worden dat lokale minderjarigen niet mogen worden toegelaten in de hotelkamers. Voorbeeld: believes tourists who use tourism facilities to gain sexual contact with children are committing a grave violation of children’s rights and refuses to conduct business with any person or company who is engaged or associated with this type of exploitation and ends the contract immediately when there is suspicion for this. 4: Het verschaffen van informatie aan reizigers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan Toeristen die reizen naar risicogebieden informeren over kindersekstoerisme en dat ze verdacht gedrag kunnen doorgeven aan de reisorganisatie, (plaatselijke) ECPAT en aan www.meldkindersekstoerisme.nl. Dit kan tijdens verkoopgesprekken aan de orde komen, vermeld staan op de website, in brochures, of als extra informatie bij de reisbescheiden worden meegegeven. 5: Het ondersteunen, betrekken en samenwerken met belangrijke partijen ter preventie van seksuele uitbuiting van kinderen Dit gaat om het vormen van een netwerk met organisaties die ook een beleid hebben tegen kindersekstoerisme. Geef het beleid omtrent de bescherming van kinderen door aan lokale agenten, toerisme informatiebureaus, of lokale NGO´s die zich bezig houden met de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen. 6: Jaarlijks rapporteren over de genomen maatregelen ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme De rapportage geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten in een jaar en de geplande activiteiten voor het volgende jaar. Er zijn standaardformulieren voor de jaarlijkse rapportage. Voor meer informatie: www.thecode.org of neem contact op met ECPAT ([email protected]).

2

Wat levert ondertekening voor het bedrijf op? Marketing tool Toeristen vinden het steeds belangrijker dat de reisindustrie maatregelen neemt om kinderen op vakantiebestemmingen te beschermen tegen de nadelige effecten van toerisme. Uit de Duitse Reiseanalyse 2010 blijkt bijvoorbeeld dat 70% (van ruim 7500 reizigers) de bescherming van kinderen hierbij als topprioriteit aanmerkt. De Child Protection Code is een instrument waarmee aan klanten duidelijk gemaakt kan worden dat de organisatie de bescherming van kinderen op vakantiebestemmingen serieus neemt. Na ondertekening van de Code, kunnen organisaties het logo van de Code gebruiken in hun communicatie. Werken aan kwaliteit van de bestemming Het actief bestrijden van kindersekstoerisme is ook belangrijk om het imago van vakantiebestemmingen te beschermen en te verbeteren. Bestemmingen met een reputatie van kindersekstoerisme komen hier moeilijk vanaf. Dit heeft een negatief effect op toeristenaantallen. Economisch gezien is het dus van belang om op risicobestemmingen kindersekstoerisme te bestrijden en deze op die manier aantrekkelijk te maken/ houden voor mainstream toeristen. Naamsbekendheid Organisaties die een actieve rol hebben in de bescherming van kinderen en alle punten van de Code volledig implementeren, kunnen ‘topleden’ worden. De logo’s van deze organisaties worden door de Code zichtbaar op de homepage van de website geplaatst. Ondertekenaars. In de nieuwsbrief van The Code worden specifieke acties van leden gecommuniceerd en tijdens publieke optredens van The Code, zoals conferenties en trainingen worden de logo’s van de leden ook tentoongesteld. Onderdeel van een internationaal netwerk ECPAT heeft in 75 landen kantoren en werkt samen met politie, justitie, opvanghuizen, andere NGO´s en het bedrijfsleven om seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan. Toerismebedrijven kunnen gebruik maken van dit netwerk en een bezoek brengen aan lokale ECPAT kantoren in landen waar zij reizen naartoe verkopen. Samen met het lokale ECPAT kantoor en eventueel de lokale partner van het toeristische bedrijf, kan een protocol opgesteld worden over hoe te handelen indien een situatie voorkomt waarin een kind (mogelijk) het slachtoffer is van seksuele uitbuiting. Zo ontstaat er lokaal een netwerk om adequaat en efficiënt op een melding te kunnen reageren. Inbedding in bedrijfsvoering Met de Code is de bescherming van kinderen structureel ingebed in de bedrijfsvoering en niet afhankelijk van iemand die toevallig een bepaalde positie vervult. Doordat er jaarlijks gerapporteerd wordt en een actieplan wordt opgesteld, blijft de training van personeel en de voorlichting van reizigers op de agenda staan. Bewijs als misstanden in de pers komen Wanneer een kindersekstoerismezaak veel aandacht in de pers krijgt, kunnen touroperators benaderd worden met vragen over hun beleid in deze. Met de Child Protection Code kan een organisatie laten zien dat procedures ontwikkeld en geïmplementeerd zijn en dat er budget is vrij gemaakt om kinderen op vakantiebestemmingen te beschermen tegen seksuele uitbuiting door toeristen. Beschermen van kinderen tegen seksuele uitbuiting Seksuele uitbuiting is een ernstige schending van de rechten van kinderen en brengt schade aan het slachtoffer, de gemeenschap en het imago van een toeristische bestemming. Kinderen hebben recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting. Dat betekent dat iedereen en elke organisatie die iets kan ondernemen om kinderen hiertegen te beschermen, de plicht heeft dit te doen. Wanneer niet iedereen een actieve houding tegen kindersekstoerisme inneemt, zullen kinderen slachtoffer blijven van seksuele uitbuiting door toeristen.

3

Wat kost deelname aan de Child Protection Code? Sinds 2009 heeft het bestuur van The Code besloten om een deelnemersbijdrage te vragen aan haar leden. Dit is vastgesteld op: Categorie 1 2 3 4

Omzet per jaar Onder € 500.000 Tussen € 500.000 en € 2,5 miljoen Tussen € 2,5 miljoen en € 50 miljoen Meer dan € 50 miljoen

Jaarlijkse bijdrage € 50 € 300 € 800 € 2000

Het doel van de contributie is om ervoor te zorgen dat The Code organisatie kan investeren in het bevorderen van de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme. De jaarlijkse bijdragen zullen aan de volgende activiteiten besteed worden: − Ondersteunen van de leden; − uitbreiden van bewustwording -en trainingsactiviteiten; - vergroten van de kennis over de bescherming van kinderen in toerisme; - ondersteunen van onderzoek over de effectiviteit van de Code; - ontwikkelen van een kwartaal nieuwsbrief van de Code; - monitoren en evalueren van de uitvoering van de Child Protection Code; - administratieve werkzaamheden van het secretariaat, waaronder het vergroten van de impact van de Code en het genereren van nieuwe leden.

Procedure voor ondertekening 1. Informatieverstrekking over de Child Protection Code door ECPAT; 2. Introductiegesprek met ECPAT; 3. Organisatie meldt zich aan via online formulier; 4. Internationale bestuur van The Code beoordeeld de aanvraag; 4. Officiële ondertekening van de Child Protection Code samen me ECPAT; 5. Organisatie ontvangt inlogcodes voor The Code website en heeft daarmee toegang tot e-learnings en voorbeelden van hoe andere organisaties de Code implementeren. Ook geeft het accurate informatie de implementatiestatus. 6. Implementeren van de Code criteria; 7. Monitoring van implementatie en jaarlijkse rapportage.

Contactgegevens Celine Verheijen | ECPAT Nederland Kinderrechtenhuis: Hooglandse Kerkgracht 17-G | 2312 HS Leiden | Postbus 11103 | 2301 EC Leiden T: +31 (0)71 516 09 80 | F: +31 (0)71 516 09 89 | M: +31 (0)6 420 53 860 [email protected] | www.ecpat.nl

Meld kindersekstoerisme -

Lokale ECPAT Meldkindersekstoerisme.nl Meld Misdaad Anoniem (0900-7000) Lokale meldpunten

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF