Convention on International Civil Aviation CHICAGOKONVENTIONEN

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Convention on International Civil Aviation CHICAGOKONVENTIONEN...

Description

Convention on International Civil Aviation CHICAGOKONVENTIONEN Undertecknades 7 december 1944 och trädde ikraft 4 april 1947

Chicagokonventionens artikel 43 • ”An organization to be named the International Civil Aviation Organization is formed by the Convention.”

Medlemskap i ICAO uppnås genom undertecknande av Chicagokonventionen

188 medlemsstater Endast fem FN-stater står utanför ICAO

Dessa stater är medlemmar i FN men inte i ICAO • Domenica • Vatikanstaten • Lichtenstein

• Timor-Leste • Tuvalu

ICAOs struktur Generalförsamling Assembly 188 medlemsstater

Rådet Council Ordförande Assad Kotaite 36 medlemsstater ANC ATC

Generalsekreterare Taïeb Chérif

Air Navigation Bureau

Air Transport Bureau

Technical Co-operation Bureau

Legal Bureau

Bureau of Administration and Services

RÅDET 36 medlemsstater • Grupp I: Stater av stor betydelse för luftfarten, exempelvis USA, Frankrike, Japan, Ryssland • Grupp II: Stater som bidragit mest till installationer och tjänster för luftfarten, exempelvis Sverige, Singapore, Kina, Nigeria • Grupp III: Stater som väljs in för att garantera geografisk spridning, exempelvis Kuba, Pakistan

ICAOs huvudsakliga uppgifter • Skapa standarder och rekommendationer, SARPs • Underlätta och stödja skapandet av internationella lufträttsliga instrument

Chicagokonventionens annex 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Luftfartscertifikat Trafikregler Meteorologi Flygkartor Måttenheter Anv av luftfartyg Nations-/regbeteckn. Luftvärdighet Facilitation

10. Teletjänster 11. Flygtrafikledning 12. SAR 13. Unders av olyckor 14. Flygplatser 15. Informationstjänst 16. Miljö 17. Security 18. Farligt gods

Secretary General ANB PEL/TRG

ATB

Other Bureaux Annex 9

Annex 1

AVSEC ATM MET

Annex 2

CNS AIG

Annex 4 Annex 5

Annex 6

Annex 10 Annex 13

AGA SOA

Annex 12

Annex 3

AIS/MAP OPS/AIR

Annex 11

Annex 17

Safety Audits

Annex 14

Annex 15 Annex 7

Annex 8 Annex 16 Annex 18

ICAOs arbete utgör en GLOBAL RAM inom vilken medlemsstaterna förbundit sig att verka

Hur en standard kommer till INITIATIV från medlemsstater, Assembly, rådet, sekretariatet, andra organisationer m fl

UTVECKLINGSFAS Beredning i panel/division/sekretariat/ study group ->FÖRSLAG

REMISSFAS Förslaget till medlemsstater och andra organisationer för synpunkter som analyseras av sekretariatet

ANTAGANDEFASEN slutligt förslag till RÅDET för antagande

ANTAGET DOKUMENT distribueras till MS

MS anmäler avvikelser

Ett exempel ur verkligheten – Sverige lägger fram en idé om ändring i en standard i Annex 9 på FAL-divisionsmötet

En tid innan konferensen • Utkast till arbetspapper arbetas fram av Sverige. • Förslaget koordineras med ECAC/EU-staterna. • Pappret skickas till ICAOs sekretariat som översätter till de officiella språken och lägger ut pappret i listan över wp till divisionen. • Alla stater går igenom varje wp och skapar en nationell ståndpunkt i varje ärende.

Under konferensen • Sverige lägger fram sitt papper inför alla 188 medlemsstater. • Pappret bearbetas i arbetsgrupper. • Arbetsgruppen presenterar ett förslag. • Konferensen tar ställning för eller emot. • Sekretariatet arbetar fram en rapport.

Efter konferensen • Sekretariatet arbetar fram ett förslag till ändring av Annex 9 enligt rekommendationer i rapporten från divisionsmötet • Ändringsförslaget sänds till MS för synpunkter • Ändringen antas av rådet

En ny standard har skapats

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF